Werkzaamheden laatste kwartaal 2016

Normaal geef ik om de paar weken in een overzicht aan welke activiteiten ik als raadslid heb uitgevoerd of bijgewoond. Sinds oktober is dit er echter niet meer van gekomen. Enerzijds door de drukke maanden oktober en november. Anderzijds door een (op mysterieuze wijze) gewiste digitale agenda (dankuwel Apple).
Omdat ik toch een volledig overzicht wil kunnen blijven bieden, heb ik toch een overzicht gemaakt. Volgens mij heb ik ongeveer alles wat ik in de afgelopen drie maanden heb gedaan kunnen terugvinden. Bij deze dus eenmalig een kwartaaloverzicht!

Maandag 3 oktober

‘s ochtends op bezoek bij de griffie, om een geheime (financiële) bijlage te lezen, die hoort bij het raadsvoorstel over de ontsluitingsweg van het sportpark Willem-Alexander.

Daarna op een terras op de Grote Markt met Rob Nieuwveld, programmamaker bij Stadsomroep Schiedam. We spraken over diverse zaken. Zoals de rol van lokale journalistiek als controleur van de lokale politiek, over de recente discussie over de zendmachtiging. Maar ook over onze gezamenlijke liefde voor muziek.

Na het gesprek met Rob ben ik in de bibliotheek in de Korenbeurs stukken gaan lezen ter voorbereiding van ons fractieoverleg.

‘s MIddags ben ik per fiets langs en over een aantal ontsluitingsroutes van het Sportpark Willem-Alexander gereden.

‘s Avonds weer naar het Stadserf, voor het fractieoverleg van D66 Schiedam, ter voorbereiding
op de commissievergadering van 11 oktober.

Dinsdag 4 oktober

Overdag met een lichte griep op bed. ‘s Avonds met behulp van pillen aanwezig geweest bij de volgende onderdelen van het Stadserf: Speakerscorner, Uitvoeringsprogramma Fietsen 2016-2020 en het Masterplan voor omvorming van het Jenevermuseum.

Naar aanleiding van het Stadserf heb ik, mede namens de fracties van GroenLinks en Progressief Schiedam gevraagd om agendering van het fietsbeleid in de volgende vergadercyclus. Dat betekent dat dit (waarschijnlijk volgende maand) op de agenda van de raadscommissie komt te staan.

Zaterdag 8 oktober

‘s ochtends aanwezig geweest bij het hijsen van de regenboogvlag, ter gelegenheid van Coming Out Day.

Daarna doorgefietst naar de opening van Sportpark Willem-Alexander, op het dak van de A4.

Maandag 10 oktober

Een leuke bijkomstigheid van het raadslidmaatschap: ik mocht (in het kader van de nationale voorleesdag) een verhaal voorlezen op een basisschool in Schiedam-Noord.

‘s Avonds had ik samen met de overige fractieleden een bijeenkomst met leden van D66, over de toekomstplannen van D66 Schiedam. Veelbelovend!

Dinsdag 11 oktober

Raadscommissie

Tijdens deze vergadering voerde ik namens D66 het woord tijdens de agendapunten “Krediet Ontsluitingsweg Sportpark Willem-Alexander” en “Subsidieverlening Jenevermuseum”.

Maandag 24 oktober

Fractieoverleg

Dinsdag 25 oktober

Ook tijdens deze vergadering voerde ik het woord bij het agendapunt “Aanvraag krediet ontsluitingsweg Sportpark Willem-Alexander”.

Maandag 31 oktober

Op deze avond een extra fractieoverleg, ter voorbereiding op de behandeling van de begroting voor 2017.

Dinsdag 1 november

Raadscommissie  inzake de begroting.
Maandag 7 november

Fractieoverleg.

Dinsdag 8 november

Raadsvergadering inzake de begroting.
Voorafgaand aan deze behandeling stelde ik een aantal vragen aan het college.
Deze leest u hier.

Maandag 14 november

Fractieoverleg

Dinsdag 15 november

Stadserf inzake Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Dinsdag 22 november

Raadscommissie.
Tijdens deze vergadering voerde ik namens D66 het woord over het agendapunt “Uitvoeringsprogramma Fietsen 2016-2020″.

Donderdag 24 november

Op deze avond was ik aanwezig bij het Wijkoverleg Spaland/Sveaparken

Maandag 28 november

Deze avond was ik aanwezig bij de uitreiking van de Schiedamse Horecaprijs 2016

Zaterdag 26 november

Met een delegatie uit Schiedam op werkbezoek naar Delft. Over het op duurzame wijze ombouwen van oude flatwoningen (Growing Green).

Dinsdag 29 november

‘s Avonds was ik in De Erker aanwezig bij een avond voor bewoners van Schiedam-West. Over de plannen voor sloop van het schoolgebouw van Zadkine aan de Sint Liduïnastraat en de nieuwbouw van huizen op die locatie.

Donderdag 1 december

Ik was aanwezig bij de informatieavond over de ombouw van Station Nieuwland tot metrostation.

Maandag 5 december

In de avond fractieoverleg

Dinsdag 6 december

Stadserf inzake het Stedelijk Museum

Woensdag 7 december

‘s Avonds aanwezig bij de tweede bijeenkomst “Hoogstraat Plus”

Donderdag 8 december

‘s Avonds aanwezig geweest bij de presentatie van de plannen voor locatietheater in Schiedam in juni 2017

Zaterdag 10 december

Even langs geweest bij PopUp TV op Winterland, voor een kop koffie met koek.
En kort bijpraten met Rob van der Gaag natuurlijk.

Maandag 12 december

Samen met Marcel Bregman had ik ‘s middags een gesprek met Deirdre Carasso, de directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Dit was een kennismaking en een gesprek over de plannen van het museum.

‘s Avonds fractieoverleg.

Dinsdag 13 december

Raadscommissie
Hierin voerde ik namens D66 het woord tijdens het agendapunt “Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid”

Woensdag 14 december

Raadscommissie

Hierin voerde ik namens D66 het woord tijdens het agendapunt “Subsidie Lokale Omroep”.

Donderdag 15 december

Kaarsjesavond op de Grote Markt. Met een aantal andere leden heb ik chocolademelk geschonken voor mensen, die naar het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom kwamen.
Enorm leuk om te doen!

kaarsjesavond 2016a

Aansluitend direct door naar de ledenvergadering van D66 Schiedam. Tijdens deze vergadering is een nieuw bestuur gekozen.

Maandag 19 december

Fractievergadering

Dinsdag 20 december

Raadsvergadering

Donderdag 22 december

Interview bij Omroep Wetering inzake de Valentijnsprijs

Zaterdag 24 december

Langs bij ZOS-Radio Schiedam, voor een gesprek over de Valentijnsprijs en een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Dinsdag 27 december en vrijdag 30 december

Langsgeweest bij Stichting Net Niet Genoeg. Zij waren op dat moment druk bezig met hun actie “Blik op 2017″.

 

Subsidie Lokale Omroep

In de raadscommissie van 14 december stond de brief van het college, inzake de subsidie voor de Stichting Stadsomroep Schiedam, op de agenda. Namens D66 heb ik dit punt behandeld.

Na de heftige voorgeschiedenis rond de voordracht voor de lokale zendmachtiging zou je verwachten dat de Stadsomroep serieus aan de slag zou gaan met de opdracht die zij van de raad meegekregen heeft.
Helaas lijkt daar nog maar weinig van merkbaar te zijn.

Voorafgaand aan de behandeling in de commissie stelde ik het college enkele vragen. Deze vindt u, met de antwoorden, hieronder.

Naar aanleiding van de beantwoording heb ik in de commissie nogmaals benadrukt dat de fractie van D66 ècht inzet wil zien om te komen tot vernieuwing. Is deze naar onze mening onvoldoende zichtbaar, dan zal bij de eerstvolgende evaluatie (voorjaar 2018) wat ons betreft de subsidie fors omlaag kunnen.

De door mij gestelde vragen, plus de antwoorden van het college:

Vraag:
Wordt de prestatiegerelateerde subsidie vooraf of achteraf verstrekt?

Antwoord:
De algemene gedragslijn is dat conform de Algemene Subsidie Verordening (ASV) van Schiedam een subsidie wordt verleend waarbij een substantieel deel van het subsidiebe- drag als voorschot wordt betaald. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vervolgens bepaald of de afgesproken prestaties zijn geleverd en wordt de subsidie definitief toegekend.
Zoals bekend, zijn bij eerdere subsidietoekenningen aan de Stadsomroep vooraf geen
prestaties geformuleerd, zodat er bij de vaststelling van de subsidie ook niet over geoor-deeld kon worden. Wij hebben al eerder aan de raad voorgelegd de lokale omroep onderdezelfde subsidievoorwaarden als andere grotere instellingen te laten vallen en voortaan ook prestaties af te spreken. Voor de vaste subsidiecomponenten van de Stadsomroep zal dit systeem nu ook toegepast worden.

In dit specifieke geval zal echter een andere regeling voor het prestatiegerichte deel worden gehanteerd; de nieuwe ASV maakt dat juridisch ook mogelijk.

Voor het prestatiegerichte deel wordt een bedrag gereserveerd, dat pas beschikbaar wordt gesteld nadat door de Stadsomroep een Plan van Aanpak voor de gewenste innovatie is ingediend en nadat dit is goedgekeurd door het college. Zonder Plan van Aanpak derhalve geen prestatiegericht subsidiedee

Vraag:
Op welke wijze wordt getoetst of en hoe Stadsomroep zich inspant om de geëiste innovatie tot stand te brengen?

Antwoord:
Door in de subsidiebeschikking toetsbare prestaties en doelstellingen vast te stellen. Hierbij spelen het keurmerk van de OLON en kijk- en luisteronderzoek ook een belangrijke rol. Daarnaast zal regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg (minimaal 3 keer per jaar) plaatsvinden om de voortgang te bespreken. Voorts zal een Plan van Aanpak vooraf door het college goedgekeurd moeten worden.

Vraag:
Zijn er gesprekken met de Stadsomroep over de stappen die men neemt om de geëiste innovatie tot stand te brengen?

Antwoord:
De gesprekken worden nu gepland. We hebben eerst het definitief besluit van het Commissariaat van de Media afgewacht; dat kwam vrij laat. Er zal in ieder geval ambtelijk en bestuurlijk overleg hebben plaatsgevonden voordat het college de subsidievaststelling behandelt.

Vraag:
Is er een plan van aanpak?

Antwoord:
Er is nog geen plan van aanpak. Er is in november j.l. wel een begroting 2017 ingediend.

Dit is een van de onderwerpen waar met de Stadsomroep afspraken over gemaakt moeten worden en die ook een voorwaarde in de subsidiebeschikking zal vormen. Zoals reeds vermeld, is het Plan van Aanpak bepalend voor het beschikbaar stellen van het prestatiegerichte subsidiedeel.

Vraag:
Waarom pas een kijk- en luisteronderzoek in 2018? Kan dit niet in 2017 plaatsvinden?
Het eerste evaluatiemoment (door de raad) m.b.t. de Stadsomroep is in het voorjaar van Kijk- en luistercijfers over 2017 kunnen daar dan in meegenomen worden.

Antwoord:
Het kijk – en luisteronderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van de evaluatie met de raad in het tweede kwartaal in 2018. Er is tot op heden lokaal geen kijk- en luisteronderzoek uitgevoerd; tot nu tot werd alleen van landelijke cijfers gebruik gemaakt. Het onderzoek moet nog worden gestart, maar wij zullen zeker ook meetmomenten in 2017 houden.

 

Over verkeersveiligheid en trams

Op 13 december behandelde de raadscommissie het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. Een lijvig document, waarin het college aangeeft op welke locaties in Schiedam de afgelopen jaren veel ongelukken (met letsel) gebeurd zijn, hoe men deze plaatsen veiliger wil maken en wanneer men dit wil doen.

Niet dat daar nu pas mee begonnen wordt trouwens. Zo is het Nieuwlandplein, waar om de haverklap met name fietsers werden aangereden, inmiddels al heringericht en daardoor gelukkig ook beduidend veiliger geworden. En op korte termijn zal bijvoorbeeld ook de Laan van Bol’es volledig op de schop gaan.

In het stuk is ook aandacht voor verkeerseducatie, op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Zeer belangrijk en daardoor goed om te horen dat hiervoor geld wordt uitgetrokken.

Wat ik echter miste in dit stuk, was een hoofdstuk over ongelukken met het openbaar vervoer in Schiedam. En dan met name de tram.

tram lijn_21

Voorafgaand aan de raadsbehandeling stelde ik hierover enkele vragen. Hieruit bleek dat naar mening van het college het aantal ongevallen met trams slechts 0,5% van het aantal verkeersongelukken in Schiedam bedroeg. Cijfermatig ongetwijfeld correct.
Maar wat mij betreft is dit geen reden de tram daarom niet apart te behandelen.
Een tram kan een hoge snelheid behalen, heeft een lange remweg en kan niet uitwijken.
En slachtoffers van een aanrijding met een tram kunnen hierdoor zwaar letsel oplopen.

In de afgelopen maanden zijn er in Schiedam bijvoorbeeld minstens 5 aanrijdingen met trams geweest, waarbij enkele (zwaar-) gewonden zijn gevallen. En in augustus jongsleden is er helaas zelfs iemand overleden, nadat hij in zijn scootmobiel aangereden werd door een tram.

Dat lijkt mij reden genoeg de tram apart onder de loep te nemen.

Naar aanleiding van mijn vragen heeft het college geantwoord, dat volgend jaar samen met de RET een schouw gehouden wordt van alle tramovergangen in Schiedam. Een toezegging, waarover ik tevreden ben. Ik heb gevraagd dan ook te kijken naar de belsignalen bij de diverse overgangen. Het volume hiervan is in sommige gevallen namelijk teruggebracht op verzoek van omwonenden. Hoe veilig is zo’n overgang dan nog?

Voorlopig wacht ik de uitkomsten van deze schouw af.

Het volledige Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid kunt u lezen door hier te klikken.

In het Wild, locatietheater in de wijk

In juni 2017 gaat er iets heel moois gebeuren in Schiedam!

Op drie plaatsen in de stad zullen, op verschillende wijzen, openlucht-theaterproducties georganiseerd worden. Van, met en voor Schiedammers.

Op donderdagavond 8 december werd de aftrap hiervoor gegeven met een bijeenkomst, waar de plannen in grote lijnen gepresenteerd werden.
Wild in de Stad 2Wild in de Stad 1

Dit zijn ze: 

Op 10 en 11 juni 
Een wandeltheatertour door Schiedam-Zuid

Op 17 en 18 juni
Wandeltheater door de natuur van Vijfsluizen

Op 24 en 25 juni
Een productie met vooral “gewone” Schiedammers (=geen acteurs) in winkelcentrum Hof van Spaland.

Het voert te ver om alles wat gepresenteerd werd hier weer te geven. Maar ik kan wel verklappen dat mijn theaterbloed weer ging kriebelen. Als oud-speler van het SCHAT en als medewerker in diverse locatieproducties in Dordrecht werd ik hier erg enthousiast van.
Dus wie weet meld ik mij ook aan.

Want er worden mensen gezocht. Schiedammers die willen acteren, als gids voor de bezoekers willen fungeren, die willen meebouwen aan de producties, die willen schrijven. Noem maar op!

Belangstellenden kunnen meer informatie krijgen, of zich opgeven bij Stichting Mooi Werk.
Meer informatie vindt u door hier te klikken.

hoogstraat Plus

Hoogstraat Plus, 2e bijeenkomst

Op woensdag 7 december was ik aanwezig bij de tweede “Hoogstraat Plus”-bijeenkomst. Een bijeenkomst waar wie dat maar wilde kon meedenken over de toekomst van onze Hoogstraat.

Die toekomst kan bestaan uit verschillende onderdelen. Zoals de inrichting: hoe kan de Hoogstraat het best ingericht worden, als hij binnenkort op de schop gaat. Maar ook over de invulling van de panden.  En bijvoorbeeld ook wel uit diverse vormen van samenwerking.

Zo’n 60 mensen waren bij elkaar gekomen in het Stedelijk Museum, zelf natuurlijk ook “bewoner” van de Hoogstraat. Deze 60 mensen waren een mix van bewoners, ondernemers (helaas niet zoveel), belangstellenden, afgevaardigden uit de cultuursector, ambtenaren en politici.

In verschillende groepen werd over de diverse onderwerpen gediscussieerd en er werden ideeën omgezet in besluiten. Ongetwijfeld zal niet alles wat op deze avonden (er komen er meer) besproken en besloten wordt ook echt werkelijkheid kunnen worden. Maar er komen zeker nuttige ideeën en initiatieven uit voort.

Wat duidelijk is, is dat er zeker een groep mensen is, die de waarde en toekomst van de Hoogstraat ziet. En dat vind ik, niet alleen als raadslid, maar ook als geboren en getogen Schiedammer en regelmatig bezoeker (en consument) van het centrum een zeer hoopgevende constatering!

 

Terugblik begrotingsbehandeling

Het is alweer even geleden, maar op 1 en 8 november behandelde de gemeenteraad van Schiedam de begroting voor 2017. In aanloop naar de commissievergadering stelde ik het college de volgende schriftelijke vragen:

Onderwerp: Leegstandsverordening voor woonruimten

Vraag:

Uitvoering Woonvisie. De gemeente Amsterdam maakte recent bekend een leegstandsverordening voor woonruimten op te stellen.Kan een dergelijk middel ook in Schiedam toegepast worden? Zo ja, bent u bereid een dergelijke leegstandsverordening in te voeren?Zo nee, waarom is dit niet geschikt voor Schiedam?

Antwoord:

De leegstandsverordening voor woonruimte in Amsterdam is bedoeld om leegstand van woningen veroorzaakt door speculanten tegen te gaan. Prijzen in Amsterdam stijgen op dit moment met meer dan 20 % per jaar. Dit maakt het aantrekkelijk om woningen te kopen, deze leeg te laten staan en over 1 a 2 jaar weer te verkopen. In Schiedam is geen sprake van zo snel stijgende verkoopprijzen. Ook is er geen sprake van veel leegstand van woningen. Daar waar sprake is van leegstand, heeft dat vaak met bouwtechnische problemen te maken. In deze gevallen is handhaving obv de woningwet een betere weg. We overwegen dus niet om een leegstandsverordening voor woningen in te voeren. Wel komt er een leegstandsverordening die zich richt op het aanpakken van de winkel leegstand.

Onderwerp: Openbaar vervoer Schiedam-Noord

Vraag:

Prestatiedoelstelling 5 Hogere waardering bereikbaarheid met openbaar vervoer.De recent door inwoners en onder inwoners van Spaland, Sveaparken en Woudhoek uitgevoerde bewoners enquête maakt duidelijk hoezeer in dit gedeelte een gebrek aan goed openbaar vervoer gevoeld wordt.Omdat we op dit punt op weinig begrip en medewerking van de RET hoeven te rekenen horen wij graag welke mogelijkheden het college ziet om verbetering te krijgen in deze situatie en op welke termijn de raad hierover geïnformeerd wordt.

Antwoord:

Het college zal begin 2017 de raad een voorstel op lokaal openbaar vervoer aanbieden. Hierbij wordt betrokken de planontwikkeling van de MRDH en RET voor het buslijnennet voor de komende jaren (kadernota openbaar vervoer en nieuwe busconcessie worden eind oktober 2016 gepubliceerd) en de mogelijkheden van kleinschalig lokaal openbaar vervoer. De gemeente beoogt hiermee de kwaliteit te verbeteren, qua bediening, beperken reistijd en/of -vermindering- wachttijden. Voor de langere termijn blijft het college bij de Provincie en het Rijk pleiten voor realisatie van station Schiedam Kethel en de verlenging van de trambaan.

Onderwerp: Hotel op Schieveste

Bioscoop Sveste

Vraag:

Gebiedsontwikkeling Schieveste.Wat is de stand van zaken inzake het hotel dat zich hier zou moeten gaan vestigen?

Antwoord:

De gesprekken met de ontwikkelaar lopen op dit moment nog. Daarover is nog niets met zekerheid te zeggen. Het college blijft van mening dat Schieveste een uitstekende locatie is voor het ontwikkelen van een hotel.

Onderwerp: iPunt Waag

IMG_8518

Vraag:

iPunt SPS: De verhuizing naar de Waag is zonder meer een goede en nuttige zaak. Maar waarom wordt nergens in de communicatie de term “VVV” meer gebruikt? Wij merken dat dit zorgt voor verwarring.Kan er voortaan gesproken worden van iPunt VVV?

Antwoord:
Aan het dragen van het VVV merk zijn een aantal voorwaarden en kosten verbonden. Deze voorwaarde zijn in de loop van de tijd aangepast. Aanvankelijk was de voorwaarde dat gewerkt moest worden binnen de algemene uitstraling van VVV Nederland zowel in inrichting van de winkel als in digitale presentatie zoals de website. SPS heeft heel erg de behoefte om een eigen Schiedam uitstraling te hebben vandaar dat er in 2015 voor gekozen de licentie met VVV Nederland op te zeggen. Hernieuwde gesprekken met VVV-Nederland hebben nu geleid tot een ‘lichtere’ vorm van samenwerking. Op het bordje voor de deur staat dan ook nog het VVV merk. Verder is in de communicatie vooral voor i-punt, met het bekende info icoontje, gekozen omdat dit zowel nationaal als internationaal herkenbaar is.

Onderwerp: Verkoop souvenirs

Vraag:

Met de start van het iPunt is SPS gestopt met het verkopen van souvenirs. Wat ons betreft een onbegrijpelijke beslissing.Navraag bij het iPunt leerde ons, dat er in 2017 een evaluatie volgt van de activiteiten van het iPunt.Dit is wat ons betreft op dit punt te laat.1) Wat is de reden geweest dat SPS gestopt is met de verkoop van souvenirs?2) Is het mogelijk dat SPS deze activiteit op korte termijnweer opneemt, zodat het bijvoorbeeld mogelijk is om in onze stad weer Schiedam-tulpenbollen te kopen.

Antwoord:

In het nieuwe concept van de Waag ligt de focus op informatie overdracht en het stimuleren van mensen om de stad in te gaan. Binnen dit concept past de verkoop van souvenirs en dergelijke niet meer. Hiervoor wordt verwezen naar bijvoorbeeld de souvenir winkel op de Lange Haven of Rosa op de Hoogstraat (Schiedam tulp). In het I-punt worden nog wel verschillende cadeaubonnen en S’DAM producten verkocht.

Onderwerp: Hoogstraat Plus
IMG_5356

Vraag:

Hoogstraat PlusWordt bij het opknappen van de Hoogstraat ook uitgegaan van een groenere aankleding?Bijv. d.m.v. plantenbakken.

Antwoord:

Voor het project Hoogstraat plus wordt een intensief participatietraject ingezet. De eerste bijeenkomst is gepland op maandagavond 31 oktober. Wij verwachten dat het thema groen en de manier waarop dit in deze straat tot uiting kan komen zeker in de Hoogstraat plus-bijeenkomsten ter sprake komt en uiteraard in de uiteindelijke uitvoering.

Onderwerp: Leegstandsverordening

Vraag:

Prestatiedoelstelling 4 (Toename van het ruimtegebruik in het kernwinkelgebied etc.)Vraag1) Er wordt gewerkt aan een leegstandsverordening. Wanneer is deze klaar voor gebruik?

Antwoord:

De leegstandsverordening wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 aan de gemeenteraad aangeboden, zodat deze in het tweede kwartaal van 2017 van kracht kan zijn.

Onderwerp: Pilot stimuleren kernwinkelgebied

Vraag:

Prestatiedoelstelling 4 (Toename van het ruimtegebruik in het kernwinkelgebied etc.)Vraag2) Hoe staat het met de pilot ondernemers te verleiden tot verhuizing naar het kernwinkelgebied?Welke resultaten zijn hierover te melden?

Antwoord:

Op dit moment wordt gewerkt aan een subsidieregeling waarin ook verplaatsing van ondernemers vanuit aanloopstraten naar het kernwinkelgebied wordt gesubsidieerd. De invoering van deze regeling wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2017.

Onderwerp: Stand van zaken SHOP

Vraag:

Prestatiedoelstelling 6 – Meer bestedingen in de binnenstad bij horeca, winkels culturele instellingen en evenementenIn het hoofdstuk over de binnenstad missen wij het initiatief SHOP.Nu was al bekend dat dit een andere uitvoering zou krijgen dan oorspronkelijk gepland.Maar het feit dat er nu niet meer over gesproken wordt, bevreemdt ons.Vragen:1) Wat is de huidige stand van zaken rond SHOP?2) Is er nog een positieve uitkomst van dit initiatief te verwachten?3) Zo ja, wanneer?4) Zo ja, hoeveel winkels kan de binnenstad naar verwachting verwelkomen?5) Hoeveel bedragen de kosten die de gemeente tot nu toe gemaakt heeft om dit initiatief te ondersteunen?

Antwoord:

Het initiatief SHOP, ofwel Schiedamsch Historisch Ondernemers Platform, heeft zich inmiddels ontwikkeld van een vehikel om te komen tot een outletcentrum tot een samenwerkingsverband, waarbinnen winkeliers, vastgoedeigenaren en financiers zijn vertegenwoordigd. Momenteel wordt door SHOP gewerkt aan een hernieuwde acquisitiestrategie, waarbij de binnenstadspropositie en lokaal ondernemerschap worden gekoppeld aan passende succesvolle franchiseketens. In dit kader worden binnenkort door SHOP bijeenkomsten georganiseerd voor franchisers en ondernemers met als doel deze naar Schiedam te trekken. Daarnaast worden in het kader van de economische regelingen die de gemeente opstelt (stimulering ondernemers, verplaatsing en leegstandsverordening) nog bijeenkomsten georganiseerd met zittende ondernemers en eigenaren. Over hoeveel winkels we naar aanleiding hiervan kunnen verwelkomen is nog niets bekend. De stichting SHOP heeft na de start, toen nog in het kader van de realisatie van een outletcentrum, in 2015 in totaal 35.000 euro aan subsidie ontvangen, wat is besteed aan acquisitie en advies.
In de raadscommissie van 1 november stelde ik enkele aanvullende vragen naar aanleiding van enkele antwoorden. Klik hier om de stream van deze vergadering te bekijjken.
vanaf 8 minuten en 20 seconden zijn deze vragen te horen.

IMG_1227

Informatieavond ombouw Station Nieuwland

In het komend voorjaar gaan de werkzaamheden van start, die Station Nieuwland gereed maken voor de Hoekse Lijn. Het oude treinstation verdwijnt en er komt een nieuw metrostation voor in de plaats.

Dat gaat nogal wat betekenen:
Voor de reizigers betekent het dat tussen april en september de trein vervangen wordt door bussen.
IMG_8511
Voor de inwoners van Schiedam betekent het dat er gesloopt en gebouwd gaat worden op en rond Station Nieuwland.

Op 1 december was ik aanwezig op een informatieavond over de ombouw.
Er werd informatie gegeven over de werkzaamheden, het tijdelijk busvervoer en over het voorlopig ontwerp van het nieuwe station.
IMG_8509 IMG_8510

Hierbij al enkele impressies. De volledige presentatie over het nieuwe station vindt u hier.
IMG_1223 IMG_1226 IMG_1225 IMG_1227
Voor informatie over het hele project Station Nieuwland kunt u terecht op de website van de gemeente. (Klik hier).

En meer informatie over het hele Hoekse Lijn-project is te vinden op de website van de metropoolregio. (Klik hier).