Maandelijks archief: maart 2021

Schrifftelijke vragen Fotofestival Schiedam

Namens de fractie van D66 Schiedam stelden John van Sliedregt en Jarle Lourens op 16 maart 2021 de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W.

In november 2018 stelde de fractie van D66 al schriftelijke vragen over het destijds zwaar teleurstellende Fotofestival Schiedam. Het jaar ervoor was het fotofestival voor het eerst door een nieuwe partij georganiseerd en ook toen was het niveau al minder dan de voorgaande edities.

In antwoord op onze vragen gaf het college aan, met de organisator verbeterpunten te hebben geformuleerd. Hierin waren onder andere begrepen: terugkeer van Chambres de Schie, samenwerking met lokale ondernemers en het op straat confronteren van Schiedammers met fotografie. Ook gaf het college aan, dat er geen meerjarige overeenkomst was met deze organisator.

Sindsdien heeft deze echter het festival ook georganiseerd in 2020 (2019 was er geen fotofestival). Drie edities achter elkaar dus. Het afgelopen jaar vond het festival plaats op een locatie, aan de rand van de binnenstad. Niet, zoals de jaren ervoor, op diverse locaties in de binnenstad. Door deze geïsoleerde locatie was nauwelijks spin-off mogelijk naar ondernemers en andere partijen in de binnenstad.

Recent bereikten ons berichten, dat de verhouding tussen de organisator en een aantal lokale partijen dusdanig is, dat deze lokale partijen niet meer met hem willen samenwerken. Tevens begrepen wij, dat een initiatief van lokale partijen, om tot een eigen fotomanifestatie te komen, niet op (financiële) steun van de gemeente kan rekenen.
Uitingen op de website van het festival wekken de indruk, dat dezelfde organisator ook dit jaar het festival zal organiseren. (Open Call — Fotofestival Schiedam).

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het dat het fotofestival Schiedam 2021 al is gegund aan dezelfde organisator van de afgelopen jaren? Zo ja, wanneer is dit gebeurd? Hoeveel subsidie is toegezegd? En welke eisen zijn gesteld?

2. Klopt het dat een initiatief van lokale culturele organisaties en ondernemers om tot een eigen fotomanifestatie te komen (gebaseerd op de vorm van het fotofestival van enkele jaren geleden, inclusief Chambres de Schie) is afgewezen door de gemeente? Zo ja, waarom is dit gebeurd?

3. Wat is u bekend over het niet willen samenwerken van lokale culturele partijen met de huidige organisator?

4. In hoeverre is door de organisatie bij de afgelopen twee edities voldaan aan de eisen en verbeterpunten die in 2018 door de gemeente geformuleerd zijn? Welke evaluaties hebben plaatsgevonden?

5. Op welke wijze (en gronden) heeft de toewijzing van de organisatie van het fotofestival de afgelopen jaren plaatsgevonden?

6. Hoeveel subsidie is in 2020 in totaal uitgekeerd aan de organisator van het fotofestival? Waar is dit terug te vinden in het subsidieregister?

7. Bij de afgelopen editie moest een entreebewijs gekocht worden. Hierdoor is het mogelijk te becijferen hoeveel betalende bezoekers op het festival afgekomen zijn. Hoeveel waren dit er? Hoeveel bedroeg de opbrengst van de kaartverkoop en wat is met deze opbrengst gebeurd?

John van Sliedregt
Jarle Lourens

Geen terassenbelasting dit jaar

Vanavond behandelde de raadscommissie het voorstel van het college, om in 2021 geen terrassenbelasting op te leggen aan Schiedamse horecaondernemers. Daarmee worden deze ondernemers net als in 2020 op dit punt ontzien, vanwege de coronacrisis.

Het klinkt heel vanzelfsprekend, want de horeca heeft het al zwaar genoeg. Dus alle beetjes helpen.
D66 waardeert het erg, dat het college uit eigen beweging met dit voorstel komt. Op verdere vragen van mij gaf het college verder aan, van plan te zijn de terrassenregeling van vorig jaar te verlengen. Dit betekent, dat horecaondernemers hun terrasruimte (waar dit past) mogen uitbreiden, om binnen de anderhalvemeterregel toch het het gebruikelijke aantal gasten te kunnen bedienen.

Omdat niet alleen de horecaondernemers het zwaar hebben in deze tijd, heb ik tijdens de commissievergadering gevraagd of het mogelijk is, de ondernemers uit Schiedam net als vorig jaar uitstel te geven voor het betalen van hun lokale belastingen. De financiële situatie van de ondernemers zal er over het algemeen niet beter op zijn geworden, in het afgelopen jaar. Hierop werd geantwoord, dat ondernemer nog steeds bij de Regionale Belasting Groep een verzoek tot uitstel van betaling kunnen aanvragen.

Het raadsvoorstel is door de raadscommissie als hamerstuk toegevoegd aan de raadsvergadering van dinsdag 16 maart a.s.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Inzamelen PMD blijft voorlopig tweewekelijks

Na een kleine anderhalf jaar lijken de bewoners van de laagbouw in Schiedam gewend aan het gescheiden inzamelen van Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen (PMD). Dat deze vorm van inzamelen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de portemonnee blijkt uit de relatief beperkte verhoging van de afvalstoffenheffing. Zeker vergeleken met steden om ons heen.

Toen de raad besloot tot het “omgekeerd inzamelen” is afgesproken, dat het PMD eenmaal per twee weken opgehaald zou worden. Na verloop van tijd zou een evaluatie plaatsvinden, waarna eventueel naar een ophaalfrequentie van eenmaal per drie weken overgeschakeld zou worden.

In de Eerste Technische Aanpassing van de begroting meldt het college nu, dat mede door de coronacrisis, er veel meer PMD wordt aangeboden dan verwacht werd. Hierdoor is besloten de ophaalfrequentie voorlopig te handhaven op eenmaal per twee weken. Als na het opheffen van de coronamaatregelen het leven weer zijn normale loop gaat nemen, wordt opnieuw bekeken of de huidige ophaalfrequentie nog noodzakelijk is.