De bewoners, de bomen, het voetpad en de gemeente

Momenteel wordt het nieuws in Schiedam beheerst door één onderwerp: de bomen op de Westfrankelandsedijk. De afgelopen weken is een verschil van inzicht tussen college en bewoners en belanghebbenden uitgegroeid tot een zaak van een enorme omvang. Dat is iets dat ik erg betreur. Het had allemaal niet zover hoeven komen.

Het conflict gaat over een gecombineerd fiets- en voetpad, dat aangelegd moet worden aan de zuidzijde van de Westfrankelandsedijk. Het fietspad is drieënhalve meter breed. Het voetpad anderhalve meter. Het nut van het fietspad wordt door niemand betwist. Het nut en de noodzaak van het voetpad wel.
Wanneer het voetpad niet aangelegd wordt, kan de rij van ca 80 bomen, waarover het grootste deel van het conflict gaat, gewoon blijven staan.

In de afgelopen weken heb ik mij verdiept in deze zaak. Ik heb erover contact gehad met collegeleden en met verschillende bezwaarmakers. Ook ben ik aanwezig geweest bij de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie.

Mijn conclusie is, dat hier zaken niet goed gegaan in het begin van het project. Bewoners zijn onvoldoende betrokken bij het project en toen zij aangaven zich onvoldoende gehoord te voelen, is ook daarop niet voldoende ingespeeld. Hierin zit, samen met het ontbreken van de noodzaak van deze bomenkap, de grootste ergernis van de bewoners. En dat begrijp ik.

De noodzaak van het voetpad is wat mij betreft ook niet aangetoond. En eigenlijk gaf de gemeente tijdens de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie ook aan, dat er geen echte noodzaak voor dit pad is (of in deze vorm).

Daarom hoop ik ook, dat de uitkomst gaat zijn, dat het voetpad niet aangelegd gaat worden en de bomen naast het fietspad zullen blijven staan. Ik hoop en verwacht, dat het college een paar stappen terug zet in het participatieproces en met de bewoners om de tafel gaat, om een voor alle partijen bevredigende oplossing te bereiken. Zo moeilijk moet dat namelijk volgens mij niet zijn. Het college heeft in de afgelopen jaren regelmatig actief contact met de stad gezocht. Dat gaat nu ongetwijfeld ook lukken.

De afgelopen jaren is op diverse plekken in Schiedam enorme vooruitgang geboekt in het betrekken van inwoners van Schiedam bij veranderingen in hun omgeving. Het conflict rond de bomen op de Westfrankelandsedijk geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is, dat participatie plaatsvindt.
Het laat ook zien, hoe inwoners elkaar kunnen vinden wanneer er een gezamenlijk doel is. Het is alleen erg jammer, dat dit in deze zaak nodig is geweest.

Fietsenstalling Willem-Alexander moet veiliger

In de afgelopen weken zijn er opvallend veel fietsen gestolen bij Sportpark Willem-Alexander.
Naar aanleiding daarvan heb ik contact opgenomen met de beide wethouders die over Schiedam In Beweging gaan en heb ik gesproken met de manager van het Sportpark.

De belangrijkste punten die ik constateer zijn:

1.
De fietsenstalling bij het sportpark is ingericht met fietsbeugels (waar je alleen het voorwiel van een fiets in kunt plaatsen). Veiliger zou zijn het plaatsen van “fietsnietjes”. Dit zijn gebogen stalen buizen, waar je je fiets tegenaan kunt zetten en waaraan je het frame met een extra slot kunt vastmaken.

2.
De verlichting bij de stalling is onvoldoende. Stedin heeft na een jaar nog altijd geen verlichting gerealiseerd in de stalling en op het fietspad ernaast. Dit bevordert de veiligheid natuurlijk niet bepaald.

Het oplossen van deze twee zaken moet wat mij betreft prioriteit krijgen. We willen immers graag, dat Schiedammers de fiets pakken? Dan moet deze ook veilig gestald kunnen worden.

Gelukkig vind ik op het stadskantoor aandacht hiervoor, al zal het allemaal niet binnen enkele weken opgelost zijn. Wel begreep ik, dat vanuit het sportpark de politie gevraagd is, tijdens hun rondes extra aandacht te vragen voor het sportpark.

Laten we hopen, dat we binnenkort kunnen zeggen, dat de stalling bij Sportpark Willem-Alexander een stuk veiliger geworden is!

Coming Out Day 2017

Op 11 oktober a.s. is het World Coming Out Day. In Schiedam namen we daarop alvast een voorschot, door vandaag (7 oktober) al de regenboogvlag te hijsen.
Dit werd gedaan door wethouder Stam.

Op Coming Out Day zelf zal de regenboogvlag ook (voor het eerst) wapperen op Molen De Vrijheid. Een betere plek kun je je voor deze vlag eigenlijk niet wensen!

Hieronder een kort videoverslag van het hijsen van de vlag.

Dat was een drukke maand!

Ik verwachtte al, dat de maand september een drukke periode zou worden. En inderdaad, dat werd het! Hieronder vat ik samen, wat ik als raadslid zoal de afgelopen maand gedaan heb. Met links naar de betreffende artikelen.

Op maandag 4 september nam ik deel aan het eerste fractieoverleg van D66 na het zomerreces.

Op dinsdag 5 september had ik aan het eind van de middag een bespreking op het Stadskantoor, ter voorbereiding op het Woonerf, dat ik op 13 september voorzat
Die avond was ik aanwezig bij het Stadserf inzake het parkeerbeleid in Schiedam.

Op zaterdag 9 en zondag 10 september verbleef ik overdag het grootste deel van de tijd in het centrum van Schiedam. In verband met de Open Monumentendagen, de Open Kunstroute, Parade aan de Schie, de boekenmarkt en Opera aan de Schie. (Voor verslag, klik hier)

Op dinsdag 12 september nam ik deel aan de eerste commissievergadering na het reces. Ik behandelde drie punten:
Tijdens de rondvraag stelde ik vragen over de diefstal van scootmobielen in Schiedam. Verder was ik woordvoerder tijdens de agendapunten inzake de Kadernota OV en het evaluatierapport inzake de Proveniersbrug.

Ook leidde ik eerder die dag een vraag van een inwoner van Schiedam door naar een wijkprocesmanager.

Op woensdag 13 september was ik gastheer tijdens een extra Stadserf, met enkel woonthema’s.
Het was de tweede keer dat ik een Stadserf mocht presenteren. En ik merk, dat ik het leuk vind om te doen!

Op donderdag 14 september was ik te gast bij Omroep Wetering, om te praten over de diefstal van scootmobielen in Schiedam. (Klik hier).

Op zaterdag 16 september bezocht ik de Woonbeurs in de Grote Kerk en het Chocoladefestival van de Bonte Koe in de Havenkerk.

Op maandag 18 september had ik ’s avonds overleg met de griffie en de overige voorzitters van het Stadserf . We keken terug op de afgelopen Stadserven en bespraken de bijeenkomsten die in de komende maand georganiseerd gaan worden.

Aansluitend had ik over met de fractie van D66, onder andere ter voorbereiding op de raadsvergadering van de volgende dag.

Dinsdag 19 september was een drukke avond.
Om kwart voor zeven was ik aanwezig op het Stadskantoor, om de geloofsbrieven te onderzoeken, van de raadsleden die die avond benoemd werden als lid van de raad.
Tussen zeven en acht was ik een van de drie raadsleden, die gastheren/-vrouw waren voor de Gasten van de Raad van die avond.
En natuurlijk was er vanaf 20:00 uur de raadsvergadering zelf. Hierin heb ik ervoor gekozen niet het woord te voeren inzake de zienswijze op de Kadernota OV van de Metropoolregio. Omdat alles wat mij betreft al voldoende gezegd en beantwoord was in de commissievergadering.
Een klein traantje die avond: mijn maatje in de fractie, Juliette Glavimans, trad die avond wegens gezondheidsredenen terug.

Op woensdag 20 september nam ik deel aan een workshop “Vloggen”, die voor raadsleden georganiseerd werd door de griffie. Een enorm leuke en leerzame avond. Ongetwijfeld gaat u in de komende tijd resultaten hiervan terugzien!

Op donderdag 21 september was ik aanwezig bij het wijkoverleg Spaland/SveaParken.

Op zaterdag 23 september was ik namens D66 Schiedam aanwezig op de Brandersfeesten.
We deelden ballonnen uit en gingen in gesprek met inwoners van Schiedam. (klik hier)

Later op de middag was ik namens D66 aanwezig bij de uitreiking van het manifest van Energiek Schiedam aan de politieke partijen in onze stad. (Klik hier).

Tenslotte was ik op maandag 25 september aanwezig bij de opening van de watertaxihalte in de Wiltonhaven in Schiedam. Een mooie gelegenheid om mijn cursus vloggen in de praktijk te brengen! (Klik hier)

 

Manifest Energiek Schiedam

Op zaterdag 23 september, tijdens de Brandersfeesten, heeft Energiek Schiedam een manifest met 7 punten voor een duurzamer Schiedam overhandigd aan vertegenwoordigers van diverse politieke partijen uit de stad.

Na de overhandiging werd ik samen met Patricia van Aaken (CDA) en Arie van Wingerden (Fractie Janssen) hierover geïnterviewd door de Stadsomroep Schiedam.

Zienswijze Kadernota OV Metropoolregio

Op 12 september behandelde de raadscommissie de zienswijze van het college (samen met Vlaardingen en Maassluis) op de kadernota Openbaar Vervoer van de Metropoolregio.

In juni kon de raad hiervoor al suggesties aanleveren. Hierover schreef ik destijds al op deze site (klik hier),

Wat mij betreft zag ik veel van wat in juni gezegd is al terug in deze zienswijze. Met name de urgentie van beter openbaar vervoer in Schiedam en Schiedam Noord in het bijzonder.

Wel had ik nog enkele opmerkingen.

Deze ziet u hieronder, samen met de antwoorden van wethouder Houtkamp.

 

Evaluatie Proveniersbrug

Tijdens de commissievergadering van 12 september jl. stond op de agenda de evaluatie van de gang van zaken rond de renovatie van de Proveniersbrug. Een hoofdpijndossier, dat begonnen is in de vorige raadsperiode en tijdens de huidige raadsperiode zeker nog niet afgesloten zal worden.

Voorafgaand aan de vergadering stelde ik over deze evaluatie enkele vragen aan het college.
Deze leest u hieronder, vergezeld van de antwoorden.
Over deze antwoorden was ik tevreden.

Vraag:
Als dit rapport al is opgeleverd in februari, waarom heeft de raad het dan pas in juli jl. ontvangen?

ANTWOORD: Na de ontvangst van het rapport zijn alle daarin genoemde feiten nog een keer gecheckt alvorens de bestuurlijke reactie op te stellen.

Vraag:
In hoeverre is in het proces rond de renovatie van de Proveniersbrug advies gevraagd (en opgevolgd) van het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam?

ANTWOORD: In het project Proveniersbrug is nauw samengewerkt met het ingenieursbureau Rotterdam. De projectleider voor het project in de ontwerpfase is ingehuurd vanuit Rotterdam, de voorbereiding en engineering van het bewegingswerk en diverse onderdelen en het maken van het bestek is door Rotterdam en in samenwerking met Rotterdam gedaan en in de uitvoeringsfase is voor de begeleiding van de werkzaamheden een directievoerder vanuit het ingenieursbureau Rotterdam ingehuurd. Ook voor de juridische procedure is advies ingehuurd vanuit Rotterdam.

Vraag:
In hoeverre wordt voor dit soort projecten sowieso aansluiting gezocht bij c.q. samengewerkt met andere gemeenten? (Waarbij Rotterdam (qua expertise) wellicht voor de hand ligt).

ANTWOORD: In diverse projecten wordt samengewerkt met zowel gemeentelijke organisaties en diverse marktpartijen, dit varieert per project afhankelijk van het type project en werkzaamheden. Expertise vanuit Rotterdam en diverse marktpartijen wordt regelmatig ingehuurd.

Vraag:
Er wordt gemeld, dat de renovatie van de Ooievaarsbrug wel goed verlopen is. Maar wat is de stand van zaken rond de Beursbrug?

ANTWOORD: De restauratie van de buitenzijde van de Beursbrug is afgerond. De brug is nu voorzien van een tijdelijk bewegingswerk. Na het vaarseizoen wordt dit vervangen door het gerestaureerde oorspronkelijke bewegingswerk.

Hieronder mijn bijdrage over dit agendapunt in de raadscommissie van 12  september 2017:

 

 

 

Prachtige Brandersfeesten!

We kunnen in Schiedam weer terugkijken op enorm gezellige en geslaagde Brandersfeesten. Zaterdag was ik vanaf de ochtend tot ’s nachts in de stad. Ik heb genoten van de Branderszwemtocht, die nu voor het eerst door de Lange Haven kon.

Omdat de kades van de Lange Haven gerestaureerd zijn en alle vaarroutes weer beschikbaar zijn, lag de Lange Haven werkelijk boordevol met plezierjachten. Geweldig om te zijn. En, naar ik begreep ook zorgend voor een heel gezellige sfeer.

En natuurlijk was ’s avonds de Gondelvaart weer terug van weggeweest. Wat was het gezellig en wat was het een prachtig gezicht! De drukte, de verlichte en aangeklede vaartuigen.

Ik ben over het algemeen al erg trots op Schiedam, maar zaterdagavond was weer een mooi voorbeeld waarom dat volledig terecht is!

In gesprek met D66 tijdens de Brandersfeesten

Voor het vierde achtereenvolgende jaar was D66 Schiedam aanwezig tijdens de Brandersfeesten.
Onze leden deelden ballonnen uit en samen met mijn collega-raadsleden Marcel Bregman  en Zülfikar Güler ging ik met Schiedammers in gesprek over hun stad.

Hierbij kreeg iedereen de mogelijkheid aan te geven waar er volgens hem of haar kansen liggen voor Schiedam. Wat gaat goed? Wat kan beter?
Deze suggesties werden genoteerd op tekstborden en zullen worden meegenomen door onze afdeling.

In totaal zijn ruim dertig gesprekken gevoerd, met als gemeenschappelijke conclusie, dat Schiedammers trots zijn op hun stad. Onder de punten voor verbetering en kansen: “Verminder het aantal regels voor ondernemers. Zodat het bijvoorbeeld eenvoudiger wordt een terras buiten te zetten”; “Zorg voor minder overlast door zwerfvuil”; “Geef meer ruimte voor studenten”; “Doe iets aan de bestrating op de Broersvest”; “Verbeter het openbaar vervoer” en “Zorg ervoor, dat binnen Schiedam mensen minder van het kastje naar de muur gestuurd worden”.

Om met een persoonlijke noot te eindigen: Ik blijf het erg leuk vinden namens D66 op straat te staan en met mensen te praten over onze stad. Het leidt tot leuke ontmoetingen en boeiende inzichten.