Stadserf op de schop? Onderzoek het maar!

(Gepubliceerd op de website van D66 Schiedam op 31 januari 2021)

n 1998 mocht ik een van de hoofdrollen spelen in “Breken”, een openlucht theaterproductie van het SCHAT. Dit vond plaats op het zojuist opgeleverde Stadserf. Een ambitieus bouwproject. Een nieuwe vleugel voor het Stadskantoor, een nieuwe Stadswinkel, een bibliotheek en een modern theater in een. Met een groot, openplein en woningen en commerciële panden aan de overkant.
Het zag er allemaal op dat moment prachtig uit.

Een kleine 25 jaar na de bouw ervan moeten we constateren dat de tijd verder gegaan is. Dat omstandigheden veranderd zijn en dat het Stadserf niet aan alle verwachtingen voldaan heeft.

Het plein is een grote stenen vlakte gebleven. Af en toe gebruikt voor evenementen. Maar voor de rest vooral een leeg, winderig en kaal geheel. De commerciële panden hebben nooit de invulling gekregen, die bedoeld was.

De bibliotheek is (mede door de digitalisering) in omvang gekrompen en verhuisd naar de Korenbeurs. Een enorm lege ruimte bleef over. En al jaren is daar, tot ergernis van velen, geen nieuwe functie voor gevonden.
Het plan om de ambtenaren van de gemeente hierin onder te brengen en de witte toren om te bouwen tot woningen bleek niet haalbaar. De Stadswinkel is ook door de digitalisering te groot geworden.

Het theater functioneert. Maar de ingang, in het Stadskantoor werkt verwarring in de hand en is voor bezoekers van buiten de stad soms moeilijk te vinden.

Aan de kant van de Broersvest Is een rommelig gebied ontstaan. Met parkeerplaatsen en een weggestopte ruïne van het Huis te Riviere, de bakermat van onze stad. Wat een mooi visitekaartje van onze stad zou moeten zijn, is een rommelig, onuitnodigend gebied.

In 2017 vroeg D66 tijdens de begrotingsbehandeling in 2016 om plannen voor het Stadserf. Hierna hebben ook andere partijen hierom gevraagd. Het Theater kwam met een prachtige studie inzake een nieuwe ingang, aan de kant van de Broersvest.
Inmiddels ligt er opnieuw een ambitieus plan voor het Stadserf. Het college vraagt de raad om geld, om dit plan verder uit te werken naar een concreet voorstel. Het plan brengt vergroening van het plein, sloop van de Stadswinkel, de voormalige bibliotheek. De huidige bebouwing wordt deels vervangen door woningbouw. Ook het gebied aan de Broersvest krijgt een ander aanzien. Met appartementen, een vrijstaande ruïne en een nieuwe ingang van het theater; compleet met horeca en een nieuw plein.

Rigoureus? Jazeker! Maar wat D66 betreft zeker het onderzoeken waard. Daarom zullen wij instemmen met het verlenen van het onderzoekskrediet. We zullen de verdere plannen, zowel financieel als qua vormgeving, kritisch blijven volgen!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam


Trek lering uit de gebeurtenissen van gisteren

(Gepubliceerd op de website van D66 Schiedam op 7 januari 2021)

Het was een kleine vier jaar geleden, Donald Trump was net beëdigd tot president van de VS, Tijdens een gesprek met de pers werd zijn woordvoerster gevraagd naar een aantal aantoonbare onwaarheden die haar baas verspreid had. Tot grote verbazing van iedereen luidde het antwoord, dat de president geen onwaarheden had gesproken, maar slechts “alternative facts”.

Het was een kennismaking van de wereld met President Trump. De term “alternative facts” bleek nog maar het begin te zijn.
In de afgelopen vier jaar is de wereld getuige geweest van een president, die ongegeneerd leugen op leugen stapelde, zichzelf als het middelpunt van alles stelde, journalisten neerzette als vijanden van het volk, hele bevolkingsgroepen tegen elkaar opzette en geen afstand nam van racistische en fascistische organisaties. Zijn voornaamste communicatiemiddel was Twitter.

Er was een grote groep Amerikanen die dit allemaal prachtig vond. Die zich gehoord voelde, die zich door Trump comfortabel voelde in het openbaren van lang weggestopt racisme en antisemitisme.

De morele beerput van Donald Trump leek geen bodem te kennen. Verbazing over zijn onbeschofte optredens, zijn leugens en narcisme verdween. Men raakte er aan gewend. Af en toe, bij weer een nieuw dieptepunt werden nog weleens wenkbrauwen opgetrokken. Maar ach….het was Trump.

Ondertussen raakte de samenleving in Amerika steeds verder verscheurd. En kregen ook groeperingen als Qanon steeds meer volgelingen. Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd.

Waar dit toe geleid heeft, hebben we inmiddels kunnen zien. Met ontzetting zat ik woensdagavond (samen met een groot deel van de wereld) te kijken naar de bestorming van het Capitool, door aanhangers van Trump. De afgelopen maanden door hem gevoed met beschuldigingen over verkiezingsfraude. Beschuldigingen waar nooit enig bewijs voor geleverd is en die in tientallen rechtszaken resoluut van tafel geveegd zijn.
Maar Trump bleef zijn beschuldigingen herhalen. Riep zijn volgelingen op in verzet te komen, daarbij geholpen door een groep vertrouwelingen, zoals Rudi Giuliani, Mitch McConnell en Ted Cruz.

En gisteren bestormde een deel van zijn achterban dus het Capitool. Voor velen het symbool van de democratische westerse wereld. Met als bedoeling te voorkomen dat het congres Joe Biden zou uitroepen tot president. De coup mislukte, maar de impact is enorm.
De samenleving in Amerika is tot op het bot verdeeld. En er zal heel veel nodig zijn omdat te veranderen.

Het is een goede les. Het heeft laten zien waar populisme en volksmennerij toe kunnen leiden. Iets waar andere landen, waaronder het onze, lessen uit kunnen en moeten trekken. Ook hier hebben we de afgelopen jaren de opkomst gezien van populisme en het daarbij behorende zaaien van tweedracht.
Of het nu landelijk is of lokaal: politici moeten zich ver houden van het verdraaien van feiten en het zwart maken van bevolkingsgroepen of elkaar. Zij moeten zichzelf niet als middelpunt van de aandacht zien, maar het belang van hun land, stad of dorp vooropstellen. Als je elkaar puur op inhoud bestrijdt, is er echt al meer dan genoeg stof tot discussie.
Democratie is een bezit van onschatbare waarde, maar het is ook erg kwetsbaar. Het is dus de taak van politici èn kiezers, hier heel zorgvuldig mee om te gaan.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Bijpraten en helpen

De afgelopen dagen was er eindelijk tijd om weer eens gewoon langs wat dierbare bekenden in Schiedam te gaan.

Ik was bij Stichting Net Niet Genoeg, om een bijdrage te leveren aan hun eindejaarsactie “Blik op 2021”.
Aansluiten ging ik langs bij Stichting J&S, waar ik bijpraatte met Mieke, Martin en Sandra.

En op 30 december heb ik Willy Heikamp geholpen met het vullen van 60 boodschappentassen, voor gezinnen die deze hard kunnen gebruiken.

Het is er door diverse oorzaken in 2020 te weinig van gekomen. Dus het was fijn elkaar nu weer even te zien!

Groen licht voor Nieuwe Energie voor Groenoord

In de ruim zes jaar dat in nu in de Schiedamse gemeenteraad zit, heb ik niet eerder zo’n lastig dossier te behandelen gehad als “Nieuwe Energie voor Groenoord”. (In de volksmond “Groenoord van het Gas”).

De bedoeling van het project: de wijk Groenoord wordt in de komende (tientallen) jaren stap voor stap voorzien van een warmwaternet, waarmee alle woningen in de wijk verwarmd kunnen worden. Om op deze wijze de CO2 uitstoot te verminderen. De woningeigenaren kunnen vervolgens kiezen, of zij  hun woning willen loskoppelen van het gas. Het is dus niet verplicht, zoals sommigen graag roepen.

rhdr

De gemeente Schiedam gaat dit project uitvoeren met Woonplus en Eneco. Het project zal ongeveer 120 miljoen euro gaan kosten. Dit enorme bedrag baarde ons zorgen. Kan de gemeente Schiedam dit wel aan? Wat als er (onvermijdelijk) tegenvallers optreden?

Samen met fractiegenoot Arjen Kuin heb ik dit dossier behandeld. Arjen de technische kant, ik de financiële kant en de participatie. We hadden een enorme berg vragen en bezwaren. Behalve de vragen hierboven onder andere ook: wat als niet voldoende woningen aangesloten worden? Is er wel draagvlak onder de bewoners? Is het echt allemaal technisch uitvoerbaar? Komt er wel een projectleiding die stevig genoeg is?

Daarnaast was er een principieel punt: het college wilde de jaarlijkse uitvoeringskosten betalen vanuit de pot met geld, die de gemeente ontvangen heeft uit de verkoop van de aandelen Eneco.
De gemeente verwacht deze kosten terug te krijgen vanuit een jaarlijkse subsidie.
Dit was voor D66 onaanvaardbaar. Tijdens de discussie over verkoop van de Eneco-aandelen heb ik van begin tot eind gezegd, dat deze gelden zorgvuldig gebruikt moeten worden. Op een wijze waarop toekomstige generaties er ook de vruchten van kunnen plukken. Voorschieten van bedragen hoort hier niet bij. In de raadscommissie heb ik aangegeven, dat dit voor D66 onbespreekbaar is.

Om een lang verhaal kort te maken: Arjen en ik hebben in de weken voor de behandeling van dit voorstel veelvuldig overlegd. Met elkaar, met bewoners, met ambtenaren, met collega-raadsleden en met wethouders. Die gesprekken waren lang, diep en soms ook heftig.

Maar stukje bij beetje kregen wij een duidelijker beeld bij Nieuwe Energie voor Groenoord. En groeide ons enthousiasme voor dit project. We zagen de kansen die dit biedt. Niet alleen de vermindering van CO2-uitstoot (het eerste uitgangspunt), maar ook voor woningverbetering, voor sociale kansen in de wijk.

Tijdens de beslissende raadsvergadering, op 15 december, deed de wethouder toezeggingen op de twee bezwaren die wij nog hadden.

Er komt een projectleiding, die bewezen heeft een dergelijke omvangrijke klus aan te kunnen.

Enocogelden worden niet gebruikt

De enecogelden zullen niet gebruikt worden voor het voorschieten van de uitvoeringskosten. Het college gaat op zoek naar een andere manier om deze gelden voor te schieten. Prettig mededeling daarbij was, dat Eneco en Woonplus zich bereidverklaard hebben, ieder een derde van het risico te dragen. Dus niet alleen zijn de enecogelden buiten schot gebleven. Het risico voor de gemeente neemt ook af.

Door deze toezeggingen was voor ons de weg vrij, in te stemmen met het raadsvoorstel. Ons oordeel hebben wij voorgelegd aan de fractie. Oprecht kan ik zeggen: de moeilijkste beslissing die ik tijdens mijn tijd in de raad heb moeten nemen. Maar wel een beslissing waaraan meer voorbereiding aan vooraf ging, dan bij ieder ander raadsstuk waarover ik in de afgelopen jaren stemde. Raadswerk brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Daarvan ben ik mij terdege bewust.  Deze beslissing heb ik, net als mijn fractiegenoten, genomen in de verwachting dat we hiermee Groenoord de komende jaren stappen vooruit zullen zien zetten. Zowel in vermindering van CO2-uitstoot, als in kwalitatief en sociaal oogpunt.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 SchiedamTweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook

Vragen over winterterrassen

Eind september maakte de gemeente bekend, dat het horeca-ondernemers in Schiedam toegestaan is komende winter een terras te exploiteren. Gezien de maatregelen inzake het coronavirus is D66 hier blij mee.

Wel had ik tijdens de raadscommissie van 23 september aanvullende vragen over het beleid inzake de “winterterrassen”. Zo wilde ik weten of de ondernemers hierover (net zoals afgelopen zomer) vrijgesteld zijn van het betalen van precariobelasting (antwoord: “Ja”). En ik had vragen over het niet toestaan van tenten op terrassen. In de beantwoording hierop bood burgemeester hierop wel een opening. (Zeg nooit nooit”).

Bekijk hier de video met de vragen en antwoorden:
https://www.youtube.com/watch?v=GdstZYFbJuE


Einde aan de hondenbelasting

Eindelijk: de hondenbelasting Schiedam wordt afgebouwd! Op 29 september is een meerderheid van de Schiedamse gemeenteraad akkoord gegaan met een motie van D66 en Progressief Schiedam, die het college opdraagt de hondenbelasting in de komende jaren af te bouwen.

De hondenbelasting is een achterhaalde belasting, nog afkomstig uit de tijd van de rondzwervende honden, hondsdolheid en hondenkarren. De opbrengst ervan is niet bedoeld voor het hondenbeleid. Het is geen zogenaamde doelbelasting, zodat de opbrengst ervan verdwijnt in de algemene middelen van de gemeente.

Zoals ik vorige week al in de raad aangaf, kon D66 zich niet vinden in het voorstel van het college, om de hondenbelasting eenmalig licht te verlagen. Een afschaffing in een keer (ook een optie) leek sympathiek, maar zou op korte termijn voor een fors gat in de begroting zorgen. En het zijn al financieel moeilijke tijden. Wij misten in het raadsvoorstel een scenario waarin de hondenbelasting in stapjes afgebouwd wordt. De afgelopen week heb ik samen met collega John Maris van Progressief Schiedam gezocht naar een mogelijkheid om een dergelijk scenario alsnog voor te stellen.
Dat leverde een gezamenlijke motie op, die mede werd ingediend door GroenLinks, Fractie Van Dijk, SP, en fractie Post.

De motie roept het college op, bij de komende zomernota met een voorstel tot afbouw van de hondenbelasting in drie jaar te komen. Samen met de beperkte verlaging per 2021 betekent dit, dat de hondenbelasting per 1 januari 2025 op nul staat. De motie werd aangenomen door een meerderheid van de raad. Daarmee zal over ruim vier jaar de hondenbelasting in Schiedam eindelijk tot het verleden behoren!

Bert en Brigit terug naar de Koemarkt

Een onderwerp dat de afgelopen jaren regelmatig besproken werd in Schiedam, waren de koeienkoppen van de Koemarkt.

Bert en Brigit (zo heten ze) zijn jaren geleden verwijderd van de Koemarkt, omdat er geen plek meer voor hen was.
In een van mijn eerste bijdragen als raadslid, in oktober 2014, riep ik op tot de terugkeer van de koeien op de Koemarkt.
Ook vanuit sommige andere fracties klonk de oproep de afgelopen jaren.

En kijk: in het herinrichtingsplan van de waterkant van de Koemarkt is inderdaad plaats gemaakt voor de koeien!
Het lijkt nu dus echt te gaan gebeuren!

En wat mij betreft nog een mooie plek ook.
Het gebied wordt veel groener. En ook de muurtjes van de Oranjebrug lijken behouden te blijven. Ook daarvoor heb ik de afgelopen jaren enkele malen gepleit.

Schiedam wordt weer een stukje mooier!

EPSON MFP image

Vanaf september graag een normaal seizoen!

Het politieke seizoen 2019-2020 loopt ten einde. Op 7 juli is de laatste raadsvergadering. Daarna gaat de Schiedamse gemeenteraad met zomerreces. We sluiten dan een politiek seizoen af, dat zeer uitzonderlijk verlopen is. En waarop ik met zeer gemengde gevoelens terugkijk.

Het begon begin december, met het overlijden van collega-raadslid Andreas Rose. Naast het persoonlijke drama zorgde dit ervoor, dat alle geplande vergaderingen verschoven dienden te worden. Met daarbij als complicerende factor het kerstreces. Een aantal raadsleden had al vakanties geboekt en kon daardoor de verplaatste raadsvergadering niet bijwonden. Een van hen was ik. Toen de vergadering plaatsvond, zat ik in het vliegtuig. Op weg naar mijn zoon in Australië. Voor het eerst in zes jaar moest ik een raadsvergadering missen.  Bijzonder onbevredigend, vond ik dat.

Dachten we in januari nog, dat het raadswerk  in het nieuwe jaar weer normaal zou gaan verlopen, in maart bleek dat wel anders te zijn.
Ook op de raad en het raadswerk drukt de Coronacrisis een heftig stempel.
Bijeenkomsten zijn afgelast en alleen het hoognodige wordt behandeld. Zoals raadsvoorstellen , die echt niet op een later moment behandeld kunnen worden.  Ook de behandeling van de Zomernota, altijd het hoogtepunt van het politieke jaar, vindt ditmaal niet plaats.
Omdat we pas na de zomer meer zicht denken te hebben op de financiële gevolgen van de Coronacrisis, is er dit jaar geen Zomernota. Alle zaken die we normaal begin Juli zouden behandelen op dit vlak, verschuiven nu naar het najaar. Naar de behandeling van de begroting.

Kwamen we in april nog in aangepaste vorm bij elkaar, in de afgelopen maand heeft de raad volledig digitaal gewerkt. Met soms allerlei hindernissen. Zo heeft u wellicht gemerkt, dat de raadsvergadering van 16 juni niet kon doorgaan, door problemen met de geluidsverbinding.
Natuurlijk hoort de raad, wanneer mogelijk in de raadszaal te vergaderen. Dat gaat de komende weken ook weer gebeuren. Tegelijkertijd kan een aantal bijeenkomsten wat mij betreft best digitaal blijven. Zeker waar het gaat om informatieve, beeldvormende bijeenkomsten, waar de raad bijvoorbeeld vragen kan stellen aan ambtenaren, over stukken die in de raad behandeld gaan worden.  

Als D66 moesten we deze maand ook afscheid nemen van ons lid Henk Bussching. Na zijn overlijden bleek, hoe bekend hij op bepaalde plekken in Schiedam was.
Voor de fractie zal het wennen zijn: Henk was vrijwel altijd aanwezig bij raadsvergaderingen.
Ook zijn “D66-duimen”, die hij regelmatig plaatste onder onze social mediaberichten, zullen we gaan missen. Het In Memoriam voor Henk leest u hier.


De politiek: Heeft de fractie stilgezeten tijdens de Coronacrisis?
Wat denkt u nu zelf? Natuurlijk niet!

In de raad is behandeld:
Het invoeren van een logiesbelasting (toeristenbelasting) per 1 juli 2020. Dit is een punt, dat wij samen met GroenLinks hebben ingebracht bij de coalitieonderhandelingen in 2018.

Tevens  behandelde Arjen tijdens een commissievergadering  namens onze fractie een collegebrief over afvalscheiding in de hoogbouw. Naar aanleiding van een onderzoek waarop wij als D66 in het verleden hebben aangedrongen.  Hij schreef  hier een stukje over voor onze website. U leest dit hier.

Wat deden we buiten de vergaderingen?

In de weken na het begin van de lockdown heb ik contact gehouden met ondernemers in de binnenstad, Hof van Spaland, Nolenslaan en Groenelaan. Om een vinger aan de pols te houden en te vragen of zij op de hoogte waren van bijvoorbeeld de mogelijkheid om uitstel te vragen van het betalen van de lokale belastingen.

Verder ben ik in de afgelopen twee maanden grotendeels achter de schermen bezig geweest met contacten met ondernemers, over het opnieuw openen van terrassen en horecazaken, het helpen bij het aanvragen van een TOZO uitkering (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandigen) door een ZZP’er in Schiedam en  met de klachten over hinderlijk gestalde deelscooters. Een voor Schiedam nieuw fenomeen.  Ik schreef er een artikel over. Dit leest u hier.

Anouschka Biekman stelde, met hulp van Zülfikar Güler, schriftelijke vragen over het behandelen van racisme en discriminatie op scholen. Lees hier.

Zülfikar en ik hebben enkele malen geholpen met het uitdelen van maaltijden en boodschappenpakketten aan mensen in Nieuwland. Ter ondersteuning van Willy Heikamp. Winnares van de D66 Valentijnsprijs 2019.

Een actie met veel impact, was de oproep voor hulp voor de culturele sector, die door de Coronacrisis in zware problemen dreigt te komen.

Om voor dit laatste aandacht te vragen bij onze Tweede Kamerfractie heb ik geprobeerd mijn collega-fractievoorzitters in Zuid-Holland te mobiliseren. Dat lukte boven verwachting. Uiteindelijk heb ik namens 30 D66 fracties in Zuid-Holland een brief gestuurd naar Salima Belhaj, woordvoerder cultuur in onze Tweede Kamerfractie. (Lees hier meer over de oproep).

Dit heeft geleid tot een telefoongesprek, dat ik met Salima voerde. Daarnaast heb ik haar in contact kunnen brengen met Rob Roos, directeur van ons Theater aan de Schie. Ook hij heeft een half uur met Salima gebeld en de problemen die hij momenteel in de sector ervaart kunnen bespreken.

Tot slot heb ik, samen met circa 20 fractievoorzitters en portefeuillehouders cultuur  (waaronder onze Jarle) een videoconferentie van een uur gehad met Salima.
Zijn de problemen van de cultuursector hiermee opgelost? Was het maar waar!
Maar het heeft Salima een steun in de rug gegeven en wij zijn op de hoogte van de inspanningen van onze fractie en minister in Den Haag.

(foto van de videoconferentie met Salima Belhaj)

Ik vind dit een prachtig voorbeeld van zaken,  die je als lokale fractie kunt ondernemen om de belangen van jouw stad in Den Haag onder de aandacht te brengen. Welke zogenaamd lokale partij doet ons dit na?

Een soortgelijke actie hebben we vorige week gevoerd. Op initiatief van  D66 Lisse is namens 32 fracties uit Zuid-Holland een statement opgesteld over de overbodigheid van de Corona-noodwet. Namens onze fractie heeft Jarle dit statement ondertekend. (Lees hier) . Waarschijnlijk hebben we hierover binnenkort ook een gesprek met de D66 Tweede Kamerfractie.

Kortom: ondanks alle beperkingen door de Coronacrisis draait de fractie van D66 gewoon door!
Dat doen we de komende weken natuurlijk ook nog. En natuurlijk zullen we er ook zijn, mocht er zich tijdens de zomer iets voordoen. En in september gaan we beginnen aan een nieuw politiek jaar. Het laatste volledige van deze raadsperiode. Hopelijk verloopt dit met minder hindernissen.

Ik wens u allemaal een fijne, vooral gezonde zomer. Ik hoop dat we elkaar in september weer kunnen begroeten. Het liefst persoonlijk!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam


Naar Den Haag, voor de cultuur

Wat kun je als lokaal D66 fractievoorzitter doen, als je de belangen van jouw stad wilt verdedigen in Den Haag? Nou, dit bijvoorbeeld….

In mei heb ik contact gezocht met mijn collega fractievoorzitters van D66 in de provincie Zuid-Holland. Samen met hen, heb ik een brief gestuurd naar onze Tweede Kamerfractie. In deze brief vroegen we aandacht voor de problemen waarmee de culturele sector te kampen heeft, ten gevolge van de Coronacrisis.

Het resultaat was in eerste instantie een telefoongesprek van een half uur met Salima Belhaj, portefeuillehouder Cultuur in de D66 Tweede Kamerfractie. In dit gesprek kon ik de problemen schetsen, waar de cultuursector mee worstelt. Salima kon mij op haar beurt vertellen, welke inspanningen zij gedaan heeft en nog doet, om de cultuur onder de aandacht van het kabinet te houden..

Vanuit ons telefoongesprek heb ik haar in contact kunnen brengen met Rob Roos, de directeur van het Theater aan de Schie. Ook hij heeft een half uur gesproken met Salima.

Op 10 juni jl. hebben we met een aantal fractievoorzitters en woordvoerders cultuur van D66 uit Zuid-Holland een videoconferentie van een uur gehad met Salima. Ook over dit onderwerp.

Is de cultuur nu gered? Was het maar waar! Feit blijft, dat D66 binnen het huidige kabinet de enige partij is, die het belang van cultuur echt op waarde schat. Dat betekent dus, dat het erg moeilijk is extra steun voor de sector te krijgen. Ik zie nu echter wel, dat D66 hiervoor echt opkomt. Samen met (met name) een aantal oppositiepartijen. Ik hoop, dat onze brief en de aandacht die er voor was, een beetje kan bijdragen aan hulp voor de cultuursector.


Deelscooters: mooi, maar parkeer ze wel netjes

Sinds vorig jaar zijn ze overal in Schiedam te vinden: de groene deelscooters van Felyx.
Een mooie vorm van mobiliteit in een stad met parkeerproblemen in oude wijken en openbaar vervoer, dat niet overal even goed bereikbaar is.


De afgelopen weken ontstond bij bewoners in Schiedam-Noord ergernis, over Felyx-scooters, die bij de uitgang van de wijk De Akkers midden op de stoep achtergelaten waren. Kom daar maar eens langs met je rollator, scootmobiel of rolstoel.

Nu reageert Felyx erg snel op tweets hierover. Het bedrijf gaf aan gebruikers aan te spreken op hun gedrag. Heeft dit geen effect, dan volgt een boete van € 50.  Heeft dit geen resultaat, dan volgt een boete van € 500 en wordt de gebruiker geschrapt als klant.

Een van de bewoners die aan de bel trok, was ik. Ik ben voorstander van deze scooters. De meeste gebruikers parkeren hun voertuig  netjes. Maar een klein aantal mensen dat dit niet doet, zou door de ergernis die daardoor ontstaat de sfeer rond de scooters kunnen verpesten.

Via privéberichten op twitter en via e-mail heb ik de afgelopen weken contact gehad met medewerkers van Felyx. De problemen op dit kruispunt lijken veroorzaakt te worden door het feit , dat dit precies op de rand van een van hun servicegebieden ligt.  Gebruikers laten daar vaak hun scooters achter. Ook worden de scooters de laatste weken minder vaak gebruikt vanwege de Coronalockdown.
Felyx erkent, dat de kruising Slimme Watering/De Akkers door de smalle trottoirs niet geschikt is als punt om de scooters te stallen en gaat op zoek naar een andere locatie. Ik heb gevraagd of het bedrijf dit op korte termijn kan doen. Een scooter die op 8 mei al twee dagen de doorgang belemmerde is trouwens op dezelfde dag nog door Felyx verwijderd.

Op het moment dat ik dit schrijf, is het trottoir op de kruising nog vrij van scooters.

Vanuit de gemeente heeft wethouder Ooijevaar laten weten in gesprek te zijn met Felyx, om de overlast van geparkeerde scooters bijvoorbeeld met aparte parkeervakken te beperken.

Kortom: het is een vrij nieuwe vorm van vervoer. Goed om te zien dat zowel Felyx als de gemeente serieus willen werken aan het voorkomen van overlast door foutgeparkeerde scooters.
En zoals gezegd: de meeste gebruikers parkeren hun voertuig wel netjes.
Wat mij betreft omarmt Schiedam de deelscooter. Zeker in de komende periode, waarin reizen met het openbaar vervoer nog zijn beperkingen zal kennen, is dit een handige manier om je te verplaatsen.