Eindelijk: Besluit verplaatsen containers Nieuwstraat.

Het lijkt erop, dat deze aanblik binnenkort toch echt tot het verleden behoort! De afgelopen jaren heb ik het een aantal maal gehad over deze afvalcontainers, pal voor de deur van bewoners in de Nieuwstraat. (lees hier).  Ook heb heb ik (net als onze fractie in de vorige collegeperiode) in de raad ook om verplaatsing gevraagd.

Vandaag is dan eindelijk het besluit gepubliceerd tot het plaatsen van nieuwe containers, om de hoek bij de Korte Achterweg. Als die geplaatst zijn, worden deze oude containers verwijderd.
Felicitaties met name voor de bewoners. Geen ongedierte meer voor hun deur. Geen vieze afvallucht meer.

Maar ook voor Schiedam is dit goed nieuws. Dit stuk behoort immers toch het beschermd stadsgezicht.

Worden ze nu volgende week al verwijderd?
Eh…nee……Vanzelfsprekend moet de officiële procedure gevolgd worden. Dus het besluit moet eerst zes weken ter inzage liggen. Dan kunnen er eventueel nog bezwaren zijn.
Dus het duurt nog wel even.

Maar het eind is in zicht!

Verantwoording!

Nu deze raadsperiode op zijn einde loopt, kan ik terugkijken op de activiteiten die ik als raadslid sinds 2014 ondernomen heb en zaken die ik heb kunnen bereiken. Op deze website heb ik in de afgelopen jaren met regelmaat verslag gedaan van deze activiteiten, van gesprekken die ik voerde en bijeenkomsten die ik bezocht.  Tijd om een samenvatting te geven van de belangrijkste zaken!

Om te beginnen: Natuurlijk heb ik meegewerkt aan een aantal zaken, die D66 heeft gerealiseerd. Een overzicht daarvan vindt u door hier te klikken.

Maar zelf heb ik ook het initiatief genomen voor een aantal zaken. Soms alleen, soms samen met anderen.

Dat zijn:

Terugkeer bewaakte gratis fietsenstalling Station Schiedam-Centrum

Deze is gerealiseerd nadat ik schriftelijke vragen stelde over de grote hoeveelheid fietsen die vanuit de (toen nog onbewaakte) stalling verdwenen.
Inmiddels is de stalling twee jaar in gebruik en is het aantal fietsdiefstallen op deze plek afgenomen.
Klik hier, of hier, of hier voor meer informatie.

Het inzamelen van taxussnoeisel in de strijd tegen kanker.

Namens D66 stelde ik in 2014 in de raadsvergadering vragen over de inzameling van taxussnoeisel, tussen juni en september. Jong taxussnoeisel kan gebruikt worden voor het maken van chemotherapieën. Mijn vraag aan de wethouder was: “Waarom doet Schiedam hier niet aan mee”?
Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder contact gezocht met Irado. Sindsdien heeft Schiedam al driemaal meegedaan aan de landelijke inzameling. Met ieder jaar een hogere opbrengst.
Voor meer informatie, klik hier.

Het regenboogzebrapad op het land van belofte.

Samen met collega-raadsleden van PvdA en GroenLinks diende ik namens D66 een motie in, naar aanleiding waarvan dit regenboogzebrapad is aangelegd op het Land van Belofte. Als signaal dat in Schiedam iedereen welkom is.
Voor meer informatie, klik hier. 

De openstelling van winkels op zondagochtend.

Samen met collega’s van PvdA en Fractie Janssen nam ik het initiatief tot het indienen van een motie, die het college opriep toe te staan dat in Schiedam winkels in zondag vanaf 9:00 uur open mogen.
Deze motie,  die in oktober 2017 door de raad werd aangenomen, werd door het college niet zonder meer uitgevoerd. Maar in december 2017 zorgde dit voor een raadsvoorstel inzake de winkeltijden, waarin de inhoud van deze motie vrijwel geheel werd overgenomen. Sindsdien kunnen in geheel Schiedam winkeliers op zondag vanaf 9:00 uur hun deuren openen.
Voor meer informatie, klik hier.

Zoals gezegd; op deze website heb ik in de afgelopen jaren geprobeerd zo duidelijk mogelijk verslag te doen van mijn activiteiten als raadslid. Wilt u weten wat ik gedaan heb op het gebied van andere punten uit mijn portefeuilles (zoals bijvoorbeeld de tram naar Schiedam-Noord), gebruik dan vooral de zoekfunctie op deze pagina. Of stuur mij een bericht via johnd66schiedam@gmail.com.

De komende vier jaar wil ik graag doorgaan als raadslid. Mijn ambities zijn verder te werken aan een levendiger binnenstad en winkelcentra buiten het centrum, een veiliger Schiedam voor fietsers, een beter openbaar vervoer en een bloeiend cultureel leven. Maar vooral wil ik mij ook inzetten voor een betere communicatie van de gemeente met de inwoners van Schiedam en een verdere verbetering van de participatie.

Dat wil ik doen met evenveel plezier en energie als in de afgelopen jaren. Voor Schiedam!

 

Laatste verslag 2017: winkeltijden hoogtepunt!

Het kerstreces is aangebroken. Hierbij een overzicht van mijn werkzaamheden als raadslid in de afgelopen weken. Die stonden met name in het teken van de winkeltijdenverordening.

Maandag 4 december

’s Avonds nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam.

De week erna heb ik vanwege griep mijn activiteiten op een laag pitje moeten zetten.
Wel nam ik op woensdag 13 december deel aan de vergadering van de raadscommissie.
Hierin behandelde ik de actualisatie van het horecabeleid en de aanpassing van de winkeltijdenverordening.

Op donderdag 14 december was ik aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam.
Tijdens deze vergadering werd de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Hierop mag ik de tweede plaats bezetten. (klik hier)

Op zaterdag 16 december bezocht ik de Kerstmarkt op de Nolenslaan, waar ik sprak met winkelstraatmanager Ben Dubbeldam en met Natascha Westmaas van Stichting Net Niet Genoeg.

Later die middag bezocht ik ook Wit Nazareth, in het centrum van Schiedam.

Op zondag 17 december heb ik contact opgenomen met de projectleiding van Oranjeburgh, naar aanleiding van klachten van bewoners van de Anna van Saksenstraat over de modderbende voor hun deur. Hierover stond enkele dagen later ook een artikel in het AD.
Gelukkig heeft de gemeente hierop snel gehandeld en de ergste problemen verholpen.

Op maandag 18 december nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam.

Op dinsdag 19 december vond de laatste raadsvergadering van 2017 plaats. Tijdens deze vergadering was ik woordvoerder bij het agendapunt over de winkeltijdenverordening. Klik hier voor het artikel.

Met deze raadsvergadering is een einde gekomen aan de politieke activiteiten in 2017.
Na de jaarwisseling zijn er nog twee raadsvergaderingen tot de verkiezingen. Hierin zullen geen politiek beladen onderwerpen meer behandeld worden.

 

 

Zondagopenstelling winkeliers definitief geregeld!

En nu is het definitief: met 26 stemmen voor en 8 tegen, heeft de Schiedamse gemeenteraad op 19 december ingestemd met het raadsvoorstel dat regelt, dat winkels in onze stad in het vervolg op zondag vanaf 9:00 uur open mogen.

De afgelopen twee maanden heb ik heel veel tijd en energie in deze zaak gestoken.
Samen met PvdA en Fractie Janssen initieerde ik namens D66 in oktober een motie, waarin de winkeltijden op zondag danig verruimd werden.
Deze motie werd tegen de zin van het college aangenomen door een meerderheid van de raad.

Het college zag liever, dat deze verruiming van de openingstijden meegenomen zou worden bij de vaststelling van de nieuwe winkeltijdenverordening in december. Men koos er dan ook voor de motie niet uit te voeren.

Tijdens de commissievergadering van 13 december heb ik dit bestempeld als een slecht signaal naar de raad en naar de stad.

In de winkeltijdenverordening die uiteindelijk deze maand besproken werd in de raad, werd de keuze geboden uit drie verschillende scenario’s. Het derde scenario benaderde vrijwel de gehele strekking van de motie. Enig verschil was het tijdstip waarop winkels op zondag open mogen (in de motie was dit 6:00 uur. In het raadsvoorstel 9:00 uur).

Wij hebben ernaar gestreefd voor dit scenario een zo breed mogelijk draagvlak in de raad te vinden. Samen met de VVD, en Janssen heb ik daarom afgelopen week gewerkt aan een amendement, waarin wij wensen van veel fracties en van winkeliers van buiten het centrum hebben meegenomen. En dat is gelukt! Samen met leden van 11 andere fracties stemden wij voor dit amendement.

Vanaf nu bieden we in Schiedam dus winkeliers de ruimte om, wanneer zij dit willen, hun deuren op zondagochtend te openen vanaf 9:00 uur. Wat mij betreft grote stap voorwaarts en een resultaat waarop ik trots ben!

Vereerd en trots met plaats 2!

De afgelopen weken hebben de leden van D66 Schiedam kunnen stemmen over de volgorde van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s.

Een van de resultaten van deze stemming is, dat de leden mij de tweede plek op de definitieve lijst gegund hebben. Een resultaat, waarover ik mij vereerd en trots voel.

Waar de een vereerd en trots is, kunnen anderen teleurgesteld of zelfs boos zijn. Met een kandidatenlijst van een niveau als die van D66 Schiedam, is dat eigenlijk onvermijdelijk. Zoals ik al eerder schreef: we hebben genoeg kwaliteit in huis om probleemloos tien zetels te kunnen bezetten.

Omdat, zoals ik ook al eerder schreef, het lidmaatschap van D66 ons bindt, verwacht ik dat we met elkaar op positieve wijze op weg gaan naar een mooie nieuwe raadsperiode. We delen immers onze ideeën over de inrichting van een samenleving, binnen en buiten Schiedam.

Ik heb er enorm veel zin in en zie uit naar een mooie, nieuwe, sterke fractie!

Westfrankelandsedijk: een nieuwe start

Op 22 november was ik aanwezig bij de informatie- en inspraakavond inzake de herinrichting van de Westfrankelandsedijk. Deze avond was het vervolg op de protesten van bewoners en het extra Stadserf van vorige maand.

De gemeente presenteerde de aangepaste plannen en vroeg ook nadrukkelijk om reacties en aanvullingen hierop.

In de aangepaste plannen blijft het fietspad aan de zuidzijde van de dijk en verhuist het voetpad naar de noordzijde.
Hierdoor hoeven van de grote, alleenstaande bomen langs het pad nog maar 5 exemplaren gekapt te worden, in plaats van meer dan 50.
Wel moet nog altijd een deel van het bosplantsoen verwijderd worden.
Bomenexpert Huib Sneep is door de gemeente uitgenodigd mee te denken over de aanpak en herinrichting daarvan.

Aan vijf tafels werden vragen van de aanwezigen beantwoord en werden suggesties in ontvangst genomen.

Al met al een verademing, na het hele voorafgaande gedoe. Wat mij betreft zijn er dus inderdaad lessen getrokken uit de afgelopen maanden.

Is iedereen het nu volledig met elkaar eens? Nee, natuurlijk niet. En dat zal ook niet gebeuren. Maar er wordt serieus met elkaar gesproken en naar elkaar geluisterd en daar wordt vervolgens weer iets mee gedaan.

Ik kreeg de indruk dat deze avond en de plannen over het algemeen positief ontvangen zijn.
In januari is de volgende avond, dan met het plan, aangevuld met de (uitvoerbare) suggesties van vanavond.

Terugblik op november

De voorlaatste raadscyclus van het jaar zit er op. Hieronder een terugblik op mijn activiteiten als raadslid in deze maand.  (Met een staartje van oktober erbij).

Op maandag  30 oktober hadden fractievoorzitter Marcel Bregman en ik een gesprek met Deirdre Carrasso, de directeur van het Stedelijk Museum Schiedam.

Aansluitend nam ik deel aan de fractievergadering van D66 Schiedam.

Op dinsdag 31 oktober  nam ik deel aan de vergadering van de agendacommissie, waarin onder andere de raadsagenda van november vastgesteld werd.

Op dinsdag 7 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2018. Mijn rol tijdens deze vergadering was vooral luisteren, aantekeningen maken en fractievoorzitter Marcel Bregman van advies voorzien.

Op zaterdag 11 november was ik te gast in het programma Wenneker Live van de Stadsomroep Schiedam. Klik hier om dit interview terug te zien.

Op maandag 13 november nam ik deel aan het fractieoverleg van D66 Schiedam.

Op dinsdag 14 november presenteerde ik het Stadserf over de herziene cultuurvisie van de gemeente Schiedam.

Op donderdag 16 november was ik aanwezig bij de opening van het Suikerzoet Filmfestival, in de Grote Kerk. Dit festival bezocht ik daarna ook nog op zaterdag.

Op dinsdag 21 november nam ik deel aan de vergadering van de raadscommissie.
ik stelde vragen over fietsgraveeracties en behandelde de agendapunten “cultuurvisie” en evaluatie Metropoolregio”.

Op woensdag 22 november was ik aanwezig bij de informatie- en inspraakbijeenkomst inzake de herinrichting van de Westfrankelandsedijk. Een verademing ten opzichte van alles wat we in de afgelopen maanden rond deze kwestie hebben meegemaakt. Voor een verslag, klik hier.

Op donderdag 23 november nam ik deel aan het stadserfvoorzittersoverleg, op het stadskantoor.

Op maandag 27 november werd ik gebeld door AD-journaliste Sandra Don. Zij had vragen over de conceptkieslijst van D66 Schiedam. Hierop staan mijn fractiegenoten Arjen Kuin, Zülfikar Güler, wethouder Marcel Houtkamp en ik op lage plaatsen. Dit heeft geleid tot discussie binnen D66 Schiedam.  Naar aanleiding van Sandra’s vragen verscheen de volgende dag een artikel over dit onderwerp in het AD. Op deze site schreef ik een uitgebreide toelichting over deze zaak. Klik hier om dit te lezen.

’s Avonds nam ik deel aan het overleg van de agendacommissie. We keken terug op de afgelopen raadscyclus en stelden de agenda voor december vast.

Dinsdag 28 november was de raadsvergadering. Hierin maar een agendapunt ter bespreking: het raadsvoorstel over de herziene cultuurvisie. Namens D66 was ik op dit punt woordvoerder.
De bijdrage die ik hierbij uitsprak kunt u terugzien door hier te klikken.

In december is er voor het laatst een volle raadsagenda. Na de jaarwisseling zullen er geen zware of controversiële onderwerpen meer behandeld worden. Dit gaat pas weer gebeuren na de raadsverkiezingen van 21 maart.

 

Commotie om een concept-kieslijst

Op 28 november stond in het Algemeen Dagblad een artikel over de discussie binnen D66 Schiedam, over de concept kieslijst van onze partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart aanstaande. Dit artikel vindt u onderaan dit stuk.

Inderdaad heb ik, evenals mijn fractiegenoten Arjen Kuin en Zülfikar Güler en onze wethouder Marcel Houtkamp vragen bij de samenstelling van deze lijst.

Ik hecht eraan op deze plek mijn verhaal te doen:

Voor de gemeenteraadsverkiezingen stelt een lijstadviescommissie (bestaand uit lijsttrekker Marcel Bregman, voorzitter John Borsboom en raadslid van D66 Vlaardingen Peter Caljé) een voorkeurslijst op.

Tot mijn verrassing heeft men mij een vijfde plaats op deze lijst toebedeeld. Arjen, Zülfikar en Marcel werden direct onder mij geplaatst. Tussen lijsttrekker Marcel Bregman en mij zijn op de plaatsen 2,3 en 4 drie leden geplaatst, die nog niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Een raadszetel is geen vanzelfsprekendheid, dus ik wil ook zeker niet de indruk wekken dat ik vind dat ik automatisch een hogere plaats op de lijst toebedeeld had moeten krijgen. Tegelijkertijd heb ik mij in de afgelopen jaren naar mijn eigen mening namens D66 uitgebreid gemanifesteerd in Schiedam; binnen en buiten de raadszaal. Voor zover mij bekend tot tevredenheid van de partij. Graag ga ik hiermee na maart nog vier jaar door.
Plaats vijf was voor mij dus wel teleurstellend, ondanks dat dit (kijkend naar de huidige verwachting) nog wel een verkiesbare plek zou kunnen zijn.

De keuze voor drie nieuwe gezichten bovenaan de lijst voor mij niet duidelijk. Kiezen voor vernieuwing is prima. Maar dit is wel een erg drastische keuze. Mijn vraag om die keuze met argumenten te onderbouwen is tot vandaag nog niet beantwoord. Dat is jammer en onbevredigend.

Waarom niet een mix van ervaring, bewezen kwaliteit en talent? Dat had mij logischer geleken.

D66 Schiedam verkeert in de luxe positie, te beschikken over voldoende kwalitatief goede kandidaten om zonder meer tien raadszetels te vullen. Bij het opstellen van een kieslijst is daarom de onderbouwing van de gemaakte keuzes erg belangrijk. Het kan onbegrip en teleurstellingen voorkomen.

Dat is, tot op dit moment hoofdstuk één van dit verhaal. Het mooie van D66, is dat uiteindelijk de leden via stemming bepalen hoe de definitieve lijst eruit ziet. Daarom heb ik, evenals Arjen, Zülfikar en Marcel de leden gevraagd mij een hogere positie te gunnen. De drie andere kandidaten hebben op hun beurt de leden gevraagd hen het vertrouwen van een hoge positie te gunnen.
Volgens mij is dat nu net democratie. Met een niet-onderbouwde positie op een conceptlijst heb ik moeite. Een uitspraak van onze leden kan ik probleemloos accepteren.

Over een week of twee is de uitslag van de interne verkiezing bekend. Dan kennen we de definitieve lijst. En kunnen we met elkaar verder werken aan een nog mooier Schiedam. Want dat bindt ons.

 

Verlichting fietsenstalling Willem-Alexander aangelegd

Op vrijdagmiddag 24 november plaatste wijktoezichthouder Herman Kriek een foto (plus mededeling) op Twitter. Hieruit bleek, dat de verlichting van de fietsenstalling Sportpark Willem-Alexander in werking gesteld is.

In oktober heb ik hiervoor, na een gesprek met de manager van het sportpark, aandacht gevraagd bij het college.
Mooi om te zien dat de verlichting nu in ieder geval werkt. Dat maakt de stalling in ieder geval een stukje veiliger.

Om de stalling nog onaantrekkelijker voor fietsendieven te maken, dienen wat mij betreft de fietsbeugels vervangen te worden door zogenaamde fietsnietjes. Ook dit heb ik in oktober onder de aandacht van het college gebracht.