Maandelijks archief: januari 2018

Havendijk, Stadsmarketing en een Bed and Breakfast

Ter voorbereiding op de commissievergadering van 23 januari stelde ik over enkele onderwerpen vooraf schriftelijke vragen aan het college.
Deze “Reacties van de Fracties” kunnen gaan over punten die ook besproken worden tijdens de vergadering. Het stellen van vragen vooraf kan dan handig zijn bij de voorbereiding en het voorkomt overbodig lange gesprekken in de raad.
Ook kun je vragen stellen over stukken die puur ter kennisneming aan de raad gezonden zijn.

In dit geval stelde ik vragen over de brief van de bewoners van de Havendijk, die later geagendeerd werd. Maar ook over het verder niet geagendeerde Uitvoeringsprogramma Stadsmarketing en over een brief inzake een in de binnenstad te vestigen Bed and Breakfast.

Hieronder de vragen en de antwoorden van het college.

Brief bewoners Havendijk:
(Lees de brief door hier te klikken. En klik hier om de reactie van het college hierop te lezen).

Vraag:
Hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er in de huidige plannen langs de Havendijk en hoeveel komen er hiervoor terug?
Antwoord:
De 40 parkeerplaatsen langs de Havendijk verdwijnen en er komen er 90 voor terug binnen het pro-jectgebied. Hiermee wordt ruimschoots aan de compensatieverplichting voldaan. Op dit moment zijn er ontwerpvarianten in onderzoek waarbij mogelijk 90 parkeervakken kunnen worden aangebracht.

Vraag:
Tijdens het Stadserf ontstond onduidelijkheid over het feit of de gemeente nog wel of niet in ge-sprek is met de bewoners. Kunt u aangeven wat de status van de gesprekken is en of de laatst gepresenteerde plannen nog actueel zijn?
Antwoord:
De gemeente is nog steeds in gesprek met bewoners. 11 januari heeft het laatste overleg met de bewo-ners van de Panoramaflats plaats gevonden. De plannen zijn in ontwikkeling om tot de beste parkeer-oplossing te komen. Wij verwijzen tevens naar de raadsinformatiebrief d.d. 22 januari 2018 met het kenmerk 18UIT00900 voor de laatste stand van zaken.

Vraag:
De door de bewoners gepresenteerde plannen kosten gras. Maar kosten zij ook bomen. Zo ja, hoeveel bomen dienen in dat geval gekapt te worden?
Antwoord:
De door de bewoners van Triton, Nereus en Poseidon gepresenteerde plannen gaan naar verwachting ten koste gaan van ca. 10-15 bomen langs de Havendijk.

Collegebrief 13 december 2017 Nieuwe Sluisstraat 2b
(Klik hier om de brief te lezen)

Vraag:
Er wordt in de brief gesproken over een kleinschalig bed and breakfast, met 8 kamers.
Is bij een dergelijke capaciteit nog wel sprake van een bed and breakfast (laat staan kleinschalig).
Antwoord:
Nee, er is geen sprake van een bed en breakfast zoals omschreven in de regels van het van kracht zijn de bestemmingsplan ‘Binnenstad 2014’. In dat bestemmingsplan is het maximum aantal kamers gelimiteerd tot vier eenheden. Mede hierdoor is de afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Vraag:
Waar ligt de grens tussen een bed and breakfast en een (kleinschalig) hotel?
Antwoord:
Bij een bed and breakfast wordt er logies verstrekt door iemand die in het pand woont. Daarom is er ook sprake van een woonruimte in dit initiatief.

Vraag:
En waarom voldoet deze locatie volgens u aan de definitie “bed and breakfast”?
Antwoord:
Het initiatief voldoet gedeeltelijk aan de definitie van bed and breakfast. Ons college is overigens vooral geïnteresseerd in de bijdrage van het initiatief aan de doelen die in de Stadsvisie en de ontwikkelingsvisie voor de binnenstad zijn benoemd. Omdat het initiatief de versterking van toerisme, bestrijding
van leegstand en een goed beheer van monumenten tot gevolg heeft achten wij deze bijdrage
evident.

Uitvoeringsprogramma stadsmarketing
(Klik hier om het document te lezen)

pag 5, het iPunt in de Waag
Vraag:
In november heb ik een vraag gesteld over het aanbrengen van een naamsvermelding op de gevel van De Waag. In uw antwoord gaf u aan te kiezen voor een afbeelding. Op welke termijn wordt deze aangebracht?
Antwoord:
Op dit moment wordt een partij geselecteerd die deze opdracht kan uitvoeren. Dit moet een ervaren schilder zijn met ervaring met dergelijke opgaven aan monumenten. Omdat ook rekening gehouden moet worden met de weersomstandigheden, verwachten wij dat de schildering dit voorjaar gereed kan
zijn. Een en ander gebeurt in afstemming met Stichting Sint Janskerk, de eigenaar van de Waag, en Stichting Promotie Schiedam.

Vraag:
De zichtbaarheid van de Waag als toeristisch informatiepunt kan beter. Op welke wijze denkt u
deze te kunnen verbeteren en wanneer wordt dit gerealiseerd?
Antwoord:
Door Stichting Promotie Schiedam is een voorstel gedaan voor het aanbrengen van informatiepane(e)l(en) op de gevel naast de entreepartij. Dit voorstel is uitgewerkt door een architect en dinsdag 16 januari jl voorbesproken met de commissie monumenten. Op basis van de bevindingen wordt nu een definitief voorstel uitgewerkt zodat een vergunning kan worden aangevraagd.

Pag 11, Schiedam 750 jaar.
Vraag:
Terecht wordt dit jubileum nu al genoemd. Worden er, op weg hier naartoe, extra middelen ingezet  ter voorbereiding? Zo ja, waaruit bestaan deze en wat zijn de financiële middelen die hiervoor nodig zijn?
Antwoord:
Er is nog geen concreet beeld van gevormd welke insteek wordt gekozen bij de invulling van het programma en de daarbij behorende middelen. Wat wel duidelijk is het 750 jarig bestaan wordt samen met de stad bepaald en ingevuld.

Pag 16, evenementen
Vraag:
Op welke wijze worden evenementen geëvalueerd? Wordt hierbij alleen gekeken naar het aansluiten bij de stadsmarketingstrategie en waardering? Of wordt een evenement ook getoetst aan andere uitgangspunten, zoals het cultuurbeleid?
Antwoord:
Evenementen worden geëvalueerd op basis van een financieel en inhoudelijk verslag als verantwoording van de subsidie. Op basis van dit verslag vindt een gesprek plaats tussen leden van de subsidie werkgroep en de evenementenorganisator.
Tevens vindt er door het kenniscentrum MVS om de twee jaar een onderzoek plaats, onder het Schiedamse internetpanel, naar de bekendheid en waardering van de evenementen en culturele activiteiten.
Al deze informatie is input bij de beoordeling van een volgende subsidie aanvraag.
Getoetst wordt niet alleen op stadsmarketingactiviteiten en bezoekersaantallen maar ook op meer cultuurbeleving, toegankelijk maken van kunst en cultuur en doelgroepenbenadering.

Vraag:
Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het fotofestival van 2017. Wat betekent dit voor het fotofestival
van 2018?
Antwoord:
Dat kan pas beoordeeld worden op basis van een aanvraag voor 2018. Deze is nog niet ontvangen.

Pag 19, verbeteren bewegwijzering
Vraag:|
Waarom wordt dit nu pas aangepakt? Voorbeeld: SPS verhuisde naar de Waag, maar de bewegwijzering bleef bezoekers nog ruim een jaar naar de Buitenhavenweg sturen.
Waarom is dit niet direct aangepakt?
Antwoord:
Alle wijzigingen in locaties worden zo snel als mogelijk aangepast in de bewegwijzering.
Geconstateerd is dat de huidige toeristische bewegwijzering, daterend uit de jaren ’80, niet meer past bij deze tijd waar mensen over veel meer (met name digitale) middelen beschikken om hun weg te vinden. Doelstelling bij verbetering van de bewegwijzering is het systeem te moderniseren, het beheer beter te beleggen en te vereenvoudigen waardoor flexibeler en sneller ingespeeld kan worden op wijzigingen.

Pag 19, herbestemmen Havenkerk en Monopole
Vraag:
Hebben de recente problemen met de vloer van de Havenkerk gevolgen voor de overdracht aan Boei? Zowel financieel als qua tijdsplanning?
Antwoord:
In de onderhandelingen over de overdracht van de Havenkerk wordt rekening gehouden met de toestand van de vloer en de financiële consequenties van de noodzakelijke vervanging. De gemeente zet vanuit haar rol binnen de onderhandelingen vanuit het programma Binnenstad in op een snelle uitwerking van de technische aanpak, zodat zo snel mogelijk een vergunning kan worden aangevraagd en de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Vraag:
Kunnen Evenementen, bijvoorbeeld het Jeneverfestival in maart a.s., nog plaatsvinden in de Havenkerk?
Antwoord:
Al eerder is het signaal afgegeven dat de toestand van de vloer grootschalige evenementen als het jeneverfestival niet toelaat. De evenementen organisaties zullen hier rekening mee moeten houden en hierin keuzes maken. De gemeente denkt vanzelfsprekend mee over alternatieven. Bij de overdracht van de kerk aan BOEi zet de gemeente in op een snelle aanpak van de vloer, zodat de kerk weer zo snel mogelijk bruikbaar wordt voor evenementen. Naar verwachting kan dit pas weer in 2019.

pag 20, Schiedam herkenbaar presenteren op het station
Vraag:
Wat ons betreft een prima initiatief. Maar het station is toch eigendom van de NS?
Is er al overleg met de NS over dit plan en hoe wordt dit vormgegeven?
Antwoord:
Er is momenteel overleg met NS en RET over hoe we Schiedam herkenbaar presenteren op het station.
Gekeken wordt naar mogelijkheden om de uitstraling op perrons en in de stationshal in lijn te brengen met het gewenste stedelijk imago.

Eindelijk: Besluit verplaatsen containers Nieuwstraat.

Het lijkt erop, dat deze aanblik binnenkort toch echt tot het verleden behoort! De afgelopen jaren heb ik het een aantal maal gehad over deze afvalcontainers, pal voor de deur van bewoners in de Nieuwstraat. (lees hier).  Ook heb heb ik (net als onze fractie in de vorige collegeperiode) in de raad ook om verplaatsing gevraagd.

Vandaag is dan eindelijk het besluit gepubliceerd tot het plaatsen van nieuwe containers, om de hoek bij de Korte Achterweg. Als die geplaatst zijn, worden deze oude containers verwijderd.
Felicitaties met name voor de bewoners. Geen ongedierte meer voor hun deur. Geen vieze afvallucht meer.

Maar ook voor Schiedam is dit goed nieuws. Dit stuk behoort immers toch het beschermd stadsgezicht.

Worden ze nu volgende week al verwijderd?
Eh…nee……Vanzelfsprekend moet de officiële procedure gevolgd worden. Dus het besluit moet eerst zes weken ter inzage liggen. Dan kunnen er eventueel nog bezwaren zijn.
Dus het duurt nog wel even.

Maar het eind is in zicht!

Verantwoording!

Nu deze raadsperiode op zijn einde loopt, kan ik terugkijken op de activiteiten die ik als raadslid sinds 2014 ondernomen heb en zaken die ik heb kunnen bereiken. Op deze website heb ik in de afgelopen jaren met regelmaat verslag gedaan van deze activiteiten, van gesprekken die ik voerde en bijeenkomsten die ik bezocht.  Tijd om een samenvatting te geven van de belangrijkste zaken!

Om te beginnen: Natuurlijk heb ik meegewerkt aan een aantal zaken, die D66 heeft gerealiseerd. Een overzicht daarvan vindt u door hier te klikken.

Maar zelf heb ik ook het initiatief genomen voor een aantal zaken. Soms alleen, soms samen met anderen.

Dat zijn:

Terugkeer bewaakte gratis fietsenstalling Station Schiedam-Centrum

Deze is gerealiseerd nadat ik schriftelijke vragen stelde over de grote hoeveelheid fietsen die vanuit de (toen nog onbewaakte) stalling verdwenen.
Inmiddels is de stalling twee jaar in gebruik en is het aantal fietsdiefstallen op deze plek afgenomen.
Klik hier, of hier, of hier voor meer informatie.

Het inzamelen van taxussnoeisel in de strijd tegen kanker.

Namens D66 stelde ik in 2014 in de raadsvergadering vragen over de inzameling van taxussnoeisel, tussen juni en september. Jong taxussnoeisel kan gebruikt worden voor het maken van chemotherapieën. Mijn vraag aan de wethouder was: “Waarom doet Schiedam hier niet aan mee”?
Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder contact gezocht met Irado. Sindsdien heeft Schiedam al driemaal meegedaan aan de landelijke inzameling. Met ieder jaar een hogere opbrengst.
Voor meer informatie, klik hier.

Het regenboogzebrapad op het land van belofte.

Samen met collega-raadsleden van PvdA en GroenLinks diende ik namens D66 een motie in, naar aanleiding waarvan dit regenboogzebrapad is aangelegd op het Land van Belofte. Als signaal dat in Schiedam iedereen welkom is.
Voor meer informatie, klik hier. 

De openstelling van winkels op zondagochtend.

Samen met collega’s van PvdA en Fractie Janssen nam ik het initiatief tot het indienen van een motie, die het college opriep toe te staan dat in Schiedam winkels in zondag vanaf 9:00 uur open mogen.
Deze motie,  die in oktober 2017 door de raad werd aangenomen, werd door het college niet zonder meer uitgevoerd. Maar in december 2017 zorgde dit voor een raadsvoorstel inzake de winkeltijden, waarin de inhoud van deze motie vrijwel geheel werd overgenomen. Sindsdien kunnen in geheel Schiedam winkeliers op zondag vanaf 9:00 uur hun deuren openen.
Voor meer informatie, klik hier.

Zoals gezegd; op deze website heb ik in de afgelopen jaren geprobeerd zo duidelijk mogelijk verslag te doen van mijn activiteiten als raadslid. Wilt u weten wat ik gedaan heb op het gebied van andere punten uit mijn portefeuilles (zoals bijvoorbeeld de tram naar Schiedam-Noord), gebruik dan vooral de zoekfunctie op deze pagina. Of stuur mij een bericht via johnd66schiedam@gmail.com.

De komende vier jaar wil ik graag doorgaan als raadslid. Mijn ambities zijn verder te werken aan een levendiger binnenstad en winkelcentra buiten het centrum, een veiliger Schiedam voor fietsers, een beter openbaar vervoer en een bloeiend cultureel leven. Maar vooral wil ik mij ook inzetten voor een betere communicatie van de gemeente met de inwoners van Schiedam en een verdere verbetering van de participatie.

Dat wil ik doen met evenveel plezier en energie als in de afgelopen jaren. Voor Schiedam!

Overige zaken waarvoor ik mij sterk gemaakt heb:

Verplaatsing afvalcontainers Nieuwstraat
Veiliger fietsenstalling Sportpark Willem-Alexander
Aanpak diefstal scootmobielen
Schriftelijke vragen over de communicatie bij calamiteiten
Motie watertoerisme Schiedam
Schriftelijke vragen nachtmetro

Appèl aan college inz monument treinramp
Openbaar maken wachtgelden voormalig bestuurders
Tramverbinding Schiedam-Noord en bus Schiedam-Noord in het weekend
Schriftelijke vragen renovatie Ooievaarsbrug

Vragen over bewaakte fietsenstalling Vijfsluizen
Schriftelijke vragen actualiteit gemeentelijke website
Schriftelijke vragen Serious Ambtenaar
Verlenging contract winkelstraatmanager
Werkbezoek Sportpark IKEA-dak Utrecht
Schriftelijke vragen verdwenen wandschildering