Maandelijks archief: februari 2017

Werkzaamheden afgelopen weken

De maand februari zit er bijna op. Wat heb ik de afgelopen weken (los van veel lezen) allemaal gedaan als raadslid voor onze stad?

Maandag 6 februari

Samen met de fractie had ik op deze avond een gesprek met burgemeester Lamers en raadsgriffier Scherpenzeel. Het doel hiervan was het uitwisselen van ideeën over de wijze waarop de griffie nog meer dan nu de raad van dienst kan zijn en de manier waarop de raad met haar vergaderingen beter toegankelijk kan zijn voor de inwoners van onze stad.

Dinsdag 7 februari

Op deze avond vergaderde de agendacommissie, waarvan ik sinds kort deel uitmaak.

Woensdag 8 februari

Vandaag was ik ’s middags aanwezig bij de plaatsing van 20 nieuwe Stolpersteine in Schiedam-Oost.

Vrijdag 10 februari

’s Middags eerder gestopt met mijn werk, om deel te nemen aan het bijeenkomst van het Havenbedrijf Rotterdam voor raadsleden uit de “havengemeenten”.
Deze bijeenkomst ging over de veranderingen die nu en in de komende jaren plaatsvinden in en rond de haven. Denk aan de opkomst van nieuwe energievormen, de inrichting van onze leefomgeving en de opkomst van nieuwe technologie.
Ik nam deel aan twee sessies:

De eerste ging over energietransitie. Helaas ontaarde deze sessie naar mijn mening in een brij van door elkaar ratelende raadsleden, waarbij het grotendeels over hun eigen leefomgeving ging (waarvoor nu net een andere sessie bedoeld was).

De tweede sessie waaraan ik deelnam ging over bereikbaarheid.
Wat is er in de toekomst aan bereikbaarheid nodig, om de Rotterdamse haven als wereldspeler te behouden?
Deze sessie verliep gestructureerder en inhoudelijker.

Als met al een aardige bijeenkomst, maar er had meer mee gedaan kunnen worden. Met name door de deelnemers.

Maandag 13 februari

Overdag ben ik op bezoek geweest bij de griffie van de gemeente. De griffie is de afdeling, die ondersteunende werkzaamheden verricht voor de gemeenteraad.
Ik had een aantal vragen voor hen en heb over een aantal zaken bijgepraat.

’s Avonds hadden we met de fractie van D66 ons overleg, ter voorbereiding op de commissievergadering van 21 februari.

Dinsdag 14 februari

’s Middags ben ik even langs geweest bij mensen in het (historische) centrum van Schiedam, die door de gemeente enkele jaren geleden getrakteerd werden op twee grote afvalcontainers, pal voor hun deur (ca 1 meter!).
Afgelopen zomer heb ik ook contact met hen gehad, toen zij last hadden van ongedierte.
Op dat moment was er vanuit de gemeente sprake van bereidheid om deze containers eventueel te verplaatsen.
Nu we het in de raad deze maand hebben over het afvalbeleid, waarin ook de mogelijke verplaatsing van containers genoemd wordt, wilde ik bij deze bewoners informeren naar de stand van zaken.
Omdat de situatie niet helemaal duidelijk was, heb ik fractiegenoot Arjen Kuin (portefeuillehouder op dit onderwerp) gevraagd voorafgaand aan de commissiebehandeling vragen hierover te stellen.
(Meer hierover in het artikel over het afvalbeleid)

‘s  Avonds was ik in het Wennekerpand aanwezig bij de uitreiking van de Valentijnsprijs.

Woensdag 15 februari

Op deze avond wilde ik aanwezig zijn bij de derde avond in het kader van Hoogstraat Plus.
Helaas moest ik de avond eerder verlaten in verband met wat vervelend nieuws in de privésfeer.

Donderdag 16 februari

Samen met Natasja Westmaas van Stichting Net Niet Genoeg was ik te gast bij Omroep Wetering, om te praten over de Valentijnsprijs.

Zondag 19 februari

Vandaag heb ik mij beziggehouden met een artikel over de uitvoering van de motie “Watertoerisme”, die ik in 2015 samen met de VVD indiende.

Dinsdag 21 februari

Ik werd via Twitter benaderd door iemand, die vanuit de gemeente verkeerde gegevens toegestuurd had gekregen. Over hem onbekende mensen.
Een serieuze misser!
Ik heb dit doorgeleid naar de ambtelijke organisatie. Hierop heeft de functionaris die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegeven, direct contact opgenomen met de melder.
Ook dit kan onder de activiteiten van een raadslid vallen!

’s Avonds heb ik deelgenomen aan de vergadering van de raadscommissie. Belangrijkste punt die avond was het raadsvoorstel inzake het afvalbeleid.

Woensdag 22 februari

Overdag contact gehad met de gemeente en met een van de nabestaanden van de treinramp van 1976, over de stand van zaken rond het monument hiervoor. Dit zal uiteindelijk opgericht worden aan of bij het vernieuwde Station Schiedam-Nieuwland.

’s Avonds nam ik deel aan een workshop, die door de griffie voor raadsleden georganiseerd werd. Over het gebruik van social media. Hoe kun je als raadslid social media inzetten om in contact te komen en te blijven met de inwoners van jouw gemeente?
kennishub social media 220217

Hoewel ik al erg actief ben op social media, toch een leuke en leerzame bijeenkomst!

Donderdag 23 februari

Door de storm heen naar Vlaardingen gereden. Voor een interview bij Omroep Wetering, over de uitvoering van de Motie Versterking Watertoerisme.

Zaterdag 25 februari

Op deze middag was ik aanwezig bij de publieksopening van de tentoonstelling “Eye Attack”, in het Stedelijk Museum.

“Eye Attack”, moet je zien!

Afgelopen zaterdag was ik te gast bij de opening van “Eye Attack”, de nieuwste tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam. 

Het Stedelijk Museum is, na de roerige periode 2015/2016 onder leiding van een nieuwe directie aan de slag met de opdracht, die men van de raad gekregen heeft.

De binding met Schiedam wordt vormgegeven door inwoners van onze stad voor half geld toegang te geven, het organiseren van activiteiten in en met de stad (kunstklassen, tentoonstelling Vlaggen en Vaandels), het tentoonstellen van een voorproefje van de historische collectie van onze stad en (op dit moment) het organiseren van een tentoonstelling van schaduwbeelden van de Schiedamse kunstenaar Diet Wiegman.

P1200736

Daarnaast heeft het Stedelijk ook in Nederland een naam op te houden op het gebied van moderne kunst.
En naar mijn mening wordt aan dit laatste absoluut voldaan met “Eye Attack”.
Een titel die als vlag de lading zeker dekt!

Kunst, die op diverse manieren zorgt voor een overdosis prikkels van de ogen.
Na de opening ben ik met collega-raadslid Kees van der Tuijn over de tentoonstelling gelopen. Kees omschreef het als “gymnastiek voor de ogen”. Ik vond het “dronken worden zonder alcohol”.

Een overweldigende tentoonstelling. Waar je naar kijkt, die lichamelijk reacties oproept en waar je zelfs in “verdwijnt”.

Met dit laatste bedoel ik de ruimte, waar je doorheen loopt en die volledig bestaat uit rode en blauwe vlakjes. Na enkele stappen ben je ieder gevoel voor richting kwijt.
Een tentoonstelling die je niet alleen moet zien, maar vooral moet ervaren. De foto’s hieronder doen dan ook geen recht aan de tentoonstelling.

Ik wens directeur Deirdre Carasso en haar team drukke maanden toe. Deze tentoonstelling is het waard. Ga!

eye attack opening P1210135 P1210136 P1210144 P1210146 P1210151 P1210153 P1210154 P1210157 P1210158 P1210161 P1210162

Het afvalbeleid: geen tientje erbij, containers Nieuwstraat en Broodnodig

In de commissievergadering van 21 februari is uitgebreid gediscussieerd over het raadsvoorstel over het afvalbeleidsplan “Afval the Challenge“. In dit plan staat beschreven hoe we er met zijn allen in Schiedam voor moeten gaan zorgen, dat er meer aan afvalscheiding gedaan wordt.
Een goed streven en wat mij betreft ook een goed plan.

Alleen de wijze waarop het betaald zou moeten worden…..

Het college stelde voor de afvalstoffenheffing met 10 euro per jaar te verhoging. Niet echt een actie, waarmee je mensen beloont voor het scheiden van afval.
Dat vond ik, toen ik het voorstel las. Mijn fractie vond dit gelukkig ook. En tijdens het debat in de raad bleek, dat vrijwel iedereen zich op dit standpunt stelde.
Het raadsvoorstel is daarom teruggestuurd naar het college, met het verzoek een andere financiering hiervoor te zoeken.
Collega Arjen Kuin heeft dit onderwerp in zijn portefeuille en is dus woordvoerder. Wel heb ik op twee punten een bijdrage geleverd aan zijn inbreng in de raadsbehandeling.

1.
In de Nieuwstraat, in het centrum van Schiedam, staan sinds 2012 afvalcontainers pal voor de deur van een woning. In de vorige raadsperiode heeft onze toenmalige fractie al gevraagd of deze containers verplaatst kunnen worden. Daaraan is toen geen gevolg gegeven.

Afgelopen zomer heb ik contact gehad met de betreffende bewoners, toen zij (in een periode met hoge temperaturen) overlast hadden van ongedierte en stank. Informeel hoorde ik daarop vanuit de gemeente, dat er nagedacht werd over verplaatsing.
Voorafgaand aan de raadsbehandeling ben ik opnieuw langs geweest bij deze bewoners. Om te vragen naar de stand van zaken. Omdat hieruit bleek dat voor hen niet duidelijk is, wat de stand van zaken is, heb ik Arjen gevraagd de kwestie van deze containers opnieuw onder de aandacht te brengen.

In antwoord op Arjens vragen, gaf wethouder Van Steenderen aan, dat inderdaad gezocht wordt naar een andere locatie voor de betreffende containers. Maar hierover is nog geen duidelijkheid. Wanneer deze er wel zal zijn, kon hij nog niet aangeven.
Dit blijven wij dus volgen!

2.
Broodnodig

In Rotterdam is vorig jaar gestart met het initiatief “Broodnodig”. Hierbij wordt in wijken oud brood ingezameld, om te voorkomen dat dit op straat gegooid wordt en daarmee ongedierte aantrekt.
Gezien de toenemende overlast van ratten op diverse plekken in Schiedam, heeft Arjen op mijn verzoek gevraagd of in Schiedam ook ruimte is voor een dergelijk initiatief.
Hierop heeft het college geantwoord, dat in Schiedam-Oost inderdaad onderzocht wordt of een dergelijke bak geplaatst kan worden bij de mobiele buurtpost daar.

Ik ben benieuwd hoe de ervaringen hiermee zijn, wanneer dit uitgevoerd wordt.

Laat de watertoeristen maar komen!

Soms duurt het even, voor je resultaat ziet van zaken die je in de raad aan de orde stelt.
In 2015 diende ik namens D66, samen met de VVD, een motie in, met de bedoeling het watertoerisme naar Schiedam te bevorderen.
Een deel hiervan, het afschaffen van het doorvaargeld bij bruggen, is vorig jaar geregeld.

Het tweede deel van deze motie had betrekking op het vergemakkelijken van de doorvaart en aanmeren en de promotie van Schiedam als Watersportstad.

Nu het kadeherstel aan de Lange Haven klaar is en de werkzaamheden aan de Ooievaarsbrug afgerond worden, is het tijd dat deel twee van de motie uitgevoerd wordt.
Onlangs heeft het college aangegeven, op welke manier dit gaat gebeuren.

Zo worden in het vaarseizoen de openingstijden van de bruggen met name in het weekend verruimd.
Met de grote hoeveelheid bruggen, die we in Schiedam nu eenmaal hebben, is dit een welkome verbetering.

Ook wordt op diverse manieren, zoals de HISWA, watersportverenigingen en watersporttijdschriften gezorgd voor promotie van Schiedam als watersportstad. En er ligt bij het iPunt in de Waag een aardigheidje klaar voor bezoekende watertoeristen.

Ook zal de Lange Haven, in overleg met bewoners en Schiedamse watersporters in het komend voorjaar feestelijk geopend gaan worden.
Allemaal zaken, waarmee recht gedaan wordt aan onze motie. Op een punt na.
We hebben ook gevraagd om een systeem, waarmee de bruggen in Schiedam op afstand geopend kunnen worden. Het college geeft aan, dat de haalbaarheid hiervan op dit moment onderzocht wordt.
Hier zullen we als D66 dus de vinger aan de pols blijven halen. Een dergelijk systeem zou wat ons betreft namelijk de kers op de taart zijn.

Maar voorlopig lijkt niets meer het bezoeken van Schiedam door watertoeristen in de weg te staan.

John van Sliedregt
Raadslid D66 Schiedam

De week van de Valentijnsprijs

Op 14 februari reikte D66 zoals ieder jaar de Valentijnsprijs uit. Met dit jaar meer genomineerden dan ooit: 15 stuks!

In een goed gevuld Grand Café van het Wennekerpand stond Marcel Bregman stil bij alle genomineerden. En uiteindelijk ook bij de winnaar: Stichting Net Niet Genoeg!
P1210022

Op 16 februari was ik samen met Natasja Westmaas van Stichting Net Niet Genoeg te gast in de studio van Omroep Wetering, om te vertellen over de Valentijnsprijs en over Net Niet Genoeg.

Dit interview kunt u hieronder terughoren:

 

20170216_181048

Schiedam in de sneeuw

In de nacht van 11 op 12 februari viel er sneeuw in Schiedam. Ik heb iets gedaan, wat ik al een tijd van plan was.

Mijn wekker zette ik op half vijf. En om vijf uur liep ik door het op dat moment vrijwel verlaten centrum van onze mooie stad. Op mijn gemak kon ik foto’s maken van Schiedam in de sneeuw.

Weer op weg naar huis ben ik ook nog even gestopt in Kethel.
Hieronder zit u het resultaat. Klik op de foto’s om ze te vergroten.
(Gebruiken mag alleen met vooraf door mij gegeven toestemming).

P1200810 P1200816 P1200818 P1200824 P1200826 P1200829 P1200831 P1200844 P1200851 P1200857 P1200862 P1200872 P1200880 P1200889b P1200897 P1200906 P1200909 P1200916

 

20 nieuwe Stolpersteine

Op 8 februari zijn er opnieuw Stolpersteine gelegd in Schiedam. Ditmaal op vier locaties in Schiedam-Oost. Vier gezinnen, van in totaal 20 personen, die in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en vermoord zijn.

Ditmaal waren maar liefst 22 nabestaanden aanwezig. Hun verhalen maakten deze steenlegging weer erg persoonlijk en aangrijpend.

Ditmaal maakte ik een vlog over de steenlegging.

P1200744 P1200757 P1200748 P1200753 P1200759 P1200762

Opbrengst taxussnoei voor Stichting Vaarwens

Afgelopen maandag mocht ik samen met Wethouder Patricia van Aaken, Jan Vos en André Hertog van Irado een videoboodschap inspreken voor Stichting Vaarwens.

Zij krijgen namelijk de opbrengst van de taxusinzameling in Schiedam in 2016.
Dus, los van de chemotherapieën die de actie opgeleverd heeft, wordt ook een goed doel geholpen.

Dit jaar zal er opnieuw taxussnoeisel ingezameld worden.
Dus wacht even tot half juni met snoeien!

 

Werkzaamheden eind januari

Sneller dan de vorige keren geef ik hierbij een overzicht van mijn werkzaamheden als raadslid in de afgelopen periode.

Maandag 23 januari

Op mijn fiets op mijn gemak een rondje door Schiedam gemaakt en een aantal plaatsen bezocht, die op dit moment aangepakt worden, of aangepakt gaan worden.
Zoals  het tunneldak van de A4 (om te kijken naar de aangeplante jonge bomen/veren), de bouw op Harga, het Poldervaartfietspad en kruisingen die aangepakt gaan worden.
P1200621P1200671

Daarna bijgepraat met Ted Konings, van Schiedam 24 en de aanstaande hoofdredacteur van Stadsomroep Schiedam.

Aansluitend bezocht ik in de Hagazaal de informatiebijeenkomst over het beplantingsplan inzake het tunneldak op de A4.

Dinsdag 24 januari

Raadscommissie, als voorbereiding op de raadsvergadering van 31 januari. Mijn bijdrage aan deze vergadering was erg beperkt. Enig agendapunt uit mijn agenda was de zienswijze, die onze gemeente samen met Vlaardingen en Maassluis wil indienen, inzake de aanstaande busconsessies van de Metropoolregio. Omdat ik deze zienswijze goed en volledig vond, heb ik tijdens de vergadering geen mondelinge bijdrage geleverd.

Ook had ik vooraf vragen gesteld over een brief van de Stichting Schippersbelangen, inzake de aanleg van de Taanbrug. Dit is de brug, die ter hoogte van De Bonte Koe wordt aangelegd over de Lange Haven.
De schippers hebben hierover een zienswijze ingediend, waarin zij enerzijds aangeven blij te zijn met enkele aanpassingen, maar ook wat zorgen uitspraken. D66 wilde graag weten wat de stand van zaken is met betrekking tot deze kwestie.
Wethouder Van Steenderen gaf aan in gesprek te zijn met de stichting. D66 heeft in de commissie gezegd hiervan op de hoogte gehouden te willen worden.

Woensdag 25 januari

Op deze avond woonde ik in Capelle aan den IJssel een bijeenkomst van de Metropookregio bij, over de op te stellen kadernota OV.
Dit was tegelijkertijd een weerzien met Leefbaar Ridderkerk gemeenteraadslid Karin Kayadoe, met wie ik het prima kan vinden.
karin kayadoe 250117

Maandag 30 januari

’s Middags was ik op bezoek bij Irado, om samen met wethouder Patricia van Aaken de taxusactie van 2016 af te sluiten. Hierover later meer op deze website.

’s Avonds nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 31 januari.

Dinsdag 31 januari.

Een drukke avond!
Om 19:00 uur een korte vergadering van de Stadserfvoorzitters. Tot die groep ben ik recent toegetreden.

Aansluitend heb ik samen met collega-raadsleden Robert Berns en Jeroen Ooijevaar de geloofsbrieven gecontroleerd van het die avond te benoemen tijdelijk raadslid van de SP: Sander Berkhouwer.

En vervolgens een minuut voor aanvang de Aleidazaal binnen gestapt, om deel te nemen aan de gemeenteraadsvergadering.