Categorie archief: Uncategorized

Laten wij het netjes houden!

Tijdens de behandeling van de begroting, op 9 november jl, constateerde ik, dat de onderlinge omgangsvormen tussen raadsleden in de afgelopen jaren verruwd zijn. Daarom riep ik de collega’s in de raad op tot een faire verkiezingscampagne, op inhoud. Om kiezers niet verder te vervreemden van de politiek. Hieronder leest u mijn oproep. In de bijgevoegde clip kunt u deze terugzien en -luisteren.

“Voorzitter,
We naderen het einde van deze raadsperiode. De eerste tekenen van naderende verkiezingen zijn al merkbaar. Terugkijkend op bijna 8 jaar lidmaatschap van deze raad constateer ik, dat de onderlinge omgangsvormen soms nogal verruwd zijn. Er wordt op de man of vrouw gespeeld, collega’s worden soms bewust beschadigd, social media worden gebruikt als roeptoeterkanaal, en feiten worden bewust uit hun context gehaald of soms verdraaid.
En dan vragen wij ons af, waarom kiezers zo cynisch doen over de politiek…

Hierbij roep ik u, mijn collega’s in de raad, op tot een faire verkiezingsstrijd. Gebaseerd op inhoud. Vertel de kiezers wat u allemaal bereikt heeft in de afgelopen jaren. En vertel natuurlijk ook wat u de komende jaren wilt gaan bereiken. En ook hoe.
Laten wij er met elkaar voor zorgen, dat we de kiezers niet verder van ons vervreemden. En laten we ervoor zorgen dat er na een goede verkiezingscampagne een nieuwe raad zit, zonder beschadigde onderlinge verhoudingen. Een raad die constructief aan de slag gaat om de uitdagingen van ons mooie Schiedam aan te pakken.
Ik dank u wel.”

Wijs met natuur- en milieu-onderwijs

In de gemeentebegroting stond een bezuiniging ingeboekt op Natuur- en Milieu-educatie. Voor het NME aan de Harreweg zou dit een forse financiële aderlating zijn. “Geen probleem”, vond het college. “Die bezuiniging kan behaald worden als het NME (meer) gaat samenwerken met De Groene Raat en De Boshoek”. Alle drie deze instellingen liggen op korte afstand van elkaar.

Het onderzoeken van die samenwerking vindt D66 op zich een goed idee. Het NME staat daar ook voor open. Sterker nog, het NME wil graag haar activiteiten uitbreiden naar buiten Schiedam.
Maar…..wat als die samenwerking uiteindelijk niet de gewenste financiële voordelen oplevert?

D66 vindt Natuur- en Milieu-educatie erg belangrijk.
Zoals ik tijdens de begrotingsbehandeling in de raad zei: “Het NME is voor veel kinderen in Schiedam de eerste plek waar zij in aanraking komen met de natuur om ons heen”.

Om onverantwoord snijden in de financiën van het NME te voorkomen, heb ik namens D66, samen met AOV en PS het initiatief genomen tot de motie “Wijs met Natuur- en Milieu-onderwijs”.
De samenwerking mag onderzocht worden. Maar als deze niet het gewenste financiële resultaat oplevert, moet het college terug naar de raad.

Tot mijn grote vreugde is deze motie unaniem aangenomen door de gemeenteraad!

Definitief einde aan de hondenbelasting!

De hondenbelasting wordt in Schiedam definitief afgeschaft. Hiervoor heeft D66 zich minstens tien jaar lang sterk gemaakt. Vorig jaar nam ik namens D66 samen met PS het initiatief tot een motie waarin de hondenbelasting stapsgewijs zou worden afgebouwd.

In stapjes, omdat de financiële situatie van de stad op dit moment geen ruimte geeft om het in keer te doen. Deze motie haalde een meerderheid in de raad.
Afgelopen zomer bleek het college echter niet van plan deze motie uit te voeren. Bij de behandeling van de zomernota hebben we aangegeven dat dit voor ons niet aanvaardbaar zou zijn.
Na het vertrek van GroenLinks en PS uit de coalitie, heb ik aangegeven dat het afschaffen van de hondenbelasting voor D66 een van de voorwaarden was om binnen de coalitie te blijven.
Uiteindelijk is de afschaffing opgenomen in de begroting.

Deze is gisteravond behandeld door de raad en uiteindelijk aangenomen. Hiermee is de afschaffing dus definitief geworden.
Zoals gezegd wordt hij in gelijke stappen afgebouwd. Per 1 januari 2025 is hij helemaal afgeschaft.

Zoals ik hierover bij de begrotingsbehandeling in de raad zei: “Voor sommige zaken moet je een lange adem hebben. Des te groter de voldoening, als je ze dan eindelijk gerealiseerd ziet”.

Behandeling begroting

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2022 door de gemeenteraad van Schiedam, sprak ik namens D66 de volgende bijdrage uit:

“Voorzitter,

We bespreken vandaag de laatste begroting van dit college. Een college dat sinds een aantal weken helaas gekrompen is. Een college dat heeft moeten presteren in moeilijke omstandigheden. Maar ook een college dat geleverd heeft.

Ook in deze begroting. Tijdens de behandeling van de zomernota heb ik namens D66 opgeroepen niet op dat moment te gaan discussiëren over bezuinigingen, omdat we nog niet konden overzien hoe de gemeentelijke financiën er in oktober aan toe zouden zijn.
Uiteindelijk is de situatie nu inderdaad minder dramatisch dan in juli. Maar het feit blijft, dat Schiedam, net als veel andere gemeenten, structureel meer geld nodig heeft om met name de taken in het sociaal domein uit te kunnen voeren en daarbij de begroting sluitend te krijgen. We verzoeken dit college en haar opvolger dan ook actief hiervoor aandacht te blijven vragen in Den Haag. Zoals al vaker elders in het land gezegd is: Knaken bij de taken!

Voorzitter,

Bij de zomernota lagen drie maatregelen voor, waar D66 moeite mee had.
Ten eerste de afschaffing van de hondenbelasting. Voelde het college hier in juli nog weinig voor, gelukkig is men teruggekomen op dit besluit. De motie van vorig jaar, geïnitieerd door D66 en Progressief Schiedam, is uiteindelijk verwerkt in deze begroting. Zodat we nu echt kunnen constateren dat deze achterhaalde belasting in Schiedam de komende jaren definitief gaat verdwijnen.
Voor sommige zaken moet je een lange adem hebben. Des te groter de voldoening, als je ze dan ook eindelijk gerealiseerd ziet.

Twee: De bezuiniging op de Rotterdampas: voor het komend jaar is deze van de baan. Dit geeft een nieuwe raad de mogelijkheid hierover een definitieve uitspraak te doen.

Dan blijft ten derde over: de bezuiniging op de Natuur- en Milieu-educatie.
Deze bezuiniging denkt het college te behalen door een samenwerking tussen het NME, Irado en De Boshoek. Nu is het onderzoeken van samenwerking iets dat D66 zeker toejuicht. Het NME heeft zelf ook aangegeven ideeën te hebben voor samenwerking en zelfs uitbreiding van haar werkzaamheden.
Maar wat nu als die samenwerking uiteindelijk niet het verwachte financiële voordeel oplevert?
D66 hecht veel belang aan Natuur- en Milieueducatie. En het NME-centrum aan de Harreweg is voor heel veel kinderen in Schiedam de eerste plaats of een van de weinige plekken waar zij in contact komen met de natuur om ons heen.
Daarom heeft D66 samen met het AOV en PS het initiatief genomen tot een motie, die mede ingediend wordt door een aantal andere partijen.

Ook de geplande bezuiniging op de Kindergemeenteraad baart ons zorgen. Participatie door en met kinderen moet wat D66 betreft blijven plaatsvinden. Daarom dienen we hiertoe een motie in, samen met enkele andere partijen.

Afgelopen week stuurden de Schiedamse scoutingverenigingen een brandbrief naar de raad. In deze brief werd geschetst waarover wij al eerder vragen stelden. Om niet alleen de scouting, maar ook andere vrijwilligersorganisaties niet tussen wal en schip te laten vallen, maar een eigen plek te geven in het stelsel van Schiedamse organisaties dienen wij samen met de PvdA een motie in.

Voorzitter,
We naderen het einde van deze raadsperiode. De eerste tekenen van naderende verkiezingen zijn al merkbaar. Terugkijkend op bijna 8 jaar lidmaatschap van deze raad constateer ik, dat de onderlinge omgangsvormen soms nogal verruwd zijn. Er wordt op de man of vrouw gespeeld, collega’s worden soms bewust beschadigd, social media worden gebruikt als roeptoeterkanaal, en feiten worden bewust uit hun context gehaald of soms verdraaid.
En dan vragen wij ons af, waarom kiezers zo cynisch doen over de politiek…

Hierbij roep ik u, mijn collega’s in de raad, op tot een faire verkiezingsstrijd. Gebaseerd op inhoud. Vertel de kiezers wat u allemaal bereikt heeft in de afgelopen jaren. En vertel natuurlijk ook wat u de komende jaren wilt gaan bereiken. Vooral ook de manier waarop.
Laten wij er met elkaar voor zorgen, dat we de kiezers niet verder van ons vervreemden. En laten we ervoor zorgen dat er na een goede verkiezingscampagne een nieuwe raad zit, zonder beschadigde onderlinge verhoudingen. Een raad die constructief aan de slag gaat om de uitdagingen van ons mooie Schiedam aan te pakken.
Ik dank u wel.”

Bijdrage in tweede termijn

Debat coalitiecrisis

Op dinsdag 28 september vond in de Schiedamse raad een debat plaats over het vertrek van GroenLinks en Progressief Schiedam uit de coalitie. Namens D66 sprak ik de bijdrage uit in de video bij dit bericht.

Overigens probeerden enkele partijen de gelegenheid te gebruiken/misbruiken door een motie in te dienen, die het invoeren van betaald parkeren in geheel Schiedam in de toekomst onmogelijk moest maken.
Voor ons een onbegrijpelijke motie. In de eerste plaats omdat het college duidelijk aangaf dat het invoeren van grootschalig betaald parkeren (zoals dit in het gesneuvelde uitvoeringsprogramma stond) tijdens de rest van deze raadsperiode niet meer aan de orde zal zijn.

Daarnaast is in Schiedam de afgelopen jaren op enkele plaatsen juist op verzoek van bewoners betaald parkeren ingevoerd. De motie die gisteravond werd ingediend zou dat in de toekomst onmogelijk maken. Waarmee je dus ook op dit punt iedere vorm van participatie de nek zou omdraaien.

Betaald parkeren is en blijft een beladen onderwerp. Het debat daarover moet zorgvuldig gevoerd worden. Het moet niet beslist worden door populistische moties. Gelukkig werd de motie verworpen door een ruime meerderheid van de raad.

En toen was er crisis

Op maandag 20 september besloten GroenLinks en Progressief Schiedam afscheid te nemen van de coalitie.
Hierbij mijn beschouwing van de situatie.

“Onderwerp van het geschil was het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Opgesteld onder verantwoordelijkheid van wethouder Jeroen Ooijevaar (GL/PS).
Dit stuk was een uitwerking van de mobiliteitsvisie, die vorig jaar door een raadsmeerderheid is vastgesteld.
Het uitvoeringsprogramma bevat heel veel maatregelen en voorstellen. Maar kort door de bocht gezegd was er een onderdeel dat alle andere naar de achtergrond drong: de invoering van gereguleerd parkeren in Schiedam ten zuiden van de A20.
Maandenlang is er binnen en buiten de coalitie over met name dit laatste gediscussieerd.

Afgelopen maandag bleek dat er, ondanks aanpassingen in het plan, nog altijd verdeeldheid in de coalitie was. VVD en CDA kondigden aan tegen het voorstel te zullen stemmen, waardoor dit geen meerderheid in de raad zou behalen. Hierop besloten GroenLinks en Progressief Schiedam de coalitie te verlaten en stapte Jeroen Ooijevaar op als wethouder.
D66 vindt dit een heel vervelende beslissing. We hebben in de brede coalitie prima samengewerkt met beide partijen en we hadden graag met elkaar de eindstreep van deze raadsperiode gehaald.

Voor ons ontstond na het opstappen van de twee coalitiegenoten een nieuwe situatie. Ook wij waren (net als GL en PS) voorstander van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Maar het enkele feit dat dit geen meerderheid zou halen is voor ons geen reden geweest op te stappen. Het was immers geen afspraak uit het coalitieakkoord.

Wel ontstond er nu wat ons betreft een verandering in de politieke verhoudingen binnen de coalitie.
In het overblijvende gezelschap is D66 nu de enige progressieve partij.
We hebben daarom gesteld, dat ook door deze uitgedunde coalitie onverkort moet worden vastgehouden aan het coalitieakkoord uit 2018. De overige partijen hebben dit volmondig bevestigd.
Verder heeft D66 aangegeven dat ons standpunt op een aantal punten richting de begroting niet anders is dan tijdens de behandeling van de zomernota.
Nu moet de begroting nog vastgesteld worden, maar ook op dit punt hebben wij vertrouwen in onze coalitiegenoten.

Daarnaast zitten we in een financieel zeer moeilijke periode. Wat ons betreft is het dan niet gepast je in een bestuurlijke chaos te storten. Nu een volledig demissionair college zou wat D66 betreft een heel slechte zaak zijn voor Schiedam en haar inwoners.

De resterende coalitie heeft geen meerderheid in de Schiedamse gemeenteraad. Voor ieder voorstel van het college zal dus gezocht moeten worden naar een meerderheid.
Is dat erg? Nou, nee…

Bij de start van deze coalitie is aangegeven dat nadrukkelijk samenwerking met alle fracties in de raad gezocht wordt. En dat is de afgelopen drieënhalf jaar ook regelmatig gebeurd. Wij vertrouwen erop dat de komende maanden de benodigde meerderheden ook gehaald zullen worden.

Over een kleine zes maanden zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In Schiedam is het goed gebruik om in een verkiezingsjaar vanaf januari tot aan de stembusgang geen politiek gevoelige onderwerpen meer in de raad te behandelen. Dat betekent dat dit college eigenlijk nog maar drie maanden zeer actief kan besturen.
Dit zijn echter wel drie heel drukke maanden, waarin nog een aantal belangrijke dossiers naar de raad moet. Zoals bijvoorbeeld de begroting voor 2021.
De resterende vier wethouders kunnen wat ons betreft hun klus in deze raadsperiode afmaken. Zij zullen de portefeuilles van Jeroen Ooijevaar onder elkaar verdelen.

Nogmaals: het is erg vervelend dat dit gebeurd is, maar wat D66 betreft zetten we met de overgebleven coalitiegenoten de schouders eronder en besturen we door. In het belang van Schiedam en haar bewoners”.Tweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook

Het is weer voorbij, die mooie zomer!

Zo, het zomerreces zit erop. Het begon na de laatste raadsvergadering op 8 juli jl. en is de afgelopen week al voorzichtig weer gestart met enkele bijeenkomsten voor raadsleden.Tijdens het reces liggen de bijeenkomsten stil, maar voor een raadslid is er ook dan nog wel het een en ander te doen. Dus laat ik hier een aantal zaken benoemen waarmee ik in de afgelopen zomer bezig geweest ben.In Schiedam sprak ik met Ben Dubbeldam, winkelstraatmanager van de Nolenslaan. Ben en ik spreken van tijd tot tijd met elkaar. Zodat wij van elkaar weten wat er leeft in Nieuwland/Nolenslaan en in de lokale politiek. Ook spraken mijn fractiegenoot Arjen Kuin en ik met wethouder Ooijevaar over het Uitvoeringsplan Mobliteit, dat deze maand door de raad behandeld wordt. Wij hebben er bij de wethouder op aangedrongen duidelijk op te schrijven dat bewoners en ondernemers actief betrokken worden bij de uitvoering van betaald parkeren. En dat hun eigen ideeën serieus meegenomen moeten worden.Verder heb ik kennismakingsgesprekken gevoerd met Anne de Haij, de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Schiedam en met Harrie Dechering, de nieuwe directeur van Schiedam Partners (de VVV). Twee leuke gesprekken met twee enthousiaste directeuren!Eind augustus en begin september was ik op vakantie. De laptop ging mee, zodat het werk kon doorgaan. Wel op een laag pitje natuurlijk.Op landelijk niveau ben ik in een videocall voor leden van D66 bijgepraat door Rob Jetten over de (vastgelopen) formatie.Op 3 september had ik een zoommeeting met Minister Ingrid van Engelshoven en D66 Tweede Kamerlid Jorien Wuite. Hierin spraken we over de over de onvrede van mensen (werknemers en publiek) uit de cultuur- en evenementensector. Denk hierbij ook aan acties als Unmute Us.Het was een zoommeting met een beperkte groep mensen, dus ik heb mijn zorgen duidelijk kunnen overbrengen en een op een kunnen bespreken met de minister.Met Irado had ik contact over het plaatsen van QR codes op ondergrondse afvalcontainers. Om het mensen gemakkelijker te maken storingen direct te melden. Deze QR codes zitten al op nieuwe containers. Ik heb gevraagd deze ook aan te brengen op oudere types.Tegelijkertijd heb ik bij Irado gevraagd naar hun ervaringen rond oa het snoeien van groen in deze (natte) zomer. De antwoorden sloten aan bij wat al mijn vermoeden was:Het is de afgelopen maanden warm en nat geweest. Groeizaam weer, zeg maar. Wie een (niet betegelde) tuin heeft, zal dit wel herkennen.Irado heeft constant gesnoeid in de stad. (Is ook mijn waarneming). Maar met dit weertype kun je onmogelijk de hele stad in een keer doen. Verder heb ik de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten voor de lijst van D66 tijdens de komende raadsverkiezingen. Gesprekken waarvan ik iedere keer erg vrolijk werd. Er komt een mooie lijst aan, met veel kwaliteit en diversiteit!In het verlengde daarvan ben ik de afgelopen tijd ook bezig geweest met het verkiezingsprogramma van D66 Schiedam voor de komende periode. Dit programma is geschreven door groepen leden van D66 Schiedam en wordt momenteel gebundeld tot een geheel. Ik heb hieraan meegeschreven en commentaar mogen leveren op de hoofdstukken waaraan ik zelf niet meeschreef. Op 8 september had ik eerst een gesprek (op locatie) met Ton den Hartog, een van de bewoners die bezwaar maakt tegen de plannen voor een fietspad door het Amaliapark. Deze plek wordt echter druk gebruikt door o.a. bewoners met honden. En dat gaat niet samen met een fietspad.Vooruitlopend aan dit gesprek heb ik wethouder Ooijevaar om een toelichting gevraagd. Hij gaf aan, dat er plannen zijn voor een fietsroute, maar dat nog niet bepaald is hoe deze precies komt te lopen.Dit geeft wat mij betreft alle ruimte om alternatieven te zoeken. (Die er ook al zijn).Over deze ontmoeting zette ik gisteren al een stukje op deze pagina.Ook op 8 september sprak ik met Cees Verkerk, medebewoner van Schiedam. Enkele weken geleden hadden wij op Facebook een discussie over de toenemende bezetting van winkels in de binnenstad. Hierop heb ik hem uitgenodigd voor een kop koffie. Dit werden uiteindelijk meerdere koppen koffie en een glas met iets sterkers. Het was een dus een heel aangenaam en nuttig gesprek.Tot slot ben ik momenteel in gesprek met bewoners uit Schiedam-West, die bezwaar hebben tegen het invoeren van betaald parkeren in hun wijk.En terwijl ik dit tikte bedacht ik mij, dat ik ongetwijfeld nog zaken vergeten ben.Maar in ieder geval geeft bovenstaand verhaal een beetje inzicht in de werkzaamheden van een raadslid in rustige tijden.Nu op weg naar een aantal drukke maanden!

Bijpraten met Ben Dubbeldam
De laptop ging mee op vakantie.

Lijsttrekker!

De leden van D66 Schiedam hebben mij op 27mei gekozen tot hun lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart a.s.!

Ik voel mij echt enorm vereerd. De afgelopen zeven jaar heb ik mij met heel veel energie en enthousiasme ingezet voor D66 en voor Schiedam. En dat blijf ik doen!Ik zie uit naar een mooie campagne en een mooi verkiezingsresultaat voor onze partij. Samen met al die andere D66’ers die zich willen inzetten voor Schiedam.

Hartelijk dank aan alle leden van D66, die mij hun vertrouwen gegeven hebben. En aan alle Schiedammers, die mij de afgelopen weken succes toegewenst hebben. Maar vooral ook dank aan Anouschka Biekman. Wij hebben laten zien, hoe in een democratische partij op inhoudelijke wijze gestreden kan worden om het lijsttrekkerschap. Vorige week donderdag hebben we met onze leden een avond gehad, waarin wij onze ideeën presenteerden en waarin wij vragen van leden beantwoordden. Oprecht een avond, waar we als D66 trots op mogen zijn.

Nogmaals, ik ben blij en vereerd. En nu verder aan de slag, want er is heel veel te doen in en voor Schiedam!

frontbhdp

100Margi Geerlinks, Jetta Hulshoff en 98 anderen72 opmerkingen2 keer gedeeldLeukOpmerking plaatsenDelen

Kandidaat lijsttrekker 2022

In 2022 wil ik graag als lijsttrekker voor D66 Schiedam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze pagina kunt u zien waarom ik vind, de beste kandidaat hiervoor te zijn.
Vragen? Stuur een mail naar johnd66schiedam@gmail.com
En volg mij op Facebook op “Raadslid John van Sliedregt” en
Twitter @johnvsliedregt

Kandidaatstelling lijsttrekker

Laat ik beginnen met de vereisten die D66 aan een lijsttrekker verbindt:

Visie op Schiedam (2 videos)

Belangrijke punten waar D66 Schiedam zich de komende jaren (ook na 2026) op moet blijven richten.

Mijn visie op bewonersparticipatie, dienstverlening door de gemeente en regels.

Boegbeeld van D66 Schiedam.

Ik ben een zeer zichtbaar raadslid. Dit heeft mij in de afgelopen zeven jaar een breed netwerk in de stad opgeleverd. Dit zorgt ervoor, dat mensen mij snel durven te benaderen. Ook reageer ik op signalen uit de stad. Of dat nu de afgelopen jaren ging om de aanpak van de rattenoverlast, of zoals de afgelopen week met ondernemers die problemen hebben bij het krijgen van een terrasvergunning.


Een voorbeeld van mijn politieke beschouwingen vind je, door hier te klikken.
Het is de bijdrage die ik leverde tijdens de behandeling van de zomernota in 2019.

VERBINDER
Enkele belangrijke punten waarop ik heb laten zien de verbinder te zijn die D66 Schiedam zoekt.

HET BELANG VAN ERVARING

In de afgelopen zeven jaar heb ik als raadslid en fractievoorzitter veel ervaring opgedaan en een behoorlijk politiek geheugen opgebouwd. In 2022 zal veel ervaring uit de raad verdwijnen. D66 kan op dat moment profiteren van mijn ervaring en (dossier)kennis.


CONTACT EN OMGAAN MET DE MEDIA
Twee interviews bij JW TV over de Schiedamse politiek.
Het eerste van 30 april jl., het tweede uit mei 2019
Dit is het langste interview dat ik de afgelopen jaren gegeven heb. Het is uit mei 2019. Het laat goed zien hoe ik omga met media, hoe ik omga met inhoudelijke vragen en hoe ik als fractievoorzitter aankijk tegen de D66 -fractie.


HET BESTE RESULTAAT VOOR D66

Van een lijsttrekker wordt verwacht dat deze gaat voor het beste resultaat voor D66.
De afgelopen jaren heb ik laten zien dit te doen. Als raadslid en als fractievoorzitter.
De huidige fractie mag nu al trots zijn op de in deze periode bereikte resultaten.

TOT SLOT: WAT ALS……
Er kan er maar een winnen. Welke twee scenario’s zie ik voor mijzelf?

Moreel leiderschap is hard nodig onder de regenboog

Dit artikel verwoordt prima het gevoel waarmee ik al een aantal dagen rondliep. Dagen waarin ik met buikpijn heb rondgelopen vanwege de ophef rond de persoon aan wie ik mijn voorkeursstem gaf, vanwege zijn inzet voor de LHBTI’ers.

Ophef die ik volkomen begreep, nadat er allerlei berichtenwisselingen gepubliceerd werden. En na zijn verklaring “Altijd binnen de grenzen van de wet gehandeld te hebben”. Zoals ik wel vaker zeg: “Dat iets mag van de wet, betekent niet automatisch dat je het dan ook maar moet doen”. Een moreel kompas is minstens net zo belangrijk.Dank aan Jurgen Verhagen voor dit artikel op de website van het blad van de Jonge Democraten.
Lees het door op deze link te klikken.