Maandelijks archief: april 2017

Werkzaamheden april, een samenvatting.

Zoals gebruikelijk een samenvatting van mijn werkzaamheden in de afgelopen weken.

Zaterdag 25 maart:

Aan het eind van de ochtend was ik als politieke gast aanwezig in het programma Café Lokaal van de Stadsomroep Schiedam. Klik hier.

Maandag 27 maart

’s Middags heb ik een bezoek gebracht aan de griffie op het Stadskantoor.
Om enkele lopende zaken door te spreken.
’s Avonds heb ik deelgenomen aan de fractievergadering van D66 Schiedam, ter voorbereiding op de commissievergadering van 4 en 5 april.

Zaterdag 1 april

Op deze dag ben ik op bezoek geweest bij Stichting Net Niet Genoeg op het Bachplein, waar de eerste van hun twee “Net Niet Genoegdagen” werd georganiseerd.
Klik hier.

Maandag 3 april

Naar aanleiding van de mishandeling van een homoseksueel koppel in Arnhem vond op deze dag op social media de actie “Alle mannen hand in hand plaats”.
In het kader hiervan heb ik collega-raadsleden Serkan Kilickaya (PvdA) en Jeroen Ooijevaar (GroenLinks) benaderd. Samen hebben wij, op het regenboogzebrapad in het centrum van Schiedam, meegedaan aan deze actie. Klik hier.

Dinsdag 4 april

’s Avonds nam ik deel aan de vergadering van de raadscommissie.
Namens D66 was ik woordvoerder op de agendapunten over het uitvoeringsprogramma binnenstad en over het invoeren van een leegstandsverordening voor de binnenstad.
Voor de vragen die ik vooraf stelde over de binnenstad, klik hier.
Voor het stuk over de leegstandsverordening tijdens de commissie, klik hier.

Maandag 10 april

Op deze avond nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam.

Dinsdag 11 april

Op deze avond voerde ik namens D66 het woord tijdens de vergadering van de gemeenteraad, bij de behandeling van de leegstandsverordening. Klik hier.

Dinsdag 18 april

Op deze avond nam ik deel aan het bezoek van de gemeenteraad aan de politie Schiedam.
Vanuit de politie kregen wij informatie over hun werkzaamheden in de afgelopen periode. Tevens is er van gedachten gewisseld over het omgaan met radicalisering en het vroegtijdig signaleren van (en voorkomen van) mogelijk crimineel gedrag bij jongeren.

Woensdag 19 april

’s Avonds was ik aanwezig bij een vergadering van de Auditcommissie van de Schiedamse Raad.
Aan de order waren de jaarstukken van de gemeente over 2016 en het Meerjarenprogramma Grondexploitaties. Er werden twee presentaties voor de raad gehouden over deze onderwerpen.
Wat mij betreft zeer nuttig en leerzaam. Met name de presentatie over de wijze waarop omgegaan wordt met grondexploitaties.

Dit was de laatste raadsactiviteit van de maand april. Momenteel is het reces. Na de meivakantie volgt de nieuwe vergadercyclus.

Aan de slag met de leegstandsverordening!

Op 11 april is de Schiedamse gemeenteraad akkoord gegaan met het instellen van een leegstandsverordening voor de binnenstad.

Met deze verordening krijgt de gemeente een hulpmiddel in handen om langdurig leegstaande commerciële panden te vullen. Een extra hulpmiddel hierbij kan de binnenkort te introduceren subsidieregeling zijn, die winkeliers uit andere gebieden in de stad kan helpen te verhuizen naar het kernwinkelgebied in de binnenstad (Hoogstraat, ABC-gebied en de Nieuwe Passage).

Tijdens de behandeling in de raad gaf ik namens D66 aan, dat de leegstandsverordening alléén de leegstand niet gaat oplossen. D66 ziet dit nadrukkelijk als onderdeel van alle andere acties, die in de afgelopen jaren al zijn ondernomen om de binnenstad levendiger te maken.

Tevens zien wij de leegstandsverordening als een steun in de rug voor de ondernemers, die momenteel al actief zijn in de binnenstad.
Het feit dat de invoering van deze verordening overwegend positief ontvangen is door ondernemers èn vastgoedeigenaren sterkt ons in onze mening.

Na een levendige discussie stemde uiteindelijk een ruime raadsmeerderheid in met het invoeren van de leegstandsverordening. Waarbij wel na een jaar een eerste evaluatie gehouden zal worden.

Overigens is de leegstand in het kernwinkelgebied in 2016 licht afgenomen. Dit blijkt uit het antwoord op een vraag die ik hierover stelden ter voorbereiding op de behandeling van de jaarstukken.
Bedroeg de leegstand in het kernwinkelgebied in 2015 nog 27%; eind 2016 was dit 24,8%.
Nog geen reden tot juichen natuurlijk, maar de trend lijkt wel ten goede gedraaid te zijn

Leegstandsverordening: aan de slag ermee!

In de vergadering van de raadscommissie kwam gisteren het raadsvoorstel inzake het instellen van een leegstandsverordening voor de binnenstad ter sprake.

Namens D66 was ik woordvoerder op dit punt.
Over de leegstandsverordening kan ik duidelijk zijn: het is niet DE oplossing voor de leegstand in het centrum. Maar het kan een handig hulpmiddel zijn om de leegstand verder terug te dringen. Zeker, wat ons betreft, omdat ook een subsidieregeling gerealiseerd gaat worden, die ondernemers van buiten het kernwinkelgebied kan helpen met verhuizen naar het kernwinkelgebied.

Wel heb ik bij wethouder Houtkamp aangedrongen op het publiceren van een digitale leegstandskaart. Dit is een plattegrond op de website van de gemeente, waarop iedereen kan zien welke panden leegstaan. Inclusief informatie over het pand.
Zo’n digitale leegstandskaart is door een vorig college al eens toegezegd, maar hij is er nooit gekomen.

De wethouder zegde toe hiermee serieus aan de slag te gaan.
Op dinsdag 11 april wordt het voorstel inzake de leegstandsverordening behandeld in de raad.
Ik verwacht, dat mijn bijdrage op dit punt kort zal zijn: aannemen en aan de slag ermee!

Schriftelijke vragen binnenstad: over Kloosterplaats, Regenboogzebrapad en nog veel meer.

Ik heb hieronder een aantal vragen uitgelicht, die ik voorafgaand aan de vergadering van de raadscommissie gesteld heb en waarover ik in de commissie verder gevraagd heb.
Er is echter nog een aantal andere vragen geweest, dat ik vooraf gesteld heb. De antwoorden hierop waren wat mij betreft afdoende.

Voor de volledigheid publiceer ik deze vragen (en de antwoorden van het college) hieronder.
Ze gaan onder andere over de Kloosterplaats, de afvalbakken op de Kloosterplaats, het Land van Belofte, het regenboogzebrapad, de Hoogstraat en het voormalige DCMR-gebouw.

Vragen en antwoorden:

 1. Hoogstraat Plus: Hoe staat het met gemeentelijk vastgoed, zoals Hoogstraat 85?
  Wat wordt bedoeld met de plannen voor herbestemming van dit pand als “Lab85”.

  Antwoord:
  In de gespreksronden in het kader van het project Hoogstraat plus is de basis gelegd voor een laboratoriumfunctie van Hoogstraat 85. Die centraal in de straat gelegen plek biedt de mogelijkheid als innovatie-hub en uitvalsbasis voor de beoogde vernieuwing van de Hoogstraat. Van hieruit kan een nieuw soort bedrijvigheid ontwikkeld worden die past bij de opkomst van de nieuwe economie, waarin creatief, retail, maak-onderwijs en de nieuwe maakindustrie (21e eeuws ambacht) samenkomen. De bedoeling is dat het pand een aantal functies in zich gaat herbergen die de straat nieuwe activiteiten, levendigheid en nieuwe bezoekersgroepen brengt. Zo kan het een lab een aanjagende functie voor de hele straat krijgen. Denk hierbij aan nr. 85 als een ontmoetingsplek, een onderwijsplek (maak-onderwijs), gedeelde apparatuur (high tech maak apparatuur) op de begane grond en flex-werkplekken voor startende ondernemers op de hoger gelegen verdieping. Er ontstaat nu een coalitie van partijen (deels lokaal, deels van buiten Schiedam afkomstig), die deze functie van Hoogstraat 85 wil gaan invullen en daartoe al stappen heeft gezet. De volgende stap is om nummer 85 vrij letterlijk als laboratorium in te richten waar nieuwe initiatieven voor / met de Hoogstraat geprototyped of getest kunnen worden. Een tijdelijk programma wordt opgezet met nieuwe concepten / initiatieven, die in coalitie met de Hoogstraat ondernemers en in het kader van het Hoogstraat plus programma ontwikkeld en gerealiseerd kunnen gaan worden.

  36: Is het Monopolepand niet een prachtige locatie voor het realiseren van luxe appartementen?

  Antwoord:
  Een deel van het pand zou gebruikt kunnen worden als appartement, echter voor een groot deel is het complex en duur om dit pand tot woningen te transformeren. Een onderneming passend binnen het profiel van de Hoogstraat (horeca, ambachten, authenticiteit, vernieuwend) zou geschikter zijn. Gemeente is voornemens een verkooptraject te starten met dergelijke uitgangspunten.

 2.  Pag 30: projecten: promotie watertoerisme. Er zou ter gelegenheid van de opening van het vaarseizoen (1 april) in samenspraak ,er de bewoners een evenement georganiseerd worden ten gelegenheid van de opening van de Lange Haven. Wat is de status hiervan?

  Antwoord:
  De intentie is de opening van de Lange Haven in het weekend van 1 en 2 juli te voeren. Op dat moment ligt de Taanbrug er ook.

 3. 39. Pag 33: Naamgeving parkeergarages. Wat wordt hiermee bedoeld? De drie parkeergarages in het centrum hebben toch al een (duidelijke) naam?

  Antwoord:
  Gedoeld wordt om vanuit stadsmarketingperspectief naar de naamgeving van de parkeergarages te kijken. Parkeergarage Stadserf duidt er bijvoorbeeld niet op dat deze onder het Stadskantoor en Theater aan de Schie ligt. Datzelfde geldt voor de ABC-parkeergarage in relatie tot de binnenstad.

  40. Pag 33: herontwikkeling voormalig DCMR-gebouw. Dit pand is, voor zover ons bekend, geen gemeentelijk eigendom. Hoe staat de eigenaar van dit complex hier tegenover?
  41. Indien positief: Op welke termijn is deze transformatie te realiseren?

  Antwoord:
  De gemeente is geen eigenaar van het pand, maar wel van de grond. De gemeente heeft derhalve zowel een publiekrechtelijke rol (bestemmingswijziging, vergunningen, etc. ) als een privaatrechtelijke rol (conversie erfpacht en/ of grondverkoop bij verkoop pand). Het langdurig juridisch traject tussen DCMR, failliete koper, bank en curator is inmiddels beëindigd. In de zomerperiode van 2017 zal het verkooptraject naar een investeerder/ ontwikkelaar plaatsvinden. Het nieuwe bestemmingsplan Nieuwland houdt al rekening met een mogelijke transformatie naar woningen.

  42. Pag 34: Kloosterplaats. Wat is de stand van zaken rond de exploitatie van de voormalige gymzaal?
  43. Op welke termijn kunnen we hier een horeca-exploitant verwachten? 

  Antwoord: De tender die in 2016 heeft plaatsgevonden heeft niet tot concrete partijen geleid. Inmiddels vinden er gesprekken plaats met een potentiële koper en exploitant voor het pand.

  44. Verdere ontwikkeling Kloosterplaats: Kunnen de afvalcontainers bij de Kloosterplaats verplaatst worden? (In het kader van het verplaatsen van afvalcontainers in de stad, waaraan gewerkt wordt).

  Antwoord:
  In het kader van het afvalcontainerplan voor de binnenstad, dat momenteel wordt opgesteld, zullen alternatieve locaties worden onderzocht.

  45. Pag 34: Land van Belofte. Nieuwe inrichting Bankjes Land van Belofte. Betekent dit, dat er toch nieuwe bankjes komen op het Land van Belofte? Of wordt er alleen geschoven met de oude?

  Antwoord:
  Er komen in de loop van dit jaar nieuwe bankjes op het Land van Belofte.

  46. Het regenboogzebrapad begint na anderhalf jaar sleets te worden. Wordt dit op korte termijn opnieuw geschilderd?
  47. Is er een schema en budget voor onderhoud van het regenboogzebrapad?

  Antwoord:
  Het zebrapad is onderdeel van het areaal markeringen en hiervoor is budget beschikbaar. Dit is het grote stadsbrede budget voor dit onderdeel. Er wordt in principe een jaarlijkse schouw gemaakt van de markering (stadsbreed) waaruit de ingrepen volgen die in het lopende jaar worden uitgevoerd. De kleuren zijn inderdaad aan het vervagen en er zal opnieuw moeten worden gespoten. In het huidige onderhoudsschema zal dit over ca. vijf weken gebeuren.

 

 

Hopelijk nog dit jaar nieuwe fietsenstalling centrum

Voorafgaand aan de vergadering van de raadscommissie van 4 april, stelde ik schriftelijke vragen over de beloofde bewaakte fietsenstalling in het centrum; als vervanging van de opgeheven stalling op de Koemarkt.

Het college gaf hierop aan in gesprek te zijn over een nieuwe locatie.
Omdat uit het antwoord echter niet bleek op welke termijn deze stalling gerealiseerd kan zijn, stelde ik hierover in de raadscommissie een aanvullende vraag aan wethouder Houtkamp.

Hij gaf aan, dat het de bedoeling is, dat deze nieuwe (inpandige) stalling nog dit jaar gerealiseerd wordt.

Hieronder mijn schriftelijke vraag en het antwoord van het college:

Vraag:
33. Pag 27: Budgetoverheveling van Museumkwartier naar Hoogstraat Plus. In 2016 is de bewaakte fietsenstalling op de Koemarkt opgeheven. Er is altijd gecommuniceerd, dat hiervoor een alternatief zou komen. Dit is er echter nog niet. Kan er vanuit de overgehevelde budgetten op korte termijn in of direct aan het kernwinkelgebied een bewaakte (inpandige?) stalling gerealiseerd worden?

Antwoord:
Het realiseren van een inpandige fietsenstalling voor bewoners en bezoekers van de binnenstad wordt opgepakt vanuit het project Hoogstraat plus. Inmiddels is er ook een geschikte locatie op het oog.

 

De reclamebelasting: einde in zicht?

Voorafgaand aan de behandeling van de “actualisatie uitvoeringsprogramma binnenstad”, in de raadscommissie van 4 april, stelde ik schriftelijke vragen over de reclamebelasting. Het is namelijk de bedoeling, dat het huidige (onrechtvaardige) systeem afgeschaft wordt.

In het collegeprogramma is dit een punt en er wordt ook al enkele jaren aan gewerkt. Tot nu toe is het nog niet gelukt een goed, vervangend systeem te realiseren.

Omdat het antwoord op mijn vragen naar mijn mening nog onduidelijkheid liet bestaan, heb ik in de commissie wethouder Houtkamp gevraagd toe te lichten, wat nu de status is van de reclamebelasting. En of deze, zoals de bedoeling is, dit jaar voor het laatst geheven wordt.

De wethouder gaf aan, dat nog niets definitief is en er nog gesprekken lopen. Maar omdat hij vanuit de raad het nadrukkelijke verzoek gekregen heeft de voeding van het ondernemersfonds in de huidige vorm (lees; reclamelasting) te beëindigen, is het wel zijn streven, hierover later dit jaar verder bericht te geven.

Hieronder mijn schriftelijke vragen en het antwoord van het college:

Vragen:
Pag 11: Reclameheffing/ondernemersfonds. De reclamebelasting stopt in 2017. Welk alternatief komt hiervoor in de plaats?
31. Hoe pakken de ondernemers dit op?
32. Op welke termijn verwacht u duidelijkheid te kunnen geven over een alternatief voor het huidige systeem?

Antwoord:
Formele besluitvorming rondom de opheffing van de reclamebelasting als voeding voor het ondernemersfonds voor de binnenstad heeft nog niet plaatsgevonden. Zoals aangegeven in de actualisatie van het UVP Binnenstad is onderzoek gedaan naar andere (eerlijker lasten verdelende) voedingssystemen en naar benodigd draagvlak voor deze systemen onder met name vastgoedeigenaren. De resultaten van dit onderzoek zullen binnenkort met de raad worden gedeeld. Vooruitlopend hierop kan wel al worden aangegeven dat het aan benodigd draagvlak lijkt te ontbreken om tot een gezamenlijke voeding van het ondernemersfonds te komen. Een optie die nu voorligt om toch wat aan de (oneerlijk verdeelde) lasten te doen is afschaffing van reclamebelasting. De consequenties hiervan worden binnenkort gezamenlijk met de Stichting Centrummanagement Schiedam, die het ondernemersfonds beheert (en inzet op een breed scala aan promotionele en vitaliserende activiteiten), onderzocht. Of en zo ja op welke wijze het ondernemersfonds zal kunnen blijven bestaan is niet met zekerheid te zeggen. Het is de bedoeling om hier voor het einde van de zomer duidelijkheid over te verschaffen.

Het stadskantoor: ombouwen of slopen?

Op 5 april stond er een artikel in het AD, naar aanleiding van de raadscommissie van gisteravond. Hierin wordt onder andere gesproken over mijn vragen over een onderzoek naar de sloop van het stadskantoor.

De achtergrond hiervan:
In de actualisatie van uitvoeringsprogramma binnenstad (kort vertaald: wat is er de afgelopen jaren allemaal al verbeterd aan de binnenstad en welke acties staan nog op de planning) wordt gemeld, dat er onderzoek gedaan wordt naar ombouwen van het Stadskantoor naar woningen.

Hierop heb ik de vraag gesteld, of er dan ook onderzocht wordt, wat de kosten en baten zijn van eventuele (gedeeltelijke) sloop van het gebouw.
Als dit tegen acceptabele kosten zou kunnen, dan zou het wat mij betreft namelijk best een optie kunnen zijn.

Ik heb het gebouw tijdens de raadscommissie bestempeld als het lelijkste gebouw van Schiedam en als historische vergissing. Wat mij betreft is het echt een lelijke puist in de binnenstad van Schiedam.

Dus: als we toch gaan kijken naar herbestemming, omdat het te groot wordt voor de ambtelijke organisatie, kijk dan ook naar die andere optie,
Dan wegen we later wel af, wat voor Schiedam de beste oplossing is: ombouw of sloop.

stadskantoor sloop 2

Voor de volledigheid hierbij alle vragen, die ik voorafgaand aan de raadscommissie stelde over het stadskantoor. Gevolgd door de antwoorden van het college.

Vragen:

48. Onderzoek naar transformatie wonen in de toren van het stadskantoor. Wanneer start dit onderzoek en wanneer zijn de uitkomsten hiervan te verwachten?
49. Het stadskantoor is eigendom van de gemeente. Wordt bij transformatie naar wonen uitgegaan van verkoop van de toren?
50. Aan welk soort wonen wordt gedacht? (Luxe) appartementen? studentenhuisvesting? Of nog andere vormen?
51. Wordt ook onderzocht wat de kosten en baten zijn van (gedeeltelijke) sloop van de toren?

Antwoord:

Het onderzoek naar de transformatie van het Stadskantoor is gestart. De transformatie van het Stadserfcomplex wordt onderzocht in een bredere samenhang als onderdeel van de deelopgave Van Station naar Stad. Hierin wordt onder meer gekeken naar de relatie van het Stadserfcomplex aan de ene zijde met Station Schiedam en aan de andere zijde met de Binnenstad. Onderdeel hiervan is onder meer de transformatie van het stadskantoor, de leegstaande voormalige bibliotheek, de entree van het theater, het plein bij het Stadserf en de aangrenzende plinten en de entree van de binnenstad. U wordt hier dit voorjaar nader over geïnformeerd. Uitgangspunt voor de transformatie van het Stadskantoor is ook gezien de Opgave Binnenstedelijk Wonen een transformatie naar wonen. In een nog later dit jaar uit te voeren haalbaarheidsstudie met businesscase en marktconsultatie wordt het concept woontoren nader uitgewerkt en worden hierbij ook de verschillende financieringsconstructies en kosten en baten nader in beeld gebracht.

Net Niet Genoegdag 1 april 2017

Vanmiddag ben ik op bezoek geweest bij Stichting Net Niet Genoeg, die de eerste van hun twee “Net Niet Genoegdagen” organiseerden.

Toen ik binnen kwam in de Blauwe Brug, bleek de ergste drukte al voorbij. Met name in de ochtend was het heel erg druk geweest.

Nieuw dit jaar was ook de mogelijkheid om tips voor een goed sollicitatiegesprek te krijgen. Dus niet alleen hulp in materiële zin, maar ook hulp gericht op de toekomst.

Volgende week is de volgende Net Niet Genoegdag.
Petje af voor Natasja, Mirjam en hun vrijwilligers!
NNG1 NNG2 NNG3