Maandelijks archief: juli 2015

Het komt eraan: gratis WiFi in de binnenstad!

Eind dit jaar kunnen bezoekers van de binnenstad van Schiedam gebruik maken van een gratis WiFi-netwerk. Dat stond vandaag te lezen in het AD.

Met deze boodschap ben ik erg blij. Progressief Schiedam stelde inmiddels al enkele jaren geleden vragen hierover en in de afgelopen anderhalf jaar heb ik er tweemaal aandacht voor gevraagd in de raad.

Wat mij betreft is gratis WiFi inmiddels een basisservice die een gemeente aan haar bezoekers moet bieden.

Dus, jammer dat het zo lang geduurd heeft, maar fijn dat het nu toch komt!

Met een paar mooie besluiten op naar het zomerreces!

Hierbij het verslag van mijn werkzaamheden in de laatste twee weken voor het zomerreces. Ze waren weer de moeite waard:

29 juni

Op deze dag heb ik (via e-mail) contact gehad met bewoners van de Vlaardingerdijk, die zich zorgen maakten om de plannen in verband met de aanstaande herinrichting van hun wijk.
De tekeningen die zij door de gemeente gepresenteerd kregen bleken erg af te wijken van eerdere tekeningen. Inmiddels lijkt de onduidelijkheid waarvan hier sprake was gelukkig opgelost.

Verder had ik contact met de  winkelstraatmanager van de Nolenslaan. Hier hebben winkeliers last van gebrek aan parkeerruimte voor klanten. Door werkzaamheden en parkeerruimte die gebruikt  wordt door Woonplus. Voor zover ik begrepen heb, is ook hier inmiddels sprake van contact tussen gemeente en winkeliers.

30 juni

Op deze avond was de commissievergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering van 7 juli.
Mijn rol tijdens deze vergadering bleef beperkt tot het stellen van een vraag aan een insprekende bewoner van de Havendijk.
Verder heb ik deze avond in onze fractiekamer een gesprek gevoerd met twee leden die D66 Schiedam zijn komen versterken.

1 juli

Op deze avond vergaderde de raad in commissievorm, ter voorbereiding op de raadsvergadering van
9  juli, waarin de zomernota centraal zou staan.

3 juli

Vandaag was ik aanwezig bij de opening van het Maasboulevardfeest. Een erg leuke bijkomstigheid van het raadslidmaatschap!

4 juli

Vanwege de hitte, en omdat we als D66 voortdurend aanwezig en bereikbaar willen zijn, heb ik geholpen met het uitdelen van ijsjes in winkelcentrum Hof van Spaland.
20150704_100639

6 juli

Op deze maandag woonde ik ’s avonds het fractieoverleg van D66 Schiedam bij, ter voorbereiding op de raadsvergaderingen van  7 en 9 juli

7 juli

Raadsvergadering, met oa de behandeling van de grondnota. Voor mij is hiermee een van de belangrijkste onderdelen van het coalitieakkoord uitgevoerd. Zie mijn eerdere artikel hierover.

9 juli

De laatste raadsvergadering van het politieke seizoen: de behandeling van de zomernota!
In de zomernota worden de lijnen uitgezet voor de begroting voor 2016, die in november behandeld wordt.

Het is een mogelijkheid om, waar nodig vanuit de raad het college bij te sturen, of accenten aan te brengen.

Zo heeft mijn fractiegenoot Arjen Kuin een motie ingediend (die ook is aangenomen), waarin het college verzocht wordt meer geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Zelf was ik namens D66 betrokken bij twee moties:

Met de VVD heb ik een motie opgesteld waarin het college verzocht wordt, zodra de Proveniersbrug weer open kan, te stoppen met het heffen van bruggengeld. Deze motie is met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
Verder verzochten we het college een integraal plan op te stellen waarmee we watertoeristen in Schiedam beter kunnen faciliteren.

Samen met de PvdA en GroenLinks heb ik een motie ingediend, die het college verzoekt de mogelijkheden te onderzoeken tot het aanleggen van een regenboogzebrapad.
Dit als signaal dat LHBT’s welkom zijn in Sch(koplopergemeente op het gebied van LHBT-emancipatie).
Het idee voor de motie ontstond bij mij toen ik op 20 juni het regenboogzebrapad in Maastricht zag.
Toen ik de conceptmotie ter voorbereiding op de raadsvergadering rondmailde aan de overige fracties in de raad, bleek de PvdA ook met een dergelijk idee bezig was, samen met GroenLinks.
Op zo’n moment bundel je dus de krachten en maak je de motie met elkaar.
Gelukkig is ook deze motie aangenomen.
P1140036

Met de aanname van de zomernota is het politieke seizoen afgelopen en het zomerreces aangebroken. Ik zal niet verbergen dat ik best naar het reces heb uitgekeken.

Niet dat ik nu zes weken niets ga doen natuurlijk. Raadswerk gaat gewoon door.
Maar het is wel een periode waarin veel zaken (geen vergaderingen) op een laag pitje staan.

Ik wens u allemaal een fijne zomervakantie!

Enorm blij met de grondnota!

Afgelopen dinsdag nam de gemeenteraad met een overgrote meerderheid de Kadernota Grond 2015 aan.

In deze nota wordt het erfpachtbeleid van de gemeente Schiedam danig op de schop genomen.
Was je in het verleden als huizenkoper verplicht tot het kopen van een woning op erfpachtgrond, vanaf nu is het uitgangspunt dat ook de grond gekocht kan worden. Wie toch liever erfpacht wil, kan hiervoor kiezen.
Daarnaast krijgen huidige erfpachters de mogelijkheid de grond onder hun woning te kopen.
En waar in het verleden erfpachters geconfronteerd werden met enorme canonverhogingen ineens, daar wordt deze verhoging nu uitgesmeerd over meerdere jaren.

Het erfpachtsysteem is voor mij altijd een enorme ergernis geweest. Ik vind het achterhaald en oneerlijk. Het standpunt van D66 Schiedam, dat grondeigendom leidend dient te zijn, sloot dus naadloos aan op mijn mening.

Tijdens en net na de verkiezingscampagne in 2014 heb ik meerdere malen gesproken met mensen die hier net zo over dachten. De oude man die mij vertelde dat zijn dochter niet in Schiedam wilde komen wonen vanwege de erfpacht. De mensen die hun huis wilden verkopen omdat dit vanwege de erfpachtgrond minder aantrekkelijk gevonden werd door kopers.

Tegen hen kunnen we nu zeggen dat deze situatie gaat veranderen. En ik ben er erg trots op dat ik hieraan heb kunnen bijdragen.

De zomernota, vragen over een rotonde en een fietsenstalling.

Voorafgaand aan de behandeling van de zomernota heb ik twee vragen ingediend bij het college.

1. Fietsenstalling Vijfsluizen

Naar aanleiding van mijn schriftelijke vragen van vorig jaar wordt (nadat de zomernota door de raad is goedgekeurd natuurlijk) een door mensen bewaakte fietsenstalling gerealiseerd bij Station Schiedam. Daar ben ik natuurlijk tevreden over.
Maar het was voor mij wel aanleiding te vragen of er plannen zijn voor een eveneens bewaakte stalling bij metrostation Vijfsluizen.

Het antwoord hierop was kort. Dit gaat men onderzoeken.

De reden voor dit korte antwoord is dat wethouder Houtkamp later dit jaar een nieuwe Fietsnota naar de raad zal sturen. Dit is een nota waarin het fietsbeleid in Schiedam voor de komende jaren uitgezet wordt.
Ik ben van plan binnenkort een afspraak met de wethouder te maken om hierover alvast van gedachten te wisselen. Naast een bewaakte stalling op Vijfsluizen heb ik nog enkele zaken die ik graag zou zien terugkomen in de nota.

2. Rotonde Rotterdamsedijk/Van Deventerstraat

Verder heb ik gevraagd hoe het staat met de plannen voor een rotonde op de kruising Rotterdamsedijk/Van Deventerstraat. Hiervoor zijn twee jaar geleden (naar aanleiding van enkele ernstige ongelukken, waarvan een dodelijk) plannen gepresenteerd.

Het college gaf aan dat deze rotonde begin 2016 aangelegd zal worden.
Hopelijk wordt dat stukje Schiedam daarna veiliger.

De jaarstukken en de wachtgelden

Vorig jaar stelde ik namens D66 Schiedam schriftelijke vragen over de openbaarheid van wachtgelden die de gemeente betaalt aan oud-bestuurders van de stad. De omvang hiervan was namelijk niet te herleiden uit de jaarstukken van de gemeente.

In haar beantwoording van deze vragen deelde het college mee dat de omvang van de wachtgelden gepubliceerd zou worden in de jaarstukken over . Als totale post. Op individueel niveau hoeft men dit, blijkens een uitspraak van de Raad van State, niet te doen.

Toen ik de jaarstukken over  twee weken geleden las, was mijn verbazing groot. Nergens in de stukken kwam ik een post inzake de wachtgelden tegen.
Daarom heb ik hier voorafgaand aan de commissievergadering van  1 juli vragen over gesteld.

Deze vragen èn het antwoord vindt u hieronder:

Vraag:

In juli 2014 stelden wij schriftelijke vragen over het publiceren van wachtgelden van oud-bestuurders. Naar aanleiding hiervan is toegezegd over te gaan tot het geven van een specifiek inzicht in de wachtgelden per jaar. Tot onze verbazing zijn de wachtgelden in deze jaarrekening echter niet als aparte post(en) gespecificeerd. Graag zien wij dit alsnog gebeuren. Daarnaast zien wij graag toegelicht waarom dit in eerste instantie niet gebeurd is. En vanzelfsprekend zien wij deze post(en) in de volgende jaren graag als vast onderdeel in de jaarstukken terugkeren, zoals toegezegd.

Antwoord:

In reactie op de eerder door D66 ingediende schriftelijke vragen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de gegevens over het wachtgeld van de politieke ambtsdragers, heeft het college inderdaad toegezegd het totaalbedrag voortaan te specificeren in de jaarrekening (zie brief ons kenmerk 14UIT17192, d.d. 3 september 2014). Nu blijkt dat dit door miscommunicatie intern abusievelijk niet is gebeurd. In de jaarrekening 2015 en volgende zal dit wel vermeld worden. Het totale bedrag aan wachtgeld in 2014 van voormalig collegeleden bedraagt
€ 175.535.
Een specifiek overzicht van de (steeds wisselende) kosten van wachtgeld van voormalige bestuurders gedurende het jaar wordt ter inzage bij de griffie gelegd.