Terugblik begrotingsbehandeling

Het is alweer even geleden, maar op 1 en 8 november behandelde de gemeenteraad van Schiedam de begroting voor 2017. In aanloop naar de commissievergadering stelde ik het college de volgende schriftelijke vragen:

Onderwerp: Leegstandsverordening voor woonruimten

Vraag:

Uitvoering Woonvisie. De gemeente Amsterdam maakte recent bekend een leegstandsverordening voor woonruimten op te stellen.Kan een dergelijk middel ook in Schiedam toegepast worden? Zo ja, bent u bereid een dergelijke leegstandsverordening in te voeren?Zo nee, waarom is dit niet geschikt voor Schiedam?

Antwoord:

De leegstandsverordening voor woonruimte in Amsterdam is bedoeld om leegstand van woningen veroorzaakt door speculanten tegen te gaan. Prijzen in Amsterdam stijgen op dit moment met meer dan 20 % per jaar. Dit maakt het aantrekkelijk om woningen te kopen, deze leeg te laten staan en over 1 a 2 jaar weer te verkopen. In Schiedam is geen sprake van zo snel stijgende verkoopprijzen. Ook is er geen sprake van veel leegstand van woningen. Daar waar sprake is van leegstand, heeft dat vaak met bouwtechnische problemen te maken. In deze gevallen is handhaving obv de woningwet een betere weg. We overwegen dus niet om een leegstandsverordening voor woningen in te voeren. Wel komt er een leegstandsverordening die zich richt op het aanpakken van de winkel leegstand.

Onderwerp: Openbaar vervoer Schiedam-Noord

Vraag:

Prestatiedoelstelling 5 Hogere waardering bereikbaarheid met openbaar vervoer.De recent door inwoners en onder inwoners van Spaland, Sveaparken en Woudhoek uitgevoerde bewoners enquête maakt duidelijk hoezeer in dit gedeelte een gebrek aan goed openbaar vervoer gevoeld wordt.Omdat we op dit punt op weinig begrip en medewerking van de RET hoeven te rekenen horen wij graag welke mogelijkheden het college ziet om verbetering te krijgen in deze situatie en op welke termijn de raad hierover geïnformeerd wordt.

Antwoord:

Het college zal begin 2017 de raad een voorstel op lokaal openbaar vervoer aanbieden. Hierbij wordt betrokken de planontwikkeling van de MRDH en RET voor het buslijnennet voor de komende jaren (kadernota openbaar vervoer en nieuwe busconcessie worden eind oktober 2016 gepubliceerd) en de mogelijkheden van kleinschalig lokaal openbaar vervoer. De gemeente beoogt hiermee de kwaliteit te verbeteren, qua bediening, beperken reistijd en/of -vermindering- wachttijden. Voor de langere termijn blijft het college bij de Provincie en het Rijk pleiten voor realisatie van station Schiedam Kethel en de verlenging van de trambaan.

Onderwerp: Hotel op Schieveste

Bioscoop Sveste

Vraag:

Gebiedsontwikkeling Schieveste.Wat is de stand van zaken inzake het hotel dat zich hier zou moeten gaan vestigen?

Antwoord:

De gesprekken met de ontwikkelaar lopen op dit moment nog. Daarover is nog niets met zekerheid te zeggen. Het college blijft van mening dat Schieveste een uitstekende locatie is voor het ontwikkelen van een hotel.

Onderwerp: iPunt Waag

IMG_8518

Vraag:

iPunt SPS: De verhuizing naar de Waag is zonder meer een goede en nuttige zaak. Maar waarom wordt nergens in de communicatie de term “VVV” meer gebruikt? Wij merken dat dit zorgt voor verwarring.Kan er voortaan gesproken worden van iPunt VVV?

Antwoord:
Aan het dragen van het VVV merk zijn een aantal voorwaarden en kosten verbonden. Deze voorwaarde zijn in de loop van de tijd aangepast. Aanvankelijk was de voorwaarde dat gewerkt moest worden binnen de algemene uitstraling van VVV Nederland zowel in inrichting van de winkel als in digitale presentatie zoals de website. SPS heeft heel erg de behoefte om een eigen Schiedam uitstraling te hebben vandaar dat er in 2015 voor gekozen de licentie met VVV Nederland op te zeggen. Hernieuwde gesprekken met VVV-Nederland hebben nu geleid tot een ‘lichtere’ vorm van samenwerking. Op het bordje voor de deur staat dan ook nog het VVV merk. Verder is in de communicatie vooral voor i-punt, met het bekende info icoontje, gekozen omdat dit zowel nationaal als internationaal herkenbaar is.

Onderwerp: Verkoop souvenirs

Vraag:

Met de start van het iPunt is SPS gestopt met het verkopen van souvenirs. Wat ons betreft een onbegrijpelijke beslissing.Navraag bij het iPunt leerde ons, dat er in 2017 een evaluatie volgt van de activiteiten van het iPunt.Dit is wat ons betreft op dit punt te laat.1) Wat is de reden geweest dat SPS gestopt is met de verkoop van souvenirs?2) Is het mogelijk dat SPS deze activiteit op korte termijnweer opneemt, zodat het bijvoorbeeld mogelijk is om in onze stad weer Schiedam-tulpenbollen te kopen.

Antwoord:

In het nieuwe concept van de Waag ligt de focus op informatie overdracht en het stimuleren van mensen om de stad in te gaan. Binnen dit concept past de verkoop van souvenirs en dergelijke niet meer. Hiervoor wordt verwezen naar bijvoorbeeld de souvenir winkel op de Lange Haven of Rosa op de Hoogstraat (Schiedam tulp). In het I-punt worden nog wel verschillende cadeaubonnen en S’DAM producten verkocht.

Onderwerp: Hoogstraat Plus
IMG_5356

Vraag:

Hoogstraat PlusWordt bij het opknappen van de Hoogstraat ook uitgegaan van een groenere aankleding?Bijv. d.m.v. plantenbakken.

Antwoord:

Voor het project Hoogstraat plus wordt een intensief participatietraject ingezet. De eerste bijeenkomst is gepland op maandagavond 31 oktober. Wij verwachten dat het thema groen en de manier waarop dit in deze straat tot uiting kan komen zeker in de Hoogstraat plus-bijeenkomsten ter sprake komt en uiteraard in de uiteindelijke uitvoering.

Onderwerp: Leegstandsverordening

Vraag:

Prestatiedoelstelling 4 (Toename van het ruimtegebruik in het kernwinkelgebied etc.)Vraag1) Er wordt gewerkt aan een leegstandsverordening. Wanneer is deze klaar voor gebruik?

Antwoord:

De leegstandsverordening wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 aan de gemeenteraad aangeboden, zodat deze in het tweede kwartaal van 2017 van kracht kan zijn.

Onderwerp: Pilot stimuleren kernwinkelgebied

Vraag:

Prestatiedoelstelling 4 (Toename van het ruimtegebruik in het kernwinkelgebied etc.)Vraag2) Hoe staat het met de pilot ondernemers te verleiden tot verhuizing naar het kernwinkelgebied?Welke resultaten zijn hierover te melden?

Antwoord:

Op dit moment wordt gewerkt aan een subsidieregeling waarin ook verplaatsing van ondernemers vanuit aanloopstraten naar het kernwinkelgebied wordt gesubsidieerd. De invoering van deze regeling wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2017.

Onderwerp: Stand van zaken SHOP

Vraag:

Prestatiedoelstelling 6 – Meer bestedingen in de binnenstad bij horeca, winkels culturele instellingen en evenementenIn het hoofdstuk over de binnenstad missen wij het initiatief SHOP.Nu was al bekend dat dit een andere uitvoering zou krijgen dan oorspronkelijk gepland.Maar het feit dat er nu niet meer over gesproken wordt, bevreemdt ons.Vragen:1) Wat is de huidige stand van zaken rond SHOP?2) Is er nog een positieve uitkomst van dit initiatief te verwachten?3) Zo ja, wanneer?4) Zo ja, hoeveel winkels kan de binnenstad naar verwachting verwelkomen?5) Hoeveel bedragen de kosten die de gemeente tot nu toe gemaakt heeft om dit initiatief te ondersteunen?

Antwoord:

Het initiatief SHOP, ofwel Schiedamsch Historisch Ondernemers Platform, heeft zich inmiddels ontwikkeld van een vehikel om te komen tot een outletcentrum tot een samenwerkingsverband, waarbinnen winkeliers, vastgoedeigenaren en financiers zijn vertegenwoordigd. Momenteel wordt door SHOP gewerkt aan een hernieuwde acquisitiestrategie, waarbij de binnenstadspropositie en lokaal ondernemerschap worden gekoppeld aan passende succesvolle franchiseketens. In dit kader worden binnenkort door SHOP bijeenkomsten georganiseerd voor franchisers en ondernemers met als doel deze naar Schiedam te trekken. Daarnaast worden in het kader van de economische regelingen die de gemeente opstelt (stimulering ondernemers, verplaatsing en leegstandsverordening) nog bijeenkomsten georganiseerd met zittende ondernemers en eigenaren. Over hoeveel winkels we naar aanleiding hiervan kunnen verwelkomen is nog niets bekend. De stichting SHOP heeft na de start, toen nog in het kader van de realisatie van een outletcentrum, in 2015 in totaal 35.000 euro aan subsidie ontvangen, wat is besteed aan acquisitie en advies.
In de raadscommissie van 1 november stelde ik enkele aanvullende vragen naar aanleiding van enkele antwoorden. Klik hier om de stream van deze vergadering te bekijjken.
vanaf 8 minuten en 20 seconden zijn deze vragen te horen.

IMG_1227

Informatieavond ombouw Station Nieuwland

In het komend voorjaar gaan de werkzaamheden van start, die Station Nieuwland gereed maken voor de Hoekse Lijn. Het oude treinstation verdwijnt en er komt een nieuw metrostation voor in de plaats.

Dat gaat nogal wat betekenen:
Voor de reizigers betekent het dat tussen april en september de trein vervangen wordt door bussen.
IMG_8511
Voor de inwoners van Schiedam betekent het dat er gesloopt en gebouwd gaat worden op en rond Station Nieuwland.

Op 1 december was ik aanwezig op een informatieavond over de ombouw.
Er werd informatie gegeven over de werkzaamheden, het tijdelijk busvervoer en over het voorlopig ontwerp van het nieuwe station.
IMG_8509 IMG_8510

Hierbij al enkele impressies. De volledige presentatie over het nieuwe station vindt u hier.
IMG_1223 IMG_1226 IMG_1225 IMG_1227
Voor informatie over het hele project Station Nieuwland kunt u terecht op de website van de gemeente. (Klik hier).

En meer informatie over het hele Hoekse Lijn-project is te vinden op de website van de metropoolregio. (Klik hier).

Informatieavond nieuwbouwplannen Sint Liduinastraat

Op 29 november was ik in Wijkcentrum De Erker aanwezig bij een informatieavond over de plannen voor het gebied aan de Sint Liduinastraat, waar nu de voormalige school van Zadkine staat.

Zadkine

Zadkine heeft deze school enkele jaren geleden gesloten. Het gebouw staat al een tijd leeg.
De eigenaar heeft nu een koopovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar.
Deze wil de school slopen en op die plek 21 woningen bouwen.

Definitief is dit nog niet. Het college moet nog akkoord gaan met de plannen en er moet nog een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden.
Deze avond was dus een eerste informatieavond, met name voor omwonenden.

Er werden tekeningen getoond van de wijze waarop het gebied waar nu de school staat, ingericht wordt. Ook werd aangegeven hoe en waar geparkeerd kan worden en wat er gedaan gaat worden aan de opvang van regenwater. In dit deel van Schiedam West is dit laatste een groot probleem. In dit geval wordt er een ondergrondse ruimte aangelegd, waarin bij zware regenval water kan worden opgevangen, om het op een later moment rustig op het riool te kunnen lozen.

IMG_8500 IMG_8499

De huizen die er moeten komen zijn nog niet ontworpen. Maar de beoogde architect benadrukte rekening te zullen houden met het jaren ’20-karakter van de wijk.

Over het algemeen stonden de aanwezigen zeker niet negatief tegenover de plannen, zoals die nu gepresenteerd werden. Tegelijkertijd was duidelijk hoezeer de wateroverlast voor zorgen zorgt en hoe sceptisch men staat tegenover de geboden oplossingen (en het tempo van de aanpak).

IMG_8495

Wordt ongetwijfeld de komende maanden vervolgd!

Werkbezoek: Growing Green

Op zaterdag 26 november ben ik, samen met raadsleden van PvdA, Leefbaar Schiedam en GroenLinks op bezoek geweest in Delft. Ook wethouders Van Aaken en Van Steenderen en mensen van Woonplus waren aanwezig.

We bezochten een woning in een jaren ’60-flat, die onlangs helemaal gerenoveerd is volgens het “Growing Green” concept. Dit een pakket van maatregelen, die een oude woning helemaal duurzaam verbouwt. Hierdoor kent hij zo weinig mogelijk verlies aan warmte en gebruikt hij minder energie.
De woning is niet meer aangesloten op aardgas, maar heeft een eigen warmtepomp.

Dit zou een methode kunnen zijn om in de toekomst galerijflats uit de jaren ’60 -’70 (en daar hebben we er nogal wat van in Schiedam) duurzaam te renoveren. Hierdoor kunnen dit soort woningen langer mee, in plaats van dat zij gesloopt hoeven te worden.

Het is een vrij nieuw concept. De bewoonster van de woning die wij bezochten zal deze in de komende dagen betrekken. Hoe de woning functioneert en of dit bevalt, zal in het komende jaar gevolgd gaan worden.
Of het ook financieel haalbaar is om dit op grote schaal aan te pakken, moet ook nog blijken.
Voorlopig gaan we dit volgen!

Het was een leuk en nuttig bezoek, dat georganiseerd werd op initiatief van collega-raadslid Peter Groeneweg van de PvdA. Waarvoor dank!

IMG_1213 IMG_1212 IMG_1198 IMG_1196

Een extra ontsluitingsweg voor het sportpark

In de afgelopen raadscyclus is een raadsvoorstel behandeld, waarin toestemming gevraagd werd voor het aangaan van een krediet van € 690.000 voor het aanleggen van een extra ontsluitingsweg voor Sportpark Willem Alexander.

Deze weg komt langs de landtunnel, aan de Vlaardingse kant, en loopt vanaf de Laan van Bol’es naar de parkeergarage onder het sportpark. Ook aan de Vlaardingse kant natuurlijk.

P1200121

In eerste instantie was het de bedoeling dat er aan de Vlaardingse kant een ontsluiting zou komen vanuit Holy. Het college van Vlaardingen wilde dit, maar de gemeenteraad van onze buren haalde een streep door deze plannen, na protesten van omwonenden.
Wat mij betreft een onverstandige beslissing. De kans bestaat dat er uiteindelijk mensen in de wijk langs het sportpark gaan parkeren, die vervolgens vanuit Vlaardingen via olifantenpaadjes naar het park lopen.

Maar goed, Vlaardingen werkt dus niet mee. Moeten we dan gaan wachten op parkeerproblemen aan de Schiedamse kant?

Het aantal parkeerplaatsen zou volgens de gemeente voldoende moeten zijn voor het huidige gebruik van het sportpark. Je zou er op basis van die redenering dus voor kunnen kiezen nu de knip dicht te houden en wachten tot er over twee of drie jaar problemen ontstaan met wildparkeerders in de Woudhoek.
De bewoners van de Woudhoek hebben echter een bureau ingehuurd, dat een verkeerstechnisch onderzoek heeft gedaan naar de geplande ontsluitingen van het sportpark. In dit onderzoek is men kritischer over het aantal parkeerplaatsen dat nu aanwezig is. Met het bereikbaar maken van de parkeerplaatsen aan de Vlaardingse zijde zouden wel voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

P1200122P1200123

Een ander argument om nu te besluiten tot aanleg van de weg is het feit dat hij uitkomt op de Laan van Bol’es. Deze weg gaat volgend jaar in zijn geheel op de schop. Nu direct de weg aanleggen is dus logischer. Dat scheelt kosten.
De geschatte extra kosten van het aanleggen van de weg op een later moment bedragen € 100.000.
En dit is dan nog los van de extra overlast, die ontstaat wanneer de weg op een later moment nog een keer dicht moet.

In mijn bijdrage in de raad heb ik daarom namens D66 steun gegeven aan verstrekking van dit krediet.

Opening Sportpark Willem-Alexander

Nadat ik aanwezig was bij het hijsen van de regenboogvlag ben ik gisteren doorgefietst naar de Woudhoek. Daar was dan eindelijk de opening van het nieuwste en meteen modernste sportpark van Schiedam: Sportpark Willem-Alexander.

Met een delegatie uit de raad was ik er eind augustus al op bezoek. Dus de verrassing over de omvang van het park had ik al achter de rug. Alleen zijn de delen die toen nog een bouwput waren inmiddels omgetoverd tot een prachtig gebouw, met dansstudio, sporthal en kantine.
Het is een sportpark geworden waarop Schiedam trots mag zijn.

Ik had trouwens wel verwacht dat het druk zou zijn bij de opening. Maar de mensenmenigte die er nu was, overtrof mijn verwachtingen.

Bijgaand een foto-impressie. Van het park, de drukte, de eerste voetbalwedstrijd, de cricket- en honkbalbaan en ook van het naastgelegen Leerlooierpad.
De bewoners hier lieten nogmaals blijken op deze plek geen fietspad naar het sportpark te willen.

De drukte gisteren maakte wat mij betreft echter duidelijk dat een goede ontsluiting (en dus dit fietspad) wel nodig is.
P1200150 P1200152 P1200153 P1200155 P1200158 P1200159 P1200165 P1200178 P1200181 P1200184 P1200185 P1200188 P1200190 P1200193 P1200194 P1200197 P1200199

Terugblik werkzaamheden september

Dat het politieke seizoen weer is begonnen heb ik de afgelopen maand geweten! Tel daarbij op dat september een maand is waarin Schiedam bol staat van de activiteiten en voor ik het wist was het oktober. Hoog tijd dus, om een samenvatting te geven van mijn werkzaamheden in de afgelopen maand.

Maandag 29 augustus

Overdag veel stukken lezen en op bezoek bij de griffie, om vertrouwelijke bijlagen bij een van de agendapunten te lezen.

‘s Avonds vond het eerste fractieoverleg na het reces plaats

Dinsdag 30 augustus

Op deze avond was ik aanwezig bij het Stadserf, bij de onderwerpen “Schiekwartier” en “Toekomst van de voormalige bibliotheek”.

Maandag 5 september

Op deze avond hadden we overleg met de fractie.

Dinsdag 6 september

Het eerste deel van de commissievergadering.
Ik trad hier namens de fractie op als woordvoerder bij het agendapunt over het Schiekwartier.
Ook stelde ik tijdens de rondvraag over foutgeparkeerde fietsen op het Stationsplein.
Voor meer informatie hierover, klik hier.

Woensdag 7 september

Het tweede deel van de commissievergadering
Hierin was ik namens D66 woordvoerder tijdens de behandeling van het agendapunt inzake de zendmachtiging van de lokale omroepen. Een intensief debat, waarover ik al eerder op deze site publiceerde.

Maandag 12 september

Opnieuw fractieoverleg, onder andere ter voorbereiding op de raadsvergadering.

Dinsdag 13 september

Vergadering van de gemeenteraad. Ook hier was ik woordvoerder bij het agendapunt over de toekomst van het Schiekwartier.

Donderdag 22 september

Op deze avond nam ik deel aan het wijkoverleg Spaland/Sveaparken. Dit is de wijk waarin ik zelf woon.

Zaterdag 24 september.

Brandersfeesten! Namens D66 heb ik samen met enkele leden en fractieleden ballonnen uitgedeeld aan de bezoekers van de binnenstad. Enorm leuk om te doen! (Ik stond op een gegeven moment letterlijk te dansen op straat).
Daarvoor was ik al als toeschouwer aanwezig bij de Branderszwemtocht. Erna bleef ik in de stad tot na de vuurwerkshow. Geweldige Brandersfeesten waren het weer!

Maandag 26 september

Op deze avond opnieuw een fractieoverleg. Een ingelast, in verband met de extra raadsvergadering inzake de lokale omroep, de volgende dag.

Dinsdag 27 september

Vanavond zoals gezegd de extra commissie- en raadsvergadering inzake de zendmachtiging voor de lokale omroep. Namens D66 was ik woordvoerder. Ik stelde vragen aan de bemiddelaar en aan portefeuillehouder Lamers.
Tijdens de raadsvergadering lichtte ik de keuze van D66 voor de Stadsomroep toe.
Een uitgebreid verhaal hierover leest u hier.

Zaterdag 1 oktober

Van 9:30 tot 13:00 uur met een delegatie uit de raad op wijkbezoek in Kethel. Veel fietsen en het laatste uur gesprekken met bewoners en organisaties.

Daarna direct door naar Winkelcentrum Hof van Spaland, voor het “SpreekUur66″, met leden van de fractie en met onze wethouder.

Schriftelijke vragen nachtmetro beantwoord

In augustus jl stelde ik namens D66 Schiedam schriftelijke vragen over het onderzoek naar een nachtdienstregeling voor de (Rotterdamse) metro. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord.

In haar beantwoording geeft het college aan dat in dit onderzoek ook de metrolijnen A, B en C worden meegenomen en dat hierbij ook gekeken wordt naar Schiedam als halteplaats.
Tevens geeft het college aan het belang van een nachtmetro voor Schiedam te zien en meldt men zich binnen de metropoolregio en -indien nodig- ook in andere regionale overleggen zich sterk te zullen maken voor Schiedam als halteplaats van een nachtmetro.

Wat ons betreft zijn de vragen hiermee naar tevreden beantwoord. Wij zien uit naar de uitkomsten van het onderzoek!

De volledige beantwoording van het college leest u hier.