Deelscooters: mooi, maar parkeer ze wel netjes

Sinds vorig jaar zijn ze overal in Schiedam te vinden: de groene deelscooters van Felyx.
Een mooie vorm van mobiliteit in een stad met parkeerproblemen in oude wijken en openbaar vervoer, dat niet overal even goed bereikbaar is.


De afgelopen weken ontstond bij bewoners in Schiedam-Noord ergernis, over Felyx-scooters, die bij de uitgang van de wijk De Akkers midden op de stoep achtergelaten waren. Kom daar maar eens langs met je rollator, scootmobiel of rolstoel.

Nu reageert Felyx erg snel op tweets hierover. Het bedrijf gaf aan gebruikers aan te spreken op hun gedrag. Heeft dit geen effect, dan volgt een boete van € 50.  Heeft dit geen resultaat, dan volgt een boete van € 500 en wordt de gebruiker geschrapt als klant.

Een van de bewoners die aan de bel trok, was ik. Ik ben voorstander van deze scooters. De meeste gebruikers parkeren hun voertuig  netjes. Maar een klein aantal mensen dat dit niet doet, zou door de ergernis die daardoor ontstaat de sfeer rond de scooters kunnen verpesten.

Via privéberichten op twitter en via e-mail heb ik de afgelopen weken contact gehad met medewerkers van Felyx. De problemen op dit kruispunt lijken veroorzaakt te worden door het feit , dat dit precies op de rand van een van hun servicegebieden ligt.  Gebruikers laten daar vaak hun scooters achter. Ook worden de scooters de laatste weken minder vaak gebruikt vanwege de Coronalockdown.
Felyx erkent, dat de kruising Slimme Watering/De Akkers door de smalle trottoirs niet geschikt is als punt om de scooters te stallen en gaat op zoek naar een andere locatie. Ik heb gevraagd of het bedrijf dit op korte termijn kan doen. Een scooter die op 8 mei al twee dagen de doorgang belemmerde is trouwens op dezelfde dag nog door Felyx verwijderd.

Op het moment dat ik dit schrijf, is het trottoir op de kruising nog vrij van scooters.

Vanuit de gemeente heeft wethouder Ooijevaar laten weten in gesprek te zijn met Felyx, om de overlast van geparkeerde scooters bijvoorbeeld met aparte parkeervakken te beperken.

Kortom: het is een vrij nieuwe vorm van vervoer. Goed om te zien dat zowel Felyx als de gemeente serieus willen werken aan het voorkomen van overlast door foutgeparkeerde scooters.
En zoals gezegd: de meeste gebruikers parkeren hun voertuig wel netjes.
Wat mij betreft omarmt Schiedam de deelscooter. Zeker in de komende periode, waarin reizen met het openbaar vervoer nog zijn beperkingen zal kennen, is dit een handige manier om je te verplaatsen.

Hondenbelasting, een uitstervend begrip

Hondenbelasting. Wat mij betreft een volkomen achterhaalde belasting.
Deze week weer in het nieuws, door een onderzoek van het CBS. Hierin wordt gesteld, dat het aantal gemeenten in Nederland dat hondenbelasting heft afneemt.

Al jaren hebben we het erover en ook in Schiedam wordt hij afgebouwd. Ten opzichte van 2016 is hij nu ca 31% lager.
Doel blijft verdere afbouw. Dat is ook een afspraak in het coalitieakkoord, waar ook de handtekening van D66 onder staat.

Waarom dan niet in een keer een streep erdoor?
Omdat er dan in een keer in de begroting van de gemeente een gat van enkele tonnen valt. Dat kun je wel dichten natuurlijk. Maar meestal is het dan een keuze tussen het verhogen van andere belastingen, of bezuinigen op bepaalde zaken. Dat merk je dan dus alsnog.
Aan de andere kant: als je hem afschaft, hoef je ook de kosten van de inning niet meer te maken. Maar goed, het is dus geen kwestie van simpel: haal er maar in een keer een streep doorheen.

Dit jaar komt er een vernieuwd hondenbeleid naar de raad en dan gaan we het er opnieuw over hebben. Doel blijft afschaffing!

(Trouwens, als je hier als gemeente niet over nadenkt heb je denk ik over enkele jaren sowieso een probleem. Want het zou mij niet verbazen als de hondenbelasting vanuit Den Haag over enkele jaren afgeschaft wordt).

Herinrichting Hoogstraat kan van start!

Op dinsdag 29 oktober ging de gemeenteraad van Schiedam dan eindelijk akkoord met het plan voor de herinrichting van de Hoogstraat.

De afgelopen jaren is door de gemeente veel geïnvesteerd in de binnenstad. Met plannen, energie, maar natuurlijk ook met geld. Besloten werd, de Hoogstraat niet meer te zien als pure winkelstraat, maar er een gebied van te maken met een combinatie van winkels, ambachten, horeca, cultuur en wonen. De resultaten hiervan zijn goed te merken: de leegstand neemt af en de levendigheid neemt toe. Ook onder de ondernemers in de binnenstad heeft dit geleid tot een nieuwe impuls. Daarnaast zie je ondernemers van buiten Schiedam naar onze binnenstad trekken. Waar andere steden nu de gevolgen van leegstand gaan merken, zit Schiedam juist in de lift.
(Tekst gaat verder onder de foto.)

De Hoogstraat op 31 oktober 2019. Foto: Verroux Mode

Als afronding van dit proces is, om de ontwikkeling verder te stimuleren, nu de herinrichting van de Hoogstraat aan de beurt. Een onderwerp, dat tot felle discussie geleid heeft in de raad. En waarover inhoudelijke zaken en klinkklare onzin elkaar afwisselden. Zo werd nog weleens gedaan, alsof de herinrichting alleen ging over de nieuwe bestrating. Inderdaad is deze een belangrijk onderdeel van de herinrichting. Maar het gaat veel verder. Het gaat ook om een nieuwe indeling van de ruimte, het herstel van de kade van de Lange Haven bij de Koemarkt, het vervangen van de (afgeschreven) verlichting en het vergroenen van de straat. Kortom: een geheel nieuwe uitstraling.

En natuurlijk kost dit geld. Maar het gaat dan wel om geld, dat al bestemd was voor de binnenstad. En dat anders over enkele jaren voor een deel toch al uitgegeven zou worden bij het reguliere onderhoud aan straat en leidingen. De coalitiepartij die tegen dit voorstel stemde, heeft de situatie dan ook duidelijk niet begrepen. De fractievoorzitter van een oppositiepartij, die zich over de helft van het debat liet ontvallen dat hij het voorstel waarop hij zoveel aan te merken had niet eens gelezen had, gaf zichzelf een enorm brevet van onvermogen.
Met zulke volksvertegenwoordigers heb je als ondernemer in de binnenstad geen vijanden nodig.

Vooruitgang en verandering bereik je alleen, als je durft te investeren in je stad. De binnenstad van Schiedam is daarvan een prima voorbeeld.
Gelukkig is uiteindelijk een meerderheid van de raad akkoord gegaan met het raadsvoorstel. En hebben we hopelijk eind volgend jaar een Hoogstraat, die past bij haar nieuwe functie. En die een visitekaartje is voor onze historische binnenstad!

Eerste termijn zomernota

Op 2 juli 2019 behandelde de gemeenteraad van Schiedam de zomernota 2020. De zomernota is de voorbereiding van de raad op weg naar de begroting, die in november vastgesteld wordt. Het is ook moment voor de politieke beschouwingen van de fractievoorzitters. Namens D66 mocht ik deze dus opnieuw verzorgen. Hieronder de de registratie hiervan, met de tekst onder de video. Aan het eind gaf ik mijn verhaal een persoonlijk tintje.

“Voorzitter,

De fractie van D66 heeft kennisgenomen van de zomernota 2020. Deze  weerspiegelt de ambities van dit college. Bouwen, de sociale stijging van onze inwoners en het verbeteren van duurzaamheid in onze stad. Ambities die investeringen en durf vereisen.
Maar die er ook voor zorgen, dat we wel goed naar de financiën moeten blijven kijken.

Het gaat goed met Schiedam. Maar ervaart iedereen dat ook? Helaas niet. Onze fractie wil daarom deze vergadering benutten om op een aantal punten bij te sturen.

Zoals bijvoorbeeld op het punt van veiligheid. De misdaadcijfers dalen. Mooi, maar nog te vaak horen we, dat inwoners van onze stad dit niet zo ervaren. Als je net slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan zeggen cijfers je weinig. Het is simpelweg niet veilig, wanneer je je niet veilig voelt. Kan de gemeente hier wat in doen? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt tal van voorbeelden.
Wij stellen daarom voor, als raad in overleg te gaan met experts en ervaringsdeskundigen over wat we in Schiedam kunnen doen aan de veiligheidsbeleving. Een Stadserf over dit onderwerp zou hiervoor een goed middel kunnen zijn. Kunnen onze collegafracties dit steunen? En wil de portefeuillehouder binnen het college toezeggen aan de voorbereidingen hiervan een inhoudelijke bijdrage te leveren?

Ook veel kwetsbare inwoners van de stad ervaren niet altijd dat het goed gaat met Schiedam. Extra aandacht en hulp voor hen, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening, of ontschotting in de zorg zijn zaken waarvan dit college serieus werk maakt. Ondanks de financiële uitdaging binnen het sociaal domein.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch zien we al een aantal jaar, dat ondernemers het vestigingsklimaat in onze stad niet zo waarderen als we willen.
Om aan verbetering hiervan bij te dragen, dient D66 samen met de Fractie Van Dijk twee moties in.
De motie over blurring zal straks door mevrouw Van Dijk geïntroduceerd worden. De andere motie beantwoordt aan de vraag van ondernemers om een tastbaar punt te hebben, waar zij bij de gemeente terecht kunnen voor vragen, hulp of sparringpartners.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch hebben we in delen van onze stad nog altijd last van ratten.  De gemeente werkt samen met Irado, Woonplus en bewoners actief aan bestrijding hiervan. Het is echter een groot probleem, dat je niet zomaar onder controle hebt.

Een belangrijke oorzaak van de overlast is de aanwezigheid van voedsel op straat. Voorlichting kan bijdragen aan het afnemen van de hoeveelheid hiervan, en dus ook aan het afnemen van het aantal plaagdieren.

Om hier nog meer vaart achter te zetten dienen wij samen met de Fractie Post en enkele andere fracties een motie in.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch zien we in Schiedam ook het probleem van overgewicht en obesitas.  Een probleem dat we moeten aanpakken en bij die aanpak kan de gemeente een rol spelen.  Graag zien we een aanpak die zich richt op het aanleren van gezonde gewoonten, zo vroeg mogelijk in het leven,  zodat kinderen gezond kunnen opgroeien. In de eerste plaats is dat de verantwoordelijk van de ouders,  maar er is meer nodig. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken hoe een gezamenlijke aanpak eruit kan zien.
Het gaat goed met Schiedam. Ook met kunst en cultuur in onze stad.  Het Stedelijk Museum, in januari nog onderwerp van discussie vanwege de renovatie van haar gebouw, bloeit en bindt met de stad. En won zelfs de BankGiroLoterij Museumprijs.

Met allerlei activiteiten en festivals is er steeds meer te beleven in Schiedam. Jongeren zijn altijd een aandachtspunt, maar er zijn zeker ontwikkelingen. Zo liepen er op 14 juni  honderden jongeren door onze binnenstad tijdens ’S Culture Club en aanstaande zaterdag is de tweede editie van het Skillz festival op de Kloosterplaats

Het gaat goed met Schiedam. We werken aan duurzaamheid. Onderdeel hiervan is het scheiden van afval aan de bron. Iets dat ook inzet vraagt van onze inwoners. Bij discussies over het inzamelen en scheiden van afval is de afgelopen jaren regelmatig ook gesproken over luiers.
Er vinden in Nederland experimenten plaats met het apart inzamelen en recyclen van luiers en incontinentiemateriaal. Is dat ook iets voor Schiedam? Die vraag stellen wij aan het college, via een motie.

En mochten we hier in de praktijk iets mee gaan doen, alstublieft college, zorg er dan voor dat de wens tot goede communicatie met bewoners ook ècht in de praktijk gebracht wordt.
De toestanden in de Woudhoek, waar bewoners kort na het invoeren van het omgekeerd inzamelen van PMD al geconfronteerd worden met niet geleegde kliko’s of boetes wanneer er even iets mis gaat moet je toch niet willen? We willen draagvlak. En dat krijg je niet door met boetes te gaan zwaaien, maar wel door voorlichting. Hoe gaan we dit doen bij andere wijken waar het omgekeerd inzamelen nog ingevoerd moet worden?
Graag een reactie van het college hierop.

Ik ga afronden, met iets persoonlijks.

Twee weken geleden studeerde mijn zoon af aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn eindcijfer, een acht, was met name te danken aan de zelfverzekerde wijze waarop hij zijn eindpresentatie hield. Dat lijkt heel normaal. Maar mijn zoon heeft een vorm van autisme. Vijftien jaar geleden kroop hij op school weg onder zijn tafeltje, wanneer hij de aandacht op zich gevestigd voelde. In vijftien jaar heeft hij een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de extra aandacht en begeleiding die hij heeft gekregen in het onderwijs. Ik gun ieder kind dat hier behoefte aan heeft,  een dergelijke hulp.
De praktijk laat echter zien, dat dit voor kinderen met autisme helaas niet vanzelfsprekend is. Ze worstelen in het regulier onderwijs, soms zitten ze uiteindelijk thuis. Om hier iets aan te doen, dient D66 een motie in, die het college oproept onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een structuurklas in het voortgezet onderwijs.
Zodat uiteindelijk ieder kind de kans krijgt zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde volwassene, zoals mijn zoon óók heeft kunnen doen.

Voorzitter. De fractie van D66 zal zich ook in het komend jaar blijven inzetten voor verbinding. Binnen onze stad en binnen deze zaal, waarin het aantal fracties inmiddels in de buurt komt van het aantal nationaliteiten binnen onze stadsgrenzen.
Met zoveel verschillende achtergronden, meningen en nationaliteiten is verbinding nodig. Laten we die ook onderling blijven zoeken. Met respect voor elkaar en elkaars mening.
Het gaat goed met Schiedam, maar het kan altijd beter. Laten wij daar met elkaar voor zorgen.”

Werkbezoek Nieuw Mathenesse

Zaterdagochtend 18 mei ben ik samen met een groot deel van de gemeenteraad op werkbezoek geweest op industrieterrein Nieuw Mathenesse. Een bijzonder industriegebied. Waar in Nederland heb je een industriegebied dat rechtstreeks grenst aan een historische binnenstad?

Komende week spreken we in de raad over het verstrekken van een krediet, om te onderzoeken hoe dit gebied er in de toekomst moet uitzien. Direct aan het begin (vanaf de Koemarkt gezien) ligt al tientallen jaren een open terrein (VROM-terrein). Daarnaast staat de Glasfabriek, die helaas gesloten is. Verder vinden we hier oa de distilleerderijen van De Kuyper en Nolet. Richting de Nieuwe Waterweg ligt nog het voormalige Gusto-terrein.

Verder grenst Nieuw Mathenesse aan Rotterdam. En dan met name aan het Merwe-Vierhaven gebied (M4H), waarmee de gemeente Rotterdam grote plannen heeft. Op het gebied van het vestigen van nieuwe bedrijven en veel woningbouw.
De gemeentes Schiedam en Rotterdam staan in nauw contact met elkaar over de toekomst van M4H en Nieuw Mathenesse.

Wat zijn nu de mogelijkheden voor de toekomst? Alleen industrie? Of een combinatie van bedrijven en wonen?
Dat is kort door de bocht de vraag die nu onderzocht moet gaan worden.

Onder aanvoering van wethouder Minhas fietsen we door het gebied en werd uitleg gegeven over zaken die spelen en gaan spelen.

Ook brachten we een bezoek aan de gerenoveerde grensflat. 
Hoogtepunt hiervan (letterlijk) was een bezoek aan het dak van het flat. Van daar af heb je een prachtig uitzicht over Nieuw Mathenesse en M4H, maar ook over Schiedam.

Tot slot kregen we in het pompstation aan de Rotterdamsedijk (Dat momenteel verbouwd wordt tot sportschool) presentaties over de plannen voor M4H en Nieuw Mathenesse.

Een nuttig bezoek, met prachtig weer. Dit zijn van die dagen waarop het erg prettig is raadslid te zijn!

Stolpersteine 2019

Op dinsdag 14 mei vond alweer voor het zesde jaar de onthulling plaats van een aantal nieuwe Stolpersteine in Schiedam. Ook dit jaar lukte het mij weer hierbij aanwezig te zijn.

Het idee van Stolpersteine is, dat je erbij stilstaat (letterlijk) dat op de plaats waar deze stenen liggen, in de Tweede Wereldoorlog mensen uit hun huis gehaald zijn, om eerst hun vrijheid, daarna hun waardigheid en identiteit en tenslotte hun leven te verliezen.

De wijze waarop Stichting Stolpersteine Schiedam de onthulling organiseert, zorgt er echter voor, dat die boodschap extra duidelijk en vaak hard binnenkomt.
Bij iedere steen hoort een verhaal. En dat verhaal wordt vertelt. Soms door mensen van de stichting. Maar meestal door familieleden van de slachtoffers. En dat levert steevast indringende, ontroerende verhalen op.

Bijzonder dit jaar was de onthulling van een steen, waarbij diverse familieleden elkaar voor het eerst in hun leven ontmoetten. Of de onthulling waarbij een familielid uit Nieuw-Zeeland aanwezig was.
Stolpersteine zijn zo enorm belangrijk: ze zorgen ervoor dat er een blijvende boodschap ligt over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. En ze geven de slachtoffers in ieder geval hun waardigheid en identiteit terug.

Volgend jaar worden de laatste twintig Stolpersteine gelegd. Dan is iedere weggevoerde Joodse Schiedammer geëerd met een herdenkingssteen.

Onthulling gedenkteken treinramp

Een ontroerende, indrukwekkende bijeenkomst op zaterdag 4 mei 2019.

Op 4 mei 1976 vond de treinramp van Schiedam plaats. De op een na grootste treinramp in de geschiedenis van ons land. Maar ook een ramp die vaak vergeten lijkt.
24 mensen kwamen om het leven, veel mensen raakten gewond. 
Enkele jaren geleden ontstond onder nabestaanden het idee voor een monument of gedenkteken voor deze ramp. Namens de toenmalige D66 fractie heb ik destijds een appèl aan het college gedaan om dit idee teomarmen.

De nabestaanden en de gemeente zijn de afgelopen jaren veelvuldig en goed met elkaar in contact geweest. En dit leidde vandaag tot de onthulling van het gedenkteken. 
Een dichtregel, met de datum van het ongeluk. Op station Nieuwland. Toen nog treinstation en het station, waar de ramptrein nooit zou aankomen.

Het was een zeer druk bezochte bijeenkomst. Met emotionele verhalen van nabestaanden en een indrukwekkende bijdrage van burgemeester Lamers, die onder andere de namen van de 24 dodelijke slachtoffers een voor een noemde.

Wat mij ook duidelijk werd, is dat tijd een relatief begrip is. De treinramp mag dan vandaag precies 43 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Voor sommige betrokkenen is het nog gisteren.

Mooi dat er nu een gedenkteken is. Ter ere van de slachtoffers, de nabestaanden, de hulpverleners en de getuigen.

Plannen Hof van Spaland en Bachplein

Allerlei verwarring op Facebook zag ik afgelopen weekend. Omdat een lokale “nieuwssite” artikelen plaatst over een onderwerp dat komende week in de raad aan de orde komt: de toekomst van Winkelcentrum Hof van Spaland en de directe omgeving (oa Bachplein).

Dus het is misschien goed daar even iets uitgebreider bij stil te staan…

In 2016 is er door de VVD en D66 in de gemeenteraad een motie ingediend, die opriep tot ontwikkeling/verbetering van Winkelcentrum Hof van Spaland en het Bachplein. Om te voorkomen dat dit gebied zou verpauperen. Op dat moment stond bijvoorbeeld de Blauwe Brug al een aantal jaar “weg te rotten”. En Hof van Spaland is voor Schiedam een zeer belangrijk winkelcentrum.

De Blauwe Brug is inmiddels gesloopt, maar het is nu tijd de rest ook serieus aan te pakken. Het is dus juist de bedoeling het gebied, met winkels en al, te verbeteren.
Hoe dat er moet uitzien? Dat gaat nu onderzocht worden. (ook op verzoek van een aantal ondernemers uit het winkelcentrum trouwens).

Dat kan betekenen dat het Winkelcentrum blijft staan waar het nu staat en alleen maar wat opgeknapt wordt. Maar in het uiterste geval kan het ook betekenen dat het afgebroken wordt en er een nieuw, modern winkelcentrum gebouwd wordt.
En er kan nog van alles tussen die twee opties liggen ook.
Het winkelcentrum is niet van de gemeente, maar van verschillende eigenaren. Dat maakt het moeilijk om een oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden. Het moet ook nog eens betaalbaar zijn ook. 
(Trouwens, de gemeente heeft dus ook niets te zeggen over de huren).

Op het Bachplein kunnen inderdaad woningen komen. Hoe dat er precies uit zou kunnen zien gaat ook onderzocht worden. Maar je zou daarbij ook kunnen denken aan woningen voor senioren, waaraan in Schiedam-Noord grote behoefte is.

Maar nogmaals: dat gaat dus allemaal nog onderzocht worden. Daarover gaat in april ook nog niets besloten worden in de raad. Het enige waar we nu over praten is het beschikbaar stellen van geld, zodat de onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. En alles gaat in samenspraak met de winkeleigenaren, winkeliers en ook met andere partijen. 
Alles met de bedoeling, dat er over 20 of 30 jaar nog steeds een goed lopend winkelcentrum in Noord is.