Maandelijks archief: juli 2019

Eerste termijn zomernota

Op 2 juli 2019 behandelde de gemeenteraad van Schiedam de zomernota 2020. De zomernota is de voorbereiding van de raad op weg naar de begroting, die in november vastgesteld wordt. Het is ook moment voor de politieke beschouwingen van de fractievoorzitters. Namens D66 mocht ik deze dus opnieuw verzorgen. Hieronder de de registratie hiervan, met de tekst onder de video. Aan het eind gaf ik mijn verhaal een persoonlijk tintje.

“Voorzitter,

De fractie van D66 heeft kennisgenomen van de zomernota 2020. Deze  weerspiegelt de ambities van dit college. Bouwen, de sociale stijging van onze inwoners en het verbeteren van duurzaamheid in onze stad. Ambities die investeringen en durf vereisen.
Maar die er ook voor zorgen, dat we wel goed naar de financiën moeten blijven kijken.

Het gaat goed met Schiedam. Maar ervaart iedereen dat ook? Helaas niet. Onze fractie wil daarom deze vergadering benutten om op een aantal punten bij te sturen.

Zoals bijvoorbeeld op het punt van veiligheid. De misdaadcijfers dalen. Mooi, maar nog te vaak horen we, dat inwoners van onze stad dit niet zo ervaren. Als je net slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan zeggen cijfers je weinig. Het is simpelweg niet veilig, wanneer je je niet veilig voelt. Kan de gemeente hier wat in doen? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt tal van voorbeelden.
Wij stellen daarom voor, als raad in overleg te gaan met experts en ervaringsdeskundigen over wat we in Schiedam kunnen doen aan de veiligheidsbeleving. Een Stadserf over dit onderwerp zou hiervoor een goed middel kunnen zijn. Kunnen onze collegafracties dit steunen? En wil de portefeuillehouder binnen het college toezeggen aan de voorbereidingen hiervan een inhoudelijke bijdrage te leveren?

Ook veel kwetsbare inwoners van de stad ervaren niet altijd dat het goed gaat met Schiedam. Extra aandacht en hulp voor hen, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening, of ontschotting in de zorg zijn zaken waarvan dit college serieus werk maakt. Ondanks de financiële uitdaging binnen het sociaal domein.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch zien we al een aantal jaar, dat ondernemers het vestigingsklimaat in onze stad niet zo waarderen als we willen.
Om aan verbetering hiervan bij te dragen, dient D66 samen met de Fractie Van Dijk twee moties in.
De motie over blurring zal straks door mevrouw Van Dijk geïntroduceerd worden. De andere motie beantwoordt aan de vraag van ondernemers om een tastbaar punt te hebben, waar zij bij de gemeente terecht kunnen voor vragen, hulp of sparringpartners.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch hebben we in delen van onze stad nog altijd last van ratten.  De gemeente werkt samen met Irado, Woonplus en bewoners actief aan bestrijding hiervan. Het is echter een groot probleem, dat je niet zomaar onder controle hebt.

Een belangrijke oorzaak van de overlast is de aanwezigheid van voedsel op straat. Voorlichting kan bijdragen aan het afnemen van de hoeveelheid hiervan, en dus ook aan het afnemen van het aantal plaagdieren.

Om hier nog meer vaart achter te zetten dienen wij samen met de Fractie Post en enkele andere fracties een motie in.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch zien we in Schiedam ook het probleem van overgewicht en obesitas.  Een probleem dat we moeten aanpakken en bij die aanpak kan de gemeente een rol spelen.  Graag zien we een aanpak die zich richt op het aanleren van gezonde gewoonten, zo vroeg mogelijk in het leven,  zodat kinderen gezond kunnen opgroeien. In de eerste plaats is dat de verantwoordelijk van de ouders,  maar er is meer nodig. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken hoe een gezamenlijke aanpak eruit kan zien.
Het gaat goed met Schiedam. Ook met kunst en cultuur in onze stad.  Het Stedelijk Museum, in januari nog onderwerp van discussie vanwege de renovatie van haar gebouw, bloeit en bindt met de stad. En won zelfs de BankGiroLoterij Museumprijs.

Met allerlei activiteiten en festivals is er steeds meer te beleven in Schiedam. Jongeren zijn altijd een aandachtspunt, maar er zijn zeker ontwikkelingen. Zo liepen er op 14 juni  honderden jongeren door onze binnenstad tijdens ’S Culture Club en aanstaande zaterdag is de tweede editie van het Skillz festival op de Kloosterplaats

Het gaat goed met Schiedam. We werken aan duurzaamheid. Onderdeel hiervan is het scheiden van afval aan de bron. Iets dat ook inzet vraagt van onze inwoners. Bij discussies over het inzamelen en scheiden van afval is de afgelopen jaren regelmatig ook gesproken over luiers.
Er vinden in Nederland experimenten plaats met het apart inzamelen en recyclen van luiers en incontinentiemateriaal. Is dat ook iets voor Schiedam? Die vraag stellen wij aan het college, via een motie.

En mochten we hier in de praktijk iets mee gaan doen, alstublieft college, zorg er dan voor dat de wens tot goede communicatie met bewoners ook ècht in de praktijk gebracht wordt.
De toestanden in de Woudhoek, waar bewoners kort na het invoeren van het omgekeerd inzamelen van PMD al geconfronteerd worden met niet geleegde kliko’s of boetes wanneer er even iets mis gaat moet je toch niet willen? We willen draagvlak. En dat krijg je niet door met boetes te gaan zwaaien, maar wel door voorlichting. Hoe gaan we dit doen bij andere wijken waar het omgekeerd inzamelen nog ingevoerd moet worden?
Graag een reactie van het college hierop.

Ik ga afronden, met iets persoonlijks.

Twee weken geleden studeerde mijn zoon af aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn eindcijfer, een acht, was met name te danken aan de zelfverzekerde wijze waarop hij zijn eindpresentatie hield. Dat lijkt heel normaal. Maar mijn zoon heeft een vorm van autisme. Vijftien jaar geleden kroop hij op school weg onder zijn tafeltje, wanneer hij de aandacht op zich gevestigd voelde. In vijftien jaar heeft hij een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de extra aandacht en begeleiding die hij heeft gekregen in het onderwijs. Ik gun ieder kind dat hier behoefte aan heeft,  een dergelijke hulp.
De praktijk laat echter zien, dat dit voor kinderen met autisme helaas niet vanzelfsprekend is. Ze worstelen in het regulier onderwijs, soms zitten ze uiteindelijk thuis. Om hier iets aan te doen, dient D66 een motie in, die het college oproept onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een structuurklas in het voortgezet onderwijs.
Zodat uiteindelijk ieder kind de kans krijgt zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde volwassene, zoals mijn zoon óók heeft kunnen doen.

Voorzitter. De fractie van D66 zal zich ook in het komend jaar blijven inzetten voor verbinding. Binnen onze stad en binnen deze zaal, waarin het aantal fracties inmiddels in de buurt komt van het aantal nationaliteiten binnen onze stadsgrenzen.
Met zoveel verschillende achtergronden, meningen en nationaliteiten is verbinding nodig. Laten we die ook onderling blijven zoeken. Met respect voor elkaar en elkaars mening.
Het gaat goed met Schiedam, maar het kan altijd beter. Laten wij daar met elkaar voor zorgen.”