Maandelijks archief: november 2021

Laten wij het netjes houden!

Tijdens de behandeling van de begroting, op 9 november jl, constateerde ik, dat de onderlinge omgangsvormen tussen raadsleden in de afgelopen jaren verruwd zijn. Daarom riep ik de collega’s in de raad op tot een faire verkiezingscampagne, op inhoud. Om kiezers niet verder te vervreemden van de politiek. Hieronder leest u mijn oproep. In de bijgevoegde clip kunt u deze terugzien en -luisteren.

“Voorzitter,
We naderen het einde van deze raadsperiode. De eerste tekenen van naderende verkiezingen zijn al merkbaar. Terugkijkend op bijna 8 jaar lidmaatschap van deze raad constateer ik, dat de onderlinge omgangsvormen soms nogal verruwd zijn. Er wordt op de man of vrouw gespeeld, collega’s worden soms bewust beschadigd, social media worden gebruikt als roeptoeterkanaal, en feiten worden bewust uit hun context gehaald of soms verdraaid.
En dan vragen wij ons af, waarom kiezers zo cynisch doen over de politiek…

Hierbij roep ik u, mijn collega’s in de raad, op tot een faire verkiezingsstrijd. Gebaseerd op inhoud. Vertel de kiezers wat u allemaal bereikt heeft in de afgelopen jaren. En vertel natuurlijk ook wat u de komende jaren wilt gaan bereiken. En ook hoe.
Laten wij er met elkaar voor zorgen, dat we de kiezers niet verder van ons vervreemden. En laten we ervoor zorgen dat er na een goede verkiezingscampagne een nieuwe raad zit, zonder beschadigde onderlinge verhoudingen. Een raad die constructief aan de slag gaat om de uitdagingen van ons mooie Schiedam aan te pakken.
Ik dank u wel.”

Wijs met natuur- en milieu-onderwijs

In de gemeentebegroting stond een bezuiniging ingeboekt op Natuur- en Milieu-educatie. Voor het NME aan de Harreweg zou dit een forse financiële aderlating zijn. “Geen probleem”, vond het college. “Die bezuiniging kan behaald worden als het NME (meer) gaat samenwerken met De Groene Raat en De Boshoek”. Alle drie deze instellingen liggen op korte afstand van elkaar.

Het onderzoeken van die samenwerking vindt D66 op zich een goed idee. Het NME staat daar ook voor open. Sterker nog, het NME wil graag haar activiteiten uitbreiden naar buiten Schiedam.
Maar…..wat als die samenwerking uiteindelijk niet de gewenste financiële voordelen oplevert?

D66 vindt Natuur- en Milieu-educatie erg belangrijk.
Zoals ik tijdens de begrotingsbehandeling in de raad zei: “Het NME is voor veel kinderen in Schiedam de eerste plek waar zij in aanraking komen met de natuur om ons heen”.

Om onverantwoord snijden in de financiën van het NME te voorkomen, heb ik namens D66, samen met AOV en PS het initiatief genomen tot de motie “Wijs met Natuur- en Milieu-onderwijs”.
De samenwerking mag onderzocht worden. Maar als deze niet het gewenste financiële resultaat oplevert, moet het college terug naar de raad.

Tot mijn grote vreugde is deze motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad!

Definitief einde aan de hondenbelasting!

De hondenbelasting wordt in Schiedam definitief afgeschaft. Hiervoor heeft D66 zich minstens tien jaar lang sterk gemaakt. Vorig jaar nam ik namens D66 samen met PS het initiatief tot een motie waarin de hondenbelasting stapsgewijs zou worden afgebouwd.

In stapjes, omdat de financiële situatie van de stad op dit moment geen ruimte geeft om het in keer te doen. Deze motie haalde een meerderheid in de raad.
Afgelopen zomer bleek het college echter niet van plan deze motie uit te voeren. Bij de behandeling van de zomernota hebben we aangegeven dat dit voor ons niet aanvaardbaar zou zijn.
Na het vertrek van GroenLinks en PS uit de coalitie, heb ik aangegeven dat het afschaffen van de hondenbelasting voor D66 een van de voorwaarden was om binnen de coalitie te blijven.
Uiteindelijk is de afschaffing opgenomen in de begroting.

Deze is gisteravond behandeld door de raad en uiteindelijk aangenomen. Hiermee is de afschaffing dus definitief geworden.
Zoals gezegd wordt hij in gelijke stappen afgebouwd. Per 1 januari 2025 is hij helemaal afgeschaft.

Zoals ik hierover bij de begrotingsbehandeling in de raad zei: “Voor sommige zaken moet je een lange adem hebben. Des te groter de voldoening, als je ze dan eindelijk gerealiseerd ziet”.

Behandeling begroting

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2022 door de gemeenteraad van Schiedam, sprak ik namens D66 de volgende bijdrage uit:

“Voorzitter,

We bespreken vandaag de laatste begroting van dit college. Een college dat sinds een aantal weken helaas gekrompen is. Een college dat heeft moeten presteren in moeilijke omstandigheden. Maar ook een college dat geleverd heeft.

Ook in deze begroting. Tijdens de behandeling van de zomernota heb ik namens D66 opgeroepen niet op dat moment te gaan discussiëren over bezuinigingen, omdat we nog niet konden overzien hoe de gemeentelijke financiën er in oktober aan toe zouden zijn.
Uiteindelijk is de situatie nu inderdaad minder dramatisch dan in juli. Maar het feit blijft, dat Schiedam, net als veel andere gemeenten, structureel meer geld nodig heeft om met name de taken in het sociaal domein uit te kunnen voeren en daarbij de begroting sluitend te krijgen. We verzoeken dit college en haar opvolger dan ook actief hiervoor aandacht te blijven vragen in Den Haag. Zoals al vaker elders in het land gezegd is: Knaken bij de taken!

Voorzitter,

Bij de zomernota lagen drie maatregelen voor, waar D66 moeite mee had.
Ten eerste de afschaffing van de hondenbelasting. Voelde het college hier in juli nog weinig voor, gelukkig is men teruggekomen op dit besluit. De motie van vorig jaar, geïnitieerd door D66 en Progressief Schiedam, is uiteindelijk verwerkt in deze begroting. Zodat we nu echt kunnen constateren dat deze achterhaalde belasting in Schiedam de komende jaren definitief gaat verdwijnen.
Voor sommige zaken moet je een lange adem hebben. Des te groter de voldoening, als je ze dan ook eindelijk gerealiseerd ziet.

Twee: De bezuiniging op de Rotterdampas: voor het komend jaar is deze van de baan. Dit geeft een nieuwe raad de mogelijkheid hierover een definitieve uitspraak te doen.

Dan blijft ten derde over: de bezuiniging op de Natuur- en Milieu-educatie.
Deze bezuiniging denkt het college te behalen door een samenwerking tussen het NME, Irado en De Boshoek. Nu is het onderzoeken van samenwerking iets dat D66 zeker toejuicht. Het NME heeft zelf ook aangegeven ideeën te hebben voor samenwerking en zelfs uitbreiding van haar werkzaamheden.
Maar wat nu als die samenwerking uiteindelijk niet het verwachte financiële voordeel oplevert?
D66 hecht veel belang aan Natuur- en Milieueducatie. En het NME-centrum aan de Harreweg is voor heel veel kinderen in Schiedam de eerste plaats of een van de weinige plekken waar zij in contact komen met de natuur om ons heen.
Daarom heeft D66 samen met het AOV en PS het initiatief genomen tot een motie, die mede ingediend wordt door een aantal andere partijen.

Ook de geplande bezuiniging op de Kindergemeenteraad baart ons zorgen. Participatie door en met kinderen moet wat D66 betreft blijven plaatsvinden. Daarom dienen we hiertoe een motie in, samen met enkele andere partijen.

Afgelopen week stuurden de Schiedamse scoutingverenigingen een brandbrief naar de raad. In deze brief werd geschetst waarover wij al eerder vragen stelden. Om niet alleen de scouting, maar ook andere vrijwilligersorganisaties niet tussen wal en schip te laten vallen, maar een eigen plek te geven in het stelsel van Schiedamse organisaties dienen wij samen met de PvdA een motie in.

Voorzitter,
We naderen het einde van deze raadsperiode. De eerste tekenen van naderende verkiezingen zijn al merkbaar. Terugkijkend op bijna 8 jaar lidmaatschap van deze raad constateer ik, dat de onderlinge omgangsvormen soms nogal verruwd zijn. Er wordt op de man of vrouw gespeeld, collega’s worden soms bewust beschadigd, social media worden gebruikt als roeptoeterkanaal, en feiten worden bewust uit hun context gehaald of soms verdraaid.
En dan vragen wij ons af, waarom kiezers zo cynisch doen over de politiek…

Hierbij roep ik u, mijn collega’s in de raad, op tot een faire verkiezingsstrijd. Gebaseerd op inhoud. Vertel de kiezers wat u allemaal bereikt heeft in de afgelopen jaren. En vertel natuurlijk ook wat u de komende jaren wilt gaan bereiken. Vooral ook de manier waarop.
Laten wij er met elkaar voor zorgen, dat we de kiezers niet verder van ons vervreemden. En laten we ervoor zorgen dat er na een goede verkiezingscampagne een nieuwe raad zit, zonder beschadigde onderlinge verhoudingen. Een raad die constructief aan de slag gaat om de uitdagingen van ons mooie Schiedam aan te pakken.
Ik dank u wel.”

Bijdrage in tweede termijn

Debat coalitiecrisis

Op dinsdag 28 september vond in de Schiedamse raad een debat plaats over het vertrek van GroenLinks en Progressief Schiedam uit de coalitie. Namens D66 sprak ik de bijdrage uit in de video bij dit bericht.

Overigens probeerden enkele partijen de gelegenheid te gebruiken/misbruiken door een motie in te dienen, die het invoeren van betaald parkeren in geheel Schiedam in de toekomst onmogelijk moest maken.
Voor ons een onbegrijpelijke motie. In de eerste plaats omdat het college duidelijk aangaf dat het invoeren van grootschalig betaald parkeren (zoals dit in het gesneuvelde uitvoeringsprogramma stond) tijdens de rest van deze raadsperiode niet meer aan de orde zal zijn.

Daarnaast is in Schiedam de afgelopen jaren op enkele plaatsen juist op verzoek van bewoners betaald parkeren ingevoerd. De motie die gisteravond werd ingediend zou dat in de toekomst onmogelijk maken. Waarmee je dus ook op dit punt iedere vorm van participatie de nek zou omdraaien.

Betaald parkeren is en blijft een beladen onderwerp. Het debat daarover moet zorgvuldig gevoerd worden. Het moet niet beslist worden door populistische moties. Gelukkig werd de motie verworpen door een ruime meerderheid van de raad.