Maandelijks archief: november 2018

Begroting, Hoekse Lijn, Bouwkringloop en de Laatste Geus

Op dinsdag 13 november behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2019. D66 kijkt tevreden terug op de behandeling van de begroting in de Schiedamse gemeenteraad.
Een lange vergadering, in een goede onderlinge sfeer in de raad (dat is het afgelopen jaar een aantal maal anders geweest).
Los van de begroting, waarover we tevreden zijn, is, werd een aantal nuttige moties aangenomen.

Voor mij was dit de eerste begrotingsbehandeling in de rol van fractievoorzitter. Wat ervoor zorgde, dat ik het een stuk drukker had dan in de vorige jaren. Qua voorbereiding, maar zeker ook tijdens de vergadering. Maar: het was enorm leuk om te doen!
Zelf brachten wij drie onderwerpen ter sprake:

1.
Meer comfort en enige compensatie voor reizigers op het traject van de Hoekse Lijn, die nu voor de tweede winter op rij via bussen naar hun bestemming moeten reizen.
Hiertoe dienden wij een motie in, samen met een aantal andere partijen. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen. (Om de motie te zien, klik hier).

2.
Een bouwkringloop: Onderzoek de mogelijkheid om bij Irado ingeleverde bouwmaterialen na scheiding weer beschikbaar te stellen voor hergebruik.
Ook deze motie dienden wij samen met andere partijen in. Een ruime meerderheid van de raad stemde voor.
(Om de motie te lezen, klik hier).

3.
Verder hebben wij het college gevraagd te zoeken naar passende plaats waar Dirk Kouwenhoven, het enige lid van de Geuzenverzetsgroep naar wie in Schiedam geen straat vernoemd is, herdacht kan worden.
De burgemeester zegde ons toe zich hiervoor sterk te maken bij de straatnamencommissie.

De fractie van D66 tekende verder mee met een motie van het CDA, waarover wij ook meegedacht hebben, die ging over schuldhulp voor mensen die vanuit een uitkering weer aan een baan komen.

Ook tekenden wij mee met een motie van GroenLinks, die opriep tot duidelijker communiceren vanuit de gemeente.

Tot slot tekenden wij nog mee met vier moties van de SP.

Het was een lange vergadering, van 17:00 uur tot ruim na middernacht, maar de fractie verliet met een voldaan gevoel het Stadserf!

Voor wie mijn bijdrage in eerste termijn wil lezen: klik hier.

Hieronder staan de registraties van mijn bijdragen namens D66 in eerste en tweede termijn.

 

Schriftelijke vragen Fotofestival Schiedam

Samen met mijn fractiegenoot Jarle Lourens heb ik op 2 november schriftelijke vragen gesteld aan het college over de organisatie van het Fotofestival Schiedam.
De tekst van deze vragen leest u hieronder:

“Op 22 mei 2018 stelden wij via de Reacties van de Fracties vragen over het Fotofestival Schiedam 2018.
Nu dit festival achter de rug is, doet de fractie van D66 met teleurstelling de volgende constateringen:

– De Stichting Promotie Schiedam heeft van de organisatie geen informatie ontvangen over het festival. Bezoekers van de Waag konden hierdoor niet goed geïnformeerd worden;
– Informatie was alleen digitaal verkrijgbaar. Wie niet beschikte over mobiel internet had geen informatie over het festival. Waarmee niet duidelijk was, waar de diverse locaties van het festival zich bevonden. Hiermee werd het thema van het festival (“Search”) wel erg letterlijk genomen;
– In tegenstelling tot eerder gewekte verwachtingen maakten “Chambres de Schie” opnieuw geen deel uit van het festival;
– In het Wennekerpand bestond de “expositie” uit zes foto’s die in de raamkozijnen van het grand café geplaatst waren;
– De expositie met deelnemers aan de Zilveren Camera (vast onderdeel in de afgelopen edities) ontbrak.
– De expositie in de Grote Kerk moest voortijdig gesloten worden, aangezien er andere activiteiten in de kerk plaatsvonden.

Naar aanleiding van bovenstaande constateringen heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1.
In antwoord op onze vragen bij de “Reacties van de Fracties” van 22 mei 2018 meldde u, dat de organisator van het festival zelf een evaluatie heeft gedaan en naar aanleiding daarvan acht verbeterpunten heeft aangedragen. In hoeverre zijn naar uw mening deze verbeterpunten zichtbaar geweest tijdens hij Fotofestival 2018? Graag ontvangen wij commentaar bij ieder van de acht genoemde verbeterpunten.

2.
Bent u van mening, dat het fotofestival 2018 voldaan heeft aan de eisen die gesteld zijn aan de organisator? (Door u ook benoemd in de beantwoording van onze vragen op 22 mei 2018). Zo ja, op welke gronden? Zo nee, op welke gronden?

3.
Waarom maakten de Chambres de Schie opnieuw geen deel uit van het festival?

4.
Naar mening van de fractie van D66 heeft het festival in deze vorm en met deze uitvoering onvoldoende aantrekkingskracht op bezoekers van buiten Schiedam, vanwege de inhoud en uitstraling van het gebodene. Wat vindt u van deze stelling?

5.
Wat vindt u van de gebrekkige communicatie door de organisatie richting andere relevante partijen in de stad?

6.
Heeft de huidige organisator een meerjarige verbintenis voor het organiseren van het festival?

7.
Wat zijn uw ideeën over voortzetting van de samenwerking met de huidige organisator?

8.
Welke acties worden ondernomen om het Fotofestival volgend jaar te voorzien van meer kwaliteit en een betere communicatie?

Namens de fractie van D66

John van Sliedregt
Jarle Lourens”