Maandelijks archief: juni 2017

Wat was mijn bijdrage aan de behandeling van de zomernota?

Op dinsdag 27 juni behandelde de gemeenteraad de zomernota. Dat is de belangrijkste (en langste!) vergadering van het jaar.
In de zomernota wordt de richting bepaald, die het college inslaat bij het opstellen van de begroting (die in november vastgesteld wordt). Als je als raadslid of fractie iets wilt bereiken, dan is dit dus het moment.

Over de behandeling van de zomernota heb ik een stukje geschreven op de website van D66 Schiedam. Dat leest u door hier te klikken.

Het debat tijdens de begrotingsbehandeling wordt gevoerd tussen de fractievoorzitters.
Mijn rol tijdens deze behandeling bestond daarom uit: voorbereiden, luisteren en het aanvullen van mijn fractievoorzitter, Marcel Bregman, wanneer ik dat nodig vond.

En natuurlijk moet er aan het eind van de avond ook gestemd worden….

In de voorbereiding van de zomernota heb ik een motie voorbereid, die aan het eind van de avond in stemming gebracht is.

De motie ging over de subsidie voor de lokale omroep. Hierover hebben we vorig jaar als raad afgesproken, dat deze voor een deel (€ 45.000) afhankelijk is van de prestaties die de omroep levert op het gebied van (journalistieke) innovatie. In 2018 kijken we als raad in een evaluatie, of de omroep aan de eisen voldaan heeft. In dat geval wordt dit deel van de subsidie verstrekt.
En zo gaat het ieder jaar.

In de zomernota stond echter, dat dit deel van de subsidie in 2020 niet meer nodig is. Een bezuiniging dus. En dan, terwijl helemaal nog niet bepaald is, of dit zo is.
Wat mij, en de rest van mijn fractie, is dit niet zoals we met elkaar afgesproken hebben.

De motie riep dus op, deze bezuiniging nog niet in de begroting (van 2020!) op te nemen, maar eerst de evaluatie af te wachten.

In de dagen voor de raadsvergadering heb ik deze motie gemaild naar alle andere fracties, met de vraag, of zij deze samen met D66 wilden indienen. Uiteindelijk wilden VVD, Progressief Schiedam, GroenLinks, ChristenUnie/SGP en Malkoc de motie mede ondertekenen.

Tijdens de stemming bleek, dat nog meer fracties positief tegenover de motie stonden, zodat deze met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen is.

De motie ziet u, door hier te klikken.

Daling winkelleegstand en toekomst Winterland

In de jaarstukken wordt onder andere melding gemaakt van de leegstand in de binnenstad.

Nuttig om te weten natuurlijk. Vooral wanneer je je bedenkt hoeveel geld en energie het college in de binnenstad steekt.

Alleen de wijze waarop deze cijfers gepresenteerd worden zorgt ervoor, dat we niet echt veel leren over de stand van zaken.

De cijfers die gegeven worden, betreffen namelijk het totaal aantal leegstaande panden in de binnenstad.

In het beleid van de gemeente wordt echter onderscheid gemaakt tussen het kernwinkelgebied (ABC, Hoogstraat, Passage) en zogenaamde aanloopgebieden. Het openen en verplaatsen van winkels vindt bij voorkeur plaats in het kernwinkelgebied.

DIt kan betekenen, dat het kernwinkelgebied gevuld wordt, terwijl het aanloopgebied daardoor een hogere leegstand zou kennen. Deze ruimtes kunnen vervolgens een andere bestemming krijgen; bijvoorbeeld wonen.

Daarom heb ik gevraagd om uitsplitsing van deze cijfers.
En dan blijkt, dat de leegstand in het kernwinkelgebied eind 2016 uitkwam op 24,8%. Dat is aanzienlijk. Maar eind 2015 bedroeg dit cijfer 27%.

Er is dus sprake van een daling van de leegstand. Nog niet in het tempo waarin ik dit graag zou zien, maar hij is er wel. Wat mij betreft een teken, dat het beleid werkt.
En in een tijd waarin in veel andere gemeenten de winkelleegstand alleen maar oploopt, is dit misschien zelfs knap te noemen!

Ik heb het college gevraagd in de toekomst de leegstandscijfers gesplitst aan te leveren. Dus met het onderscheid tussen kernwinkelgebied en aanloopgebieden. Tijdens de commissievergadering van 30 mei zegde wethouder Houtkamp dit toe.

In dezelfde vergadering stelde ik ook vragen over Winterland. Hoe zijn de ervaringen met Winterland op het Bachplein geweest? En welk alternatief voor Winterland komt er in de binnenstad?

De vragen en antwoorden waarover dit stuk ging, kunt u hieronder terugzien en -horen:

 

Wat deed ik allemaal sinds 1 mei?

Hierbij een overzicht van mijn werkzaamheden als raadslid, gedurende de afgelopen twee maanden.

Maandag 1 mei 

’s Middags was ik aanwezig bij de overhandiging van het eerste ticket voor de openluchtproducties “in het Wild, theater in de Wijk” in juni.
Hier stond ik wel met een dubbele pet op. Naast raadslid was ik ook trotse vader. Mijn zoon Bart, die meespeelt in twee van de drie producties, was door de organisatie gevraagd het eerste ticket te overhandigen aan wethouder Houtkamp.

Woensdag 3 mei

’s Avonds was ik aanwezig bij het wijkoverleg Woudhoek. Wegens de vakantieperiode was dit een vrij korte bijeenkomst.

Donderdag 4 mei 

’s Avonds nam ik deel aan de Dodenherdenking bij het oorlogsmonument op de Kop van de Plantage.
Omdat onze fractievoorzitter Marcel Bregman verhinderd was, liep ik namens D66 met de fractievoorzitters mee tijdens de legging van de krans namens de gemeenteraad.

Zondag 7 mei

’s Middags was ik aanwezig bij de première van de documentaire over Pierre Janssen. Deze was op 28 mei op TV te zien. Een absolute aanrader. Prachtige film!

Maandag 8 mei 

Op deze avond was ik aanwezig op de informatieavond over de toekomst van de Wilhelminahaven.

Maandag 15 mei 

’s Ochtens was ik in het Paleis van Justitie als toeschouwer aanwezig bij hoger beroep van ex-burgemeester Wilma Verver tegen BING, over het wel of niet rectificeren van twee artikelen op de website van BING.
Tot mijn grote verbazing greep mevrouw Verver mijn aanwezigheid aan om zich tegen de rechter te beklagen over de berichten die ik over haar op Twitter zet. Deze zijn volgens haar “te schunnig voor woorden”. Ook beschreef ze mij, en een andere aanwezige als “vuilspuiers”.
Jammer dat je op zo’n moment niet mag reageren. In de eerste plaats had haar betoog over mij niets te maken met de reden waarom zij in de rechtbank was. In de tweede plaats herken ik mij totaal niet in haar woorden.

’s Avonds nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam.

Dinsdag 16 mei was ik aanwezig bij het Stadserf over de toekomstige verkeerssituatie op de Koemarkt. Het idee om het autoverkeer in de Oranjestraat en in het centrum te verminderen, door het onmogelijk te maken vanaf de Koemarkt linksaf de Broersvest op te rijden, maakt nogal wat vragen en hier en daar emoties los.
Ik vind het geen slecht idee. Mits de ingang van de Passage Parkeergarage (ongeveer) op dezelfde plaats blijft. Verplaatsen naar de Broersvest, zoals ook een plan is, is wat mij betreft niet aansluitend op deze plannen en overbodig duur.

Op donderdag 18 mei was ik aanwezig bij het Stadsgesprek inzake het sociaal domein, in de Grote Kerk in Schiedam.

Op zaterdag 20 mei hield de fractie van D66 Schiedam haar jaarlijkse fractiedag. Op zo’n dag zitten we informeel bij elkaar en praten we bij over een aantal onderwerpen.
Halverwege de dag nodigen we wethouder Houtkamp uit mee te lunchen.

Maandag 22 mei  

Aan het eind van de middag had ik samen met fractievoorzitter Marcel Bregman een gesprek met het bestuur van het Centrummanagement. Dit is het vertegenwoordigend orgaan van de ondernemers in de binnenstad. We spraken over de voorgenomen afschaffing van de reslamebeslasting, de verkeersmaatregelen rond de Koemarkt en

s Avonds nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam

Dinsdag 23 mei
Op deze avond was de vergadering van de raadscommissie. Hierbij was ik echter niet aanwezig, in verband met de twintigste verjaardag van mijn zoon.

Maandag 29 mei 

’s Avonds nam ik eerst deel aan de vergadering van de agendacommissie.
Aansluitend ging ik direct door naar ons fractieoverleg.

Dinsdag 30 mei

Aan het eind van de middag was ik aanwezig op de afscheidsreceptie van Jaap Pegtel; medewerker van de griffie.

Op deze avond vond de raadscommissie ter voorbereiding op de behandeling van de jaarstukken plaats. Voorafgaand daaraan stelde ik schriftelijke vragen. Deze leest u hier.

Donderdag 1 juni 

Deze avond nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam. Door omstandigheden een beperkt gezelschap, want alleen fractievoorzitter Marcel Bregman en ik waren aanwezig.

Vrijdag 2 juni 

Op deze avond bezocht ik de theatervoorstelling “Tramlijn Begeerte” van KNAP. In het voormalige hotel De Kroon.

Dinsdag 6 juni 

Op deze avond nam ik deel aan de raadsvergadering.
Omdat fractiegenoot Arjen Kuin afwezig was, voerde ik namens de fractie het woord tijdens de behandeling van het raadsvoorstel inzake “Afval the Challenge”.

Woensdag 7 juni 

Aan het eind van de middag was ik aanwezig op het Stadskantoor. Om de Stadserfbijeenkomst van 13 juni voor te bereiden.

Zaterdag 10 juni 

Met collega-raadslid Karin Kayadoe uit Ridderkerk bezocht ik het Jeneverfestival en het feest in de Plantage. Om haar goed kennis te laten maken trakteerde ik haar eerst op een tochtje in de Fluisterboot.

Zondag 11 juni 

Deze middag was ik aanwezig bij de openluchtvoorstelling “Hart voor de Zaak”.
Als raadslid, maar ook als trotse vader. Want mijn zoon speelde een prominente rol in deze voorstelling. (En ja, op eigen kracht bereikt).

Maandag 12 juni 

Op deze avond nam ik deel aan ons fractieoverleg. Ter voorbereiding op de behandeling van de raadscommissie van 20 juni.

 
Dinsdag 13 juni 

Op deze avond was ik voor het eerst gastheer/voorzitter tijdens een presentatie op het Stadserf.
Deze presentatie ging over de plannen voor nieuwbouw (sportterreinen en woningen) op Sportpark Harga. Enorm leuk om te doen!

Woensdag 14 juni 

Op deze avond was de commissievergadering, ter voorbereiding van de behandeling van de zomernota. Hierbij was ik echter niet aanwezig, aangezien mijn zoon die middag geslaagd was voor zijn HAVO-examen.

Donderdag 15 juni 

’s Avonds was  ik als lid en als raadslid aanwezig op de ledenvergadering van D66 Schiedam.

Maandag 19 juni 

Overdag heb ik het fractieoverleg van D66 voorbereid, waaraan ik ’s avonds deelnam.

Dinsdag 20 juni 

’s Ochtends zijn er in mijn tuin filmopnamen gemaakt voor een spot van Irado, over “Taxus voor Hoop”, de actie om taxussnoeisel in te leveren ten behoeve van het maken van chemotherapieën.

’s Avonds nam ik deel aan de commissievergadering. Hierin voerde ik het woord over de Kloosterplaats en over het openbaar vervoer in Schiedam.

Donderdag 22 juni 

’s Middags telefonisch contact gehad met de bewoner in de Nieuwstraat, die al ruim 5 jaar twee afvalcontainers pal voor zijn huis heeft staan. Vandaag kwam in de media, dat deze eindelijk verplaatst zullen worden. Naast de vele inzet die hij hier zelf voor heeft gepleegd, heb ik er in de raad en bij de wethouder aandacht voor gevraagd.

’s Avonds had ik een gesprek met Terry Bouhuizen, sinds kort directeur van de Stadsomroep Schiedam.

Zaterdag 24 juni 

’s Ochtends was ik te gast bij Stadsomroep Schiedam. In het programma Café Lokaal vertelde ik samen met wethouder Van Aaken over “Taxus voor Hoop”.

’s Middags was ik aanwezig bij de theatervoorstelling “Oh ja joh, hoezo dan”?  Van de Stokerij.
Deze openluchtvoorstelling, in winkelcentrum Hof van Spaland, ,maakte deel uit van het drieluik “In het Wild”.

 

Vragen jaarstukken 2016

Op 30 mei behandelde de raadscommissie de jaarstukken van de gemeente over 2016.

Voorafgaand aan de behandeling in de commissie stelde ik schriftelijke vragen.
Deze vragen en de antwoorden, vindt u hieronder.

Vraag:

Pag 53, Economie in ontwikkeling: Hier staat in de kop: “begroot € 51,1 miljoen. Gerealiseerd 48,7 miljoen.”Dit impliceert, dat van de beschikbare budgetten 2,4 miljoen niet gebruikt is. Uit de specificatie per onderdeel, direct onder de kop, maak ik op, dat het hier gaat om 2,6 miljoen. Ook tellen de budgetten per onderdeel bij elkaar niet op tot de in de kop genoemde bedrag.Graag uitleg.

Antwoord:

Doordat de resultaten per ER-doel worden afgerond op eenheden van € 100.000 zijn de resultaten per doel niet exact optelbaar tot het eindresultaat. Het gaat dus om een afrondingsverschil. Op blz. 71 van de jaarstukken staat de analyse van de afwijkingen van het programma Economie in ontwikkeling.

Vraag:

Pag 54, sterker vestigingsklimaat, Prestatiedoelstelling 1: Hier wordt gemeld: Afgeleide werkgelegenheid wordt (vooralsnog) niet meegerekend.Het woord “vooralsnog” wekt nieuwsgierigheid op.Waarom staat dit erbij? ais er een kans dat afgeleide werkgelegenheid in de toekomst wel meegerekend wordt?Zo ja, wat zijn daarvoor dan de redenen? En waarom is dit eerder dan niet gebeurd?

Antwoord:

De afgeleide werkgelegenheid (m.n. toeleveranciers van producten en diensten) wordt bij deze indicator buiten beschouwing gelaten omdat hier niet genoeg over bekend is en het zeer complex is om dit in beeld te krijgen. Op termijn kan deze informatie mogelijk wel worden verkregen en meegewogen.

Vraag:

Pag 54, sterker vestigingsklimaat, Prestatiedoelstelling 1. Op Nieuw Mathenesse zal de glasfabriek gaan sluiten. Hiermee gaat een groot aantal banen verloren.Hoe ziet u de toekomst voor de locatie van de glasfabriek: ziet u mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsactiviteiten op deze plek?

Antwoord:

De aankondiging van de sluiting van de glasfabriek heeft plaatsgevonden in 2017. Vanwege het nog recente moment van de aankondiging van de sluiting is het te pril om iets te kunnen zeggen over toekomstige ontwikkelingen rondom deze locatie.

Vraag:

Pag 55, sterker vestigingsklimaat, Prestatiedoelstelling 2:Ten opzichte van de nulmeting van 6,0 is het waarderingscijfer van ondernemers voor Schiedam als vestigingsplaats gestegen naar slechts 6,1. Hiermee lijkt het behalen van de doelstelling van 6,5 in 2018 wel een enorme uitdaging te worden.Welke mogelijkheden ziet u, om door extra inspanningen toch de doelstelling te behalen?

Antwoord:

Er wordt gestaag doorgewerkt aan het verder verbeteren van het vestigings/ondernemersklimaat. Ten tijde van de beantwoording van deze vragen wordt de laatste hand gelegd aan het Uitvoeringsprogramma Economie ‘Economie van de toekomst’, de uitwerking van de in 2016 door de raad vastgestelde Kadernota Economie. Hierin staan voor de vier gebiedsopgaven (Haven, A20-zone, Nieuw Mathenesse, Binnenstad) en vijf thematische opgaven (professioneel partnerschap, samenwerken in coalities, aansluiting onderwijsarbeidsmarkt, sterke regio en versterken innovatieklimaat) een groot aantal acties en beoogde resultaten ten behoeve van de verdere versterking en ontwikkeling van het ondernemersklimaat en de lokale en regionale economie. De raad wordt hier op korte termijn verder over geïnformeerd.

Vraag:

Pag 56, economie in ontwikkeling, Prestatiedoelstelling 2: Het was (en is nog altijd) de bedoeling, dat er een hotel zou komen op Schieveste. Hoe staat het hiermee?

Antwoord:

Dit is inderdaad de bedoeling. Op dit moment zitten we in de laatste fase van de financiele haalbaarheid. De verwachting is dat deze fase in de zomer wordt afgerond.Het programma van het hotel is duidelijk en de exploitant van het hotel is bij de ontwikkelaar bekend. Samen met de ontwikkelaar kijkt de gemeente op dit welke mogelijkheden er zijn op het gebied van duurzaamheid.

Vraag:

Pag 62, sterker imago van Schiedam: Bij bestaand beleid schrijft u “Winterland heeft het Stadserf ingeruild voor het Bachplein, omdat dit evenement te groot wordt”.Voor zover ons bekend was de uitwijk naar het Bachplein een eenmalige kwestie. Uw formulering suggereert echter een definitieve verplaatsing. Klopt dit?Zo ja: wordt er dan voor het Stadserf/de binnenstad gedacht aan een waardig vervanger?

Antwoord:

Met name het negatief advies van de VRR (brandoverslag) is aanleiding geweest voor de verplaatsing naar het Bachplein. Momenteel worden mogelijkheden voor een alternatieve locatie voor Winterland 2017-2018 en verder onderzocht. Daarover is nog geen besluit genomen. Voor het Stadserf wordt structureel gezocht naar mogelijke andere evenementen.

Vraag:

Pag 63, Vitalere binnenstad, Prestatiedoelstelling 7:  5% minder (winkelleegstand) in 2018Het genoemde percentage van 28 heeft betrekking op het kernwinkelgebied en de aanloopstraten.Het beleid is er echter op gericht vanuit de aanloopstraten te verplaatsen naar het kernwinkelgebied.Hoe is de genoemde 28% opgebouwd, wanneer dit opgesplitst wordt tussen kernwinkelgebied en aanloopstraten?Deze zelfde vraag heb ik vorig jaar ook gesteld. Kunt u deze uitsplitsing in het vervolg standaard opnemen?

Antwoord:

De uitsplitsing is als volgt (peildatum oktober 2016, in lijn met data jaarstukken): Kernwinkelgebied 467 panden, waarvan 116 leeg (24,8%), Aanloopstraten 164 panden, waarvan 59 leeg (35,9%). Deze uitsplitsing kan desgewenst standaard worden opgenomen.

Vraag:

Pag 71, analyse afwijkingen begroting na wijziging en realisatie:  Op het gebied van cultuuruitoefening zijn er meerkosten. Met name door meer uitgaven voor kunstopdrachten in de Botenbuurt en in Nieuwland.Bedoelt u hiermee dat deze projecten uiteindelijk meer hebben gekost dan begroot? Of waren deze opdrachten niet opgenomen in de begroting en zijn er daardoor meerkosten ontstaan?

Antwoord:

De kunstopdrachten in de Botenbuurt en Nieuwland waren begroot en zijn ook uitgevoerd. Deze projecten hebben wel geleid tot meerkosten”.

Afronding Kloosterplaats nabij!

Tijdens de commissievergadering van 20 juni heb ik namens D66 vragen gesteld over de Kloosterplaats. Enerzijds wilden wij een toelichting op het feit, dat er een aanvullend budget van € 99.500 nodig is voor het voltooien van de Kloosterplaats. Anderzijds wilden wij graag een verklaring voor het feit, dat het zo lang duurt, voor de Kloosterplaats volledig klaar is.

Dat dit allemaal zo lang duurt, is onze fractie een doorn in het oog. Wij hebben jaren gepleit voor het anders en netter aankleden van deze plaats. Dan willen we het project nu ook afgerond zien ook!

In antwoord op mijn vragen gaf wethouder Houtkamp aan, dat het extra budget grotendeels te maken heeft met de duurder dan verwachte bodemsanering en niet begrote organisatiekosten.
Het budget wordt betaald uit de reserve binnenstad.

Dat het project langer duurt dan verwacht heeft met name te maken met het feit, dat dit geen project van de gemeente alleen geweest is, maar een samenwerking met “Bolwerk”; een initiatief naar aanleiding van “Schiedams Doen”.

In  antwoord op onze kritiek verzekerde de wethouder, dat het extra budget voldoende moet zijn om alle nog benodigde kosten te dekken. Ook  zegde hij toe, dat de Kloosterplaats eind augustus voltooid is.

Als dat zover is, heeft Schiedam er op een plek die jarenlang een troosteloze aanblik bood een prachtig binnenstadsparkje bij!

Om terug te kijken:
De vragen van D66 en de antwoorden van wethouder Houtkamp:

Doe eens een proef met die keerlus!

Afgelopen dinsdag werd in de raadscommissie kort de kadernota OV van de metropoolregio besproken. Hoewel….niet de nota zelf, maar de raadsleden konden suggesties aanleveren voor de zienswijze die het college hierop gaat indienen.

Zo, dat was een aanhef, die vol staat met vakjargon. Sorry…

In de kadernota staat ruwweg beschreven hoe het openbaar vervoer er in de metropoolregio in de komende jaren uit zal moeten zien. Een zienswijze is een brief, waarin het college commentaar kan leveren op de nota en aanvullingen kan voorstellen.

De kadernota is dus een document op hoofdlijnen. Of er echt ruimte in is voor specifieke lokale vragen, is dus te bezien. Maar daar heb ik mij in mijn bijdrage niet altijd iets van aangetrokken.

Namens D66 heb ik aandacht gevraagd voor de volgende zaken:

1.
Een blijvende goede bereikbaarheid voor die gebieden in Schiedam, waar geen tram of metro in de buurt is. Dus goede busverbindingen in die gebieden.

2.
Een goed toegankelijk openbaar vervoer. Dus bussen (met name) waar mensen die minder gemakkelijk ter been zijn eenvoudig in en uit kunnen.

3.
Het belang van Schiedam-Centrum als intercitystation

4.
Goede aansluitingen op de verbinding met de waterbus

5.
De tramverbinding naar Schiedam Noord staat nu weggeschreven als “naar de Woudhoek”.
Deze verbinding gaat echter via de Woudhoek naar Spaland. Dat is een beduidend groter gebied dan nu gesuggereerd wordt.

6.
De dienstregeling van tram 21

Voor wat betreft de avond- en zondagochtenddienstregeling van tram 21 heb ik opnieuw aandacht gevraagd voor de “keerlusoptie”. (Lijn 24 ’s avonds en op zondagochtend van en naar Vlaardingen laten rijden via de keerlus aan de Harreweg).
Dit is al meerdere malen voorgesteld aan de RET en de metropoolregio, maar is nooit opgepakt.

Mijn voorstel nu, is hier een proef van een jaar van te maken. Dat geeft dan duidelijkheid over:
de vraag of Vlaardingse reizigers dan minder gebruik gaan maken van de verbinding (wat de RET beweert);
Het geeft Schiedam-Noord een jaar de tijd aan te tonen, dat een tramlijn naar Spaland ook in de avond nodig is.

Een proef, die ik graag zou aangaan!

Of mijn opmerkingen gaan terugkomen in de zienswijze, weten we eind augustus. Dan moet hij namelijk ingeleverd zijn bij de metropoolregio. Mochten ze niet geschikt zijn voor deze kadernota, dan zorg ik er wel voor, dat zij bij de eerstvolgende gelegenheid terugkomen.

Hier kunt u mijn bijdrage in de raadscommissie terugkijken:

 

 

Containers Nieuwstraat eindelijk verplaatst?

In 2012 kregen bewoners in de Nieuwstraat, deel van het historisch stadsgezicht in Schiedam, plotseling twee grote afvalcontainers voor de deur van hun woning.
En dan ook letterlijk voor hun deur. Laat er een goede meter tussen gezeten hebben.

Mijn voorgangster in de fractie van D66, Annerike van de Water, heeft hierover destijds vragen gesteld aan het college. Het lukte echter niet de bakken weg te krijgen.
In deze raadsperiode ben ik namens D66 weer in deze zaak gedoken. Eerst door informeel bij de wethouder het verzoek tot verplaatsing neer te leggen.

In februari van dit jaar heb ik de containers aan de orde gesteld in de raad. Wethouder Van Steenderen gaf toen aan, dat er gezocht werd naar een oplossing.

Die lijkt, blijkens onderstaand bericht, nu gevonden.
Ik hoop dat het allemaal doorgaat. Dan ziet de Nieuwstraat er beter uit. Maar, nog belangrijker, de bewoners zijn verlost van de stank voor hun deur. (Zeker bij deze temperaturen).
http://www.schiedamsnieuws.nl/afvalbakken-weg-monument-schiedam/

Weer taxus snoeien tegen kanker

Vanmorgen had ik een cameraman in mijn tuin! Samen met Patricia van Aaken en Ruud van Buijtenen heb ik een spot opgenomen voor Irado. Hierover vertellen we over “Taxus voor Hoop”. De inzamelingsactie van taxussnoeisel, in de strijd tegen kanker.

Deze inzameling is inmiddels gestart. De actie loopt tot en met 31 augustus. U kunt uw taxussnoeisel inleveren bij de milieustraat van Irado.
Iedere kubieke meter snoeisel is goed voor het maken van een chemokuur.

Hier het eindresultaat van de spot:

IMG_1624 IMG_1630 IMG_1635