Schriftelijke vragen binnenstad: over Kloosterplaats, Regenboogzebrapad en nog veel meer.

Ik heb hieronder een aantal vragen uitgelicht, die ik voorafgaand aan de vergadering van de raadscommissie gesteld heb en waarover ik in de commissie verder gevraagd heb.
Er is echter nog een aantal andere vragen geweest, dat ik vooraf gesteld heb. De antwoorden hierop waren wat mij betreft afdoende.

Voor de volledigheid publiceer ik deze vragen (en de antwoorden van het college) hieronder.
Ze gaan onder andere over de Kloosterplaats, de afvalbakken op de Kloosterplaats, het Land van Belofte, het regenboogzebrapad, de Hoogstraat en het voormalige DCMR-gebouw.

Vragen en antwoorden:

 1. Hoogstraat Plus: Hoe staat het met gemeentelijk vastgoed, zoals Hoogstraat 85?
  Wat wordt bedoeld met de plannen voor herbestemming van dit pand als “Lab85”.

  Antwoord:
  In de gespreksronden in het kader van het project Hoogstraat plus is de basis gelegd voor een laboratoriumfunctie van Hoogstraat 85. Die centraal in de straat gelegen plek biedt de mogelijkheid als innovatie-hub en uitvalsbasis voor de beoogde vernieuwing van de Hoogstraat. Van hieruit kan een nieuw soort bedrijvigheid ontwikkeld worden die past bij de opkomst van de nieuwe economie, waarin creatief, retail, maak-onderwijs en de nieuwe maakindustrie (21e eeuws ambacht) samenkomen. De bedoeling is dat het pand een aantal functies in zich gaat herbergen die de straat nieuwe activiteiten, levendigheid en nieuwe bezoekersgroepen brengt. Zo kan het een lab een aanjagende functie voor de hele straat krijgen. Denk hierbij aan nr. 85 als een ontmoetingsplek, een onderwijsplek (maak-onderwijs), gedeelde apparatuur (high tech maak apparatuur) op de begane grond en flex-werkplekken voor startende ondernemers op de hoger gelegen verdieping. Er ontstaat nu een coalitie van partijen (deels lokaal, deels van buiten Schiedam afkomstig), die deze functie van Hoogstraat 85 wil gaan invullen en daartoe al stappen heeft gezet. De volgende stap is om nummer 85 vrij letterlijk als laboratorium in te richten waar nieuwe initiatieven voor / met de Hoogstraat geprototyped of getest kunnen worden. Een tijdelijk programma wordt opgezet met nieuwe concepten / initiatieven, die in coalitie met de Hoogstraat ondernemers en in het kader van het Hoogstraat plus programma ontwikkeld en gerealiseerd kunnen gaan worden.

  36: Is het Monopolepand niet een prachtige locatie voor het realiseren van luxe appartementen?

  Antwoord:
  Een deel van het pand zou gebruikt kunnen worden als appartement, echter voor een groot deel is het complex en duur om dit pand tot woningen te transformeren. Een onderneming passend binnen het profiel van de Hoogstraat (horeca, ambachten, authenticiteit, vernieuwend) zou geschikter zijn. Gemeente is voornemens een verkooptraject te starten met dergelijke uitgangspunten.

 2.  Pag 30: projecten: promotie watertoerisme. Er zou ter gelegenheid van de opening van het vaarseizoen (1 april) in samenspraak ,er de bewoners een evenement georganiseerd worden ten gelegenheid van de opening van de Lange Haven. Wat is de status hiervan?

  Antwoord:
  De intentie is de opening van de Lange Haven in het weekend van 1 en 2 juli te voeren. Op dat moment ligt de Taanbrug er ook.

 3. 39. Pag 33: Naamgeving parkeergarages. Wat wordt hiermee bedoeld? De drie parkeergarages in het centrum hebben toch al een (duidelijke) naam?

  Antwoord:
  Gedoeld wordt om vanuit stadsmarketingperspectief naar de naamgeving van de parkeergarages te kijken. Parkeergarage Stadserf duidt er bijvoorbeeld niet op dat deze onder het Stadskantoor en Theater aan de Schie ligt. Datzelfde geldt voor de ABC-parkeergarage in relatie tot de binnenstad.

  40. Pag 33: herontwikkeling voormalig DCMR-gebouw. Dit pand is, voor zover ons bekend, geen gemeentelijk eigendom. Hoe staat de eigenaar van dit complex hier tegenover?
  41. Indien positief: Op welke termijn is deze transformatie te realiseren?

  Antwoord:
  De gemeente is geen eigenaar van het pand, maar wel van de grond. De gemeente heeft derhalve zowel een publiekrechtelijke rol (bestemmingswijziging, vergunningen, etc. ) als een privaatrechtelijke rol (conversie erfpacht en/ of grondverkoop bij verkoop pand). Het langdurig juridisch traject tussen DCMR, failliete koper, bank en curator is inmiddels beëindigd. In de zomerperiode van 2017 zal het verkooptraject naar een investeerder/ ontwikkelaar plaatsvinden. Het nieuwe bestemmingsplan Nieuwland houdt al rekening met een mogelijke transformatie naar woningen.

  42. Pag 34: Kloosterplaats. Wat is de stand van zaken rond de exploitatie van de voormalige gymzaal?
  43. Op welke termijn kunnen we hier een horeca-exploitant verwachten? 

  Antwoord: De tender die in 2016 heeft plaatsgevonden heeft niet tot concrete partijen geleid. Inmiddels vinden er gesprekken plaats met een potentiële koper en exploitant voor het pand.

  44. Verdere ontwikkeling Kloosterplaats: Kunnen de afvalcontainers bij de Kloosterplaats verplaatst worden? (In het kader van het verplaatsen van afvalcontainers in de stad, waaraan gewerkt wordt).

  Antwoord:
  In het kader van het afvalcontainerplan voor de binnenstad, dat momenteel wordt opgesteld, zullen alternatieve locaties worden onderzocht.

  45. Pag 34: Land van Belofte. Nieuwe inrichting Bankjes Land van Belofte. Betekent dit, dat er toch nieuwe bankjes komen op het Land van Belofte? Of wordt er alleen geschoven met de oude?

  Antwoord:
  Er komen in de loop van dit jaar nieuwe bankjes op het Land van Belofte.

  46. Het regenboogzebrapad begint na anderhalf jaar sleets te worden. Wordt dit op korte termijn opnieuw geschilderd?
  47. Is er een schema en budget voor onderhoud van het regenboogzebrapad?

  Antwoord:
  Het zebrapad is onderdeel van het areaal markeringen en hiervoor is budget beschikbaar. Dit is het grote stadsbrede budget voor dit onderdeel. Er wordt in principe een jaarlijkse schouw gemaakt van de markering (stadsbreed) waaruit de ingrepen volgen die in het lopende jaar worden uitgevoerd. De kleuren zijn inderdaad aan het vervagen en er zal opnieuw moeten worden gespoten. In het huidige onderhoudsschema zal dit over ca. vijf weken gebeuren.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *