Druk weekend in Schiedam, dansvoorstelling

Dancing in the streets…..of Schiedam!
Ik had al eerder gehoord van de dansvoorstelling van Ruimte in Beweging/KunstWerkt op de Hoogstraat, maar vanmiddag kon ik er eindelijk een met eigen ogen aanschouwen.
Overtrof werkelijk al mijn verwachtingen!

Circa 50 minuten muziek en beweging op de Appelmarkt, Museumplein en Hoogstraat.
Verschillende settings, verschillende formaties, ontroering, humor: van alles zat erin.

Daarbij maakten de dansers handig gebruik van het feit, dat zij op straat dansten, tussen nietsvermoedend publiek. Dus de automobilist die dacht over de Hoogstraat te kunnen rijden, had plotseling een danseres aan zijn motorkap.
Zoals gezegd een prachtige voorstelling, met de hele tijd tussen de 50 en 60 toeschouwers. Die aan het eind voor een heul lang applaus zorgden!

Druk weekend in Schiedam, Parade aan de Schie

Dit weekend vond voor de tweede maal de “Parade aan de Schie”plaats. Een tweedaags festival, waarin het Theater aan de Schie vooruitblikt op het komende theaterseizoen.

Met op het podium van de zaal een heuse spiegeltent, waarin artiesten zich voorstellen en een stukje van hun voorstelling spelen, stands en een zweefmolen in de foyer en de mogelijkheid in gesprek te gaan met theaterdirecteur Rob Roos.

Net als vorig jaar ben ik hierbij aanwezig geweest. Stiekem ook wel een beetje omdat mijn zoon meedeed met de vooruitblik van de Stokerij op hun kerstvoorstelling “De Heksen” (van Roald Dahl).

Enorm leuk initiatief en net als vorig jaar drukbezocht!

 

 

Vervolggesprek rattenoverlast

Zoals vorige maand al aangekondigd hebben Arjen Kuin en ik op woensdag 5 september namens de fractie van D66 een gesprek gevoerd met wethouder Jeroen Ooijevaar, naar aanleiding van de beantwoording van onze schriftelijke vragen inzake de rattenoverlast.

Onderwerpen waren met name de mogelijkheden tot het snoeien en vervangen van bossages op plekken met overlast van ratten en de samenwerking tussen gemeente en bewoners.
Want dat laatste is wat ons betreft essentieel voor het mogelijk oplossen van de overlast. In de beantwoording van onze vragen ontbrak dit onderwerp.

Het gesprek met de wethouder heeft echter duidelijk gemaakt, dat wij wel degelijk op een lijn zitten.
Er vinden proeven plaats in Oost en in Nieuwland krijgt Willy Heikamp eindelijk aandacht voor haar initiatieven om de vervuiling en overlast in haar straat aan te pakken.
Daarnaast heb ik nog extra aandacht gevraagd voor het snoeien van bosjes of het vervangen ervan. En we hebben aandacht gevraagd voor het aanbod van een moskee om voorlichting te geven over zorgvuldig en nuttig omgaan met voedselresten.

Na het gesprek met de wethouder ben ik (samen met hem) naar de bijeenkomst van de G1000 in De Erker gegaan. Hier stond ook vervuiling en rattenoverlast centraal.
Een ding is duidelijk: de overlast door ratten wordt herkend en erkend in Schiedam. En voor wat betreft de aanpak hiervan lijken gemeente en bewoners elkaar steeds beter te vinden. Dat vind ik een heel hoopgevend teken.

Groeten vanuit het zomerreces!

Sinds het begin van deze website heb ik geprobeerd minstens eenmaal per maand een opsomming te geven van de activiteiten waarmee ik als raadslid bezig ben. De afgelopen maanden is daarvan niets terechtgekomen.

De reden hiervoor is, dat ik het sinds ik fractievoorzitter ben een stuk drukker gekregen heb. Dan schiet het maken van dit soort overzichten er dus al snel bij in. De komende tijd ga ik bekijken in welke vorm ik mijn verslagen kan voortzetten. Voor nu even, vanuit het zomerreces, dit stuk.

Wat zijn dan die extra werkzaamheden?

Om te beginnen moet ik meer allround bezig zijn. In het verleden richtte ik mij vooral op zaken uit de portefeuilles waarvoor ik binnen de fractie verantwoordelijk was. Als fractievoorzitter moet en wil ik sparringpartner zijn voor alle fractieleden. Dat vereist meer verdieping in stukken van andere portefeuillehouders.

Daarnaast komt er meer overleg bij kijken. Als coalitiepartner neem ik namens D66 tweemaal per raadscyclus deel aan het coalitieoverleg. Ook neem ik deel (hoewel die frequentie een stuk lager ligt) aan vergaderingen van het presidium (het overleg van alle fractievoorzitters uit de raad). Daarnaast hebben we onze eigen fractieoverleggen. Ook dat vereist meer voorbereiding. En tot slot heb ik iedere maandag een afspraak met Marcel Bregman in mijn agenda staan.  Zodat wethouder en fractie voldoende contact met elkaar houden.

De behandeling van de zomernota is ook iets, dat voor een groot deel op het bord van de fractievoorzitter ligt. Ook dat vereist een uitgebreide voorbereiding.

In het voorjaar is daar nogeens bijgekomen, dat ik deelnam aan de coalitieonderhandelingen en vervolgens de woordvoering deed van de behandeling van het coalitieakkoord in de raad.

Binnen de fractie hebben we na het aantreden van het nieuwe college ook enigszins geschoven met portefeuilles. Zo heb ik de portefeuilles Cultuur en Verkeer en Vervoer overgedragen aan respectievelijk Jarle Lourens en Arjen Kuin. De portefeuille Financiën heb ik overgenomen van Marcel Bregman.

Natuurlijk blijf ik mijn best doen net zo actief en zichtbaar in Schiedam te zijn als voorheen. Een afspraak voor het drinken van een kop koffie blijft altijd mogelijk!

Enkele weken geleden heb ik uitgebreid bijgepraat met Janet van Huisstede. Over de ontwikkelingen in de binnenstad van Schiedam en natuurlijk ook over andere zaken met betrekking tot onze stad.

Volgende week heb ik een afspraak staan met Ben Dubbeldam, winkelstraatmanager op de Nolenslaan en voor mij altijd een prettig gesprekspartner waar het gaat over ondernemen in Schiedam.

Vanaf september begint het politieke seizoen weer. Ik beloof, dat u dan weer regelmatig van mij zal horen!

Eindelijk zijn ze er: broodbakken!

Ik heb het hier al vaker geschreven: soms duurt het een tijd voor je krijgt wat je wilt. In de afgelopen jaren heb ik tweemaal in de raad aandacht gevraagd voor broodbakken. De laatste keer was anderhalf jaar geleden. (klik hier). Hiermee kan oud brood ingezameld worden om er vervolgens biogas voor te maken.
Een dergelijk project loopt al enkele jaren in Rotterdam.

Omdat het weggooien van brood op straat en in singels heel veel voorkomt en plaagdieren en vervuiling in de hand werkt, heb ik gevraagd dit initiatief over te nemen in Schiedam.

Zoals gezegd, de eerst keer dat ik erom vroeg is enkele jaren geleden. Maar nu zijn ze er dan: in Schiedam-Oost zijn de eerste “broodtrommels” geplaatst en de eerste inzameling heeft inmiddels plaatsgevonden.

De resultaten zal ik met veel belangstelling volgen. Wat mij betreft wordt het, als de ervaringen positief zijn, ook overgenomen in andere delen van Schiedam!

Terugblik behandeling zomernota

Tijdens de eerste termijn van de behandeling van de zomernota door de gemeenteraad van Schiedam, sprak ik, in mijn functie als fractievoorzitter van D66 Schiedam de volgende tekst uit:
Deze bijdrage is ook terug te zien door hier te klikken.

“Voorzitter,

Na een voorjaar van campagne voeren, verkiezingen houden en formeren, staan we hier op het geplande moment om de zomernota van het kersverse college te bespreken.  Een eerste prestatie van het college, die er wat D66 betreft zijn mag! Goed dat het gelukt is in korte tijd een collegeprogramma en een zomernota samen te stellen. Dat betekent, dat wij met elkaar nu echt stappen kunnen zetten.  Trouwens, het collegeprogramma staat vanavond ook als agendapunt. Wat mij betreft behandelen we dit direct tijdens de behandeling van de zomernota. 

De zomernota en het collegeprogramma stralen wat ons betreft uit, wat wij willen dat zij moeten uitstralen. Ambitie en daadkracht. De ambitie, om te voldoen aan de provinciale opdracht tot het bouwen van duizenden woningen in de komende jaren. Waarbij de nadruk ligt op woningen in het midden- en hogere segment. Een categorie die nu sterk ondervertegenwoordigd is in Schiedam. Hopelijk kunnen we nu mensen die wooncarrière willen maken in onze stad ook echt behouden voor Schiedam.

De duurzaamheidsopgave, die ons onder andere de kans geeft Schiedam klaar te maken voor een nieuwe periode, met minder fossiele brandstoffen en een veranderend klimaat. Daar liggen forse taken voor het college, die wij met vertrouwen tegemoet zien.

En als derde de sociale stijging onder Schiedammers bevorderen, door een omgeving te creëren waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Door kwalitatief goed onderwijs te bieden, laaggeletterdheid en schulden aan te pakken. Sociale stijging bevorderen doet de gemeente niet alleen maar ook met het bedrijfsleven om zo  de kans op werk te vergroten.  Het bevorderen van mogelijkheid tot deelname aan sport en cultuur maar ook het bevorderen van de algehele gezondheid van Schiedammers. Gezonde Schiedammers kunnen beter mee doen in de samenleving en doen minder beroep op zorg. Begin met het stimuleren van gezonde leefstijl onder de jeugd.

Overgewicht bij kinderen is een voorspeller voor overgewicht en gezondheidsklachten op latere leeftijd. Kinderen die op jonge leeftijd gezonde gewoonten aanleren ontwikkelen zich beter en blijven in de toekomst vaker gezond. Gezond opgroeien en het bieden van een veilige stimulerende omgeving is de verantwoordelijkheid van de ouders maar helaas is dat niet vanzelfsprekend. Daarom zien wij graag ook een brede maatschappelijke rol voor o.a. verenigingsleven in het opvoeden en begeleiden van de jeugd.

In de zomernota zijn al de nodige zaken opgenomen, die wat  D66 betreft erg belangrijk zijn. Tevens is recent begonnen met het aanpakken van een doorn in ons oog: de verrommeling van de buitenruimte en het sneller ophalen van grofvuil

Dan een constatering: De financiën zijn op orde, maar er is weinig ruimte om naast de reeds beschreven doelen geld uit te trekken voor andere ambities. Dat is enerzijds jammer. Maar de financiële gezondheid van Schiedam op lange termijn moet wat D66 betreft absoluut goed blijven.
De uitdaging blijft, dit te realiseren zonder dat dit gevolgen heeft voor de lasten van de inwoners en bedrijven in Schiedam.

De doelen waarvoor nu in de zomernota geld uitgetrokken wordt kunnen op onze steun rekenen. Een verdere uitwerking van Open Schiedam naar het Pact met de Stad en de innovatieve aanpak van schuldhulpverlening zijn wat ons betreft speerpunten die zo snel mogelijk aangepakt moeten worden.
De bouwopgave vraagt geld, waarbij in dit geval de kost voor de baat uitgaat. Het onderzoek naar een distributiesysteem: een langgekoesterde wens van D66 en wij hopen dan ook, dat dit onderzoek tot mooie dingen gaat leiden.
Een ontsluitingsweg van Schiedam-Noord naar Rotterdam. Graag! Even een persoonlijke noot: het ontbreken van een dergelijke ontsluiting is ooit voor mij reden geweest mij te gaan bemoeien met lokale politiek.

Gelukkig hoeft echter niet ieder goed initiatief veel geld te kosten. Hier is er zo een:

Bij een stad waarin cultuur zo’n belangrijke plaats inneemt zoals Schiedam, hoort wat D66 betreft een stadsdichter. Iemand die in de vorm van een gedicht enkele malen per jaar stilstaat bij gebeurtenissen in de stad. Een erefunctie, die extra gewicht krijgt, door steun van het college van B&W. Het idee is de laatste jaren vaker geopperd, en er is er kort een geweest, maar nu moet er maar eens echt werk van gemaakt worden. Daarom dienen wij vanavond een motie in, die het college oproept de benoeming van een Stadsdichter, een initiatief van het Literair Gezelschap Schiedam en de Bibliotheek, te ondersteunen.

Verder heeft Schiedam een breed cultureel aanbod. Voor jongeren is echter nog weinig aanbod, daarom willen we dat er gericht geïnvesteerd wordt in culturele activiteiten voor jongeren. Gezien de ambitie  van het college hebben wij ervoor gekozen op dit punt vanavond geen motie in te dienen. Maar wij blijven het college natuurlijk nadrukkelijk volgen!

Verder ligt er een behoorlijke stapel moties van andere partijen op ons te wachten. Een aantal daarvan spreekt ons aan en deze dienen wij graag mede in. Een aantal andere moties zal niet op onze steun kunnen rekenen. Maar we wachten eerst de presentatie van de moties en de reactie van het college af. Wie weet leidt dat tot nieuwe inzichten. Daar kom ik dan eventueel in tweede termijn op terug.

Voorzitter, ik sluit af. Het college is vers. D66 geeft de leden ervan graag de ruimte haar opdrachten uit te werken. D66 wenst hun hierbij veel wijsheid en succes. Wij zullen hen hierbij nauwgezet en kritisch volgen!”

Ratten, een steeds groter probleem

Omdat er vanuit meerdere plaatsen in Schiedam geluiden kwamen over de aanwezigheid van en overlast door ratten, hebben Arjen Kuin en ik hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De vragen leest u door te klikken op deze link.

Verder was ik hierover te gast bij PopUpTV. de Stadsomroep en Omroep Wetering.

Hier het interview bij PopUpTV:
https://popuptv.nl/onder-ogen/john-van-sliedregt-er-is-een-scala-aan-maatregelen-nodig-tegen-de-rattenoverlast

Hier het interview bij de Stadsomroep:

Hier het interview bij Omroep Wetering:

 

 

Behandeling coalitieakkoord

Op 17 mei behandelde de gemeenteraad van Schiedam het coalitieakkoord van VVD, AOV, D66, GL/PS en CDA.
Aansluitend werd het nieuwe college officieel gekozen en benoemd.

Voor mij de eerste raadsvergadering als fractievoorzitter. Namens D66 blikte ik terug op de onderhandelingen en benoemde ik enkele zaken uit het akkoord, zoals woningbouw, de sociale woningvoorraad, duurzaamheid, inclusie, schuldhulpverlening, de cultuur en de binnenstad. Verder ook de wijze waarop bestuur en inwoners in de komende periode met elkaar omgaan. En de samenwerking die we moeten aangaan; in de Aleidazaal, maar vooral ook daarbuiten.

Speciale dank sprak ik uit aan het aftredend college, maar ook aan Marcel Houtkamp, die op deze avond zijn actieve politieke loopbaan afsloot.

Voor wie het hele verhaal wil horen: hieronder kan dat!

En ook mijn reactie op enkele collega-fractievoorzitters, in de tweede termijn van de behandeling:

 

Een nieuwe taak!

Tijdens de eerste officiële bijeenkomst van de nieuwe fractie van D66 Schiedam, op maandag 7 mei, hebben de overige leden mij gekozen als hun fractievoorzitter.

Ik ben enorm vereerd en blij met het vertrouwen dat mijn fractiegenoten mij hiermee hebben gegeven. We hebben met  Anouschka Biekman, Arjen Kuin, Jarle Lourens en opvolgend raadslid Zülfikar Güler een mooi, enthousiaste team. De samenwerking zie ik met heel veel plezier tegemoet!

Op 8 mei werd ik geïnterviewd door Jan Willem de Boer (JWTV Schiedam).

Dit interview ziet u hieronder:

Betrek jongeren nog meer bij de Dodenherdenking

“ Dat herdenken doen wij al jarenlang. Straks met 2 minuten stilte en met ons volkslied. En dat zullen wij nog jarenlang blijven doen”.

Dit waren woorden uit het begin van de (goede) toespraak van burgemeester Lamers, uitgesproken aan het begin van de Dodenherdenking op de Kop van de Plantage.

Ware woorden. Met een duidelijke voornemen: We zullen nog jarenlang blijven herdenken. Ik kan het daar alleen maar hartgrondig mee eens zijn. De herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog moet levend blijven. Voor de levens die het gekost heeft, maar ook in de hoop lessen eruit te trekken, zodat nieuwe slachtoffers voorkomen kunnen worden.

En juist dat voornemen zorgde bij mij voor een wat ongemakkelijk gevoel bij de rest van de herdenking. Deze vindt namelijk al zolang ik mij kan heugen volgens een vast stramien plaats. Plechtige gezangen van het Schiedams mannenkoor Orpheus, begeleid door Harpe Davids. Een waardige bijeenkomst, met veel respect voor de mensen die wij herdenken.

Maar, als we nog jarenlang willen blijven herdenken, is dit dan de wijze waarop we dit moeten blijven doen?
Moeten we niet meer ruimte voor en aandacht geven aan de jongere generaties?

De rol van jongeren bij de herdenking is nu beperkt tot het voorlezen van een gedicht en het samen met de burgemeester leggen van een krans door een scholier en het vormen van de erehaag door scouts en zeekadetten.

Onder de aanwezigen bij de herdenking (en dat lijken er de laatste jaren steeds meer te worden) bevond zich gelukkig ook een behoorlijk aantal jongeren.
Maar in hoeverre weten de muziek en de gezangen hen te raken?
Afgaand op de reacties om mij heen, vrees ik daar een beetje voor.

Wordt het niet tijd de rest van het programma zo in te richten, dat er naast Harpe Davids en Orpheus ook ruimte is voor een meer moderne invulling?

Tijdens de Dodenherdenking in Westerbork zong Claudia de Breij haar “mag ik dan bij jou”. Een voorbeeld van een moderne invulling, die geen enkele afbreuk doet aan het respect dat we met elkaar willen betuigen.

Een dergelijke invulling moet in Schiedam toch ook kunnen? Er is voldoende cultureel talent aanwezig in onze stad.
Naar mijn mening zou het goed zijn als de organisatie naar wegen gaat zoeken om het programma van de herdenking aan te passen. Om daarmee de jongeren van nu, de ouderen van de toekomst, daadwerkelijk erbij te betrekken. Zodat we inderdaad nog jarenlang blijven herdenken. Want dat dát nodig is, staat voor mij buiten kijf!