Maandelijks archief: januari 2016

Vijf avonden op pad

De afgelopen week was een drukke! Hierbij een verslag van mijn activiteiten als raadslid.

Maandag 11 januari

Deze dag heb ik, als voorbereiding op de komende vergadercyclus stukken gelezen, vragen en opmerkingen erbij geformuleerd. Een hele klus, want de januaricyclus is een pittige. Met een agenda die in de commissie in twee avonden behandeld wordt.
Mijn bijdrage hierin zal bestaan uit de onderwerpen over het Stedelijk Museum en de kwestie rond het geplande fietspad in de Woudhoek.

Verder heb ik een gesprek gehad met iemand die een organisatie runt op het gebied van natuurbescherming. Of ik verder iets voor deze persoon kan betekenen moet nog blijken, maar het gesprek was zeker nuttig.

’s Avonds heb ik deelgenomen aan overleg vanuit de gemeente, waarin raadsleden gevraagd werd suggesties te leveren voor de functieomschrijving van de nieuw te benoemen gemeentesecretaris. Omdat ik hierover vorige maand namens D66 in de raad naar gevraagd heb vond ik heb belangrijk hierbij aanwezig te zijn.
Samen met een aantal andere raadsleden heb ik suggesties gedaan. Welke daarvan uiteindelijk terechtkomen in de omschrijving moet nog blijken.

Vervolgens direct door naar het fractieoverleg van D66, ter voorbereiding op de raadscommissie van volgende week.

Uiteindelijk ben ik deze dag circa 12 uur bezig geweest met raadszaken. Dus wie denkt dat raadsleden alleen twee keer per maand even vergaderen: de werkelijkheid is heel anders!

Dinsdag 12 januari

Op deze dag was ik ’s avonds aanwezig op basisschool Ababil, bij het Stadserf over duurzaamheid.

Woensdag 13 januari

Aan het begin van de avond heb ik samen met mijn fractievoorzitter Marcel Bregman een gesprek gehad met Rob Roos, de directeur van het Theater aan de Schie. Niet met een vooraf bepaalde agenda, maar gewoon een informeel bijpraatgesprek.
Vervolgens ben ik doorgegaan naar de informatieavond voor omwonenden van de Singelschool, die binnenkort gesloopt gaat worden. De discussie tussen de gemeente en een aantal omwonenden loopt inmiddels bijna twee jaar. Het heeft een valse start gehad en ook onderweg een aantal flinke tegenvallers te verwerken gehad. De bewoners zijn ongerust en dat kan ik hen onmogelijk kwalijk nemen.
Aan de andere kant denk ik dat vanuit PRIMO (die de school laat slopen en nieuwbouw laat plegen) en de gemeente veel is geprobeerd om de onrust weg te nemen. Maar ik vermoed dat dit niet volledig gaat lukken.

Donderdag 14 januari

Met een groot deel van de raad was ik deze avond te gast in het Stedelijk Museum Schiedam.
De transitiemanager en een aantal van zijn naaste medewerkers hadden ons uitgenodigd te komen praten over het actieplan dat moet leiden tot een organisatie die er structureel financieel gezonder aan toe is dan de afgelopen tijd het geval was.
In mijn beleving was dit een zeer positieve bijeenkomst. Het plan werd toegelicht en de raadsleden konden de vragen die zij n.a.v. het actieplan hadden afvuren op de medewerkers.
De vragen die ik normaal gesproken zou indienen voorafgaand aan de commissievergadering heb ik kunnen stellen èn beantwoord gekregen.
Ik hoop dat deze avond een voorbeeld was van het Stedelijk Museum nieuwe stijl.

Vrijdag 15 januari.

Afgelopen dinsdag heeft het college besloten 50 vluchtelingen met een verblijfsvergunning op te vangen in een voormalig schoolgebouw aan de Willem Passtoorsstraat in Nieuwland. Dat er een voorstel aan de raad zou komen was bekend. Dat dit om circa 50 mensen zou gaan ook.
Alleen de locatie was nog niet bekend. Ook voor raadsleden niet.
Ook ik heb deze informatie pas dinsdagavond ontvangen.

Om vragen en zorgen van omwonenden te bespreken werd afgelopen vrijdag een drietal bijeenkomsten in het beoogde gebouw georganiseerd.
Hierbij waren de burgemeester, wethouders, ambtenaren, politie, raadsleden en andere partners uit Schiedam aanwezig.
Zelf was ik aanwezig bij de avondbijeenkomst.
Ik heb daar uitgebreid kunnen praten met enkele omwonenden. Natuurlijk waren er vragen en zorgen. Natuurlijk kun je die op voorhand niet allemaal wegnemen. En sommige misschien helemaal niet. Maar over het algemeen werd er rustig met elkaar gesproken. Volgens mij een nuttige bijeenkomst, met zorg georganiseerd door de gemeente.
Komende woensdag spreekt de gemeenteraad hier voor het eerst over in de commissie. Tijdens de raadsvergadering van 26 januari moet blijken of de raad akkoord gaat met het voorstel.

Deze afgelopen week was ik dus vijf opeenvolgende avond op pad als raadslid. Ook dat hoort erbij!
Het Open Huis van de gemeente Schiedam op zaterdag 16 januari, waarover ik vorige week sprak, heb ik helaas door omstandigheden aan mij voorbij moeten laten gaan. Uit de publicaties die ik erover gezien heb leid ik af dat het druk en geslaagd was. Misschien dat we hiermee de inwoners van Schiedam en de gemeente weer iets dichter bij elkaar gekregen hebben.

Verslag werkzaamheden in de afgelopen periode

Oud- en Nieuw ligt achter ons, de kerstvakantie is voorbij en dat betekent dat ook het politieke seizoen weer begonnen is. Hierbij vertel ik u wat ik de afgelopen weken heb gedaan als raadslid.

29 december

Mijn laatste actie als raadslid in 2015 was direct ook een van de leukste dingen die ik gedaan heb:
in de Grote Oliebollenshow van Radio Schiedam mocht ik samen met een aantal andere lokale politici in de uitzending muziek laten horen die voor mij belangrijk is. Hierover heb ik eerder op deze pagina al verteld. Maar ik vond het erg leuk om te doen. Inmiddels heeft Radio Schiedam aangekondigd hieraan een vervolg te geven in het nieuwe programma “Politiek en Muziek”. Ik ben erg benieuwd!

4 januari

’s ochtends ben ik samen met Annerike van de Water (ex-raadslid voor D66 en tegenwoordig onze fractieondersteuner) langs geweest op de griffie. Hier hebben we met Hatice Cimtay een gesprek gehad over de website van de gemeente Schiedam. Deze is de afgelopen maanden aangepakt en echt enorm verbeterd. Maar soms zijn documenten uit het verleden niet of moeilijk te vinden.
Een nuttig gesprek, waarin niet alleen Annerike en ik konden aangeven waar wij tegenaan lopen bij het werken met de website, maar waarin ook Hatice ons kon wijzen op zaken die wij soms handiger kunnen aanpakken.

Na dit gesprek zijn Annerike en ik even gaan kijken op het station, waar die ochtend de bewaakte fietsenstalling van start gegaan was. Vanwege mijn bemoeienissen hiermee wilde ik even kijken hoe deze vormgegeven is.
Een enthousiaste medewerkster vertelde dat zij die ochtend als eerste begonnen was met het opruimen van kapotgeknipte sloten, die het en der lagen. Ik ging er met een heel goed gevoel weer weg!

’s Avonds had ik een bijeenkomst van de klankbordgroep “Vernieuwend Vergaderen”, waarvan ik deel uitmaak.
Met elkaar proberen we te komen tot een manier van vergaderen door de gemeenteraad, die duidelijk en transparant is. En waarbij ook vooral ook op een aantal momenten de inwoners van Schiedam een rol hebben.

6 januari

In de ochtend was ik via de telefoon te gast in “Café Lokaal, de Politiek” van Radio Schiedam. Om te praten over de bewaakte fietsenstalling op het station, de pepermuntactie van D66 op zaterdag en de Valentijnsprijs.

7 januari

Op deze dag heb ik schriftelijke vragen ingediend over de geplande renovatie van de Ooievaarsbrug. Ook hierover maakte ik al eerder melding op deze pagina.

9 januari

’s Middag eerst met enkele fractieleden en bestuursleden anderhalf uur op het Land van Belofte gestaan. We deelden pepermuntjes uit om onze stadsgenoten een verfrissend 2016 te wensen.
Daarnaast is dit natuurlijk ook een mooie gelegenheid in gesprek te raken met voorbijgangers.

Aansluitend bezocht ik de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Schiedam. Nu ben ik niet zo’n liefhebber van recepties, maar de nieuwjaarsbijeenkomst in onze stad is altijd een gezellige gelegenheid om bij te praten met allerlei bekenden. Eigenlijk is de twee uur die deze receptie duurt te kort.
Vandaag, 10 januari, ben ik bezig geweest met het lezen van stukken voor de komende vergadercyclus. Er wacht ons een bomvolle agenda! De vergadering van de raadscommissie zal ook over twee avonden verspreid worden.

Komende week barst het raadsleven weer in volle hevigheid los.
Morgen (maandag) probeer ik nog veel te lezen, heb ik een ontmoeting met een oude bekende, die wat vragen heeft op politiek gebied en zal ik ’s avonds deelnemen aan het overleg van mijn fractie.
Ook dinsdag, woensdag en donderdag heb ik ’s avonds een of meer afspraken staan.

En zaterdag 16 januari ben ik actief tijdens het “Open Huis” van de gemeente in het Stadskantoor.
Ik hoop dat ik u daar ook tegenkom!

Schriftelijke vragen renovatie Ooievaarsbrug

Deze week heb ik bij het college schriftelijke vragen ingediend inzake de geplande renovatie van de Ooievaarsbrug. Omdat die een grote invloed dreigt te hebben op de pleziervaart en het toeristenbezoek wil ik graag weten of er geen andere oplossingen zijn dan die nu voor liggen.

De volledige tekst van deze vragen luidt:

“De geplande renovatie van de Ooievaarsbrug lijkt een nieuwe hindernis te worden voor watertoeristen die onze stad willen bezoeken. Door het drama rond de Proveniersbrug heeft het imago van Schiedam bij watertoeristen een forse deuk opgelopen. Een nieuw obstakel, net nadat het probleem met de Proveniersbrug verholpen is en midden in het vaarseizoen, is daarom onwenselijk.

Bij de behandeling van de zomernota heeft de gemeenteraad een motie van VVD en D66 aangenomen, die beoogt onze stad aantrekkelijker te maken voor watertoeristen.

De fractie van D66 ziet de noodzaak van renovatie van de Ooievaarsbrug, maar vraagt zich af of er alternatieven zijn voor de nu geplande onderhoudsperiode.
In dit verband hebben wij de volgende vragen voor het college:

1.
Tijdens de vergadering van de raadscommissie op 9 december 2015 meldde wethouder Van Steenderen dat onderhoud van de Ooievaarsbrug in de nu beoogde periode dient plaats te vinden, onder meer in verband met de subsidie die het Fonds Schiedam-Vlaardingen hiervoor beschikbaar stelt.
Is het college bereid het Fonds Schiedam-Vlaardingen, gezien de bijzondere omstandigheden en het belang van een goede doorgang voor watersporters èn Schiedam, te vragen de termijn waarbinnen de subsidie besteed dient te worden te verlengen?

2.
Indien bovenstaand verzoek een positieve uitkomst zou hebben, welke andere specifieke mogelijkheden of juist beletsels zijn er dan verder om het onderhoud uit te stellen? Bijvoorbeeld tot na de Brandersfeesten?

3.
Zijn aan een eventueel uitstel van de werkzaamheden financiële consequenties verbonden?
Zo ja, welke?

4.
Welke gevolgen heeft de geplande renovatie voor de voor het Schiedamse toerisme belangrijke fluisterboot? Deze passeert op zijn route immers ook tweemaal de Ooievaarsbrug?

Namens de fractie van D66,
J. van Sliedregt”

Bewaakte fietsenstalling Station Schiedam is een feit!

Het heeft even geduurd, maar vanaf vandaag is de fietsenstalling op Station Schiedam weer bewaakt. Ook het gratis gedeelte.

Vooralsnog is er alleen sprake van bewaking. Maar het is de bedoeling dat er op een later moment ook een servicepunt komt, waar kleine reparaties uitgevoerd kunnen worden.
Sowieso wordt later dit voorjaar ook het uiterlijk van de stalling opgeknapt.

De komst van de bewaakte stalling is het gevolg van schriftelijke vragen die ik ruim een jaar geleden stelde, naar aanleiding van het sterk toegenomen aantal fietsdiefstallen op en rond het station.

Laten we hopen dat we over een aantal maanden kunnen concluderen dat de stalling weer een plek geworden is, waar Schiedammers met een gerust hart hun fiets kunnen achterlaten.
station