Maandelijks archief: november 2017

Commotie om een concept-kieslijst

Op 28 november stond in het Algemeen Dagblad een artikel over de discussie binnen D66 Schiedam, over de concept kieslijst van onze partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart aanstaande. Dit artikel vindt u onderaan dit stuk.

Inderdaad heb ik, evenals mijn fractiegenoten Arjen Kuin en Zülfikar Güler en onze wethouder Marcel Houtkamp vragen bij de samenstelling van deze lijst.

Ik hecht eraan op deze plek mijn verhaal te doen:

Voor de gemeenteraadsverkiezingen stelt een lijstadviescommissie (bestaand uit lijsttrekker Marcel Bregman, voorzitter John Borsboom en raadslid van D66 Vlaardingen Peter Caljé) een voorkeurslijst op.

Tot mijn verrassing heeft men mij een vijfde plaats op deze lijst toebedeeld. Arjen, Zülfikar en Marcel werden direct onder mij geplaatst. Tussen lijsttrekker Marcel Bregman en mij zijn op de plaatsen 2,3 en 4 drie leden geplaatst, die nog niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Een raadszetel is geen vanzelfsprekendheid, dus ik wil ook zeker niet de indruk wekken dat ik vind dat ik automatisch een hogere plaats op de lijst toebedeeld had moeten krijgen. Tegelijkertijd heb ik mij in de afgelopen jaren naar mijn eigen mening namens D66 uitgebreid gemanifesteerd in Schiedam; binnen en buiten de raadszaal. Voor zover mij bekend tot tevredenheid van de partij. Graag ga ik hiermee na maart nog vier jaar door.
Plaats vijf was voor mij dus wel teleurstellend, ondanks dat dit (kijkend naar de huidige verwachting) nog wel een verkiesbare plek zou kunnen zijn.

De keuze voor drie nieuwe gezichten bovenaan de lijst voor mij niet duidelijk. Kiezen voor vernieuwing is prima. Maar dit is wel een erg drastische keuze. Mijn vraag om die keuze met argumenten te onderbouwen is tot vandaag nog niet beantwoord. Dat is jammer en onbevredigend.

Waarom niet een mix van ervaring, bewezen kwaliteit en talent? Dat had mij logischer geleken.

D66 Schiedam verkeert in de luxe positie, te beschikken over voldoende kwalitatief goede kandidaten om zonder meer tien raadszetels te vullen. Bij het opstellen van een kieslijst is daarom de onderbouwing van de gemaakte keuzes erg belangrijk. Het kan onbegrip en teleurstellingen voorkomen.

Dat is, tot op dit moment hoofdstuk één van dit verhaal. Het mooie van D66, is dat uiteindelijk de leden via stemming bepalen hoe de definitieve lijst eruit ziet. Daarom heb ik, evenals Arjen, Zülfikar en Marcel de leden gevraagd mij een hogere positie te gunnen. De drie andere kandidaten hebben op hun beurt de leden gevraagd hen het vertrouwen van een hoge positie te gunnen.
Volgens mij is dat nu net democratie. Met een niet-onderbouwde positie op een conceptlijst heb ik moeite. Een uitspraak van onze leden kan ik probleemloos accepteren.

Over een week of twee is de uitslag van de interne verkiezing bekend. Dan kennen we de definitieve lijst. En kunnen we met elkaar verder werken aan een nog mooier Schiedam. Want dat bindt ons.

 

Verlichting fietsenstalling Willem-Alexander aangelegd

Op vrijdagmiddag 24 november plaatste wijktoezichthouder Herman Kriek een foto (plus mededeling) op Twitter. Hieruit bleek, dat de verlichting van de fietsenstalling Sportpark Willem-Alexander in werking gesteld is.

In oktober heb ik hiervoor, na een gesprek met de manager van het sportpark, aandacht gevraagd bij het college.
Mooi om te zien dat de verlichting nu in ieder geval werkt. Dat maakt de stalling in ieder geval een stukje veiliger.

Om de stalling nog onaantrekkelijker voor fietsendieven te maken, dienen wat mij betreft de fietsbeugels vervangen te worden door zogenaamde fietsnietjes. Ook dit heb ik in oktober onder de aandacht van het college gebracht.

Interview Stadsomroep inzake zondagopenstelling

Naar aanleiding van de motie zondagopenstelling winkeliers was ik op zaterdag 11 november te gast in het programma “Wenneker Live” van de Stadsomroep Schiedam.
Hierin vertelde ik over de voorgeschiedenis van deze motie, maar ook gaf ik een eerste reactie op de brief van het college, naar aanleiding hiervan.

Het interview is hieronder terug te zien:

Werkzaamheden oktober: Bomen, Eneco en winkeltijden (en nog veel meer)

De eerste maanden na het zomerreces zijn altijd druk. De afgelopen maand bevestigde dat beeld wat mij absoluut. Lange dagen en intensieve bijeenkomsten. Maar wel met wat mij betreft een van de meest bevredigende resultaten sinds ik in de raad zit: winkels in Schiedam mogen vanaf nu ook op zondagochtend open!

Hieronder een opsomming van mijn activiteiten in de afgelopen maand:

Op dinsdag 26 september nam ik deel aan de vergadering van de agendacommissie. Dit is een groep raadsleden, die samen met de burgemeester en de griffie de raadsagenda vaststelt. Daarnaast leiden zij ook commissievergaderingen en Stadserfbijeenkomsten.

Op 2 oktober had ik ’s ochtends een afspraak met Mario Captein, de manager van Sportpark Willem-Alexander, over de fietsdiefstallen die daar plaatsvinden.

’s Middags had ik een afspraak op de griffie, om ideeën te bespreken, die ik had om iets te doen aan de winkeltijden op zondag.

’s Avonds had ik overleg met de fractie van D66

Op 3 oktober had ik samen met Petra Zwang (PvdA) en René Janssen (Fractie Janssen) een kort overleg met burgemeester Lamers, over een ondernemer op de Groenelaan, die graag open wil op zondagochtend. Dit hebben wij breder getrokken, naar het bespreken van winkelopeningen op zondagochtend in het algemeen.

Op zaterdag 7 oktober was ik aanwezig bij het hijsen van de regenboogvlag, ter gelegenheid van Coming Out Day. Verslag, klik hier.

Op maandag 9 oktober had ik contact met een van de bezwaarmakers tegen de voorgenomen bomenkap aan de Westfrankelandsedijk.

Op dinsdag 10 oktober mocht ik, in het kader van de Dag van de Duurzaamheid, voorlezen op een basisschool. Verslag, klik hier.

’s Avonds nam ik deel aan de vergadering van de raadscommissie. Hierin was ik woordvoerder op een aantal punten. Waarvan de discussie over de aandelen Eneco het belangrijkst was.

Op woensdag 11 oktober nam ik ’s avonds deel aan het vervolg van de vergadering van de raadscommissie. Hier behandelde ik het punt “evaluatie vrij reizen openbaar vervoer voor minima”.

Op donderdag 12 oktober was ik aanwezig bij de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie, inzake de voorgenomen bomenkap aan de Westfrankelandsedijk.

Op zondag 15 oktober bezocht ik het fotofestival Schiedam

Op maandag 16 oktober was ik opnieuw op de griffie, om een motie voor te bereiden inzake de openingstijden van winkels op zondagochtend.

Op woensdag 18 oktober sprak ik met Huib Sneep; woordvoerder van de bezwaarmakers tegen de geplande bomenkap aan de Westfrankelandsedijk.

Op donderdag 19 oktober nam ik deel aan de fractievergadering van D66 Schiedam

Op maandag 23 oktober was ik aanwezig bij de informatie- en discussieavond inzake de voorgenomen bomenkap aan de Westfrankelandsedijk.

Op dinsdag 24 oktober had ik ’s ochtends een gesprek met Annemieke Loef, directeur van Stichting Stadspromotie Schiedam (VVV).

Aansluitend heb ik op de Hoogstraat gesproken met enkele ondernemers. Ook sprak ik kort met de filmploeg van Nieuwsuur, die opnamen bleken te maken op de Hoogstraat.

’s Middags was ik op de griffie, om het Stadserf van 14 november, dat ik ga voorzitten, voor te bereiden.

’s Avonds een lange en voor mij intensieve raadsvergadering. Hierin was ik namens D66 woordvoerder tijdens het agendapunt over de verkoop van de aandelen Eneco. (klik hier)
En aan het eind van de avond verdedigde ik de motie inzake de zondagochtendopenstelling van winkels in Schiedam, die ik samen met Petra Zwang en René Janssen had voorbereid.
Voor meer informatie hierover, klik hier.

Op woensdag 25 oktober had ik ’s avonds een gesprek met de Lijst Advies Commissie van D66 Schiedam, waarmee ik mijn kandidaatstelling voor de volgende raadsperiode besprak.
Op donderdag 26 oktober nam ik deel aan de Algemene Ledenvergadering van D66 Schiedam, waar het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode behandeld werd.
Ik heb voor deze bespreking vier amendementen ingediend, die alle vier aangenomen zijn door de vergadering.

Winkels mogen open op zondagochtend!

Op 24 oktober heeft de Schiedamse Raad in grote meerderheid (22 tegen 11, twee onthoudingen) ingestemd met een verruiming van de openingstijden van winkels op zondag.

Op initiatief van D66, de PvdA en de Fractie Janssen werd samen met VVD, GroenLinks en de fracties Malkoc en Erdem een motie ingediend, die het college opdraagt de openingstijden van winkels op zondag gelijk te stellen aan die op de overige dagen van de week.
Dit moet deel uitmaken van de aangepaste winkeltijdenverordening, die in december aan de raad voorgelegd wordt.

Aanleiding is een aantal meldingen van winkeliers, die in de afgelopen maanden graag hun winkel wilden openen op zondagochtend, maar dat niet mochten. Je mocht tot nu toe in Schiedam op zondag pas om 12:00 de winkel open doen.
Deze meldingen kwamen van supermarkten, bakkers, maar ook van een boekhandel.
Samen met Petra Zwang (PvdA) en René Janssen (Fractie Janssen) ben ik de afgelopen weken druk bezig geweest met het onderzoeken van mogelijkheden om de openingstijden te verruimen. Dat heeft geresulteerd in deze motie.

Het indienen van de motie stuitte op weerstand van burgemeester Lamers, die voorstelde, deze zaken pas in december met elkaar te bespreken. De indieners van de motie volhardden echter in hun standpunt, dat zij graag vooraf deze bepaling opgenomen willen hebben in de verordening. Met daarbij de toezegging, dat zolang deze nog niet door de raad bekrachtigd is, niet gehandhaafd wordt op winkels die op zondagochtend open zijn.

Ik ben blij dat er in de raad zo’n breed draagvlak was voor deze motie. Het geeft creatieve ondernemers de kans hun winkel te openen, wanneer zij dit willen. Zonder dat iemand verplicht is, dit te doen.