Maandelijks archief: september 2017

Dat was een drukke maand!

Ik verwachtte al, dat de maand september een drukke periode zou worden. En inderdaad, dat werd het! Hieronder vat ik samen, wat ik als raadslid zoal de afgelopen maand gedaan heb. Met links naar de betreffende artikelen.

Op maandag 4 september nam ik deel aan het eerste fractieoverleg van D66 na het zomerreces.

Op dinsdag 5 september had ik aan het eind van de middag een bespreking op het Stadskantoor, ter voorbereiding op het Woonerf, dat ik op 13 september voorzat
Die avond was ik aanwezig bij het Stadserf inzake het parkeerbeleid in Schiedam.

Op zaterdag 9 en zondag 10 september verbleef ik overdag het grootste deel van de tijd in het centrum van Schiedam. In verband met de Open Monumentendagen, de Open Kunstroute, Parade aan de Schie, de boekenmarkt en Opera aan de Schie. (Voor verslag, klik hier)

Op dinsdag 12 september nam ik deel aan de eerste commissievergadering na het reces. Ik behandelde drie punten:
Tijdens de rondvraag stelde ik vragen over de diefstal van scootmobielen in Schiedam. Verder was ik woordvoerder tijdens de agendapunten inzake de Kadernota OV en het evaluatierapport inzake de Proveniersbrug.

Ook leidde ik eerder die dag een vraag van een inwoner van Schiedam door naar een wijkprocesmanager.

Op woensdag 13 september was ik gastheer tijdens een extra Stadserf, met enkel woonthema’s.
Het was de tweede keer dat ik een Stadserf mocht presenteren. En ik merk, dat ik het leuk vind om te doen!

Op donderdag 14 september was ik te gast bij Omroep Wetering, om te praten over de diefstal van scootmobielen in Schiedam. (Klik hier).

Op zaterdag 16 september bezocht ik de Woonbeurs in de Grote Kerk en het Chocoladefestival van de Bonte Koe in de Havenkerk.

Op maandag 18 september had ik ’s avonds overleg met de griffie en de overige voorzitters van het Stadserf . We keken terug op de afgelopen Stadserven en bespraken de bijeenkomsten die in de komende maand georganiseerd gaan worden.

Aansluitend had ik over met de fractie van D66, onder andere ter voorbereiding op de raadsvergadering van de volgende dag.

Dinsdag 19 september was een drukke avond.
Om kwart voor zeven was ik aanwezig op het Stadskantoor, om de geloofsbrieven te onderzoeken, van de raadsleden die die avond benoemd werden als lid van de raad.
Tussen zeven en acht was ik een van de drie raadsleden, die gastheren/-vrouw waren voor de Gasten van de Raad van die avond.
En natuurlijk was er vanaf 20:00 uur de raadsvergadering zelf. Hierin heb ik ervoor gekozen niet het woord te voeren inzake de zienswijze op de Kadernota OV van de Metropoolregio. Omdat alles wat mij betreft al voldoende gezegd en beantwoord was in de commissievergadering.
Een klein traantje die avond: mijn maatje in de fractie, Juliette Glavimans, trad die avond wegens gezondheidsredenen terug.

Op woensdag 20 september nam ik deel aan een workshop “Vloggen”, die voor raadsleden georganiseerd werd door de griffie. Een enorm leuke en leerzame avond. Ongetwijfeld gaat u in de komende tijd resultaten hiervan terugzien!

Op donderdag 21 september was ik aanwezig bij het wijkoverleg Spaland/SveaParken.

Op zaterdag 23 september was ik namens D66 Schiedam aanwezig op de Brandersfeesten.
We deelden ballonnen uit en gingen in gesprek met inwoners van Schiedam. (klik hier)

Later op de middag was ik namens D66 aanwezig bij de uitreiking van het manifest van Energiek Schiedam aan de politieke partijen in onze stad. (Klik hier).

Tenslotte was ik op maandag 25 september aanwezig bij de opening van de watertaxihalte in de Wiltonhaven in Schiedam. Een mooie gelegenheid om mijn cursus vloggen in de praktijk te brengen! (Klik hier)

 

Manifest Energiek Schiedam

Op zaterdag 23 september, tijdens de Brandersfeesten, heeft Energiek Schiedam een manifest met 7 punten voor een duurzamer Schiedam overhandigd aan vertegenwoordigers van diverse politieke partijen uit de stad.

Na de overhandiging werd ik samen met Patricia van Aaken (CDA) en Arie van Wingerden (Fractie Janssen) hierover geïnterviewd door de Stadsomroep Schiedam.

Zienswijze Kadernota OV Metropoolregio

Op 12 september behandelde de raadscommissie de zienswijze van het college (samen met Vlaardingen en Maassluis) op de kadernota Openbaar Vervoer van de Metropoolregio.

In juni kon de raad hiervoor al suggesties aanleveren. Hierover schreef ik destijds al op deze site (klik hier),

Wat mij betreft zag ik veel van wat in juni gezegd is al terug in deze zienswijze. Met name de urgentie van beter openbaar vervoer in Schiedam en Schiedam Noord in het bijzonder.

Wel had ik nog enkele opmerkingen.

Deze ziet u hieronder, samen met de antwoorden van wethouder Houtkamp.

 

Evaluatie Proveniersbrug

Tijdens de commissievergadering van 12 september jl. stond op de agenda de evaluatie van de gang van zaken rond de renovatie van de Proveniersbrug. Een hoofdpijndossier, dat begonnen is in de vorige raadsperiode en tijdens de huidige raadsperiode zeker nog niet afgesloten zal worden.

Voorafgaand aan de vergadering stelde ik over deze evaluatie enkele vragen aan het college.
Deze leest u hieronder, vergezeld van de antwoorden.
Over deze antwoorden was ik tevreden.

Vraag:
Als dit rapport al is opgeleverd in februari, waarom heeft de raad het dan pas in juli jl. ontvangen?

ANTWOORD: Na de ontvangst van het rapport zijn alle daarin genoemde feiten nog een keer gecheckt alvorens de bestuurlijke reactie op te stellen.

Vraag:
In hoeverre is in het proces rond de renovatie van de Proveniersbrug advies gevraagd (en opgevolgd) van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam?

ANTWOORD: In het project Proveniersbrug is nauw samengewerkt met het ingenieursbureau Rotterdam. De projectleider voor het project in de ontwerpfase is ingehuurd vanuit Rotterdam, de voorbereiding en engineering van het bewegingswerk en diverse onderdelen en het maken van het bestek is door Rotterdam en in samenwerking met Rotterdam gedaan en in de uitvoeringsfase is voor de begeleiding van de werkzaamheden een directievoerder vanuit het ingenieursbureau Rotterdam ingehuurd. Ook voor de juridische procedure is advies ingehuurd vanuit Rotterdam.

Vraag:
In hoeverre wordt voor dit soort projecten sowieso aansluiting gezocht bij c.q. samengewerkt met andere gemeenten? (Waarbij Rotterdam (qua expertise) wellicht voor de hand ligt).

ANTWOORD: In diverse projecten wordt samengewerkt met zowel gemeentelijke organisaties en diverse marktpartijen, dit varieert per project afhankelijk van het type project en werkzaamheden. Expertise vanuit Rotterdam en diverse marktpartijen wordt regelmatig ingehuurd.

Vraag:
Er wordt gemeld, dat de renovatie van de Ooievaarsbrug wel goed verlopen is. Maar wat is de stand van zaken rond de Beursbrug?

ANTWOORD: De restauratie van de buitenzijde van de Beursbrug is afgerond. De brug is nu voorzien van een tijdelijk bewegingswerk. Na het vaarseizoen wordt dit vervangen door het gerestaureerde oorspronkelijke bewegingswerk.

Hieronder mijn bijdrage over dit agendapunt in de raadscommissie van 12  september 2017:

 

 

 

Prachtige Brandersfeesten!

We kunnen in Schiedam weer terugkijken op enorm gezellige en geslaagde Brandersfeesten. Zaterdag was ik vanaf de ochtend tot ’s nachts in de stad. Ik heb genoten van de Branderszwemtocht, die nu voor het eerst door de Lange Haven kon.

Omdat de kades van de Lange Haven gerestaureerd zijn en alle vaarroutes weer beschikbaar zijn, lag de Lange Haven werkelijk boordevol met plezierjachten. Geweldig om te zijn. En, naar ik begreep ook zorgend voor een heel gezellige sfeer.

En natuurlijk was ’s avonds de Gondelvaart weer terug van weggeweest. Wat was het gezellig en wat was het een prachtig gezicht! De drukte, de verlichte en aangeklede vaartuigen.

Ik ben over het algemeen al erg trots op Schiedam, maar zaterdagavond was weer een mooi voorbeeld waarom dat volledig terecht is!

In gesprek met D66 tijdens de Brandersfeesten

Voor het vierde achtereenvolgende jaar was D66 Schiedam aanwezig tijdens de Brandersfeesten.
Onze leden deelden ballonnen uit en samen met mijn collega-raadsleden Marcel Bregman  en Zülfikar Güler ging ik met Schiedammers in gesprek over hun stad.

Hierbij kreeg iedereen de mogelijkheid aan te geven waar er volgens hem of haar kansen liggen voor Schiedam. Wat gaat goed? Wat kan beter?
Deze suggesties werden genoteerd op tekstborden en zullen worden meegenomen door onze afdeling.

In totaal zijn ruim dertig gesprekken gevoerd, met als gemeenschappelijke conclusie, dat Schiedammers trots zijn op hun stad. Onder de punten voor verbetering en kansen: “Verminder het aantal regels voor ondernemers. Zodat het bijvoorbeeld eenvoudiger wordt een terras buiten te zetten”; “Zorg voor minder overlast door zwerfvuil”; “Geef meer ruimte voor studenten”; “Doe iets aan de bestrating op de Broersvest”; “Verbeter het openbaar vervoer” en “Zorg ervoor, dat binnen Schiedam mensen minder van het kastje naar de muur gestuurd worden”.

Om met een persoonlijke noot te eindigen: Ik blijf het erg leuk vinden namens D66 op straat te staan en met mensen te praten over onze stad. Het leidt tot leuke ontmoetingen en boeiende inzichten.

 

Zien wij elkaar op de Brandersfeesten?

Morgen, zaterdag 23 september,  ben ik samen met andere D66’ers (net als in de afgelopen jaren) aanwezig in het centrum van Schiedam. Om samen met alle andere Schiedammers de Brandersfeesten te vieren.

We delen ballonnen uit, maar ook gaan we graag met u in gesprek over Schiedam. Wat gaat goed? Wat kan nog beter?
Dus heeft u vragen over de binnenstad? Over het openbaar vervoer? Over fietsen? Over de cultuur in Schiedam? Over andere winkelgebieden?

Ik spreek er graag over met u! We staan er tussen 13:00-15:00 uur. In de omgeving van de Lange Kerkstraat.

Vragen over diefstal scootmobielen

De afgelopen weken waren ze enkele malen in het nieuws: de diefstallen van 
scootmobielen in Schiedam. Vaak werden deze scootmobielen later weer teruggevonden, waarbij dan bleek, dat de accu’s eruit gesloopt waren. Nu is diefstal van welk goed dan ook al laf. Maar met de diefstal van een scootmobiel wordt de eigenaar hiervan extra gedupeerd. Men is hiervan immers afhankelijk voor zijn of haar bewegingsmogelijkheden.

Om een beeld te krijgen van de omvang van het aantal diefstallen, stelde ik tijdens de raadscommissie van 12 september hierover vragen aan burgemeester Lamers (portefeuillehouder veiligheid).

Deze vragen waren:
Bent u bekend met deze en eventueel nog andere diefstallen van scootmobielen?
Is hier sprake van een stijging van het aantal diefstallen?
Herkent u hierbij plaatsen in Schiedam waar dit vaker voorkomt dan elders?
Waarom heeft men het voorzien of de accu’s? Klopt het verhaal dat deze worden ingeleverd bij milieustations? (Tegen een financiële vergoeding).
En het belangrijkst: welke maatregelen kunnen er genomen worden om deze diefstallen te voorkomen?

De burgemeester gaf aan, dat sinds 1 januari 2017 in Schiedam in ieder geval 35 scootmobielen gestolen zijn. Waarbij hij aantekende, dat niet in alle gevallen aangifte gedaan wordt. Ook worden soms alleen de accu’s gestolen.

Verder vertelde hij, dat het feit dat sleutels van scootmobielen vaak op meerdere exemplaren passen, diefstal erg eenvoudig maakt. Hij is dan ook in gesprek met leveranciers, om te bekijken of er unieke sleutels geleverd kunnen gaan worden.

De meeste diefstallen vinden plaats in Nieuwland, waar veel flats van Woonplus geen afgesloten algemene ruimte hebben. Woonplus bekijkt of deze situatie veranderd kan worden.

Ook is er sprake van handel in accu’s op de tweedehands markt. Dit wil hij bestrijden, door accu’s te voorzien van gegraveerde codes. Tevens wordt met metaalhandelaren besproken geen accu’s ,eer in te kopen en bij aanbieding hiervan contact op te nemen met de politie.

Overigens lijkt er geen sprake te zijn van stijging van het aantal diefstallen. Dit lijkt zich al 2 a 3 jaar op hetzelfde (hoge) niveau te bewegen.

D66 blijft deze situatie actief volgen. Laten we hopen dat de bovengenoemde maatregelen zorgen voor een daling van het aantal diefstallen.

Mijn raadsvragen en de antwoorden erop van burgemeester Lamers zijn hier terug te zien: