Categorie archief: Uncategorized

Vragen over winterterrassen

Eind september maakte de gemeente bekend, dat het horeca-ondernemers in Schiedam toegestaan is komende winter een terras te exploiteren. Gezien de maatregelen inzake het coronavirus is D66 hier blij mee.

Wel had ik tijdens de raadscommissie van 23 september aanvullende vragen over het beleid inzake de “winterterrassen”. Zo wilde ik weten of de ondernemers hierover (net zoals afgelopen zomer) vrijgesteld zijn van het betalen van precariobelasting (antwoord: “Ja”). En ik had vragen over het niet toestaan van tenten op terrassen. In de beantwoording hierop bood burgemeester hierop wel een opening. (Zeg nooit nooit”).

Bekijk hier de video met de vragen en antwoorden:
https://www.youtube.com/watch?v=GdstZYFbJuE


Einde aan de hondenbelasting

Eindelijk: de hondenbelasting Schiedam wordt afgebouwd! Op 29 september is een meerderheid van de Schiedamse gemeenteraad akkoord gegaan met een motie van D66 en Progressief Schiedam, die het college opdraagt de hondenbelasting in de komende jaren af te bouwen.

De hondenbelasting is een achterhaalde belasting, nog afkomstig uit de tijd van de rondzwervende honden, hondsdolheid en hondenkarren. De opbrengst ervan is niet bedoeld voor het hondenbeleid. Het is geen zogenaamde doelbelasting, zodat de opbrengst ervan verdwijnt in de algemene middelen van de gemeente.

Zoals ik vorige week al in de raad aangaf, kon D66 zich niet vinden in het voorstel van het college, om de hondenbelasting eenmalig licht te verlagen. Een afschaffing in een keer (ook een optie) leek sympathiek, maar zou op korte termijn voor een fors gat in de begroting zorgen. En het zijn al financieel moeilijke tijden. Wij misten in het raadsvoorstel een scenario waarin de hondenbelasting in stapjes afgebouwd wordt. De afgelopen week heb ik samen met collega John Maris van Progressief Schiedam gezocht naar een mogelijkheid om een dergelijk scenario alsnog voor te stellen.
Dat leverde een gezamenlijke motie op, die mede werd ingediend door GroenLinks, Fractie Van Dijk, SP, en fractie Post.

De motie roept het college op, bij de komende zomernota met een voorstel tot afbouw van de hondenbelasting in drie jaar te komen. Samen met de beperkte verlaging per 2021 betekent dit, dat de hondenbelasting per 1 januari 2025 op nul staat. De motie werd aangenomen door een meerderheid van de raad. Daarmee zal over ruim vier jaar de hondenbelasting in Schiedam eindelijk tot het verleden behoren!

Bert en Brigit terug naar de Koemarkt

Een onderwerp dat de afgelopen jaren regelmatig besproken werd in Schiedam, waren de koeienkoppen van de Koemarkt.

Bert en Brigit (zo heten ze) zijn jaren geleden verwijderd van de Koemarkt, omdat er geen plek meer voor hen was.
In een van mijn eerste bijdragen als raadslid, in oktober 2014, riep ik op tot de terugkeer van de koeien op de Koemarkt.
Ook vanuit sommige andere fracties klonk de oproep de afgelopen jaren.

En kijk: in het herinrichtingsplan van de waterkant van de Koemarkt is inderdaad plaats gemaakt voor de koeien!
Het lijkt nu dus echt te gaan gebeuren!

En wat mij betreft nog een mooie plek ook.
Het gebied wordt veel groener. En ook de muurtjes van de Oranjebrug lijken behouden te blijven. Ook daarvoor heb ik de afgelopen jaren enkele malen gepleit.

Schiedam wordt weer een stukje mooier!

EPSON MFP image

Vanaf september graag een normaal seizoen!

Het politieke seizoen 2019-2020 loopt ten einde. Op 7 juli is de laatste raadsvergadering. Daarna gaat de Schiedamse gemeenteraad met zomerreces. We sluiten dan een politiek seizoen af, dat zeer uitzonderlijk verlopen is. En waarop ik met zeer gemengde gevoelens terugkijk.

Het begon begin december, met het overlijden van collega-raadslid Andreas Rose. Naast het persoonlijke drama zorgde dit ervoor, dat alle geplande vergaderingen verschoven dienden te worden. Met daarbij als complicerende factor het kerstreces. Een aantal raadsleden had al vakanties geboekt en kon daardoor de verplaatste raadsvergadering niet bijwonden. Een van hen was ik. Toen de vergadering plaatsvond, zat ik in het vliegtuig. Op weg naar mijn zoon in Australië. Voor het eerst in zes jaar moest ik een raadsvergadering missen.  Bijzonder onbevredigend, vond ik dat.

Dachten we in januari nog, dat het raadswerk  in het nieuwe jaar weer normaal zou gaan verlopen, in maart bleek dat wel anders te zijn.
Ook op de raad en het raadswerk drukt de Coronacrisis een heftig stempel.
Bijeenkomsten zijn afgelast en alleen het hoognodige wordt behandeld. Zoals raadsvoorstellen , die echt niet op een later moment behandeld kunnen worden.  Ook de behandeling van de Zomernota, altijd het hoogtepunt van het politieke jaar, vindt ditmaal niet plaats.
Omdat we pas na de zomer meer zicht denken te hebben op de financiële gevolgen van de Coronacrisis, is er dit jaar geen Zomernota. Alle zaken die we normaal begin Juli zouden behandelen op dit vlak, verschuiven nu naar het najaar. Naar de behandeling van de begroting.

Kwamen we in april nog in aangepaste vorm bij elkaar, in de afgelopen maand heeft de raad volledig digitaal gewerkt. Met soms allerlei hindernissen. Zo heeft u wellicht gemerkt, dat de raadsvergadering van 16 juni niet kon doorgaan, door problemen met de geluidsverbinding.
Natuurlijk hoort de raad, wanneer mogelijk in de raadszaal te vergaderen. Dat gaat de komende weken ook weer gebeuren. Tegelijkertijd kan een aantal bijeenkomsten wat mij betreft best digitaal blijven. Zeker waar het gaat om informatieve, beeldvormende bijeenkomsten, waar de raad bijvoorbeeld vragen kan stellen aan ambtenaren, over stukken die in de raad behandeld gaan worden.  

Als D66 moesten we deze maand ook afscheid nemen van ons lid Henk Bussching. Na zijn overlijden bleek, hoe bekend hij op bepaalde plekken in Schiedam was.
Voor de fractie zal het wennen zijn: Henk was vrijwel altijd aanwezig bij raadsvergaderingen.
Ook zijn “D66-duimen”, die hij regelmatig plaatste onder onze social mediaberichten, zullen we gaan missen. Het In Memoriam voor Henk leest u hier.


De politiek: Heeft de fractie stilgezeten tijdens de Coronacrisis?
Wat denkt u nu zelf? Natuurlijk niet!

In de raad is behandeld:
Het invoeren van een logiesbelasting (toeristenbelasting) per 1 juli 2020. Dit is een punt, dat wij samen met GroenLinks hebben ingebracht bij de coalitieonderhandelingen in 2018.

Tevens  behandelde Arjen tijdens een commissievergadering  namens onze fractie een collegebrief over afvalscheiding in de hoogbouw. Naar aanleiding van een onderzoek waarop wij als D66 in het verleden hebben aangedrongen.  Hij schreef  hier een stukje over voor onze website. U leest dit hier.

Wat deden we buiten de vergaderingen?

In de weken na het begin van de lockdown heb ik contact gehouden met ondernemers in de binnenstad, Hof van Spaland, Nolenslaan en Groenelaan. Om een vinger aan de pols te houden en te vragen of zij op de hoogte waren van bijvoorbeeld de mogelijkheid om uitstel te vragen van het betalen van de lokale belastingen.

Verder ben ik in de afgelopen twee maanden grotendeels achter de schermen bezig geweest met contacten met ondernemers, over het opnieuw openen van terrassen en horecazaken, het helpen bij het aanvragen van een TOZO uitkering (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandigen) door een ZZP’er in Schiedam en  met de klachten over hinderlijk gestalde deelscooters. Een voor Schiedam nieuw fenomeen.  Ik schreef er een artikel over. Dit leest u hier.

Anouschka Biekman stelde, met hulp van Zülfikar Güler, schriftelijke vragen over het behandelen van racisme en discriminatie op scholen. Lees hier.

Zülfikar en ik hebben enkele malen geholpen met het uitdelen van maaltijden en boodschappenpakketten aan mensen in Nieuwland. Ter ondersteuning van Willy Heikamp. Winnares van de D66 Valentijnsprijs 2019.

Een actie met veel impact, was de oproep voor hulp voor de culturele sector, die door de Coronacrisis in zware problemen dreigt te komen.

Om voor dit laatste aandacht te vragen bij onze Tweede Kamerfractie heb ik geprobeerd mijn collega-fractievoorzitters in Zuid-Holland te mobiliseren. Dat lukte boven verwachting. Uiteindelijk heb ik namens 30 D66 fracties in Zuid-Holland een brief gestuurd naar Salima Belhaj, woordvoerder cultuur in onze Tweede Kamerfractie. (Lees hier meer over de oproep).

Dit heeft geleid tot een telefoongesprek, dat ik met Salima voerde. Daarnaast heb ik haar in contact kunnen brengen met Rob Roos, directeur van ons Theater aan de Schie. Ook hij heeft een half uur met Salima gebeld en de problemen die hij momenteel in de sector ervaart kunnen bespreken.

Tot slot heb ik, samen met circa 20 fractievoorzitters en portefeuillehouders cultuur  (waaronder onze Jarle) een videoconferentie van een uur gehad met Salima.
Zijn de problemen van de cultuursector hiermee opgelost? Was het maar waar!
Maar het heeft Salima een steun in de rug gegeven en wij zijn op de hoogte van de inspanningen van onze fractie en minister in Den Haag.

(foto van de videoconferentie met Salima Belhaj)

Ik vind dit een prachtig voorbeeld van zaken,  die je als lokale fractie kunt ondernemen om de belangen van jouw stad in Den Haag onder de aandacht te brengen. Welke zogenaamd lokale partij doet ons dit na?

Een soortgelijke actie hebben we vorige week gevoerd. Op initiatief van  D66 Lisse is namens 32 fracties uit Zuid-Holland een statement opgesteld over de overbodigheid van de Corona-noodwet. Namens onze fractie heeft Jarle dit statement ondertekend. (Lees hier) . Waarschijnlijk hebben we hierover binnenkort ook een gesprek met de D66 Tweede Kamerfractie.

Kortom: ondanks alle beperkingen door de Coronacrisis draait de fractie van D66 gewoon door!
Dat doen we de komende weken natuurlijk ook nog. En natuurlijk zullen we er ook zijn, mocht er zich tijdens de zomer iets voordoen. En in september gaan we beginnen aan een nieuw politiek jaar. Het laatste volledige van deze raadsperiode. Hopelijk verloopt dit met minder hindernissen.

Ik wens u allemaal een fijne, vooral gezonde zomer. Ik hoop dat we elkaar in september weer kunnen begroeten. Het liefst persoonlijk!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam


Naar Den Haag, voor de cultuur

Wat kun je als lokaal D66 fractievoorzitter doen, als je de belangen van jouw stad wilt verdedigen in Den Haag? Nou, dit bijvoorbeeld….

In mei heb ik contact gezocht met mijn collega fractievoorzitters van D66 in de provincie Zuid-Holland. Samen met hen, heb ik een brief gestuurd naar onze Tweede Kamerfractie. In deze brief vroegen we aandacht voor de problemen waarmee de culturele sector te kampen heeft, ten gevolge van de Coronacrisis.

Het resultaat was in eerste instantie een telefoongesprek van een half uur met Salima Belhaj, portefeuillehouder Cultuur in de D66 Tweede Kamerfractie. In dit gesprek kon ik de problemen schetsen, waar de cultuursector mee worstelt. Salima kon mij op haar beurt vertellen, welke inspanningen zij gedaan heeft en nog doet, om de cultuur onder de aandacht van het kabinet te houden..

Vanuit ons telefoongesprek heb ik haar in contact kunnen brengen met Rob Roos, de directeur van het Theater aan de Schie. Ook hij heeft een half uur gesproken met Salima.

Op 10 juni jl. hebben we met een aantal fractievoorzitters en woordvoerders cultuur van D66 uit Zuid-Holland een videoconferentie van een uur gehad met Salima. Ook over dit onderwerp.

Is de cultuur nu gered? Was het maar waar! Feit blijft, dat D66 binnen het huidige kabinet de enige partij is, die het belang van cultuur echt op waarde schat. Dat betekent dus, dat het erg moeilijk is extra steun voor de sector te krijgen. Ik zie nu echter wel, dat D66 hiervoor echt opkomt. Samen met (met name) een aantal oppositiepartijen. Ik hoop, dat onze brief en de aandacht die er voor was, een beetje kan bijdragen aan hulp voor de cultuursector.


Deelscooters: mooi, maar parkeer ze wel netjes

Sinds vorig jaar zijn ze overal in Schiedam te vinden: de groene deelscooters van Felyx.
Een mooie vorm van mobiliteit in een stad met parkeerproblemen in oude wijken en openbaar vervoer, dat niet overal even goed bereikbaar is.


De afgelopen weken ontstond bij bewoners in Schiedam-Noord ergernis, over Felyx-scooters, die bij de uitgang van de wijk De Akkers midden op de stoep achtergelaten waren. Kom daar maar eens langs met je rollator, scootmobiel of rolstoel.

Nu reageert Felyx erg snel op tweets hierover. Het bedrijf gaf aan gebruikers aan te spreken op hun gedrag. Heeft dit geen effect, dan volgt een boete van € 50.  Heeft dit geen resultaat, dan volgt een boete van € 500 en wordt de gebruiker geschrapt als klant.

Een van de bewoners die aan de bel trok, was ik. Ik ben voorstander van deze scooters. De meeste gebruikers parkeren hun voertuig  netjes. Maar een klein aantal mensen dat dit niet doet, zou door de ergernis die daardoor ontstaat de sfeer rond de scooters kunnen verpesten.

Via privéberichten op twitter en via e-mail heb ik de afgelopen weken contact gehad met medewerkers van Felyx. De problemen op dit kruispunt lijken veroorzaakt te worden door het feit , dat dit precies op de rand van een van hun servicegebieden ligt.  Gebruikers laten daar vaak hun scooters achter. Ook worden de scooters de laatste weken minder vaak gebruikt vanwege de Coronalockdown.
Felyx erkent, dat de kruising Slimme Watering/De Akkers door de smalle trottoirs niet geschikt is als punt om de scooters te stallen en gaat op zoek naar een andere locatie. Ik heb gevraagd of het bedrijf dit op korte termijn kan doen. Een scooter die op 8 mei al twee dagen de doorgang belemmerde is trouwens op dezelfde dag nog door Felyx verwijderd.

Op het moment dat ik dit schrijf, is het trottoir op de kruising nog vrij van scooters.

Vanuit de gemeente heeft wethouder Ooijevaar laten weten in gesprek te zijn met Felyx, om de overlast van geparkeerde scooters bijvoorbeeld met aparte parkeervakken te beperken.

Kortom: het is een vrij nieuwe vorm van vervoer. Goed om te zien dat zowel Felyx als de gemeente serieus willen werken aan het voorkomen van overlast door foutgeparkeerde scooters.
En zoals gezegd: de meeste gebruikers parkeren hun voertuig wel netjes.
Wat mij betreft omarmt Schiedam de deelscooter. Zeker in de komende periode, waarin reizen met het openbaar vervoer nog zijn beperkingen zal kennen, is dit een handige manier om je te verplaatsen.

Hondenbelasting, een uitstervend begrip

Hondenbelasting. Wat mij betreft een volkomen achterhaalde belasting.
Deze week weer in het nieuws, door een onderzoek van het CBS. Hierin wordt gesteld, dat het aantal gemeenten in Nederland dat hondenbelasting heft afneemt.

Al jaren hebben we het erover en ook in Schiedam wordt hij afgebouwd. Ten opzichte van 2016 is hij nu ca 31% lager.
Doel blijft verdere afbouw. Dat is ook een afspraak in het coalitieakkoord, waar ook de handtekening van D66 onder staat.

Waarom dan niet in een keer een streep erdoor?
Omdat er dan in een keer in de begroting van de gemeente een gat van enkele tonnen valt. Dat kun je wel dichten natuurlijk. Maar meestal is het dan een keuze tussen het verhogen van andere belastingen, of bezuinigen op bepaalde zaken. Dat merk je dan dus alsnog.
Aan de andere kant: als je hem afschaft, hoef je ook de kosten van de inning niet meer te maken. Maar goed, het is dus geen kwestie van simpel: haal er maar in een keer een streep doorheen.

Dit jaar komt er een vernieuwd hondenbeleid naar de raad en dan gaan we het er opnieuw over hebben. Doel blijft afschaffing!

(Trouwens, als je hier als gemeente niet over nadenkt heb je denk ik over enkele jaren sowieso een probleem. Want het zou mij niet verbazen als de hondenbelasting vanuit Den Haag over enkele jaren afgeschaft wordt).

Herinrichting Hoogstraat kan van start!

Op dinsdag 29 oktober ging de gemeenteraad van Schiedam dan eindelijk akkoord met het plan voor de herinrichting van de Hoogstraat.

De afgelopen jaren is door de gemeente veel geïnvesteerd in de binnenstad. Met plannen, energie, maar natuurlijk ook met geld. Besloten werd, de Hoogstraat niet meer te zien als pure winkelstraat, maar er een gebied van te maken met een combinatie van winkels, ambachten, horeca, cultuur en wonen. De resultaten hiervan zijn goed te merken: de leegstand neemt af en de levendigheid neemt toe. Ook onder de ondernemers in de binnenstad heeft dit geleid tot een nieuwe impuls. Daarnaast zie je ondernemers van buiten Schiedam naar onze binnenstad trekken. Waar andere steden nu de gevolgen van leegstand gaan merken, zit Schiedam juist in de lift.
(Tekst gaat verder onder de foto.)

De Hoogstraat op 31 oktober 2019. Foto: Verroux Mode

Als afronding van dit proces is, om de ontwikkeling verder te stimuleren, nu de herinrichting van de Hoogstraat aan de beurt. Een onderwerp, dat tot felle discussie geleid heeft in de raad. En waarover inhoudelijke zaken en klinkklare onzin elkaar afwisselden. Zo werd nog weleens gedaan, alsof de herinrichting alleen ging over de nieuwe bestrating. Inderdaad is deze een belangrijk onderdeel van de herinrichting. Maar het gaat veel verder. Het gaat ook om een nieuwe indeling van de ruimte, het herstel van de kade van de Lange Haven bij de Koemarkt, het vervangen van de (afgeschreven) verlichting en het vergroenen van de straat. Kortom: een geheel nieuwe uitstraling.

En natuurlijk kost dit geld. Maar het gaat dan wel om geld, dat al bestemd was voor de binnenstad. En dat anders over enkele jaren voor een deel toch al uitgegeven zou worden bij het reguliere onderhoud aan straat en leidingen. De coalitiepartij die tegen dit voorstel stemde, heeft de situatie dan ook duidelijk niet begrepen. De fractievoorzitter van een oppositiepartij, die zich over de helft van het debat liet ontvallen dat hij het voorstel waarop hij zoveel aan te merken had niet eens gelezen had, gaf zichzelf een enorm brevet van onvermogen.
Met zulke volksvertegenwoordigers heb je als ondernemer in de binnenstad geen vijanden nodig.

Vooruitgang en verandering bereik je alleen, als je durft te investeren in je stad. De binnenstad van Schiedam is daarvan een prima voorbeeld.
Gelukkig is uiteindelijk een meerderheid van de raad akkoord gegaan met het raadsvoorstel. En hebben we hopelijk eind volgend jaar een Hoogstraat, die past bij haar nieuwe functie. En die een visitekaartje is voor onze historische binnenstad!

Eerste termijn zomernota

Op 2 juli 2019 behandelde de gemeenteraad van Schiedam de zomernota 2020. De zomernota is de voorbereiding van de raad op weg naar de begroting, die in november vastgesteld wordt. Het is ook moment voor de politieke beschouwingen van de fractievoorzitters. Namens D66 mocht ik deze dus opnieuw verzorgen. Hieronder de de registratie hiervan, met de tekst onder de video. Aan het eind gaf ik mijn verhaal een persoonlijk tintje.

“Voorzitter,

De fractie van D66 heeft kennisgenomen van de zomernota 2020. Deze  weerspiegelt de ambities van dit college. Bouwen, de sociale stijging van onze inwoners en het verbeteren van duurzaamheid in onze stad. Ambities die investeringen en durf vereisen.
Maar die er ook voor zorgen, dat we wel goed naar de financiën moeten blijven kijken.

Het gaat goed met Schiedam. Maar ervaart iedereen dat ook? Helaas niet. Onze fractie wil daarom deze vergadering benutten om op een aantal punten bij te sturen.

Zoals bijvoorbeeld op het punt van veiligheid. De misdaadcijfers dalen. Mooi, maar nog te vaak horen we, dat inwoners van onze stad dit niet zo ervaren. Als je net slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dan zeggen cijfers je weinig. Het is simpelweg niet veilig, wanneer je je niet veilig voelt. Kan de gemeente hier wat in doen? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt tal van voorbeelden.
Wij stellen daarom voor, als raad in overleg te gaan met experts en ervaringsdeskundigen over wat we in Schiedam kunnen doen aan de veiligheidsbeleving. Een Stadserf over dit onderwerp zou hiervoor een goed middel kunnen zijn. Kunnen onze collegafracties dit steunen? En wil de portefeuillehouder binnen het college toezeggen aan de voorbereidingen hiervan een inhoudelijke bijdrage te leveren?

Ook veel kwetsbare inwoners van de stad ervaren niet altijd dat het goed gaat met Schiedam. Extra aandacht en hulp voor hen, bijvoorbeeld door schuldhulpverlening, of ontschotting in de zorg zijn zaken waarvan dit college serieus werk maakt. Ondanks de financiële uitdaging binnen het sociaal domein.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch zien we al een aantal jaar, dat ondernemers het vestigingsklimaat in onze stad niet zo waarderen als we willen.
Om aan verbetering hiervan bij te dragen, dient D66 samen met de Fractie Van Dijk twee moties in.
De motie over blurring zal straks door mevrouw Van Dijk geïntroduceerd worden. De andere motie beantwoordt aan de vraag van ondernemers om een tastbaar punt te hebben, waar zij bij de gemeente terecht kunnen voor vragen, hulp of sparringpartners.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch hebben we in delen van onze stad nog altijd last van ratten.  De gemeente werkt samen met Irado, Woonplus en bewoners actief aan bestrijding hiervan. Het is echter een groot probleem, dat je niet zomaar onder controle hebt.

Een belangrijke oorzaak van de overlast is de aanwezigheid van voedsel op straat. Voorlichting kan bijdragen aan het afnemen van de hoeveelheid hiervan, en dus ook aan het afnemen van het aantal plaagdieren.

Om hier nog meer vaart achter te zetten dienen wij samen met de Fractie Post en enkele andere fracties een motie in.

Het gaat goed met Schiedam. Maar toch zien we in Schiedam ook het probleem van overgewicht en obesitas.  Een probleem dat we moeten aanpakken en bij die aanpak kan de gemeente een rol spelen.  Graag zien we een aanpak die zich richt op het aanleren van gezonde gewoonten, zo vroeg mogelijk in het leven,  zodat kinderen gezond kunnen opgroeien. In de eerste plaats is dat de verantwoordelijk van de ouders,  maar er is meer nodig. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken hoe een gezamenlijke aanpak eruit kan zien.
Het gaat goed met Schiedam. Ook met kunst en cultuur in onze stad.  Het Stedelijk Museum, in januari nog onderwerp van discussie vanwege de renovatie van haar gebouw, bloeit en bindt met de stad. En won zelfs de BankGiroLoterij Museumprijs.

Met allerlei activiteiten en festivals is er steeds meer te beleven in Schiedam. Jongeren zijn altijd een aandachtspunt, maar er zijn zeker ontwikkelingen. Zo liepen er op 14 juni  honderden jongeren door onze binnenstad tijdens ’S Culture Club en aanstaande zaterdag is de tweede editie van het Skillz festival op de Kloosterplaats

Het gaat goed met Schiedam. We werken aan duurzaamheid. Onderdeel hiervan is het scheiden van afval aan de bron. Iets dat ook inzet vraagt van onze inwoners. Bij discussies over het inzamelen en scheiden van afval is de afgelopen jaren regelmatig ook gesproken over luiers.
Er vinden in Nederland experimenten plaats met het apart inzamelen en recyclen van luiers en incontinentiemateriaal. Is dat ook iets voor Schiedam? Die vraag stellen wij aan het college, via een motie.

En mochten we hier in de praktijk iets mee gaan doen, alstublieft college, zorg er dan voor dat de wens tot goede communicatie met bewoners ook ècht in de praktijk gebracht wordt.
De toestanden in de Woudhoek, waar bewoners kort na het invoeren van het omgekeerd inzamelen van PMD al geconfronteerd worden met niet geleegde kliko’s of boetes wanneer er even iets mis gaat moet je toch niet willen? We willen draagvlak. En dat krijg je niet door met boetes te gaan zwaaien, maar wel door voorlichting. Hoe gaan we dit doen bij andere wijken waar het omgekeerd inzamelen nog ingevoerd moet worden?
Graag een reactie van het college hierop.

Ik ga afronden, met iets persoonlijks.

Twee weken geleden studeerde mijn zoon af aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn eindcijfer, een acht, was met name te danken aan de zelfverzekerde wijze waarop hij zijn eindpresentatie hield. Dat lijkt heel normaal. Maar mijn zoon heeft een vorm van autisme. Vijftien jaar geleden kroop hij op school weg onder zijn tafeltje, wanneer hij de aandacht op zich gevestigd voelde. In vijftien jaar heeft hij een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de extra aandacht en begeleiding die hij heeft gekregen in het onderwijs. Ik gun ieder kind dat hier behoefte aan heeft,  een dergelijke hulp.
De praktijk laat echter zien, dat dit voor kinderen met autisme helaas niet vanzelfsprekend is. Ze worstelen in het regulier onderwijs, soms zitten ze uiteindelijk thuis. Om hier iets aan te doen, dient D66 een motie in, die het college oproept onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een structuurklas in het voortgezet onderwijs.
Zodat uiteindelijk ieder kind de kans krijgt zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde volwassene, zoals mijn zoon óók heeft kunnen doen.

Voorzitter. De fractie van D66 zal zich ook in het komend jaar blijven inzetten voor verbinding. Binnen onze stad en binnen deze zaal, waarin het aantal fracties inmiddels in de buurt komt van het aantal nationaliteiten binnen onze stadsgrenzen.
Met zoveel verschillende achtergronden, meningen en nationaliteiten is verbinding nodig. Laten we die ook onderling blijven zoeken. Met respect voor elkaar en elkaars mening.
Het gaat goed met Schiedam, maar het kan altijd beter. Laten wij daar met elkaar voor zorgen.”