Maandelijks archief: oktober 2015

Waar zijn die vragen toch?

Het werk van een raadslid is voor veel mensen het meest zichtbaar tijdens raadsvergadering. Maar natuurlijk is er voor raadsleden ook buiten de Aleidazaal continu werk aan de winkel.
Een mooi voorbeeld van werk “achter de schermen” deel ik hieronder met u.

Enkele maanden is geleden Schiedam overgegaan op een nieuw systeem waarin alle zaken die te maken hebben met de gemeenteraad via de website te raadplegen zijn.
Een mooi systeem, dat luistert naar de naam “Notudoc”.
Via Notudoc vindt u de kalender met Stadserven, commissie- en raadsvergaderingen, uitzendingen hiervan en ook ingediende schriftelijke vragen en aangenomen moties.

En dat laatste bleek een verrassing te bevatten. Bij het terugzoeken naar schriftelijke vragen die D66 begin 2014 heeft ingediend, bleken deze niet meer te raadplegen. Ze stonden niet vermeld in het systeem. En datzelfde gold ook voor aangenomen moties.

Is het dan erg, dat deze gegevens niet meer te raadplegen zijn?

Wat mij betreft wel. Raadsleden stellen schriftelijke vragen of dienen moties in om zaken aan de kaak te stellen en om beleid aan te passen. Zo hebben de schriftelijke vragen die ik vorig jaar stelde over de fietsdiefstallen bij het station geleid tot de terugkeer van de bewaakte fietsenstalling.
Maar niet alle schriftelijke vragen of moties leveren op zo’n korte termijn effect op. Soms duurt het een paar jaar voor de gevolgen ervan zichtbaar zijn.
En dan is het wel handig als die vragen of moties nog terug te vinden zijn.
Omdat de raad sinds anderhalf jaar papierloos vergadert is Notudoc dus ook het archief, waarin alle raadsstukken terug te vinden moeten zijn. Een archief dat momenteel niet volledig is.

Navraag bij de gemeente leverde het volgende antwoord op: “Bij de overgang van het oude naar het nieuwe systeem zijn de koppelingen naar de genoemde documenten verloren gegaan. De documenten zijn er nog wel, maar niet meer direct te raadplegen.
Omdat onderbrengen in Notudoc zeer veel handwerk met zich meebrengt, is ervoor gekozen alleen moties en schriftelijke vragen vanaf het begin van de lopende collegeperiode (maart) onder te brengen in Notudoc.”

Dit is wat mij betreft een periode die veel te beperkt is.
Daarom heb ik het verzoek ingediend ook moties en schriftelijke vragen, die zijn aangenomen en ingediend in de vorige collegeperiode (2010-2014) onder te brengen in Notudoc.
Dit verzoek is vrijwel direct ingewilligd.

Binnenkort zijn de betreffende documenten dus weer te raadplegen voor iedereen die hierin interesse heeft. En op verzoek zijn ook moties en schriftelijke vragen van voor deze periode op te vragen. Zo blijft dit deel van het raadswerk voor iedereen reproduceerbaar.

Coming Out Day: Onthulling regenboogzebrapad

Zaterdag 10 oktober werd de wereldwijde Coming Out Day gevierd in Schiedam. Zoals de laatste jaren gebruikelijk stond de gemeente hierbij stil door naast het stadskantoor de regenboogvlag te hijsen.

Bijzonder dit jaar was de onthulling van het regenboogzebrapad. In juli jl. nam de gemeenteraad een motie van D66, PvdA en GroenLinks aan, die het college opriep een dergelijk zebrapad aan te leggen.

De openingshandeling, op het Land van Belofte, werd verricht door burgemeester Cor Lamers.

Ik zei het al eerder: D66 is blij en tevreden met het regenboogzebrapad. En zeker ook met de locatie: midden in het centrum van onze stad!

Voorafgaand aan de viering van Coming Out Dag sprak ik hierover met PopUp TV. Klik hier om de reportage te zien.
P1160193 P1160197 P1160196 P1160204 P1160207 P1160212 P1160214 P1160221 P1160230 P1160225

Eenmalige extra subsidie Jenevermuseum

Komende dinsdag vergadert de gemeenteraad. Als ik naar de agenda kijk, vermoed ik dat dit de kortste vergadering wordt sinds ik toetrad tot de raad. Er staan eigenlijk alleen hamerstukken op.
Dus als er geen inwoners van Schiedam komen inspreken, of er geen gebruik wordt gemaakt van het Vragenuur, is de vergadering binnen 15 minuten ten einde.

Gebeurt er dan niets in Schiedam en in de raad?
Jawel, maar in dit geval zijn de discussies voor deze maand al gevoerd in de commissievergadering van afgelopen dinsdagavond. En de onderwerpen die daar besproken zijn en waarover nog een formeel besluit genomen moet worden, worden dus a.s. dinsdag “afgehamerd”.

Mijn bijdrage aan de commissievergadering van afgelopen dinsdag bedroeg de eenmalige extra subsidie van € 75.000 voor het Jenevermuseum.
Dit museum, dat de afgelopen jaren veel activiteiten verricht heeft en behoorlijk aan bekendheid gewonnen heeft, heeft kort door de bocht gezegd een tekort aan geld.
Nu zijn de musea in Schiedam jaren geleden door het gemeentebestuur “op afstand gezet”. Dit komt erop neer dat de gemeente geen directe bemoeienis heeft met de dagelijkse gang van zaken van het museum. Maar natuurlijk is de gemeente tegelijkertijd wel de grootste subsidieverstrekker. Dus vindt er wel periodiek overleg plaats.

Dat het Jenevermuseum iedere euro meerdere malen moet omdraaien voor hij uitgegeven kan worden is al jaren een gegeven. Dat de afgelopen jaren met een negatief exploitatieresultaat zijn afgesloten ook.

In mei heeft het museum bij de wethouder aangeklopt met de boodschap dat men verwachtte dit jaar ca € 110.000 tekort te komen. Met daarbij het verzoek om financiële hulp. Omdat het alternatief sluiting zou zijn, wat absoluut ongewenst is, is de gemeente akkoord gegaan met een eenmalige extra subsidie van € 75.000. Het overige tekort (€ 35.000 dus) moet het museum zelf oplossen.
Daarnaast moet het museum uiterlijk 1 december met een plan komen waarin staat hoe men de komende jaren te werk zal gaan om een situatie als de huidige te voorkomen.

In mijn bijdrage over de extra subsidie heb ik vragen gesteld over het feit dat het bestuur van het museum voor een jaar een nieuwe directeur heeft aangetrokken (de relatie met de vorige directeur is begin dit jaar verbroken), terwijl men dus al wist dat er geld tekort was. En ook terwijl men wist dat er bij het eveneens in geldnood verkerende Stedelijk Museum een (dure) interim-manager aan het werk is, die onder andere moet onderzoeken hoe de diverse musea nauwer met elkaar kunnen samenwerken.

De wethouder heeft aangegeven het absoluut niet eens geweest te zijn met de aanstelling van de nieuwe directeur van het Jenevermuseum. Hij heeft het bestuur hier ook nadrukkelijk op gewezen, maar dit heeft toch doorgezet.
Wat mij betreft een onbehoorlijke opstelling van het bestuur.

Mijn verdere vragen gingen over een lening die verstrekt is aan het Jeneverlogies. Een Bed & Breakfast die gevestigd is naast het museum. Op zich een prachtige aanwinst voor Schiedam (er zijn te weinig van dit soort gelegenheden). Alleen is vanuit het museum geld geleend aan dit logies, terwijl het museum zelf al weinig tot geen financiële middelen had. Het logies is ook geen eigendom van het museum. In de beantwoording van vragen die voorafgaand aan de commissie gesteld zijn heeft het college bovendien aangegeven dat het museum, vanwege de (forse) subsidie die het ontvangt, helemaal geen leningen mag verstrekken.
Hierover wilde ik dus meer weten.

Op zich wilde de wethouder deze vragen wel beantwoorden. Maar omdat het hier ging om een zaak tussen het museum en privépersonen wilde hij dit doen in een besloten, vertrouwelijk deel.
Hij heeft deze vragen dus wel aan de raad beantwoord. Maar in vertrouwen. Helaas kan ik daar dus geen verdere mededelingen over doen.

Ik hoop wel dat het Jenevermuseum, waar binnenkort ook een bestuurswisseling plaatsvindt, vanaf nu een flexibeler houding aanneemt ten opzichte van haar (potentiële) partners en erin slaagt de financiële tekorten die nu zijn ontstaan in de toekomst te voorkomen. Je kunt niet iedere keer om hulp blijven aankloppen.

Onthulling regenboogzebrapad op 10 oktober

Tijdens de behandeling van de Zomernota diende ik namens D66, samen met de PvdA en GroenLinks met succes een motie in die opriep tot het aanleggen van een Regenboogzebrapad.

Dit regenboogzebrapad, een symbool om aan te geven dat homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders welkom zijn in Schiedam zou, in samenspraak met de Schiedamse Homoambassadeurs een plek moeten krijgen in het centrum en onthuld moeten worden op Coming-Out Day.

Zelden is een motie zo snel uitgevoerd als deze!

Aanstaande zaterdag wordt het Regenboogzebrapad, tijdens de viering van Coming-Out Day onthuld op het Land van Belofte. Burgemeester Lamers zal om 12:00 uur de onthulling voltrekken.

D66 is blij dat vanaf dat moment door middel van het regenboogzebrapad duidelijk is dat in onze stad plaats is voor iedereen!