Omgekeerd inzamelen, een stap vooruit.

Komende dinsdag behandelt de gemeenteraad het raadsvoorstel tot het omgekeerd gaan inzamelen van restafval, bij huizen met een kliko.
Nu heeft iedereen nog een grijze kliko voor het restafval en wordt kunststof afval weggebracht naar een ondergrondse container in de wijk.
Volgens het voorstel wordt de grijze container omgeruild voor een kliko met oranje deksel, waarin het kunststof kan worden weggegooid. Het restafval wordt vervolgens weggebracht naar de ondergrondse container verderop.

Op die manier heeft men straks een kliko voor het GFE-afval (groen, fruit en etensresten), voor papier en karton en een voor kunststof en ijzer (want dat mag er dan ook in).
Wanneer je goed afval scheidt, blijft er maar weinig restafval over.

Dit is niet iets, dat alleen in Schiedam gebeurt. Op veel plekken in Nederland wordt al afval op deze manier ingezameld. Dit blijkt de afvalscheiding te bevorderen.

De rijksoverheid wil, dat we in Nederland in 2020 75% van ons afval scheiden. In Schiedam zijn we nog erg ver van dit percentage verwijderd.

Het plan om vanaf volgend jaar met omgekeerd inzamelen aan de slag te gaan komt niet uit de lucht vallen. Er zijn in Schiedam twee proeven mee gedaan: in de Feministenbuurt en in de Toneelspelersbuurt. Deze proeven zijn positief beoordeeld. De ervaringen ervan zijn meegenomen in het raadsvoorstel.

Ik vind deze wijze van inzamelen een hele verbetering. Zelf scheid ik mijn afval al een tijd strikt. Dit zorgt ervoor, dat mijn groene bak en mijn papierkliko goed gevuld zijn. Plastic breng ik een- à tweemaal naar de container in de wijk. In de 240-liter restafvalkliko zit na twee weken vaak maar een pedaalemmerzakje met restafval. (NB: mijn huishouden bestaat uit 2 tot 4 volwassenen en een kat).

Toch zie ik bij mij in de buurt en ook op andere plekken in de stad vaak grijze kliko’s, die op de ophaaldag erg vol zitten. Daarom lijkt het mij verstandig, dat de gemeente de komende maanden opnieuw uitgebreid voorlichting gaat geven over afvalscheiding. Want ik merk, dat mensen vaak bijvoorbeeld niet weten, wat er allemaal weggegooid mag worden in de groene bak. Terwijl dit eigenlijk alles is, dat een organisch karakter heeft. Dus ook vlees- en visresten. Ook kattenbakkorrels met een milieukeurmerk kunnen in de groene bak.

Ter illustratie plaats ik hierbij foto’s van mijn kunststofafval in de afgelopen twee weken. En van het zakje restafval, dat ik afgelopen donderdag heb meegegeven aan de mannen van Irado. Dit zakje heeft twee weken in de pedaalemmer in mijn keuken gezeten.

Begroting, Hoekse Lijn, Bouwkringloop en de Laatste Geus

Op dinsdag 13 november behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2019. D66 kijkt tevreden terug op de behandeling van de begroting in de Schiedamse gemeenteraad.
Een lange vergadering, in een goede onderlinge sfeer in de raad (dat is het afgelopen jaar een aantal maal anders geweest).
Los van de begroting, waarover we tevreden zijn, is, werd een aantal nuttige moties aangenomen.

Voor mij was dit de eerste begrotingsbehandeling in de rol van fractievoorzitter. Wat ervoor zorgde, dat ik het een stuk drukker had dan in de vorige jaren. Qua voorbereiding, maar zeker ook tijdens de vergadering. Maar: het was enorm leuk om te doen!
Zelf brachten wij drie onderwerpen ter sprake:

1.
Meer comfort en enige compensatie voor reizigers op het traject van de Hoekse Lijn, die nu voor de tweede winter op rij via bussen naar hun bestemming moeten reizen.
Hiertoe dienden wij een motie in, samen met een aantal andere partijen. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen. (Om de motie te zien, klik hier).

2.
Een bouwkringloop: Onderzoek de mogelijkheid om bij Irado ingeleverde bouwmaterialen na scheiding weer beschikbaar te stellen voor hergebruik.
Ook deze motie dienden wij samen met andere partijen in. Een ruime meerderheid van de raad stemde voor.
(Om de motie te lezen, klik hier).

3.
Verder hebben wij het college gevraagd te zoeken naar passende plaats waar Dirk Kouwenhoven, het enige lid van de Geuzenverzetsgroep naar wie in Schiedam geen straat vernoemd is, herdacht kan worden.
De burgemeester zegde ons toe zich hiervoor sterk te maken bij de straatnamencommissie.

De fractie van D66 tekende verder mee met een motie van het CDA, waarover wij ook meegedacht hebben, die ging over schuldhulp voor mensen die vanuit een uitkering weer aan een baan komen.

Ook tekenden wij mee met een motie van GroenLinks, die opriep tot duidelijker communiceren vanuit de gemeente.

Tot slot tekenden wij nog mee met vier moties van de SP.

Het was een lange vergadering, van 17:00 uur tot ruim na middernacht, maar de fractie verliet met een voldaan gevoel het Stadserf!

Voor wie mijn bijdrage in eerste termijn wil lezen: klik hier.

Hieronder staan de registraties van mijn bijdragen namens D66 in eerste en tweede termijn.

 

Schriftelijke vragen Fotofestival Schiedam

Samen met mijn fractiegenoot Jarle Lourens heb ik op 2 november schriftelijke vragen gesteld aan het college over de organisatie van het Fotofestival Schiedam.
De tekst van deze vragen leest u hieronder:

“Op 22 mei 2018 stelden wij via de Reacties van de Fracties vragen over het Fotofestival Schiedam 2018.
Nu dit festival achter de rug is, doet de fractie van D66 met teleurstelling de volgende constateringen:

– De Stichting Promotie Schiedam heeft van de organisatie geen informatie ontvangen over het festival. Bezoekers van de Waag konden hierdoor niet goed geïnformeerd worden;
– Informatie was alleen digitaal verkrijgbaar. Wie niet beschikte over mobiel internet had geen informatie over het festival. Waarmee niet duidelijk was, waar de diverse locaties van het festival zich bevonden. Hiermee werd het thema van het festival (“Search”) wel erg letterlijk genomen;
– In tegenstelling tot eerder gewekte verwachtingen maakten “Chambres de Schie” opnieuw geen deel uit van het festival;
– In het Wennekerpand bestond de “expositie” uit zes foto’s die in de raamkozijnen van het grand café geplaatst waren;
– De expositie met deelnemers aan de Zilveren Camera (vast onderdeel in de afgelopen edities) ontbrak.
– De expositie in de Grote Kerk moest voortijdig gesloten worden, aangezien er andere activiteiten in de kerk plaatsvonden.

Naar aanleiding van bovenstaande constateringen heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1.
In antwoord op onze vragen bij de “Reacties van de Fracties” van 22 mei 2018 meldde u, dat de organisator van het festival zelf een evaluatie heeft gedaan en naar aanleiding daarvan acht verbeterpunten heeft aangedragen. In hoeverre zijn naar uw mening deze verbeterpunten zichtbaar geweest tijdens hij Fotofestival 2018? Graag ontvangen wij commentaar bij ieder van de acht genoemde verbeterpunten.

2.
Bent u van mening, dat het fotofestival 2018 voldaan heeft aan de eisen die gesteld zijn aan de organisator? (Door u ook benoemd in de beantwoording van onze vragen op 22 mei 2018). Zo ja, op welke gronden? Zo nee, op welke gronden?

3.
Waarom maakten de Chambres de Schie opnieuw geen deel uit van het festival?

4.
Naar mening van de fractie van D66 heeft het festival in deze vorm en met deze uitvoering onvoldoende aantrekkingskracht op bezoekers van buiten Schiedam, vanwege de inhoud en uitstraling van het gebodene. Wat vindt u van deze stelling?

5.
Wat vindt u van de gebrekkige communicatie door de organisatie richting andere relevante partijen in de stad?

6.
Heeft de huidige organisator een meerjarige verbintenis voor het organiseren van het festival?

7.
Wat zijn uw ideeën over voortzetting van de samenwerking met de huidige organisator?

8.
Welke acties worden ondernomen om het Fotofestival volgend jaar te voorzien van meer kwaliteit en een betere communicatie?

Namens de fractie van D66

John van Sliedregt
Jarle Lourens”

Wordt het inhoud, of wegduiken voor de feiten?

Afgelopen dinsdagnacht ging ik met gemengde gevoelens vanuit de raadszaal terug naar huis.
Trots op Anouschka Biekman, die een mooie maidenspeech gehouden had. Trots op Jarle Lourens, die tijdens zijn maidenspeech ook een amendement kon indienen, dat vervolgens met ruime meerderheid aangenomen werd.
Maar er was ook een gevoel van teleurstelling over een groot deel van avond. Niet over de behandelde punten, maar over de wijze waarop deze door sommige fracties behandeld werden.

Het agendapunt over het versoberen van de regeling voor gratis OV voor minima nam dinsdagavond een belangrijk deel van de vergadertijd in beslag. Dat is niet erg, het is een besluit met impact, met verschillende reacties vanuit diverse fracties. Daarover moet je uitgebreid met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Maar daar zit hem nu precies mijn teleurstelling. Want wat zagen we? Een partij, de PvdA, die haar boosheid in de aanloop naar de vergadering al ruimschoots had geuit via social media. Ook niet erg, maar heb het dan wel over de inhoud.
Die ontbrak, en ook tijdens de vergadering was de inhoud ver te zoeken. Er werd boos gebrald, en driftig geïnsinueerd en op de man gespeeld. Daarbij werd angstvallig vermeden het over de reden van de versobering te hebben: dat er met de RET niet meer te onderhandelen viel over de prijs, maar dat Schiedam alleen akkoord kon gaan met een regeling die onze stad anderhalf miljoen euro per jaar zou kosten. Driemaal zoveel als de oude regeling.

Het niet durven benoemen van de werkelijke reden, maar tegelijkertijd wel afdalen in de put van het populisme, dat is iets waarvoor ik geen begrip of waardering kan hebben.

Het besturen van een stad brengt met zich mee, dat je af en toe keuzes moet maken die misschien op korte termijn niet sympathiek lijken, maar die op langere termijn wel degelijk tot betere omstandigheden kunnen leiden. Door daarvoor weg te duiken toon je je eigen onvermogen aan.
D66 durft dergelijke keuzes wel te maken. En durft deze ook uit te leggen. Daarnaast willen we bruggen blijven slaan. Niet alleen in de raad, maar ook binnen Schiedam. Met “wij-” en “zij-” kampen kom je niet verder. Met “samen” wel!

Vandaag,  zaterdag 29 september, zijn we zoals ieder jaar weer te vinden op de Brandersfeesten.  Tussen 11:00 en 14:00 uur staan wij in de Lange Kerkstraat. Graag gaan wij daar tussen 11:00 met u in gesprek. Over de regeling Vrij Reizen, maar natuurlijk ook over allerlei andere onderwerpen die betrekking hebben op onze mooie stad!

Klik hier om mijn bijdragen tijdens het debat over het vrij reizen terug te zien.

Raadsbehandeling aanpassing regeling Vrij Reizen voor Minima

Op dinsdag 25 september 2018 behandelde de gemeenteraad van Schiedam de brief, waarin het college aankondigde de regeling “Vrij Reizen voor Minima” drastisch te versoberen.

Namens D66 was ik woordvoerder bij dit onderwerp. Hieronder mijn bijdragen in eerste en tweede termijn. Tevens (in tweeën geknipt vanwege de beperkingen van YouTube) de eerste termijn van wethouder Bregman.

 

 

Superdag!

Als ik mij weer eens afvraag waarom ik in vredesnaam raadslid wilde worden (en die momenten zijn er!) dan moet ik gewoon terugdenken aan vandaag.
Dit was echt een superdag! Met ’s ochtends het wijkbezoek aan Oost (zie video op deze pagina).

Direct vanuit het wijkbezoek ben ik samen met collega-raadslid Sandra Beenhakker doorgefietst naar Nieuwland.
Sinds een aantal weken heb ik, naar aanleiding van de rattenoverlast, contact met Willy Heikamp. Los van de contacten over haar activiteiten om de rattenplaag te bestrijden is er ook een persoonlijke klik.

Vandaag werd zij geïnterviewd door het RTL Nieuws en Sandra en ik hebben haar daarbij “moral support” gegeven.
Nuttig dat er op deze manier aandacht is voor het probleem, maar ook voor de oplossingen waaraan gewerkt wordt.
Maar daarnaast hebben we ook constant in een deuk gelegen van het lachen.

Echt, dan is het geen straf om een deel van de zaterdag bezig te zijn voor Schiedam!

Verslagen wijkoverleg komen terug op de website

De gemeente Schiedam heeft sinds kort een vernieuwde website. Een verbetering op een aantal punten, maar wat mij en een aantal andere mensen opviel: de verslagen van de wijkoverleggen zijn verdwenen!

Wel staat op de site de mededeling, dat deze op te vragen zijn via het secretariaat. Wat mij betreft een ongewenste procedure. Verslagen van wijkoverleggen dienen voor iedereen direct bereikbaar op de website te staan. Erom moeten vragen werpt een ongewenste, extra hindernis op. En dat is niet te rijmen met een gemeente die open en transparant wil zijn.

Ik heb de betreffende afdeling om uitleg gevraagd. Dit heeft mij geleerd, dat de nieuwe website een format met zich meebrengt, dat niet aansluit op de wijze waarop de verslagen in het verleden werden gepubliceerd. Laat mij u niet vermoeien met technische details (waarvan ik bovendien geen kennis heb), maar zodra de problemen opgelost zijn, worden de verslagen gewoon weer gepubliceerd. Op dat moment ook met een functie, waardoor ze ook te raadplegen zijn door mensen met een visuele beperking.

Een antwoord waarover ik vooralsnog tevreden ben. Wel heb ik gevraagd de tekst op de website iets aan te passen. Zodat voor iedereen duidelijk is, dat de verslagen van toekomstige wijkoverleggen gewoon weer online komen te staan.

Druk weekend in Schiedam!

Het was dit weekend stevig aanpoten, voor wie alle activiteiten en evenementen in Schiedam wilde bezoeken. Ik heb mijn best gedaan! (Alleen het NK Tonnetjesteken heb ik niet gered).

Tijdens de Open Monumentendagen bezocht ik de boekenmarkt,  Hotel Mout en beklom ik de toren van de Grote Kerk. Ook ben ik aangeschoven bij de borrel van de Historische Vereniging Schiedam.

Maar de drie activiteiten die de meeste indruk op mij maakten waren de Parade aan de Schie, Open Expo en de dansvoorstelling op de Hoogstraat.

Hieronder op deze website staan verslagen hiervan, met veel foto’s.

Voor het gemak hierbij ook de aparte links naar deze artikelen. Gewoon op de tekst klikken, dan verschijnt het artikel.

Conclusie: wat gebeuren er toch een leuke en originele dingen in Schiedam!

Open Expo in het Stedelijk Museum Schiedam

Parade aan de Schie in het Theater aan de Schie

Dansvoorstelling op de Hoogstraat

 

Druk weekend in Schiedam: Open Expo

Ik meldde al dat er dit weekend wel héél veel te doen was in Schiedam. Op zondag dus nog maar een bezoek gebracht aan de binnenstad. Na de dansvoorstelling had ik eindelijk tijd voor een bezoek aan “Open Expo”. De expositie van 66 Schiedamse kunstenaars en 66 introducés van buiten onze stad. 
Ook hiervan werd ik erg blij.

Sowieso vanwege het overzicht aan kunst, dat Schiedam voortbrengt. Maar ook vanwege de hoeveelheid mensen die dit op de been kan brengen.
Het museum was bomvol!
Tijdens de afsluitende borrel bedacht ik mij, dat het inmiddels gewoon lijkt te worden, dat de kapel van het museum vol staat met mensen.

Vanuit het museum nog even een uitstapje gemaakt naar het pand schuin tegenover, waar een zusterexpositie plaatsvond.
Complimenten voor Deirdre Carasso en haar team, en aan al die kunstenaars, die hebben meegewerkt aan deze expo!