Maandelijks archief: juni 2016

Het Jillis-keurmerk

Vanmiddag om 17:00u was ik aanwezig bij de Borrel van LHBT-Schiedam. Onderdeel van de borrel was de introductie van het “Jillis-keurmerk”. Een certificaat voor ondernemers en organisaties die op enigerlei wijze LHBT-vriendelijk opereren.

Onder andere Silco Fashon, Rosa Bloemsierkunst en Jeneverie ’t Spul ontvingen het keurmerk.

Het was de bedoeling dat de gemeente Schiedam in de persoon van wethouder Mario Stam ook een exemplaar zou krijgen.
Hij was echter verhinderd en daarom kreeg ik van de organisatie het verzoek als raadslid als vervanger op te treden.

Omdat we op het punt van LHBT-emancipatie als raad, college en ambtelijke organisatie vrijwel altijd vlekkeloos met elkaar en met LHBT-Schiedam optrekken heb ik aan dit verzoek voldaan.
Aanstaande maandag ben ik op het Stadskantoor. Dan zal ik het keurmerk braaf inleveren bij de wethouder… šŸ™‚
IMG_7142 IMG_7135 IMG_7134 IMG_0622

Bewonersavond herinrichting Laan van Bol’es

Op woensdag 15 juni was ik aanwezig bij de informatieavond voor omwonenden van de Laan van Bol’es, inzake de herinrichting van deze laan.

Het is de bedoeling dat de laan volgend jaar maart onder handen genomen gaat worden. Op de bewonersavond werd het voorlopige ontwerp gepresenteerd. Dit is mede tot stand gekomen in overleg met een klankbordgroep vanuit de omwonenden.

bol es

De belangrijkste onderdelen van de aanpassing:

De twee rijbanen worden een stuk smaller. Dit ontmoedigt te hard rijden;
De middenberm wordt breder;
De oversteek bij het winkelcentrum komt verhoogd op een plateau te liggen;
De oversteekplaatsen worden overzichtelijker door het weghalen van begroeiing en bomen
(Op andere plaatsen worden bomen teruggeplaatst);
De verlichting langs de weg en langs de fietspaden wordt aangepast;
De fietsoversteek over de Van Beethovenlaan komt verder van het kruispunt af te liggen;
In plaats van een kruising met de Van Beethovenlaan wordt een rotonde overwogen (nog niet beslist).

Al met al moeten deze maatregelen een veiliger Laan van Bol’es opleveren.

De reacties van de (ruim 50) aanwezigen waren overwegend positief.

Zoals gezegd was dit een voorlopig ontwerp. Opmerkingen die tijdens de informatieavond gemaakt zijn worden waar mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp.

Op de website van de gemeente is een aparte pagina aangemaakt inzake de herinrichting van de Laan van Bol’es. Hierop zijn ook het voorlopig ontwerp en de presentatie van 15 juni te zien.
Deze pagina vindt u door hier te klikken.

Het kan weer: snoeien voor “Vergroot de Hoop”!

Vanmorgen mocht ik samen met wethouder Patricia van Aaken de aftrap verrichten van de actie “Vergroot de Hoop”.

Vanaf nu, tot 31 augustus kan iedereen die jong taxussnoeisel heeft, dit inleveren aan de poort van Irado In Schiedam.Ā Het ingezamelde snoeisel wordt gebruikt voor het maken van chemotherapieĆ«n. Een simpele manier om kankerpatiĆ«nten te helpen dus!image

Vorig jaar heeft Schiedam voor het eerst meegedaan aan de actie, nadat ik daar namens D66 aandacht voor had gevraagd in de raad.
Uiteindelijk is toen 9m3 ingezameld; goed voor 9 chemotherapieƫn. Dit jaar gaan we natuurlijk voor een nog hogere opbrengst!

Dus: hebt u taxus staan, snoei het dan in deze weken. Zorg ervoor dat het snoeisel (dat schoon moet blijven) niet op de grond valt en lever het in bij Irado.
De kist met snoeisel staat voor de poort, dus u hoeft er niet eens het terrein voor op!

image

Samenvatting werkzaamheden afgelopen maand

Voor de volledigheid hierbij een samenvatting van mijn activiteiten als raadslid in de afgelopen weken.

4 mei

Aanwezig geweest bij de Dodenherdenking op de Kop van de Plantage.
Link hier.

8 mei
Veel leeswerk ingehaald (Ik was eind april met vakantie). Onder ander het verkeerskundig onderzoek van SOAB, inzake de gevolgen van de aanleg van het Sportpark A4 voor (de bewoners van) de Woudhoek.

9 mei
Specificatie van de over 2015 uitgekeerde wachtgelden ingezien bij de griffie. In de jaarrekening staat het totaalbedrag vermeld. Vanwege de bescherming van de privacy van degenen die wachtgeld ontvangen gebeurt dit niet per persoon. Deze gegevens liggen echter wel voor raadsleden (onder geheimhouding) ter inzage.
Verder gegaan met inhalen leeswerk.

10 mei
Aanwezig geweest op het Stadserf inzake Open Overheid.

13 mei
Aanwezig geweest op de bijeenkomst ter gelegenheid van de heringebruikname van de Havenkerk.

16 mei
Bijgepraat met wethouder Houtkamp, over enkele lopende dossiers.

’s Avonds deelgenomen aan het fractieoverleg van D66 Schiedam.

17 mei
Aanwezig geweest bij het Stadserf inzake het Maritiem Cluster

24 mei
Deelgenomen aan de commissievergadering. Hierover berichtte ik al apart.

25 mei
Deelgenomen aan de commissievergadering. Zie hierboven.

26 mei
Aanwezig geweest bij het wijkoverleg Spalad/Sveaparken

29 mei
Op deze zondag trok de fractie van D66 Schiedam zich terug voor de jaarlijkse fractiedag. Hierop blikken we terug naar het afgelopen politieke jaar, bereiden we de zomernota voor en kijken we vooruit naar het nieuwe politieke seizoen, dat na het zomerreces begint.
Een lange dag, maar wel een nuttige!

31 mei raad
Deelgenomen aan de raadsvergadering.

2 juni
Een keer iets informeels. Met de fracties van D66, PvdA, VVD en CDA (plus bijbehorende wethouders) een uurtje gaan bowlen. Erg leuk en gezellig!

4 juni
Heb een kijkje genomen bij De Vrije Liggers aan de Overschieseweg. Naar aanleiding van klachten over het verdwijnen van hun parkeerplaatsen.

’s Avonds ben ik, na de wolkbreuk die Schiedam trof, langsgeweest in de Oosterstraat. Ik was bang dat deze straat opnieuw onder water zou staan. Dit bleek helaas het geval.
Gesproken met enkele (boze) bewoners en weggegaan nadat duidelijk was dat Irado de straat zou komen schoonmaken (en dat hebben ze dezelfde avond nog gedaan, waarvoor hulde!).
Het waterprobleem van de Oosterstraat zal binnenkort door de bewoners opnieuw besproken worden met wethouder Van Steenderen.

IMG_6925 IMG_6927 IMG_6928

Wat deed ik in mei allemaal in de Aleidazaal?

Tijdens de afgelopen raadscyclus werden de agendapunten die in mijn portefeuille vielen alleen behandeld in de commissievergaderingen.

Tijdens de commissievergadering op 24 mei vroeg ik namens D66 aandacht voor de evaluatie van de afgelopen jaarwisseling (dit punt nam ik trouwens waar voor de afwezige Juliette Glavimans).

De afgelopen jaarwisseling is een aantal mensen in de stad actief geweest als “ogen en oren van de wijk”. Hun bevindingen misten wij in de jaarevaluatie.
Ook heb ik ervoor gepleit tijdens de komende jaarwisseling (en) actiever om te gaan met meldingen die binnenkomen via social media, zoals Twitter en Facebook.

Waarschijnlijk komt de evaluatie na de zomer terug als volwaardig agendapunt. (GroenLinks kondigde aan dit te agenderen). Dus op dat moment kunnen er wellicht duidelijke afspraken gemaakt worden.

Tijdens de commissievergadering van 25 mei vroeg ik aandacht voor de vermelding van wachtgelden van oud-bestuurders in de jaarrekening. In de beantwoording van de vragen die ik hierover stelde, werd gemeld dat, om te voorkomen dat deze vermelding volgend jaar opnieuw vergeten zou worden, er een aantekening gemaakt was. Wat mij betreft was die mededeling onvoldoende. Ik schreef daar al eerder over.
Burgemeester Lamers zegde toe dat de wachtgelden van nu af aan een vast onderdeel van de jaarrekening zullen zijn. Voor mij een bevredigende toezegging.

Verder was ik woordvoerder bij de behandeling van de kadernota economie. Hierin staat in grote lijnen beschreven hoe het college de komende jaren wil omgaan met de diverse onderdelen van de economie van onze stad. Het is een kadernota; dus een stuk op hoofdlijnen.
De komende maanden zullen de diverse onderdelen uitgewerkt worden in een uitvoeringsprogramma economie.

Hoewel het dus een kadernota is, vond ik namens D66 dat sommige zaken toch nadrukkelijker benoemd hadden kunnen worden.
Wat wil het college bijvoorbeeld met winkelgebieden buiten de binnenstad, zoals de Nolenslaan, Hof van Spaland of de Groenelaan?

In zijn antwoorden gaf wethouder Van Steenderen meer duidelijkheid hierover.
Ook zegde hij toe de raad te betrekken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma. Ook dat is iets waar ik, evenals de PvdA om vroeg.

De komende cyclus is alweer de laatste voor het zomerreces. Zoals altijd een dubbele cyclus. Want we behandelen dan de reguliere agende en de zomernota. Veel vergaderingen dus.
Mijn actieve rol in de Aleidazaal zal echter beperkt zijn. Op de agenda van de reguliere cyclus staan geen punten uit mijn portefeuilles. En de woordvoering tijdens de behandeling van de zomernota zal gebeuren door de fractievoorzitter. Wat niet wegneemt dat ik natuurlijk wel op de achtergrond zal meedenken en meehelpen.