Maandelijks archief: december 2016

Over verkeersveiligheid en trams

Op 13 december behandelde de raadscommissie het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. Een lijvig document, waarin het college aangeeft op welke locaties in Schiedam de afgelopen jaren veel ongelukken (met letsel) gebeurd zijn, hoe men deze plaatsen veiliger wil maken en wanneer men dit wil doen.

Niet dat daar nu pas mee begonnen wordt trouwens. Zo is het Nieuwlandplein, waar om de haverklap met name fietsers werden aangereden, inmiddels al heringericht en daardoor gelukkig ook beduidend veiliger geworden. En op korte termijn zal bijvoorbeeld ook de Laan van Bol’es volledig op de schop gaan.

In het stuk is ook aandacht voor verkeerseducatie, op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Zeer belangrijk en daardoor goed om te horen dat hiervoor geld wordt uitgetrokken.

Wat ik echter miste in dit stuk, was een hoofdstuk over ongelukken met het openbaar vervoer in Schiedam. En dan met name de tram.

tram lijn_21

Voorafgaand aan de raadsbehandeling stelde ik hierover enkele vragen. Hieruit bleek dat naar mening van het college het aantal ongevallen met trams slechts 0,5% van het aantal verkeersongelukken in Schiedam bedroeg. Cijfermatig ongetwijfeld correct.
Maar wat mij betreft is dit geen reden de tram daarom niet apart te behandelen.
Een tram kan een hoge snelheid behalen, heeft een lange remweg en kan niet uitwijken.
En slachtoffers van een aanrijding met een tram kunnen hierdoor zwaar letsel oplopen.

In de afgelopen maanden zijn er in Schiedam bijvoorbeeld minstens 5 aanrijdingen met trams geweest, waarbij enkele (zwaar-) gewonden zijn gevallen. En in augustus jongsleden is er helaas zelfs iemand overleden, nadat hij in zijn scootmobiel aangereden werd door een tram.

Dat lijkt mij reden genoeg de tram apart onder de loep te nemen.

Naar aanleiding van mijn vragen heeft het college geantwoord, dat volgend jaar samen met de RET een schouw gehouden wordt van alle tramovergangen in Schiedam. Een toezegging, waarover ik tevreden ben. Ik heb gevraagd dan ook te kijken naar de belsignalen bij de diverse overgangen. Het volume hiervan is in sommige gevallen namelijk teruggebracht op verzoek van omwonenden. Hoe veilig is zo’n overgang dan nog?

Voorlopig wacht ik de uitkomsten van deze schouw af.

Het volledige Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid kunt u lezen door hier te klikken.

In het Wild, locatietheater in de wijk

In juni 2017 gaat er iets heel moois gebeuren in Schiedam!

Op drie plaatsen in de stad zullen, op verschillende wijzen, openlucht-theaterproducties georganiseerd worden. Van, met en voor Schiedammers.

Op donderdagavond 8 december werd de aftrap hiervoor gegeven met een bijeenkomst, waar de plannen in grote lijnen gepresenteerd werden.
Wild in de Stad 2Wild in de Stad 1

Dit zijn ze: 

Op 10 en 11 juni 
Een wandeltheatertour door Schiedam-Zuid

Op 17 en 18 juni
Wandeltheater door de natuur van Vijfsluizen

Op 24 en 25 juni
Een productie met vooral “gewone” Schiedammers (=geen acteurs) in winkelcentrum Hof van Spaland.

Het voert te ver om alles wat gepresenteerd werd hier weer te geven. Maar ik kan wel verklappen dat mijn theaterbloed weer ging kriebelen. Als oud-speler van het SCHAT en als medewerker in diverse locatieproducties in Dordrecht werd ik hier erg enthousiast van.
Dus wie weet meld ik mij ook aan.

Want er worden mensen gezocht. Schiedammers die willen acteren, als gids voor de bezoekers willen fungeren, die willen meebouwen aan de producties, die willen schrijven. Noem maar op!

Belangstellenden kunnen meer informatie krijgen, of zich opgeven bij Stichting Mooi Werk.
Meer informatie vindt u door hier te klikken.

Hoogstraat Plus, 2e bijeenkomst

Op woensdag 7 december was ik aanwezig bij de tweede “Hoogstraat Plus”-bijeenkomst. Een bijeenkomst waar wie dat maar wilde kon meedenken over de toekomst van onze Hoogstraat.

Die toekomst kan bestaan uit verschillende onderdelen. Zoals de inrichting: hoe kan de Hoogstraat het best ingericht worden, als hij binnenkort op de schop gaat. Maar ook over de invulling van de panden.  En bijvoorbeeld ook wel uit diverse vormen van samenwerking.

Zo’n 60 mensen waren bij elkaar gekomen in het Stedelijk Museum, zelf natuurlijk ook “bewoner” van de Hoogstraat. Deze 60 mensen waren een mix van bewoners, ondernemers (helaas niet zoveel), belangstellenden, afgevaardigden uit de cultuursector, ambtenaren en politici.

In verschillende groepen werd over de diverse onderwerpen gediscussieerd en er werden ideeën omgezet in besluiten. Ongetwijfeld zal niet alles wat op deze avonden (er komen er meer) besproken en besloten wordt ook echt werkelijkheid kunnen worden. Maar er komen zeker nuttige ideeën en initiatieven uit voort.

Wat duidelijk is, is dat er zeker een groep mensen is, die de waarde en toekomst van de Hoogstraat ziet. En dat vind ik, niet alleen als raadslid, maar ook als geboren en getogen Schiedammer en regelmatig bezoeker (en consument) van het centrum een zeer hoopgevende constatering!

 

Terugblik begrotingsbehandeling

Het is alweer even geleden, maar op 1 en 8 november behandelde de gemeenteraad van Schiedam de begroting voor 2017. In aanloop naar de commissievergadering stelde ik het college de volgende schriftelijke vragen:

Onderwerp: Leegstandsverordening voor woonruimten

Vraag:

Uitvoering Woonvisie. De gemeente Amsterdam maakte recent bekend een leegstandsverordening voor woonruimten op te stellen.Kan een dergelijk middel ook in Schiedam toegepast worden? Zo ja, bent u bereid een dergelijke leegstandsverordening in te voeren?Zo nee, waarom is dit niet geschikt voor Schiedam?

Antwoord:

De leegstandsverordening voor woonruimte in Amsterdam is bedoeld om leegstand van woningen veroorzaakt door speculanten tegen te gaan. Prijzen in Amsterdam stijgen op dit moment met meer dan 20 % per jaar. Dit maakt het aantrekkelijk om woningen te kopen, deze leeg te laten staan en over 1 a 2 jaar weer te verkopen. In Schiedam is geen sprake van zo snel stijgende verkoopprijzen. Ook is er geen sprake van veel leegstand van woningen. Daar waar sprake is van leegstand, heeft dat vaak met bouwtechnische problemen te maken. In deze gevallen is handhaving obv de woningwet een betere weg. We overwegen dus niet om een leegstandsverordening voor woningen in te voeren. Wel komt er een leegstandsverordening die zich richt op het aanpakken van de winkel leegstand.

Onderwerp: Openbaar vervoer Schiedam-Noord

Vraag:

Prestatiedoelstelling 5 Hogere waardering bereikbaarheid met openbaar vervoer.De recent door inwoners en onder inwoners van Spaland, Sveaparken en Woudhoek uitgevoerde bewoners enquête maakt duidelijk hoezeer in dit gedeelte een gebrek aan goed openbaar vervoer gevoeld wordt.Omdat we op dit punt op weinig begrip en medewerking van de RET hoeven te rekenen horen wij graag welke mogelijkheden het college ziet om verbetering te krijgen in deze situatie en op welke termijn de raad hierover geïnformeerd wordt.

Antwoord:

Het college zal begin 2017 de raad een voorstel op lokaal openbaar vervoer aanbieden. Hierbij wordt betrokken de planontwikkeling van de MRDH en RET voor het buslijnennet voor de komende jaren (kadernota openbaar vervoer en nieuwe busconcessie worden eind oktober 2016 gepubliceerd) en de mogelijkheden van kleinschalig lokaal openbaar vervoer. De gemeente beoogt hiermee de kwaliteit te verbeteren, qua bediening, beperken reistijd en/of -vermindering- wachttijden. Voor de langere termijn blijft het college bij de Provincie en het Rijk pleiten voor realisatie van station Schiedam Kethel en de verlenging van de trambaan.

Onderwerp: Hotel op Schieveste

Bioscoop Sveste

Vraag:

Gebiedsontwikkeling Schieveste.Wat is de stand van zaken inzake het hotel dat zich hier zou moeten gaan vestigen?

Antwoord:

De gesprekken met de ontwikkelaar lopen op dit moment nog. Daarover is nog niets met zekerheid te zeggen. Het college blijft van mening dat Schieveste een uitstekende locatie is voor het ontwikkelen van een hotel.

Onderwerp: iPunt Waag

IMG_8518

Vraag:

iPunt SPS: De verhuizing naar de Waag is zonder meer een goede en nuttige zaak. Maar waarom wordt nergens in de communicatie de term “VVV” meer gebruikt? Wij merken dat dit zorgt voor verwarring.Kan er voortaan gesproken worden van iPunt VVV?

Antwoord:
Aan het dragen van het VVV merk zijn een aantal voorwaarden en kosten verbonden. Deze voorwaarde zijn in de loop van de tijd aangepast. Aanvankelijk was de voorwaarde dat gewerkt moest worden binnen de algemene uitstraling van VVV Nederland zowel in inrichting van de winkel als in digitale presentatie zoals de website. SPS heeft heel erg de behoefte om een eigen Schiedam uitstraling te hebben vandaar dat er in 2015 voor gekozen de licentie met VVV Nederland op te zeggen. Hernieuwde gesprekken met VVV-Nederland hebben nu geleid tot een ‘lichtere’ vorm van samenwerking. Op het bordje voor de deur staat dan ook nog het VVV merk. Verder is in de communicatie vooral voor i-punt, met het bekende info icoontje, gekozen omdat dit zowel nationaal als internationaal herkenbaar is.

Onderwerp: Verkoop souvenirs

Vraag:

Met de start van het iPunt is SPS gestopt met het verkopen van souvenirs. Wat ons betreft een onbegrijpelijke beslissing.Navraag bij het iPunt leerde ons, dat er in 2017 een evaluatie volgt van de activiteiten van het iPunt.Dit is wat ons betreft op dit punt te laat.1) Wat is de reden geweest dat SPS gestopt is met de verkoop van souvenirs?2) Is het mogelijk dat SPS deze activiteit op korte termijnweer opneemt, zodat het bijvoorbeeld mogelijk is om in onze stad weer Schiedam-tulpenbollen te kopen.

Antwoord:

In het nieuwe concept van de Waag ligt de focus op informatie overdracht en het stimuleren van mensen om de stad in te gaan. Binnen dit concept past de verkoop van souvenirs en dergelijke niet meer. Hiervoor wordt verwezen naar bijvoorbeeld de souvenir winkel op de Lange Haven of Rosa op de Hoogstraat (Schiedam tulp). In het I-punt worden nog wel verschillende cadeaubonnen en S’DAM producten verkocht.

Onderwerp: Hoogstraat Plus
IMG_5356

Vraag:

Hoogstraat PlusWordt bij het opknappen van de Hoogstraat ook uitgegaan van een groenere aankleding?Bijv. d.m.v. plantenbakken.

Antwoord:

Voor het project Hoogstraat plus wordt een intensief participatietraject ingezet. De eerste bijeenkomst is gepland op maandagavond 31 oktober. Wij verwachten dat het thema groen en de manier waarop dit in deze straat tot uiting kan komen zeker in de Hoogstraat plus-bijeenkomsten ter sprake komt en uiteraard in de uiteindelijke uitvoering.

Onderwerp: Leegstandsverordening

Vraag:

Prestatiedoelstelling 4 (Toename van het ruimtegebruik in het kernwinkelgebied etc.)Vraag1) Er wordt gewerkt aan een leegstandsverordening. Wanneer is deze klaar voor gebruik?

Antwoord:

De leegstandsverordening wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 aan de gemeenteraad aangeboden, zodat deze in het tweede kwartaal van 2017 van kracht kan zijn.

Onderwerp: Pilot stimuleren kernwinkelgebied

Vraag:

Prestatiedoelstelling 4 (Toename van het ruimtegebruik in het kernwinkelgebied etc.)Vraag2) Hoe staat het met de pilot ondernemers te verleiden tot verhuizing naar het kernwinkelgebied?Welke resultaten zijn hierover te melden?

Antwoord:

Op dit moment wordt gewerkt aan een subsidieregeling waarin ook verplaatsing van ondernemers vanuit aanloopstraten naar het kernwinkelgebied wordt gesubsidieerd. De invoering van deze regeling wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2017.

Onderwerp: Stand van zaken SHOP

Vraag:

Prestatiedoelstelling 6 – Meer bestedingen in de binnenstad bij horeca, winkels culturele instellingen en evenementenIn het hoofdstuk over de binnenstad missen wij het initiatief SHOP.Nu was al bekend dat dit een andere uitvoering zou krijgen dan oorspronkelijk gepland.Maar het feit dat er nu niet meer over gesproken wordt, bevreemdt ons.Vragen:1) Wat is de huidige stand van zaken rond SHOP?2) Is er nog een positieve uitkomst van dit initiatief te verwachten?3) Zo ja, wanneer?4) Zo ja, hoeveel winkels kan de binnenstad naar verwachting verwelkomen?5) Hoeveel bedragen de kosten die de gemeente tot nu toe gemaakt heeft om dit initiatief te ondersteunen?

Antwoord:

Het initiatief SHOP, ofwel Schiedamsch Historisch Ondernemers Platform, heeft zich inmiddels ontwikkeld van een vehikel om te komen tot een outletcentrum tot een samenwerkingsverband, waarbinnen winkeliers, vastgoedeigenaren en financiers zijn vertegenwoordigd. Momenteel wordt door SHOP gewerkt aan een hernieuwde acquisitiestrategie, waarbij de binnenstadspropositie en lokaal ondernemerschap worden gekoppeld aan passende succesvolle franchiseketens. In dit kader worden binnenkort door SHOP bijeenkomsten georganiseerd voor franchisers en ondernemers met als doel deze naar Schiedam te trekken. Daarnaast worden in het kader van de economische regelingen die de gemeente opstelt (stimulering ondernemers, verplaatsing en leegstandsverordening) nog bijeenkomsten georganiseerd met zittende ondernemers en eigenaren. Over hoeveel winkels we naar aanleiding hiervan kunnen verwelkomen is nog niets bekend. De stichting SHOP heeft na de start, toen nog in het kader van de realisatie van een outletcentrum, in 2015 in totaal 35.000 euro aan subsidie ontvangen, wat is besteed aan acquisitie en advies.
In de raadscommissie van 1 november stelde ik enkele aanvullende vragen naar aanleiding van enkele antwoorden. Klik hier om de stream van deze vergadering te bekijjken.
vanaf 8 minuten en 20 seconden zijn deze vragen te horen.

Informatieavond ombouw Station Nieuwland

In het komend voorjaar gaan de werkzaamheden van start, die Station Nieuwland gereed maken voor de Hoekse Lijn. Het oude treinstation verdwijnt en er komt een nieuw metrostation voor in de plaats.

Dat gaat nogal wat betekenen:
Voor de reizigers betekent het dat tussen april en september de trein vervangen wordt door bussen.
IMG_8511
Voor de inwoners van Schiedam betekent het dat er gesloopt en gebouwd gaat worden op en rond Station Nieuwland.

Op 1 december was ik aanwezig op een informatieavond over de ombouw.
Er werd informatie gegeven over de werkzaamheden, het tijdelijk busvervoer en over het voorlopig ontwerp van het nieuwe station.
IMG_8509 IMG_8510

Hierbij al enkele impressies. De volledige presentatie over het nieuwe station vindt u hier.
IMG_1223 IMG_1226 IMG_1225 IMG_1227
Voor informatie over het hele project Station Nieuwland kunt u terecht op de website van de gemeente. (Klik hier).

En meer informatie over het hele Hoekse Lijn-project is te vinden op de website van de metropoolregio. (Klik hier).