Auteursarchief: johnvansliedregt

Werkzaamheden maart en april

Na het drukke einde van 2020 is 2021 voor mij qua werk in de (digitale) raadszaal tot nu toe erg rustig. Eerlijk gezegd is dat ook weleens lekker. Dat betekent wel, dat de overige fractieleden het vanuit hun portefeuilles juist iets drukker hebben.

Dat ligt aan de onderwerpen die in de raad aan bod komen. Er zitten op het moment weinig tot geen stukken uit mijn portefeuilles bij. En als ze er bij zitten, dan zijn het hamerstukken.
Zo heb ik in maart tijdens de commissievergadering wel vragen gesteld over de lokale belastingen, die ondernemers moeten betalen (en die desgevraagd uitstel hiervan kunnen aanvragen i.v.m. de coronacrisis) en heb ik vooruitlopend op de commissievergadering vragen gesteld over het ophalen van PMD. Dit blijft voorlopig tweewekelijks.

Doe ik dan verder niets? Nou, niet bepaald…..

De overleggen met de wethouder (wekelijks) en met de coalitiepartners en de fractie gaan gewoon door natuurlijk. En er zijn natuurlijk nog andere bijeenkomsten waaraan je als raadslid deelneemt. Zoals die van de auditcommissie en informatiebijeenkomsten, Stadserven en beeldvormende avonden.

Verder heb ik samen met Jarle Lourens schriftelijke vragen ingediend over het Fotofestival Schiedam. Voor de tweede keer in deze raadsperiode, helaas.

Ook biedt de betrekkelijke rust van dit moment ruimte om koffie te drinken met mensen uit de stad en te praten over onder andere het verstrekken van boodschappenpakketten, fotofestival (voorafgaand aan de vragen), een onderneemster die zich gedwarsboomd voelt door de gemeente (nog in behandeling), iemand met ideeën over sociaal ondernemen, en over toerisme (met een B&B eigenaar). Daarnaast heb ik mij bemoeid met een conflict tussen buurtbewoners en de gemeente, inzake een school. Dit conflict lijkt inmiddels uit de wereld.

Verder heb ik bij wethouder Ooijevaar opnieuw aandacht gevraagd voor de parkeerperikelen rond de deelscooters. Al eerder heb ik gevraagd om aparte, afgebakende parkeerplekken voor deze scooters. Zodat deze niet meer lukraak op de stoep neergezet worden. Ditmaal heb ik hem een suggestie aan de hand gedaan voor een dergelijke plek in Schiedam-Noord. Ook dit is nog in behandeling.

Allemaal zaken die niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld, maar waar je als raadslid echt een rol bij kunt spelen.

Schrifftelijke vragen Fotofestival Schiedam

Namens de fractie van D66 Schiedam stelden John van Sliedregt en Jarle Lourens op 16 maart 2021 de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W.

In november 2018 stelde de fractie van D66 al schriftelijke vragen over het destijds zwaar teleurstellende Fotofestival Schiedam. Het jaar ervoor was het fotofestival voor het eerst door een nieuwe partij georganiseerd en ook toen was het niveau al minder dan de voorgaande edities.

In antwoord op onze vragen gaf het college aan, met de organisator verbeterpunten te hebben geformuleerd. Hierin waren onder andere begrepen: terugkeer van Chambres de Schie, samenwerking met lokale ondernemers en het op straat confronteren van Schiedammers met fotografie. Ook gaf het college aan, dat er geen meerjarige overeenkomst was met deze organisator.

Sindsdien heeft deze echter het festival ook georganiseerd in 2020 (2019 was er geen fotofestival). Drie edities achter elkaar dus. Het afgelopen jaar vond het festival plaats op een locatie, aan de rand van de binnenstad. Niet, zoals de jaren ervoor, op diverse locaties in de binnenstad. Door deze geïsoleerde locatie was nauwelijks spin-off mogelijk naar ondernemers en andere partijen in de binnenstad.

Recent bereikten ons berichten, dat de verhouding tussen de organisator en een aantal lokale partijen dusdanig is, dat deze lokale partijen niet meer met hem willen samenwerken. Tevens begrepen wij, dat een initiatief van lokale partijen, om tot een eigen fotomanifestatie te komen, niet op (financiële) steun van de gemeente kan rekenen.
Uitingen op de website van het festival wekken de indruk, dat dezelfde organisator ook dit jaar het festival zal organiseren. (Open Call — Fotofestival Schiedam).

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1. Klopt het dat het fotofestival Schiedam 2021 al is gegund aan dezelfde organisator van de afgelopen jaren? Zo ja, wanneer is dit gebeurd? Hoeveel subsidie is toegezegd? En welke eisen zijn gesteld?

2. Klopt het dat een initiatief van lokale culturele organisaties en ondernemers om tot een eigen fotomanifestatie te komen (gebaseerd op de vorm van het fotofestival van enkele jaren geleden, inclusief Chambres de Schie) is afgewezen door de gemeente? Zo ja, waarom is dit gebeurd?

3. Wat is u bekend over het niet willen samenwerken van lokale culturele partijen met de huidige organisator?

4. In hoeverre is door de organisatie bij de afgelopen twee edities voldaan aan de eisen en verbeterpunten die in 2018 door de gemeente geformuleerd zijn? Welke evaluaties hebben plaatsgevonden?

5. Op welke wijze (en gronden) heeft de toewijzing van de organisatie van het fotofestival de afgelopen jaren plaatsgevonden?

6. Hoeveel subsidie is in 2020 in totaal uitgekeerd aan de organisator van het fotofestival? Waar is dit terug te vinden in het subsidieregister?

7. Bij de afgelopen editie moest een entreebewijs gekocht worden. Hierdoor is het mogelijk te becijferen hoeveel betalende bezoekers op het festival afgekomen zijn. Hoeveel waren dit er? Hoeveel bedroeg de opbrengst van de kaartverkoop en wat is met deze opbrengst gebeurd?

John van Sliedregt
Jarle Lourens

Geen terassenbelasting dit jaar

Vanavond behandelde de raadscommissie het voorstel van het college, om in 2021 geen terrassenbelasting op te leggen aan Schiedamse horecaondernemers. Daarmee worden deze ondernemers net als in 2020 op dit punt ontzien, vanwege de coronacrisis.

Het klinkt heel vanzelfsprekend, want de horeca heeft het al zwaar genoeg. Dus alle beetjes helpen.
D66 waardeert het erg, dat het college uit eigen beweging met dit voorstel komt. Op verdere vragen van mij gaf het college verder aan, van plan te zijn de terrassenregeling van vorig jaar te verlengen. Dit betekent, dat horecaondernemers hun terrasruimte (waar dit past) mogen uitbreiden, om binnen de anderhalvemeterregel toch het het gebruikelijke aantal gasten te kunnen bedienen.

Omdat niet alleen de horecaondernemers het zwaar hebben in deze tijd, heb ik tijdens de commissievergadering gevraagd of het mogelijk is, de ondernemers uit Schiedam net als vorig jaar uitstel te geven voor het betalen van hun lokale belastingen. De financiële situatie van de ondernemers zal er over het algemeen niet beter op zijn geworden, in het afgelopen jaar. Hierop werd geantwoord, dat ondernemer nog steeds bij de Regionale Belasting Groep een verzoek tot uitstel van betaling kunnen aanvragen.

Het raadsvoorstel is door de raadscommissie als hamerstuk toegevoegd aan de raadsvergadering van dinsdag 16 maart a.s.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Inzamelen PMD blijft voorlopig tweewekelijks

Na een kleine anderhalf jaar lijken de bewoners van de laagbouw in Schiedam gewend aan het gescheiden inzamelen van Plastic, Metaal en Drinkverpakkingen (PMD). Dat deze vorm van inzamelen niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor de portemonnee blijkt uit de relatief beperkte verhoging van de afvalstoffenheffing. Zeker vergeleken met steden om ons heen.

Toen de raad besloot tot het “omgekeerd inzamelen” is afgesproken, dat het PMD eenmaal per twee weken opgehaald zou worden. Na verloop van tijd zou een evaluatie plaatsvinden, waarna eventueel naar een ophaalfrequentie van eenmaal per drie weken overgeschakeld zou worden.

In de Eerste Technische Aanpassing van de begroting meldt het college nu, dat mede door de coronacrisis, er veel meer PMD wordt aangeboden dan verwacht werd. Hierdoor is besloten de ophaalfrequentie voorlopig te handhaven op eenmaal per twee weken. Als na het opheffen van de coronamaatregelen het leven weer zijn normale loop gaat nemen, wordt opnieuw bekeken of de huidige ophaalfrequentie nog noodzakelijk is.

Volgende stap in aanpak rattenoverlast

(gepubliceerd op de website van D66 Schiedam op 13 februari 2021)


In juni a.s. is het drie jaar geleden, dat de fractie van D66 schriftelijke vragen stelde over de overlast van ratten in Nieuwland. Hierop is veel gebeurd. De rattenoverlast kwam opnieuw uitgebreid in de aandacht en het leidde in een klein stukje Nieuwland tot contact en samenwerking tussen bewoonster Willy Heikamp, de gemeente, Irado en Woonplus.

Met elkaar werd de overlast aangepakt. Willy zorgde voor voorlichting onder de bewoners over gevaar van het op straat gooien van eten, de bosjes bij de flats werden verwijderd, er werden GFE-bakken geplaatst (bakken waarin je voedselresten en keukenafval kunt weggooien), flats kregen ondergronds korrels, waardoor ratten zich er niet meer thuisvoelen. Dit alles zorgde ervoor, dat de ratten dit stukje Nieuwland vrijwel geheel verlaten hebben.  Ging dit vanzelf en altijd in goede harmonie? Nee, zeker niet. Maar door met elkaar te blijven praten werden uiteindelijk vorderingen gemaakt. En nu:  waar je drie jaar geleden de ratten gewoon over straat zag lopen, heb ik ze er het afgelopen jaar niet meer gezien. Het blijkt, dat het rattenprobleem op te lossen is, als je er met elkaar je best voor doet.

John van Sliedregt

Anderhalve week geleden sprak ik wethouder Ooijevaar over dit onderwerp. Want het is natuurlijk geweldig dat dit in een klein stuk van Nieuwland gelukt is. Maar er blijven nog veel delen van Schiedam over, waar de overlast er nog gewoon is.

Inmiddels kreeg ik op dit punt positief nieuws: De komende weken start in Nieuwland en Groenoord het verwijderen van de ontoegankelijke bossages bij flats. Deze gaan vervangen worden door een beter toegankelijke begroeiing, die bovendien aantrekkelijk is voor insecten. Dat betekent: veel bloeiers, zoals bijvoorbeeld Vlinderstruiken. Dit ziet er niet alleen vrolijker uit, het betekent ook minder kans op zwerfvuil dat niet te verwijderen is en minder kans voor ratten om zich schuil te houden. Verder zullen flats ondergronds voorzien gaan worden van korrels, die ratten moeten weren.
Ook worden extra GFE containers geplaatst.

Is dit een garantie dat we hiermee de ratten kwijtraken? Nee, veel zal ook moeten komen van bewoners. Zij zullen zorgvuldig om moeten gaan met hun omgeving. Het mooiste zou zijn: in iedere straat of buurt een of meerdere bewoners, die opstaan voor hun flat of straat. Dat voor elkaar krijgen is wellicht het moeilijkste van een goede aanpak. Maar zien dat de gemeente en Woonplus de boel willen aanpakken werkt ongetwijfeld stimulerend.

Drie jaar geleden kreeg ik na het stellen van onze vragen te horen, dat dit een zinloze actie was. “Want volgend jaar lopen die ratten toch weer gewoon over straat”. We hebben echter kunnen laten zien dat het wel degelijk succesvol kan zijn. Als je het maar gestructureerd èn samen aanpakt.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Stadserf op de schop? Onderzoek het maar!

(Gepubliceerd op de website van D66 Schiedam op 31 januari 2021)

n 1998 mocht ik een van de hoofdrollen spelen in “Breken”, een openlucht theaterproductie van het SCHAT. Dit vond plaats op het zojuist opgeleverde Stadserf. Een ambitieus bouwproject. Een nieuwe vleugel voor het Stadskantoor, een nieuwe Stadswinkel, een bibliotheek en een modern theater in een. Met een groot, openplein en woningen en commerciële panden aan de overkant.
Het zag er allemaal op dat moment prachtig uit.

Een kleine 25 jaar na de bouw ervan moeten we constateren dat de tijd verder gegaan is. Dat omstandigheden veranderd zijn en dat het Stadserf niet aan alle verwachtingen voldaan heeft.

Het plein is een grote stenen vlakte gebleven. Af en toe gebruikt voor evenementen. Maar voor de rest vooral een leeg, winderig en kaal geheel. De commerciële panden hebben nooit de invulling gekregen, die bedoeld was.

De bibliotheek is (mede door de digitalisering) in omvang gekrompen en verhuisd naar de Korenbeurs. Een enorm lege ruimte bleef over. En al jaren is daar, tot ergernis van velen, geen nieuwe functie voor gevonden.
Het plan om de ambtenaren van de gemeente hierin onder te brengen en de witte toren om te bouwen tot woningen bleek niet haalbaar. De Stadswinkel is ook door de digitalisering te groot geworden.

Het theater functioneert. Maar de ingang, in het Stadskantoor werkt verwarring in de hand en is voor bezoekers van buiten de stad soms moeilijk te vinden.

Aan de kant van de Broersvest Is een rommelig gebied ontstaan. Met parkeerplaatsen en een weggestopte ruïne van het Huis te Riviere, de bakermat van onze stad. Wat een mooi visitekaartje van onze stad zou moeten zijn, is een rommelig, onuitnodigend gebied.

In 2017 vroeg D66 tijdens de begrotingsbehandeling in 2016 om plannen voor het Stadserf. Hierna hebben ook andere partijen hierom gevraagd. Het Theater kwam met een prachtige studie inzake een nieuwe ingang, aan de kant van de Broersvest.
Inmiddels ligt er opnieuw een ambitieus plan voor het Stadserf. Het college vraagt de raad om geld, om dit plan verder uit te werken naar een concreet voorstel. Het plan brengt vergroening van het plein, sloop van de Stadswinkel, de voormalige bibliotheek. De huidige bebouwing wordt deels vervangen door woningbouw. Ook het gebied aan de Broersvest krijgt een ander aanzien. Met appartementen, een vrijstaande ruïne en een nieuwe ingang van het theater; compleet met horeca en een nieuw plein.

Rigoureus? Jazeker! Maar wat D66 betreft zeker het onderzoeken waard. Daarom zullen wij instemmen met het verlenen van het onderzoekskrediet. We zullen de verdere plannen, zowel financieel als qua vormgeving, kritisch blijven volgen!

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam


Trek lering uit de gebeurtenissen van gisteren

(Gepubliceerd op de website van D66 Schiedam op 7 januari 2021)

Het was een kleine vier jaar geleden, Donald Trump was net beëdigd tot president van de VS, Tijdens een gesprek met de pers werd zijn woordvoerster gevraagd naar een aantal aantoonbare onwaarheden die haar baas verspreid had. Tot grote verbazing van iedereen luidde het antwoord, dat de president geen onwaarheden had gesproken, maar slechts “alternative facts”.

Het was een kennismaking van de wereld met President Trump. De term “alternative facts” bleek nog maar het begin te zijn.
In de afgelopen vier jaar is de wereld getuige geweest van een president, die ongegeneerd leugen op leugen stapelde, zichzelf als het middelpunt van alles stelde, journalisten neerzette als vijanden van het volk, hele bevolkingsgroepen tegen elkaar opzette en geen afstand nam van racistische en fascistische organisaties. Zijn voornaamste communicatiemiddel was Twitter.

Er was een grote groep Amerikanen die dit allemaal prachtig vond. Die zich gehoord voelde, die zich door Trump comfortabel voelde in het openbaren van lang weggestopt racisme en antisemitisme.

De morele beerput van Donald Trump leek geen bodem te kennen. Verbazing over zijn onbeschofte optredens, zijn leugens en narcisme verdween. Men raakte er aan gewend. Af en toe, bij weer een nieuw dieptepunt werden nog weleens wenkbrauwen opgetrokken. Maar ach….het was Trump.

Ondertussen raakte de samenleving in Amerika steeds verder verscheurd. En kregen ook groeperingen als Qanon steeds meer volgelingen. Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd.

Waar dit toe geleid heeft, hebben we inmiddels kunnen zien. Met ontzetting zat ik woensdagavond (samen met een groot deel van de wereld) te kijken naar de bestorming van het Capitool, door aanhangers van Trump. De afgelopen maanden door hem gevoed met beschuldigingen over verkiezingsfraude. Beschuldigingen waar nooit enig bewijs voor geleverd is en die in tientallen rechtszaken resoluut van tafel geveegd zijn.
Maar Trump bleef zijn beschuldigingen herhalen. Riep zijn volgelingen op in verzet te komen, daarbij geholpen door een groep vertrouwelingen, zoals Rudi Giuliani, Mitch McConnell en Ted Cruz.

En gisteren bestormde een deel van zijn achterban dus het Capitool. Voor velen het symbool van de democratische westerse wereld. Met als bedoeling te voorkomen dat het congres Joe Biden zou uitroepen tot president. De coup mislukte, maar de impact is enorm.
De samenleving in Amerika is tot op het bot verdeeld. En er zal heel veel nodig zijn omdat te veranderen.

Het is een goede les. Het heeft laten zien waar populisme en volksmennerij toe kunnen leiden. Iets waar andere landen, waaronder het onze, lessen uit kunnen en moeten trekken. Ook hier hebben we de afgelopen jaren de opkomst gezien van populisme en het daarbij behorende zaaien van tweedracht.
Of het nu landelijk is of lokaal: politici moeten zich ver houden van het verdraaien van feiten en het zwart maken van bevolkingsgroepen of elkaar. Zij moeten zichzelf niet als middelpunt van de aandacht zien, maar het belang van hun land, stad of dorp vooropstellen. Als je elkaar puur op inhoud bestrijdt, is er echt al meer dan genoeg stof tot discussie.
Democratie is een bezit van onschatbare waarde, maar het is ook erg kwetsbaar. Het is dus de taak van politici èn kiezers, hier heel zorgvuldig mee om te gaan.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam

Bijpraten en helpen

De afgelopen dagen was er eindelijk tijd om weer eens gewoon langs wat dierbare bekenden in Schiedam te gaan.

Ik was bij Stichting Net Niet Genoeg, om een bijdrage te leveren aan hun eindejaarsactie “Blik op 2021”.
Aansluiten ging ik langs bij Stichting J&S, waar ik bijpraatte met Mieke, Martin en Sandra.

En op 30 december heb ik Willy Heikamp geholpen met het vullen van 60 boodschappentassen, voor gezinnen die deze hard kunnen gebruiken.

Het is er door diverse oorzaken in 2020 te weinig van gekomen. Dus het was fijn elkaar nu weer even te zien!

Groen licht voor Nieuwe Energie voor Groenoord

In de ruim zes jaar dat in nu in de Schiedamse gemeenteraad zit, heb ik niet eerder zo’n lastig dossier te behandelen gehad als “Nieuwe Energie voor Groenoord”. (In de volksmond “Groenoord van het Gas”).

De bedoeling van het project: de wijk Groenoord wordt in de komende (tientallen) jaren stap voor stap voorzien van een warmwaternet, waarmee alle woningen in de wijk verwarmd kunnen worden. Om op deze wijze de CO2 uitstoot te verminderen. De woningeigenaren kunnen vervolgens kiezen, of zij  hun woning willen loskoppelen van het gas. Het is dus niet verplicht, zoals sommigen graag roepen.

rhdr

De gemeente Schiedam gaat dit project uitvoeren met Woonplus en Eneco. Het project zal ongeveer 120 miljoen euro gaan kosten. Dit enorme bedrag baarde ons zorgen. Kan de gemeente Schiedam dit wel aan? Wat als er (onvermijdelijk) tegenvallers optreden?

Samen met fractiegenoot Arjen Kuin heb ik dit dossier behandeld. Arjen de technische kant, ik de financiële kant en de participatie. We hadden een enorme berg vragen en bezwaren. Behalve de vragen hierboven onder andere ook: wat als niet voldoende woningen aangesloten worden? Is er wel draagvlak onder de bewoners? Is het echt allemaal technisch uitvoerbaar? Komt er wel een projectleiding die stevig genoeg is?

Daarnaast was er een principieel punt: het college wilde de jaarlijkse uitvoeringskosten betalen vanuit de pot met geld, die de gemeente ontvangen heeft uit de verkoop van de aandelen Eneco.
De gemeente verwacht deze kosten terug te krijgen vanuit een jaarlijkse subsidie.
Dit was voor D66 onaanvaardbaar. Tijdens de discussie over verkoop van de Eneco-aandelen heb ik van begin tot eind gezegd, dat deze gelden zorgvuldig gebruikt moeten worden. Op een wijze waarop toekomstige generaties er ook de vruchten van kunnen plukken. Voorschieten van bedragen hoort hier niet bij. In de raadscommissie heb ik aangegeven, dat dit voor D66 onbespreekbaar is.

Om een lang verhaal kort te maken: Arjen en ik hebben in de weken voor de behandeling van dit voorstel veelvuldig overlegd. Met elkaar, met bewoners, met ambtenaren, met collega-raadsleden en met wethouders. Die gesprekken waren lang, diep en soms ook heftig.

Maar stukje bij beetje kregen wij een duidelijker beeld bij Nieuwe Energie voor Groenoord. En groeide ons enthousiasme voor dit project. We zagen de kansen die dit biedt. Niet alleen de vermindering van CO2-uitstoot (het eerste uitgangspunt), maar ook voor woningverbetering, voor sociale kansen in de wijk.

Tijdens de beslissende raadsvergadering, op 15 december, deed de wethouder toezeggingen op de twee bezwaren die wij nog hadden.

Er komt een projectleiding, die bewezen heeft een dergelijke omvangrijke klus aan te kunnen.

Enocogelden worden niet gebruikt

De enecogelden zullen niet gebruikt worden voor het voorschieten van de uitvoeringskosten. Het college gaat op zoek naar een andere manier om deze gelden voor te schieten. Prettig mededeling daarbij was, dat Eneco en Woonplus zich bereidverklaard hebben, ieder een derde van het risico te dragen. Dus niet alleen zijn de enecogelden buiten schot gebleven. Het risico voor de gemeente neemt ook af.

Door deze toezeggingen was voor ons de weg vrij, in te stemmen met het raadsvoorstel. Ons oordeel hebben wij voorgelegd aan de fractie. Oprecht kan ik zeggen: de moeilijkste beslissing die ik tijdens mijn tijd in de raad heb moeten nemen. Maar wel een beslissing waaraan meer voorbereiding aan vooraf ging, dan bij ieder ander raadsstuk waarover ik in de afgelopen jaren stemde. Raadswerk brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Daarvan ben ik mij terdege bewust.  Deze beslissing heb ik, net als mijn fractiegenoten, genomen in de verwachting dat we hiermee Groenoord de komende jaren stappen vooruit zullen zien zetten. Zowel in vermindering van CO2-uitstoot, als in kwalitatief en sociaal oogpunt.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 SchiedamTweet dit artikelDeel dit artikel op Facebook