Discussie met Maarten Reuderink

In de uitzending van “Onder Ogen” van schie TV op 9 februari 2019 was ook Maarten Reuderink (fractievoorzitter Ouderenpartij Schiedam) te gast. Ik ging met hem in discussie over het gebruiken van aannames om je punt te maken, het van gas los maken van Groenoord en het omgekeerd inzamelen van restafval.

Hieronder dit onderdeel van de uitzending.

 

Groen licht voor renovatie Sint Jacobs Gasthuis

Met een ruime meerderheid ging de gemeenteraad van Schiedam op 29 januari akkoord met het voorstel tot renovatie van het Sint Jacobs Gasthuis. Een voorstel dat, vanwege de financiële omvang, de afgelopen weken veel discussie opleverde in de stad.

Tijdens de behandeling in de raad sprak ik namens D66 de volgende bijdrage uit:

Hieronder mijn bijdrage in tweede termijn:

Hieronder de tekst van mijn bijdrage in eerste termijn:

“Voorzitter,

Vorige week is in de commissie zeer uitgebreid gedebatteerd over het raadsvoorstel inzake het SJG.

Collega Wijmans gaf tegen het einde van het debat aan, dat er nogal wat discussies door elkaar liepen. Daar had hij gelijk in. Daarom wat D66 betreft terug naar de essentie en de feiten van dit raadsvoorstel.

  1. Het Sint Jacobs Gasthuis is een rijksmonument, dat eigendom is van de gemeente.
  2. De gemeente heeft 80 jaar geleden besloten dit monument de functie van museum te geven
  3. Sindsdien huurt het Stedelijk Museum Schiedam het gebouw
  4. Het gebouw kent achterstallig onderhoud
  5. Bij de laatste renovatie van het gebouw zijn keuzes gemaakt, die ingrijpen nu noodzakelijk maken.
  6. De gemeente is als eigenaar van het monument en als huisbaas van het museum verantwoordelijk hiervoor.

Bovenstaande feiten zorgen voor een plan van aanpak dat op te delen is in drieën.

Het achterstallig onderhoud aan het museum kost 1,2 miljoen euro.
De verbouwing inz de museale functie kost 5,3 miljoen.
De vorige renovatie is nog niet afgeschreven. Dat moeten we nu in een keer slikken en dat kost 1,8 miljoen.

Met name dat laatste doet ons pijn, maar er is geen andere optie. Wachten tot de vorige renovatie afgeschreven is betekent verder verval van het gebouw, van binnen en van buiten. En het belemmert de huurder in het uitvoeren van haar functie.

Zoals ook vorige week aangegeven, viel onze mond open bij de constatering dat er in de afgelopen jaren geen budget geweest is voor het beheer van het gebouw. Het college maakt die constatering en geeft aan bij de zomernota met een duidelijk plan hiervoor te komen, zodat dit in de toekomst niet meer voorkomt. Op dit punt geven wij het college het vertrouwen dat er bij de zomernota een goed verhaal ligt.

In de raadscommissie is ook uitgebreid stilgestaan bij de vraag: Hoe kan het zijn dat zo kort na de vorige renovatie een nieuwe ingreep nodig is? Waarom zijn toen bepaalde keuzes gemaakt? Hoe is de besluitvorming gelopen?
Vragen waarop op dit moment vaak geen antwoord te geven is. Maar waarvan de antwoorden wellicht wel verdraaid nuttig kunnen zijn om lessen voor de toekomst te kunnen trekken. Het AOV opperde tijdens de vergadering van de raadscommissie, dat de Rekenkamercommissie wellicht een onderzoek zou kunnen instellen naar de gang van zaken toen. Wat D66 betreft een idee om verder mee te gaan.

Tot slot, voorzitter.

Enkele jaren geleden heeft deze raad hard geoordeeld over de huurder van het SJG: het SMS.
Er is een lening verstrekt, waaraan harde eisen gesteld zijn. Eisen, die geleid hebben tot een veranderde, maar ook qua personeel kleinere organisatie. Een organisatie die doet, wat de raad van haar verlangd heeft. Het museum leeft in de stad, zoals het jaren niet geleefd heeft, terwijl de goede naam in Nederland er niet onder leidt.

Dit geeft de gemeente de plicht, voor zover daar twijfel over mocht zijn, een goed huisbaas te zijn. En ervoor te zorgen dat gebouw en installaties op orde zijn.

Daarom zullen wij instemmen met dit raadsvoorstel.”

 

 

Een hele verbetering!

Gisteren liep ik door de Nieuwstraat in het centrum van Schiedam.
De afgelopen jaren hebben daar twee enorme afvalbakken pal voor de deur van een van de woningen gestaan (historisch stadsgezicht).

Na een jaar of acht protesteren, aandacht vragen en vragen stellen, zijn deze bakken eind vorige maand eindelijk verwijderd en is er om de hoek van de straat een nieuw afvalpunt gekomen.

De afgelopen jaren heb ik (en daarvoor mijn voorgangster in de fractie) regelmatig contact gehad met de bewoners van dit pand en heb ik, naast hun eigen acties, namens D66 aandacht gevraagd in de raad voor deze situatie.

Gisteren liep ik er voor het eerst sinds de bakken weg zijn weer langs. En inderdaad: dit is een hele verbetering!

Naar Hilversum

Als gevolg van mijn berichten over de Nashvilleverklaring op Twitter en Facebook van afgelopen week, en naar aanleiding van het hijsen van de regenboogvlag door de gemeente Schiedam, was ik zondag 13 januari te gast op het Mediapark in Hilversum.

Bij KX (spreek uit “Kicks”), een webstation van 3FM sprak ik tijdens het programma van Obi Raaijmakers over de wijze waarop de gemeente Schiedam omgaat met de emancipatie van LHBTI’ers.
Obi heeft tot vorig jaar bij LookTV/Radio Schiedam gewerkt en heeft nu een programma bij de talentenzender van 3FM.

Een goed en nuttig gesprek, een leuke ervaring en daarnaast geweldig om te zien, hoe Obi zijn draai gevonden heeft in Hilversum!

Interview naar aanleiding van Nashvilleverklaring

Naar aanleiding van mijn oproep op Twitter en Facebook, om in Schiedam de regenboogvlag te hijsen, werd ik op 8 januari geïnterviewd door Schie TV. Samen met Carolien Kruijs en Sandy Kardolus stond ik op het regenboogzebrapad voor de camera.

Prachtig was, dat de gemeente inderdaad die ochtend de regenboogvlag gehesen had. Vergezeld van een duidelijk statement, waarin afstand genomen werd van de Nashvilleverklaring.

In de dag ervoor waren er bovendien veel reacties losgekomen over dit onderwerp. Unaniem werd de Nashvilleverklaring veroordeeld. De protestantse kerk nam er afstand van en de Vrijzinnigen hesen de regenboogvlag naast hun kerk aan de Westvest. Om enorm warm van te worden.

Ik ben trots op mijn stad en haar bestuur!

 

Hijs de regenboogvlag, als antwoord op de Nashvilleverklaring

Deze tekst publiceerde ik op maandag 7 januari op Facebook, als antwoord op de Nashvilleverklaring:

“Ik ben gelukkig niet de enige, die zich ergert (is dat het juiste woord?) aan de Nashvilleverklaring.

Ben ik verbaasd over dat document? Nee, het kan geen verrassing zijn, dat extreme stromingen in diverse religies niets moeten hebben van het feit, dat er mensen zijn met een seksuele geaardheid, of die niet past in hun versie van hun heilige boek. Of die het feit dat er transgenders bestaan ontkennen en dit nu afdoen als “transgenderisme” (Hoe verzin je het?). Dat deze stromingen ook in Nederland voorkomen is geen verrassing. Zeker voor mensen die behoren tot de groepen waarvan deze fanatici niets moeten hebben.
Het zijn gelukkig stromingen. Er zijn inmiddels al veel kerkgenootschappen, die hier afstand van nemen.

Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn zeer belangrijke grondrechten in ons land. Evengoed is ook het recht om te zijn wie je bent een onaantastbaar grondrecht.
Tot hoever je kunt gaan met bijvoorbeeld de Nashvilleverklaring, dat gaat het Openbaar Ministerie nu onderzoeken.
Daarom zeg ik nu ook niets over een eventuele strafbaarheid. Laat dat vooral aan de experts.
Maar wat kunnen we in Schiedam nu dan wèl doen?

Simpel, wat mij betreft: Schiedam is Regenbooggemeente. Iedereen in onze stad moet welkom zijn, gelijkwaardig zijn en zich welkom voelen.

Mede om die reden, hijsen we ieder jaar ter gelegenheid van Coming Out Day de regenboogvlag. Mede om die reden hebben we een regenboogzebrapad.

Die vlag ligt toch op het stadhuis. Ik zou het waarderen, als de gemeente hem de komende dagen hijst, net als tijdens Coming Out Day.

Om te benadrukken, dat je in Schiedam gewoon kunt zijn wie je bent. Wat ook een klein groepje mensen met extreme denkbeelden daarvan mag vinden.”

 

Wat zijn uw wensen voor 2019?

Ieder jaar doen we met D66 Schiedam na de jaarwisseling iets met en voor de stad. Dit jaar gingen we op zaterdag 5 januari de straat op. In winkelcentrum Hof van Spaland en in het centrum vroegen we inwoners van Schiedam naar hun wensen voor de stad voor 2019.

Leuke gesprekken weer! En een aardige stapel kaarten met wensen, die we ’s middags overhandigden aan wethouder Marcel Bregman.

Ik blijf dit een van de leukste onderdelen van het raadslidmaatschap vinden: gewoon op straat staan en over onze stad praten met voorbijgangers.

Jan Willem de Boer van JW TV kwam langs en hij maakte deze reportage:

Raadsbehandeling omgekeerd inzamelen

In de raadsvergadering van afgelopen week behandelden wij het voorstel om met ingang van medio 2019 het restafval omgekeerd te gaan inzamelen. (Zie hiervoor ook mijn vorige artikel op deze pagina.)  In het kort gezegd: bij mensen met kliko’s wordt de grijze bak vervangen door een nieuwe container. Hierin kan men kunststof, drinkverpakkingen en metaal weggooien.  Wat er nog overblijft aan restafval kan men weggooien in een ondergrondse container in de wijk. Precies omgekeerd aan de huidige situatie dus.

D66 is voorstander van deze wijze van afval inzamelen. Het stimuleert mensen om actiever afval te scheiden. D66 onderschrijft het standpunt dat afval een grondstof is. En dat die grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt moeten worden. De  afvalscheiding zorgt er vervolgens weer voor, dat de hoeveelheid restafval per persoon in Schiedam omlaag gaat. Het rijk wil, dat we in Nederland in 2020 100 kg restafval per persoon per jaar hebben. Daar zitten we in Schiedam nu nog ver boven.

Hebben we dit voorstel dan kritiekloos ontvangen? Nee, zeker niet!

In het raadsvoorstel werd gemeld, dat het kunststof eenmaal per drie weken opgehaald zou gaan worden. Hoewel proeven in de Woudhoek aangaven, dat deze frequentie zou moeten voldoen, hebben wij daar toch op voorhand onze bedenkingen over. Wij hebben daarom samen met de Fractie Van Dijk en andere partijen een motie ingediend. Hierin werd opgeroepen te beginnen met een proefperiode, waarin het kunststof eenmaal per twee weken opgehaald wordt. Deze motie is unaniem aangenomen door de raad.

En ook hebben we aangedrongen op een goede voorlichtingscampagne, zodat iedere Schiedammer op wie dit betrekking heeft weet welk afval in welke bak kan. Want hierover heersen bijvoorbeeld in het geval van de groene container nog behoorlijk wat misverstanden.

Verder gaven we aan, dat er op toegezien moet worden, dat er ook echt voldoende ondergrondse containers geplaatst moeten worden voor het restafval.

En tenslotte:  opnieuw wordt nu van bewoners in de laagbouw gevraagd actief bij te dragen aan afvalscheiding. Schiedam kent echter veel hoogbouw (ongeveer 70% van alle woningen). Dus als bewoners in de hoogbouw niet actiever gaan bijdragen, worden de doelstellingen voor wat betreft het terugdringen van de hoeveelheid restafval niet gehaald. Daarom hebben wij gevraagd om een plan van aanpak voor afvalscheiding in de hoogbouw. De wethouder gaf aan, dat we dit in de tweede helft van 2019 kunnen verwachten.

Over de voorlichtingscampagne, hoogbouw en een invoering in fases is eveneens een motie ingediend. Ook deze is unaniem aangenomen.

Op basis hiervan stemde een overgrote meerderheid van de raad voor het raadsvoorstel. Wat betekent, dat het omgekeerd inzamelen over ongeveer een half jaar van start kan gaan!